.
Tin tức Di trú
1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 234 - bottom

100 câu hỏi trắc nghiệm cho việc thi Quốc tịch Mỹ 2014Thư tư, 16/04/2014
100 Câu Hỏi về Công Dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cho Trắc Nghiệm Nhập Tịch

Lưu ý: Nếu bạn 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường-trú-nhân tại Hoa Kỳ được 20 năm hay hơn, bạn có thể chỉ cần học các câu hỏi có dấu hình sao (*) mà thôi.


100 câu hỏi về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cùng các giải đáp cho trắc nghiệm nhập tịch ghi dưới đây. Trắc nghiệm công dân được hỏi miệng và giám khảo của Cơ Quan Quốc Tịch Và Di Trú (USCIS) sẽ hỏi ứng viên nhập tịch tới 10 trong số 100 câu. Ứng viên phải trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi để được đậu phần nhập tịch này.

Trong bài trắc nghiệm nhập tịch, một vài câu giải đáp có thể đã thay đổi vì các cuộc bầu cử hoặc công cử. Khi học thi, bạn cần tìm hiểu để có các câu giải đáp cập nhật nhất. Vào lúc thi phỏng vấn với USCIS (Cơ Quan Quốc Tịch và Di Trú), bạn nhớ trả lời các câu hỏi này cho đúng với tên các giới chức đang phục vụ. Giám khảo USCIS sẽ không chấp nhận câu trả lời sai.

Mặc dù USCIS biết là có thể có những câu trả lời đúng khác, ngoài 100 câu trả lời mẫu, tuy vậy các ứng viên được khuyến khích trả lời các câu hỏi theo như các câu trả lời mẫu đã cho.


CÔNG QUYỀN HOA KỲ A: Các Nguyên Tắc Của Dân Chủ Hoa Kỳ

1. Luật cao nhất của quốc gia là gì?

▪ Hiến Pháp


2. Hiến Pháp có mục đích gì?

▪ thiết lập chánh phủ

▪ mô tả tổ chức chánh phủ

▪ bảo vệ các quyền căn bản của người dân Hoa Kỳ


3. Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào?

▪ Chúng tôi người dân (We the People)


4. Tu chính án là gì?

▪ một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)

▪ một sự thêm (vào Hiến Pháp)5. Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì?

▪ Luật Dân Quyền6. Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?*


▪ tự do ngôn luận

▪ tự do tôn giáo

▪ tự do hội họp

▪ tự do báo chí

▪ tự do thỉnh nguyện chánh phủ7. Hiến Pháp có bao nhiêu tu chính án?


▪ hai mươi bảy (27)8. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?


▪ thông báo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)

▪ tuyên cáo nền độc lập của chúng ta (khỏi Anh Quốc)

▪ cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)9. Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?


▪ quyền sống

▪ quyền tự do

▪ quyền theo đuổi hạnh phúc10. Tự do tôn giáo là gì?


▪ Bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.11. Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì?*


▪ kinh tế tư bản

▪ kinh tế thị trường12. “Thượng tôn luật pháp” là gì?


▪ Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.

▪ Cả các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.

▪ Nhà cầm quyền phải tuân theo luật pháp.

▪ Không ai được ở trên pháp luật cả.

B: Hệ Thống Công Quyền


13. Cho biết một ngành hay phần của công quyền.*


▪ Quốc Hội

▪ lập pháp

▪ Tổng Thống

▪ hành pháp

▪ các tòa án

▪ tư pháp14. Cách nào ngăn cản một ngành công quyền trở thành quá mạnh?


▪ kiểm soát lẫn nhau

▪ phân quyền15. Ai phụ trách hành pháp?


▪ Tổng Thống16. Ai làm luật liên bang?


▪ Quốc Hội

▪ Thượng và Hạ Nghị Viện

▪ Ngành Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)17. Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*


▪ Thượng và Hạ Nghị Viện18. Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?


▪ một trăm (100)19. Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?


▪ sáu (6)20. Ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*


▪ Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]21. Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu?


▪ bốn trăm ba mươi lăm (435)22. Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?


▪ hai năm (2)23. Cho biết tên dân biểu của bạn.


▪ Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]24. Thượng-nghị-sĩ đại diện ai?


▪ Tất cả người dân trong tiểu bang25. Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?


▪ (Vì) dân số tiểu bang đó

▪ (Vì) tiểu bang đó đông dân hơn

▪ (Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác26. Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?


▪ Bốn (4) năm27. Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*


▪ Tháng Mười Một28. Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*


▪ Barack Obama

▪ Obama29. Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?


▪ Joseph R. Biden, Jr.

▪ Joe Biden

▪ Biden30. Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?


▪ Phó Tổng Thống31. Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?


▪ Chủ Tịch Hạ Nghị Viện32. Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?


▪ Tổng Thống33. Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?


▪ Tổng Thống34. Ai có quyền phủ quyết các dự luật?


▪ Tổng Thống35. Nội các của Tổng Thống làm gì?


▪ Cố vấn cho Tổng Thống36. Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.


▪ Bộ Trưởng Canh Nông

▪ Bộ Trưởng Thương Mại

▪ Bộ Trưởng Quốc Phòng

▪ Bộ Trưởng Giáo Dục

▪ Bộ Trưởng Năng Lượng

▪ Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh

▪ Bộ Trưởng Nội An

▪ Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị

▪ Bộ Trưởng Nội Vụ

▪ Bộ Trưởng Lao Động

▪ Bộ Trưởng Ngoại Giao

▪ Bộ Trưởng Giao Thông

▪ Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính

▪ Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh

▪ Bộ Trưởng Tư Pháp

▪ Phó Tổng Thống37. Ngành tư pháp làm gì?


▪ duyệt lại luật lệ

▪ cắt nghĩa luật lệ

▪ giải quyết tranh cãi (bất hòa)

▪ quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không38. Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?


▪ Tối Cao Pháp Viện39. Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?


▪ Chín (9)40. Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?


▪ John Roberts (John G. Roberts, Jr.)41. Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?


▪ in tiền

▪ tuyên chiến

▪ lập quân đội

▪ ký các hòa ước42. Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền. Một trong những quyền này là gì?


▪ cung cấp trường học và giáo dục

▪ bảo vệ dân chúng (cảnh sát)

▪ bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)

▪ cấp bằng lái xe

▪ chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai43. Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì?


▪ Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có

Thống Đốc.]44. Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*


▪ Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải

là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]45. Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*


▪ Dân Chủ và Cộng Hòa46. Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?


▪ Đảng Dân Chủ47. Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?


▪ (John) BoehnerC: Quyền Hạn và Bổn Phận


48. Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.


▪ Công dân mười tám (18) tuổi và hơn (được đi bầu).

▪ Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.

▪ Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).

▪ Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).49. Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*


▪ phục vụ trong bồi thẩm đoàn

▪ đi bầu trong bầu cử liên bang50. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.


▪ tham gia bầu cử cấp liên bang

▪ ứng cử chức vụ liên bang51. Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?


▪ tự do phát biểu ý kiến

▪ tự do ngôn luận

▪ tự do hội họp

▪ tự do thỉnh nguyện chính quyền

▪ tự do thờ phượng

▪ quyền mang vũ khí tự vệ52. Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?


▪ Hoa Kỳ

▪ Lá cờ53. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?


▪ từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác

▪ bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ

▪ tuân hành luật lệ của Hoa Kỳ

▪ phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)

▪ phục vụ (công việc quan trọng cho) Hoa Kỳ (nếu cần)

▪ trung thành với quốc gia Hoa Kỳ54. Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*


▪ Mười Tám (18) và hơn55. Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?


▪ bầu cử

▪ tham gia một đảng phái chính trị

▪ tham dự vào một cuộc vận động tranh cử

▪ tham dự vào một nhóm hoạt động công dân

▪ tham dự vào một nhóm hoạt động cộng đồng

▪ phát biểu ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử

▪ gọi điện thoại cho nghị sĩ và dân biểu

▪ công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó

▪ tranh cử

▪ góp ý kiến trên một tờ báo56. Ngày cuối cùng có thể nạp mẫu khai thuế cho liên bang là?*


▪ 15 Tháng Tư57. Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?


▪ ở tuổi mười tám (18)

▪ ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)[/b]LỊCH SỬ HOA KỲ A: Thời kỳ Thuộc Địa và Độc Lập[/b]

58. Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?

▪ tự do

▪ tự do chính trị

▪ tự do tôn giáo

▪ cơ hội kinh tế

▪ hành xử tôn giáo của mình

▪ tránh sự áp bức59. Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?


▪ người da đỏ Mỹ Châu

▪ thổ dân Mỹ Châu60. Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?


▪ người Phi Châu

▪ người từ Phi Châu61. Tại sao những người di dân thời thuộc địa chống lại người Anh?


▪ vì thuế má cao quá (phải đóng thuế mà không có người đại diện)

▪ vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ (ở trọ, làm trại binh)

▪ vì người di dân thời thuộc địa không có chính quyền tự quản62. Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?


▪ (Thomas) Jefferson63. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chấp nhận lúc nào?


▪ 4 Tháng Bẩy 177664. Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.


▪ New Hampshire

▪ Massachusetts

▪ Rhode Island

▪ Connecticut

▪ New York

▪ New Jersey

▪ Pennsylvania

▪ Delaware

▪ Maryland

▪ Virginia

▪ North Carolina

▪ South Carolina

▪ Georgia65. Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến
(Constitutional Convention)?

▪ Soạn thảo Hiến Pháp.

▪ Các nhà lập quốc soạn thảo Hiến Pháp.66. Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?


▪ 178767. Các bài tham luận gọi là Federalist Papers có mục đích hỗ trợ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.


▪ (James) Madison

▪ (Alexander) Hamilton

▪ (John) Jay

▪ Publius68. Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?


▪ nhà ngoại giao Hoa Kỳ

▪ thành viên già nhất của Đại Hội Lập Hiến

▪ Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ

▪ người viết cuốn lịch “Poor Richard’s Almanac”

▪ khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ69. Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?


▪ (George) Washington70. Ai là Tổng Thống đầu tiên?*


▪ (George) Washington
B: Thời Kỳ 1800

71. Hoa Kỳ mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803?

▪ Lãnh Thổ Louisiana

▪ Louisiana72. Nói tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800.

▪ Chiến tranh 1812

▪ Chiến tranh Hoa Kỳ-Mễ-Tây-Cơ (Mexico)

▪ Nội chiến

▪ Chiến tranh Hoa Kỳ-Tây-Ban-Nha73. Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì.


▪ Nội chiến

▪ Chiến tranh giữa các Tiểu Bang74. Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.


▪ vấn đề nô lệ

▪ các vấn đề kinh tế

▪ quyền của các tiểu bang75. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*


▪ giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)

▪ giữ gìn (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia

▪ lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến76. Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?


▪ giải phóng nô lệ

▪ giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam

▪ giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam

▪ giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam77. Bà Susan B. Anthony làm gì?


▪ tranh đấu cho quyền phụ nữ

▪ tranh đấu cho dân quyền


C: Lịch Sử Cận Đại Hoa Kỳ và Các Thông Tin Lịch Sử Quan Trọng Khác


78. Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*


▪ Thế Chiến Thứ Nhất

▪ Thế Chiến Thứ Hai

▪ Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)

▪ Chiến Tranh Việt Nam

▪ Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)79. Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?


▪ (Woodrow) Wilson80. Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?


▪ (Franklin) Roosevelt81. Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?


▪ Nhật Bản, Đức và Ý82. Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào?


▪ Thế Chiến Thứ Hai83. Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?


▪ Chủ Nghĩa Cộng Sản84. Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?


▪ (phong trào) dân quyền85. Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*


▪ tranh đấu cho dân quyền

▪ hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ86. Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?


▪ Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.87. Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.


[Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]

▪ Cherokee

▪ Navajo

▪ Sioux

▪ Chippewa

▪ Choctaw

▪ Pueblo

▪ Apache

▪ Iroquois

▪ Creek

▪ Blackfeet

▪ Seminole

▪ Cheyenne

▪ Arawak

▪ Shawnee

▪ Mohegan

▪ Huron

▪ Oneida

▪ Lakota

▪ Crow

▪ Teton

▪ Hopi

▪ InuitTỔNG HỢP VỀ KIẾN THỨC CÔNG DÂN


A: Địa Dư
88. Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.


▪ (Sông) Missouri

▪ (Sông) Mississippi89. Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?


▪ Thái-Bình-Dương90. Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?


▪ Đại-Tây-Dương91. Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.


▪ Puerto Rico

▪ Quần Đảo Virgin

▪ Đảo Samoa

▪ Quần Đảo Bắc Mariana

▪ Đảo Guam92. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại.


▪ Maine

▪ New Hampshire

▪ Vermont

▪ New York

▪ Pennsylvania

▪ Ohio

▪ Michigan

▪ Minnesota

▪ North Dakota

▪ Montana

▪ Idaho

▪ Washington

▪ Alaska93. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ.


▪ California

▪ Arizona

▪ New Mexico

▪ Texas94. Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*


▪ Washington, D.C.95. Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*


▪ (Hải Cảng) Nữu Ước

▪ Đảo Liberty

[Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]B: Các Biểu Tượng

96. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch?

▪ bởi vì đã có 13 thuộc địa nguyên thủy

▪ bởi vì các lằn này tượng trưng cho 13 thuộc địa nguyên thủy97. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*


▪ bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao

▪ bởi vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang

▪ bởi vì có 50 tiểu bang98. Tựa của bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?


▪ The Star-Spangled Banner


C: Các Ngày Lễ

99. Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*

▪ 4 Tháng Bẩy


100. Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

▪ Tết Tây

▪ Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr.

▪ Ngày Các Tổng Thống

▪ Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)

▪ Lễ Độc Lập (Independence Day)

▪ Lễ Lao Động (Labor Day)

▪ Ngày Tưởng Niệm Columbus

▪ Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day)

▪ Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

▪ Lễ Giáng Sinh


548420 top -

Bộ Nội An Mỹ Tái Ban Hành Các Điều Lệ Tị Nạn: Có Nguy Cơ Đe Dọa, Di Dân Được Quyền Trình Tòa
Vietbao


20/04/2014
WASHINGTON - Bộ nội an đã tái thông báo các viên chức di trú các điều lệ tị nạn giữa lúc có những quan ngại về sự diễn giải không đúng để quyết định những người nào có thể gặp quan toà để xin quy chế tị nạn.

Giám đốc ban tị nạn của Sở Di Trú cho hay những di dân có bằng chứng khả tín về nguy cơ đe dọa đuợc phép trình bày trường hợp của mình với quan toà. Trong 1 biên bản đề ngày 28-2, giám đốc John Lafferty viết: để đáp ứng tiêu chuẩn, di dân phải chứng tỏ khả năng thực chất và thực tế có thể thành công tại toà di trú.

Biên bản cập nhật chương trình huấn luyện nhân viên di trú này không thay đổi đáng kể các tiêu chuẩn - theo ông Lafferty, tiêu chuẩn tị nạn thường không hội đủ trong những hồ sơ gần đây. Ông giải thích: tái thông báo là vấn đề vì sự gia tăng đáng kể số hồ sơ thuộc loại "sợ hãi khả tín" của di dân - ông xác nhận: trong năm qua Sở Di Trú giải quyết nhiều hồ sơ loại này hơn giữa năm 2007 và 2011, và tăng 250% giữa 2012 và 2013.

Ngoài ra, phát ngôn viên di trú Jeff Carter tuyên bố chiều Thứ Năm: các điều lệ tị nạn không thay đổi - mục tiêu của các hướng dẫn trong huấn luyện là để bảo đảm sự áp dụng đúng các tiêu chuẩn xử dụng trong tiến trình kiểm soát di dân. Trong nhiều trường hợp, di dân xin tị nạn đuợc phép trình bày với quan toà, đuợc thả từ trại tạm giam và đuợc xin phép lao động trong thời gian chờ đợi - tiến trình này có khi kéo dài hàng năm cho tới khi đối tượng ra toà nghe quyết định. Nhìn chung, khả năng đuợc cấp quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ vẫn là thấp.


548535 top -
Tin tức Di trú
1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 234

Tin tức Di trú
+ Thông báo từ NVC...
+ Thông báo từ NVC...

01-2016
+ Thông báo từ NVC...

07-2015
+ VN thay đổi luật...

04-2015
+ Lưu ý Quan trọng...
+ U.S Agencies Involved in...
+ Cập Nhật Một Số...
+ Đời Sống California -...

03-2015
+ Tòa Thượng Thẩm Ấn...
+ Cập Nhật Một Số...
+ Điều Khó Hiểu Khi...
+ Lãnh Sự Hoa Kỳ...
+ Tìm Hiểu Thái Độ...

02-2015
+ Tội cấm nhập cảnh...
+ Chiếu Khán Di Dân...
+ Chúc Mừng Năm Mới...

01-2015
+ Ngày Hết Hạn Thẻ...
+ NVC Và Số Di...
+ Chiếu Khán EB-5 -...
+ Chiếu Khán EB-5 -...
+ Danh Sách Chờ Đợi...
+ National Visa Center...

12-2014
+ Thẻ xanh cho thân...
+ THAY ĐỔI PHÍ KHÁM...
+ 2014: Một Năm Nhìn...
+ Review for 2014...
+ Người Hôn Phối Của...
+ Phỏng Vấn Với Sở...
+ Cải cách di trú...
+ Bức tranh mới về...
+ Điều Chỉnh Diện Di...
+ Opposition to President Obama's...
+ Hạ viện Mỹ bỏ...
+ Immigration Reform 2014...
+ Phe Cộng hòa công...

11-2014
+ Ai Sẽ Được Hưởng...
+ TT Obama Hành Động...
+ Tổng thống Obama cải...
+ Tác Động Hành Pháp...
+ Tổng thống Obama bảo...
+ Phản ứng về kế...
+ Tổng thống Obama công...
+ Tổng thống Obama sắp...
+ Chuyển Sang Diện Chiếu...
+ Tổng thống Obama sắp...
+ Executive Power Recap...
+ TT Obama có thể...
+ Tổng thống Obama phớt...
+ Quyết định hành pháp...
+ Phải Cản Pháp Lệnh...
+ TT Obama dự tính...
+ Executive Power...
+ Vấn Đề Từ Chối...
+ Cộng Hòa Thượng Viện...
+ Những câu hỏi phỏng...
+ Xin Con Nuôi Từ...
+ Legitimated Children Recap...

10-2014
+ Bảo lãnh con mồ...
+ Legitimated Children...
+ Thêm sáu tiểu bang...
+ RFE Explanation...
+ Kết tội hình sự...
+ Bước tiến trong giành...
+ Hôn nhân đồng tính...
+ Tư vấn Di trú...
+ Di Dân Việt Nam:...

09-2014
+ Viên chức di trú...
+ Chương Trình Mới Về...
+ Youtube di trú -...
+ Hoa Kỳ bắt đầu...
+ Phải Làm Gì Khi...
+ Thủ tục nhập cảnh...
+ Việt Nam – Hoa...
+ Chiếu Khán EB5 Và...
+ Visa Application Fee Updated...
+ Thay đổi Phí Xin...
+ Obama Thất Hứa Cải...
+ Barack Obama: muốn di...
+ Người Việt cư trú...
+ TT Obama giải thích...

08-2014
+ Tổng thống Obama quyết...
+ Obama: Đuổi Về Sớm...
+ Phía sau những toan...
+ Vì sao hồ sơ...
+ Obama Xét Ký Pháp...
+ Vấn Đề Duyệt Xét...
+ Đại gia Việt quan...
+ Hạ viện Mỹ thông...
+ Trung Tâm Chiếu Kháng...
+ Hạ Viện Mỹ hoãn...
+ Kho Dữ Liệu Của...
+ Chủ tịch Hạ viện...

07-2014
+ Hạ viện Mỹ gác...
+ Làm Sao Tôi Có...
+ 135 - Technical Problems...
+ Cập nhật thông tin...
+ 134 - Di Tru...
+ Tạm ngưng cấp visa...
+ Ða số trẻ Trung...
+ Ông Obama Có Thể...
+ Chuẩn bị đi Mỹ...
+ Bà Vũ Cúc được...
+ Tổng thống Obama bị...
+ Hôn Nhân và Thẻ...
+ Mỹ kêu gọi các...
+ Vì sao nước Mỹ...
+ Các Giáo Hội Công...
+ Các nhà lập pháp...
+ Các nhà lập pháp...
+ Câu hỏi và Một...
+ Sở Di Trú xiết...
+ Các tổ chức từ...
+ Mỹ phải cần tới...
+ Tranh cãi về ngân...
+ Kháng Cáo Hồ Sơ...
+ Obama quyết cải tổ...
+ Obama: 150,000 Trẻ Em...
+ Vấn Đề Hai Quốc...
+ Nhận thức về việc...
+ TT Obama: Chính phủ...
+ 132 - Child's CSPA...
+ Tổng thống Obama yêu...
+ Luật Bảo Vệ Hôn...
+ Mỹ chào đón các...
+ ‘Giấc mơ Mỹ’ ngày...
+ Mỹ trục xuất ngay...
+ Nhân ngày Lễ Độc...
+ TT Obama: 'Chúng ta...
+ Cư Ngụ Liên Tục...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Obama on Immigration Reform...
+ Mỹ sẽ thông qua...
+ TT Obama tuyên bố...

06-2014
+ Tổng thống Mỹ quyết...
+ Khám Phá Gian Lận...
+ Misconceptions in Osorio Decision...
+ Trục xuất (phần I)...
+ Có thể tự đặt...
+ Bà Obama Kêu Gọi...
+ Kết Hôn Đồng Tính,...
+ Phân tích quyết định...
+ Hiểu lầm chính sách,...
+ Child Status Protection Act...
+ Tối Cao Pháp Viện...
+ Cải cách nhập cư...
+ Phán quyết Giữ ngày...
+ 129 - Quyết định...
+ Phán quyết của Tối...
+ Kinh nghiệm phỏng vấn...
+ Kinh nghiệm phỏng vấn...
+ “Chuẩn bị gì trước...
+ Child Status Protection Act...
+ Một số sửa đổi...
+ Một Số Vấn Đề...
+ Những lí do bạn...
+ 128 - Di Tru...
+ Nhiều cặp đồng tính...
+ Child Status Protection Act...

05-2014
+ Cải Tổ Di Trú...
+ 62.000 người được cấp...
+ 127 - Mayorkas v....
+ Bảo Trợ Tài Chính...
+ 125 - Visa Bulletin...
+ Đạo Luật Di Trú...
+ Những Người Bán Giấy...
+ Các loại Visa đến...
+ 124 - Visa Regression...
+ Ngày Đáo Hạn Diện...
+ Phát triển của Visa...
+ Hoa Kỳ đề cử...
+ Bảo lãnh theo diện...
+ Tổng thống Obama kêu...
+ Bộ Tư Pháp Hoa...
+ USCIS Thông Báo Về...
+ Chính trường Mỹ lại...
+ Mỹ nới rộng quy...
+ Khi Thẻ Xanh Sắp...
+ 123 - A-Number and...
+ Lãnh sự quán từ...
+ Bộ Nội an Mỹ...
+ Bảo lãnh thân nhân...
+ USCIS Thông Báo Về...
+ Đơn Bảo Lãnh Gia...

04-2014
+ Cập Nhật Thủ Tục...
+ Visa Bulletin May 2014...
+ Visa Bulletin May 2014...
+ Thẻ xanh là gì?...

05-2014
+ Thường Trú Nhân là...

04-2014
+ Quy định đơn miễn...
+ Bảo lãnh thân nhân...

08-2014
+ Một Số Chú Giải...

04-2014
+ Tổng Thống Obama sẵn...
+ Tối Cao Pháp Viện...
+ Bộ Nội An Mỹ...
+ 100 câu hỏi trắc...
+ Sẵn Sàng Nhập Tịch,...
+ Thông tin về chuẩn...
+ H1B Visa Updated...
+ Visa bị từ chối,...
+ Ineligibilities and Waivers 212a...
+ Hai vấn đề thường...
+ Quy định mới về...
+ Kế hoạch định cư...
+ Điều kiện bảo lãnh...
+ 01 Tháng 07, 2014:...

05-2014
+ Một Số Câu Hỏi...

04-2014
+ Chuẩn bị hồ sơ...
+ Khai thuế: Ðiều nên...
+ Youtube 100 Câu hỏi...
+ Câu hỏi thường gặp...
+ L-1 VISA...
+ SV Du Học Trong...
+ 188 - GSS...
+ Giá trị lương căn...
+ Số liệu cấp visa...

03-2014
+ Dự luật cải cách...
+ Mùa Khai Thuế 2013...
+ Cá nhân xuất cảnh...
+ TNS Schumer đề nghị...
+ Luật Di Trú: Quốc...
+ Chiếu Khán Dành Cho...
+ XIN THÔNG BÁO CHO...
+ Liên hệ giữa ly...
+ Dân Biểu Cộng Hòa...
+ 117 - New Procedures...
+ Làm Sao Thuyết Phục...
+ Kinh nghiệm đạt Visa...
+ Quốc Tịch Hoa Kỳ...
+ Di trú nhập tịch...
+ Nói Về Đạo Luật...
+ Những Chọn Lựa Của...
+ Hội thảo của đoàn...
+ Nhiều Tiểu Bang Ủng...
+ CH: Không Thông Qua...
+ Các nhà tranh đấu...
+ Dịch Vụ Xin Cấp...

02-2014
+ Luật Bảo Vệ Hôn...
+ Thông báo về việc...
+ Luật di trú: 'Reentry...
+ Làm Sao Có Một...
+ Tìm hiểu luật di...
+ Nhận định về di...
+ Làm Sao Có Một...

01-2014
+ Tìm hiểu luật di...
+ Di Trú Năm 2013...
+ Removal of The Condition...
+ Removal of The Condition...
+ Bảo Hiểm Y Tế...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Nhìn Lại Vấn Đề...

12-2013
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Điều kiện Anh ngữ...
+ Ngợi Ca Những Gia...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Một Vài Số Liệu...
+ Luật di trú: Trục...
+ Luật di trú: Trục...
+ Chiếu Khán Của Con...
+ Bảo lãnh theo diện...
+ Người Hôn Phối Của...

11-2013
+ Bảo lãnh theo diện...
+ Việt Nam Chỉ Hợp...
+ Bảo lãnh theo diện...
+ Tối Cao Pháp Viện...
+ Quy định mới về...
+ Một Số Vấn Đề...
+ Quy định mới về...
+ Tìm hiểu luật di...

06-2014
+ Duyệt Lại Đạo Luật...
+ TT Obama yêu cầu...

11-2013
+ trục xuất - Phần...

10-2013
+ Những Câu Hỏi Của...
+ Luật di trú: Child...
+ Di Dân Bất Hợp...
+ Luật di trú: Child...
+ Chiếu Khán P-3 Dành...
+ Tìm hiểu luật di...
+ Xin Visa đi Mỹ...
+ Bảo Lãnh Diện K3...
+ Tìm hiểu luật di...
+ Luật Di Trú Mỹ...
+ Một Số Vấn Đề...

09-2013
+ Điều kiện Anh ngữ...
+ IRS và nghiệp vụ...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Cần phải khai chân...
+ Kháng cáo hồ sơ...
+ Cập Nhật Một Số...
+ Nạn nhân bạo hành...
+ Hồ sơ bảo lãnh...
+ Quy tắc 'vàng' phỏng...
+ Chiếu Khán EB5 Và...
+ Chuẩn bị hồ sơ...

08-2013
+ Một số tin tức...
+ Luật di trú: Bảo...
+ Bảo lãnh thân nhân...
+ Cập Nhật Thủ Tục...
+ Bảo lãnh thân nhân...
+ Cập Nhật Luật Bảo...
+ Mẫu Ðơn I-864 ‘Bảo...
+ Nộp Đơn I-601 Xin...

07-2013
+ Sự Quan Trọng Về...
+ Quy định mới về...
+ Những Hồ Sơ Bảo...
+ 90 Chủ Tịch ĐH...
+ Chiếu Khán Công Việc...
+ Nhiều DB Cộng Hòa...
+ Hạ Viện chần chừ...
+ TT Obama hối thúc...
+ Sau Phán Quyết DOMA,...
+ Obama Hô Hào Thông...
+ DC Tại Hạ Viện:...
+ Cựu TT George W....
+ Phán quyết của TCPV...
+ Thượng Viện Thông Qua...
+ Dự Luật Di Trú...
+ Một Tuần Lễ, Ba...

06-2013
+ Cải tổ di trú:...
+ Thượng Viện Mỹ: OK...
+ Những Vấn Đề Di...
+ Thượng Viện thông qua...
+ Thượng viện Mỹ bắt...
+ Thay Đổi Dự Luật...
+ Sở Di Trú và...
+ TT Obama hối thúc...
+ Dự Luật Cải Tổ...
+ Luật di dân đang...
+ Luật Di Trú Mới...
+ Chiếu Khán Tưởng Lệ...
+ Điền đơn N-400 nhập...
+ Hoa Kỳ sẽ hủy...
+ Cập Nhật Chương Trình...
+ Thượng viện Mỹ bắt...
+ Cải tổ luật di...
+ TT Obama kêu gọi...
+ Bảo lãnh và Visa...
+ NS Reid: Tới 4-7...
+ 5 điều bạn nên...
+ Tổng thống Obama hô...
+ Hạ Viện: Vẫn Chưa...
+ Những Con Số Chiếu...
+ Thượng nghị sĩ Mỹ...

05-2013
+ Thượng Viện có thể...
+ Sở Di Trú và...
+ Mỹ muốn khai tử...
+ Ðề tài: Reentry Permit...
+ Thượng Viện đề nghị...
+ Hạ Viện Sẽ Thông...
+ Dự luật nhập cư...
+ Ủy Ban Pháp Chế...
+ Chiếu Khán Tưởng Lệ...
+ Bước tiến mới của...
+ BPSOS và APALC giúp...
+ Các nước tranh "miếng...
+ Dự luật cải tổ...
+ Ðề tài: Quốc tịch...
+ Quốc tịch Hoa Kỳ...
+ Vấn Ðề Duyệt Xét...
+ bảo lãnh theo diện...

04-2013
+ Thượng Viện Đề Nghị...
+ Gần hơn “giấc mơ”...
+ Những Ðiểm Chính Trong...
+ Dự luật di trú...
+ Vụ bom Boston gây...
+ Khủng bố và nhập...
+ 8 Nghị Sĩ Thuộc...
+ Thượng Viện soạn thảo...

03-2013
+ Thông báo dành cho...

02-2013
+ Cải tổ di trú:...
+ Mỹ cải cách chính...
+ Cải tổ di trú:...
+ Chương trình con nuôi...
+ Chi tiết về kế...
+ Chính phủ của Tổng...

10-2014
+ Di dân muốn Tổng...

02-2013
+ Di Dân Việt Nam:...
+ Obama: Sẽ Ra Dự...
+ PHÍ MỚI DI DÂN...
+ Mỹ tập trung vào...
+ Hoa Kỳ thảo luận...
+ Các chính sách cải...

01-2013
+ Tổng thống Obama công...
+ Mỹ cải cách hệ...
+ TT Obama hoan nghênh...
+ Thực thi luật di...
+ Mỹ: Thắng lợi của...
+ Di dân muốn Tổng...
+ Phí mới của USCIS...
+ Các nhà lập pháp...

11-2012
+ BỘ TRƯỞNG NAPOLITANO LOAN...

10-2012
+ Thông tin quan trọng...

08-2013
+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC...

08-2012
+ Sở Di Trú Cảnh...

07-2012
+ Đa số dân Mỹ...
+ Obama nhập tịch cho...

06-2012
+ How to call USCIS...
+ Cựu Nữ Ngoại Trưởng...
+ Tối cao Pháp viện...
+ Tối cao Pháp viện...
+ Mỹ: Y Tế Nặng...
+ 64% Cử Tri Mỹ:...
+ Romney: Trả Lời Không...
+ Lần đầu di dân...

05-2012
+ Mỹ chấn động vì...
+ Thu Thập Dữ Liệu...

03-2012
+ USCIS Khởi Động Hệ...

04-2014
+ Chính Sách Và Luật...

03-2014
+ Bảo lãnh thân nhân...

07-2014
+ Khai thuế 2013 -...

08-2014
+ Chuyến bay đầu tiên...

05-2014
+ Hạ Viện Mỹ thông...

07-2014
+ Tin cập nhật quy...

12-2013
+ Mỹ huy động phương...

03-2012
+ Tôi Lo Ngại Phải...
+ Ðọ Sức Vấn Ðề...
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image