.
ESL 309: "Read All about It!"


ESL 309: "Read All about It!"


Download


PLOP! Alfred woke up, and immediately knew why he was awake—the paperboy. It was 5:30 a.m. A while later, he finally got back to sleep. Later that morning, he made a phone call. The customer service rep asked if he could help. Alfred couldn't believe his ears; the rep had an Indian accent. Alfred was calling to complain about the Los Angeles Times, and he was talking to someone in India!

He told the rep to tell the paperboy to deliver the paper quietly—at 5:30 a.m. Alfred, like most normal human beings, was trying to sleep. The rep apologized, saying that he would notify the route supervisor. Alfred said that this was the fourth time he had called in the last three weeks. He said he wanted to talk to the supervisor directly. The rep said that he would leave a message for the supervisor to call Alfred. Alfred rolled his eyes; he had heard this before. He was beginning to wonder if a "route supervisor" even existed. By 6:00 p.m., the route supervisor hadn't called.

That night, Alfred set his alarm for 5:20 a.m. The next morning, he walked downstairs. A few minutes later, the paperboy drove up. He ran over to Alfred's apartment building. When he saw Alfred standing there, he handed him the paper. Alfred told him to stop throwing the paper onto the steps.

"You are waking me up. Place the paper on the steps quietly. Do not throw it—place it, okay?" The paperboy nodded, and ran back to his car. At 5:30 the next morning, Alfred woke up. The paper had just been thrown onto the steps. He heard the car drive off. Enough was enough. Even though he loved the convenience of home delivery, Alfred's sleep was far more valuable to him. Starting tomorrow, he would read the Times online.

448356 top -


*Vocabulary:

• accent:
• alarm:
• apologize:
• awake:
• complain:
• convenience:
• deliver:
• delivery:
• nod:
• normal:
• notify:
• rep:
• route:
• supervisor:
• valuable:

-------------------

*Yes/No-Questions:

• Did Alfred know why he was awake?

• Was it late in the morning?

• Was he able to get back to sleep?

• Did he make a phone call?

• Did the customer service representative have a British accent?

• Was Alfred talking to someone in India?

• Did he tell the rep that he wanted his paper delivered quietly?

• Was Alfred different from most normal human beings?

• Did Alfred say that this was the third time he had called in the last four weeks?

• Did Alfred say that he wanted to email the supervisor directly?

------------------

*Fill in blanks:

PLOP! Alfred woke up, and immediately knew why ____ was awake—the paperboy. It was 5:30 a.m. A ____ later, he finally got back to sleep. Later ____ morning, he made a phone call. The customer ____ rep asked if he could help. Alfred couldn’t ____ his ears; the rep had an Indian accent. was calling to complain about the Los Angeles ____ , and he was talking to someone in India!

____ told the rep to tell the paperboy to ____ the paper quietly—at 5:30 a.m. Alfred, like most ____ human beings, was trying to sleep. The rep ____ , saying that he would notify the route supervisor. ____ said that this was the fourth time he ____ called in the last three weeks. He said ____ wanted to talk to the supervisor directly. The ____ said that he would leave a message for ____ supervisor to call Alfred. Alfred rolled his eyes; ____ had heard this before. He was beginning to ____ if a “route supervisor” even existed. By 6:00 ____ .m., the route supervisor hadn’t called.

That night, Alfred ____ his alarm for 5:20 a.m. The next morning, ____ walked downstairs. A few minutes later, the paperboy ____ up. He ran over to Alfred’s apartment building. ____ he saw Alfred standing there, he handed him ____ paper. Alfred told him to stop throwing the ____ onto the steps.

“You are waking me up. ____ the paper on the steps quietly. Do not ____ it—place it, okay?” The paperboy nodded, and ran ____ to his car. At 5:30 the next morning, ____ woke up. The paper had just been thrown ____ the steps. He heard the car drive off. ____ was enough. Even though he loved the convenience ____ home delivery, Alfred’s sleep was far more valuable ____ him. Starting tomorrow, he would read the Times ____ .

-------------------

*Translate into Vietnamese:

...............

448362 top -

ESL 309: "Read All about It!"

*Vocabulary:


• accent: giọng
• alarm: báo động
• apologize: xin lỗi
• awake: đánh thức
• complain: than phiền
• convenience: tiện lợi
• deliver: giao
• delivery: giao hàng
• nod: sự gật đầu
• normal:bình thường
• notify: thông báo
• rep: đại diện
• route: con đường
• supervisor: cấp trên, quản lý
• valuable: giá trị

===========================================================

*Yes/No-Questions:

• Did Alfred know why he was awake? Yes

• Was it late in the morning? No

• Was he able to get back to sleep? Yes

• Did he make a phone call? Yes

• Did the customer service representative have a British accent? No

• Was Alfred talking to someone in India? No

• Did he tell the rep that he wanted his paper delivered quietly? Yes

• Was Alfred different from most normal human beings? No

• Did Alfred say that this was the third time he had called in the last four weeks? No

• Did Alfred say that he wanted to email the supervisor directly? No

==========================================================

*Fill in blanks:

PLOP! Alfred woke up, and immediately knew why __he__ was awake—the paperboy. It was 5:30 a.m. A __while__ later, he finally got back to sleep. Later __that__ morning, he made a phone call. The customer __service__ rep asked if he could help. Alfred couldn’t __believe__ his ears; the rep had an Indian accent. Alfred was calling to complain about the Los Angeles __Times__ , and he was talking to someone in India!

__He__ told the rep to tell the paperboy to __deliver__ the paper quietly—at 5:30 a.m. Alfred, like most _normal___ human beings, was trying to sleep. The rep __apologized__ , saying that he would notify the route supervisor. __Alfred__ said that this was the fourth time he __had__ called in the last three weeks. He said __he__ wanted to talk to the supervisor directly. The ___rep_ said that he would leave a message for __the__ supervisor to call Alfred. Alfred rolled his eyes; _he___ had heard this before. He was beginning to __wonder__ if a “route supervisor” even existed. By 6:00 __p__ .m., the route supervisor hadn’t called.

That night, Alfred __set__ his alarm for 5:20 a.m. The next morning, _he___ walked downstairs. A few minutes later, the paperboy ___drove_ up. He ran over to Alfred’s apartment building. _When___ he saw Alfred standing there, he handed him __the__ paper. Alfred told him to stop throwing the _paper___ onto the steps.

“You are waking me up. __Place__ the paper on the steps quietly. Do not __throw__ it—place it, okay?” The paperboy nodded, and ran __back__ to his car. At 5:30 the next morning, ___Alfred_ woke up. The paper had just been thrown __onto__ the steps. He heard the car drive off. __Enough__ was enough. Even though he loved the convenience __of__ home delivery, Alfred’s sleep was far more valuable _to___ him. Starting tomorrow, he would read the Times _oline___ .

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đọc tất cả về nó

PLOP! Alfred thức dậy, và biết ngay tại sao anh bị đánh thức-người giao báo. Lúc đó là 5:30 sáng. Một lát sau, anh cũng ngủ lại được. Sáng hôm đó, anh gọi điện. Đại diện dịch vụ khách hàng hỏi có giúp gì cho anh được không. Alfred không thể tin vào tai mình; người đại diện nói giọng Ấn Độ. Alfred gọi để than phiền tờ thời báo Los Angeles, và anh đang nói chuyện với người ở Ấn Độ!

Anh bảo người đại diện bảo người giao báo giao báo yên ắng-lúc 5:30 sáng. Alfred, cũng giống như bao người bình thường, cố gắng ngủ. Người đại diện xin lỗi, nói rằng anh sẽ thông báo với người quản lý tuyến đường. Alfred nói đây là lần thứ tư anh gọi trong vòng ba tuần. Anh nói anh muốn nói chuyện với người quản lý trực tiếp. Người đại diện nói anh sẽ để lại lời nhắn cho người quản lý gọi lại cho Alfred. Alfred trợn mắt; anh đã nghe điều này trước đây. Anh bắt đầu tự hỏi có "người quản lý tuyến đường" có thật sự tồn tại không. Đến 6 giờ chiều, người quản lý tuyến đường vẫn không gọi.

Tối đó, Alfred đặt đồng hồ báo thức lúc 5:20 sáng. Sáng hôm sau, anh xuống nhà. Vài phút sau, người giao báo lái xe đến. Anh ta chạy đến căn hộ của Alfred. Khi thấy Alfred đứng đó, anh ta đưa báo cho anh. Alfred bảo anh ta đừng quăng báo lên bậc cầu thang nữa.

"Anh làm tôi thức giấc. Đặt báo trên bậc cầu thang nhẹ nhàng. Đừng quăng nó-để nó, okay?" Người giao báo gật đầu, và chạy lại xe. 5:30 sáng hôm sau. Alfred thức giấc. Tờ báo vừa mới bị quăng trên bậc cầu thang. Anh nghe tiếng xe lái đi. Quá đủ là quá đủ. Dù anh thích sự tiện nghi của việc giao tận nhà, nhưng giấc ngủ của Alfred quý giá hơn rất nhiều đối với anh. Từ ngày mai, anh sẽ đọc Thời báo trên mạng.

448463 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.