.
ESL 279: Let's Go to Vegas!


ESL 279: Let's Go to Vegas!


Download


Sandra had not been to Las Vegas in more than a year. She was excited. Her sister Janice was coming by to pick her up in about ten minutes. Sandra finished putting her toothbrush and toothpaste into her travel bag; those were the last two items on her "to pack" list.

She had called ahead, of course, to get a room for Janice and herself. The hotel told her that no more rooms were available at the price that was advertised in the newspaper. This was no surprise to Sandra. So, she put down a $100 nonrefundable deposit on a room for two nights. The cost for both nights was going to be $200 plus taxes, surcharges, and other fees.

She looked at her watch. Janice was late, of course. Sandra had forgotten to remind Janice of today's departure time. To put it kindly, Janice was not exactly the most organized person in the world. Sandra called Janice up. She left a short message: "Where are you? It's time to go to Vegas!"

A few minutes later, Janice called back. She had a big problem—a schedule conflict. She had already promised to attend her daughter's eighth-grade graduation ceremony this very weekend.

"Oh, Sandra, I'm so sorry," Janice said. "I know how much you had wanted to do this. I thought Alice's graduation ceremony and party were next week. I get so confused sometimes. I'll make this up to you, I promise. Maybe you can call up Lily; she might be available, even though it's really short notice. If not, don't worry, I'll pay you for everything and we can make plans again."

Sandra sighed and dialed her friend Lily. She wondered how Janice had made it through life so unorganized.

444062 top -


*Vocabulary:

• advertise:
• ceremony:
• conflict:
• confuse:
• departure:
• deposit:
• graduation:
• kindly:
• promise:
• refund:
• schedule:
• sigh:
• surcharge:
• toothpaste:

-------------------

*Wh-Questions:

• When was the last time Sandra went to Las Vegas?

• How did she feel about going there?

• Who was going with Sandra?

• When was Janice coming by?

• Why was Janice coming by?

• Where did Sandra put her toothbrush and toothpaste?

• What kind of list did she have?

• Why had she called ahead?

• How many rooms were available at the advertised price?

• Where was the price advertised?

-------------------

*Fill in blanks:

Sandra had not been to Las Vegas in ____ than a year. She was excited. Her sister ____ was coming by to pick her up in ____ ten minutes. Sandra finished putting her toothbrush and ____ into her travel bag; those were the last ____ items on her “to pack” list.

She had ____ ahead, of course, to get a room for ____ and herself. The hotel told her that no ____ rooms were available at the price that was ____ in the newspaper. This was no surprise to ____ . So, she put down a $100 nonrefundable deposit ____ a room for two nights. The cost for ____ nights was going to be $200 plus taxes, ____ , and other fees.

She looked at her watch. ____ was late, of course. Sandra had forgotten to____ Janice of today’s departure time. To put it____ , Janice was not exactly the most organized person the world. Sandra called Janice up. She left short message: “Where are you? It’s time to to Vegas!”

A few minutes later, Janice called ____ . She had a big problem—a schedule conflict. She ____ already promised to attend her daughter’s eighth-grade graduation ____ this very weekend.

“Oh, Sandra, I’m so sorry,” ____ said. “I know how much you had wanted ____ do this. I thought Alice’s graduation ceremony and ____ were next week. I get so confused sometimes. ____ ’ll make this up to you, I promise. Maybe ____ can call up Lily; she might be available, ____ though it’s really short notice. If not, don’t , I’ll pay you for everything and we can ____ plans again.”

Sandra sighed and dialed her friend ____ . She wondered how Janice had made it through ____ so unorganized.

-----------------

*Translate into Vietnamese:

..............

444066 top -

ESL 279: Let's Go to Vegas!

*Vocabulary:


• advertise: quảng cáo
• ceremony: lễ kỷ niệm
• conflict: trái ngược
• confuse: bối rối
• departure: khỏi hành
• deposit: đặt cọc
• graduation: tốt nghiệp
• kindly: làm ơn
• promise: hứa
• refund: trả lại
• schedule: kế hoạch
• sigh: tiếng thở dài
• surcharge: tiền thuế phụ
• toothpaste: kem đánh răng

==========================================================

*Wh-Questions:

• When was the last time Sandra went to Las Vegas? in more than a year

• How did she feel about going there? excited

• Who was going with Sandra? Her sister Janice

• When was Janice coming by? about ten minutes

• Why was Janice coming by? to pick Sandra up

• Where did Sandra put her toothbrush and toothpaste? in her travel bag

• What kind of list did she have? "to pack" list

• Why had she called ahead? to get a room for Janice and herself

• How many rooms were available at the advertised price? None

• Where was the price advertised? in the newspaper

==========================================================

*Fill in blanks:

Sandra had not been to Las Vegas in __more__ than a year. She was excited. Her sister __Janice__ was coming by to pick her up in __about__ ten minutes. Sandra finished putting her toothbrush and __toothpaste__ into her travel bag; those were the last _two___ items on her “to pack” list.

She had _called___ ahead, of course, to get a room for __Janice__ and herself. The hotel told her that no __more__ rooms were available at the price that was __advertised__ in the newspaper. This was no surprise to __Sandra__ . So, she put down a $100 nonrefundable deposit __on__ a room for two nights. The cost for _both___ nights was going to be $200 plus taxes, _surcharges___ , and other fees.

She looked at her watch. __Janice__ was late, of course. Sandra had forgotten to__remind__ Janice of today’s departure time. To put it__kindly__ , Janice was not exactly the most organized person the world. Sandra called Janice up. She left short message: “Where are you? It’s time to to Vegas!”

A few minutes later, Janice called _back___ . She had a big problem—a schedule conflict. She _had___ already promised to attend her daughter’s eighth-grade graduation __ceremony__ this very weekend.

“Oh, Sandra, I’m so sorry,” __Janice__ said. “I know how much you had wanted __to__ do this. I thought Alice’s graduation ceremony and _party___ were next week. I get so confused sometimes. __I__ ’ll make this up to you, I promise. Maybe __you__ can call up Lily; she might be available, __even__ though it’s really short notice. If not, don’t _worry_, I’ll pay you for everything and we can _make___ plans again.”

Sandra sighed and dialed her friend __Lily__ . She wondered how Janice had made it through __life__ so unorganized.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đi Las Vegas!

Sandra đã không đi đến Las Vegas cả năm rồi. Cô phấn khởi. Em cô Janice đang đến đón cô trong vòng khoảng mười phút. Sandra bỏ bàn chải và kem đánh răng vào túi du lịch; hai thứ cuối cùng trong danh sách "đóng gói hành lý".

Cô đã gọi trước, dĩ nhiên, để đặt phòng cho Janice và cô. Khách sạn nói không còn phòng trống với giá quảng cáo trên báo. Điều đó không làm Sandra ngạc nhiên. Nên, cô đặt cọc $100 không hoàn lại cho một phòng hai đêm. Giá của cả hai đêm là $200 cộng thuế, thuế phụ, và những chi phí khác.

Cô nhìn đồng hồ. Janice trễ giờ, dĩ nhiên. Sandra đã quên nhắc Janice hôm nay khỏi hành lúc mấy giờ. Nói cho đúng là, Janice không phải là người biết thu xếp nhất trên thế giới. Sandra gọi Janice. Cô nhắn tin ngắn: "Em đâu rồi? Tới giờ đi Vegas rồi!"

Vài phút sau, Janice gọi lại. Cô có vấn đề lớn-kế hoạch trái ngược. Cô đã hứa đi dự lễ tốt nghiệp lớp tám của con gái cuối tuần này.

"Oh, Sandra, em rất xin lỗi," Janice nói. Em biết chị rất muốn đi. Em nghĩ lễ tốt nghiệp của Alice và tiệc tuần sau cơ. Em thật đôi khi thật lộn xộn. Em sẽ đi với chị sau, em hứa. Hay là chị có thể gọi Lily; chị ấy có thể đi được, dù báo gấp. Nếu không, đừng lo, em sẽ trả chị mọi phí tổn và chúng ta có thể lên kế hoạch nữa."

Sandra thở dài và quay số bạn Lily. Cô tự hỏi làm sao Janice có thể sống được mà không sắp xếp như vậy.

444199 top -
LESSON 279:

LET'S GO TO VEGAS!
ĐI LAS VEGAS NÀO!

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• advertise: quảng cáo, thông báo.
• ceremony: lễ nghi, sự khách sáo, kiểu cách.
• conflict: xung đột, khác biệt.
• confuse: làm hoang mang/rối bời/xáo trộn.
• departure: khởi hành.
• deposit: tiền đặt cọc/ký quỹ, tiền gởi vào TK ngân hàng.
• graduation: lễ trao bằng tốt nghiệp, sự tốt nghiệp.
• kindly: tử tế, tốt bụng
• promise: lời hứa, điều hứa, hẹn ước.
• refund: trả lại, hoàn lại.
• schedule: kế hoạch làm việc.
• sigh: tiếng thở dài.
• surcharge: tiền trả thêm/tính thêm.
• toothpaste: kem đánh răng.

-----------------------------------------------------------

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• When was the last time Sandra went to Las Vegas?
- In more than a year.

• How did she feel about going there?
- She felt excited.

• Who was going with Sandra?
- Janice, her sister was going with Sandra.

• When was Janice coming by?
-Janice was coming by in about ten minutes.

• Why was Janice coming by?
- Janice was coming by for picking Sandra up.

• Where did Sandra put her toothbrush and toothpaste?
- Sandra put her toothbrush and toothpaste into her travel bag.

• What kind of list did she have?
- She had her "to pack" list.

• Why had she called ahead?
- She had called ahead for getting a room for Janice and herself.

• How many rooms were available at the advertised price?
- There were no more rooms were available at the advertised price.

• Where was the price advertised?
- The price was advertised in the newspaper.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Sandra had not been to Las Vegas in more than a year. She was excited. Her sister Janice was coming by to pick her up in about ten minutes. Sandra finished putting her toothbrush and put into her travel bag; those were the last two items on her “to pack” list.

She had called ahead, of course, to get a room for Janice and herself. The hotel told her that no more rooms were available at the price that was advertised in the newspaper. This was no surprise to Sandra. So, she put down a $100 nonrefundable deposit on a room for two nights. The cost for both nights was going to be $200 plus taxes, surcharges , and other fees.

She looked at her watch. Janice was late, of course. Sandra had forgotten to remind Janice of today’s departure time. To put it kindly, Janice was not exactly the most organized person the world. Sandra called Janice up. She left short message: “Where are you? It’s time to to Vegas!”

A few minutes later, Janice called back. She had a big problem—a schedule conflict. She had already promised to attend her daughter’s eighth-grade graduation ceremony this very weekend.

“Oh, Sandra, I’m so sorry,” Janice said. “I know how much you had wanted to do this. I thought Alice’s graduation ceremony and party were next week. I get so confused sometimes. I’ll make this up to you, I promise. Maybe you can call up Lily; she might be available, even though it’s really short notice. If not, don’t worry, I’ll pay you for everything and we can make plans again.”

Sandra sighed and dialed her friend Lilly. She wondered how Janice had made it through life so unorganized.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Sandra không đến Las Vegas hơn cả năm rồi. Cô rất phấn khích. Janice, chị cô sẽ đến đón cô trong khoảng mười phút nữa. Sandra đã sắp xếp xong xuôi chiếc bàn chái và kem đánh răng vào trong chiếc túi du lịch của mình; chúng là những mặt hàng cuối cùng trong danh sách "sắp xếp hành lý" của cô.

Cô đã gọi trước, tất nhiên, để đặt một phòng cho Janice và cô. Khách sạn bảo không có sẵn phòng với giá đã được quảng cáo trên báo. Điều này không làm Sandra ngạc nhiên. Vì thế, cô đặt 100 đô-la không hoàn lại cho một phòng trong hai đêm. Chi phí cho hai đêm sẽ tới mức 200 đô-la cộng thêm tiền thuế, phụ thu và những loại phí khác.

Cô nhìn đồng hồ. Janice đã trễ giờ, dĩ nhiên là thế. Sandra quên nhắc cho Janice nhớ thời gian khởi hành hôm nay. Nói một cách thật lòng thì, Janice chính xác không phải là một người có đầu óc tổ chức nhất trên thế giới. Sandra gọi cho Janice. Cô để lại một tin nhắn ngắn. "Chị đang ở đâu vậy? Đến giờ đi Las Vegas rồi đó!"

Một vài phút sau, Janice gọi lại. Cô có vấn đề rắc rối-kế hoạch bị trục trặc. Cô vừa mới hứa tham dự lễ tốt nghiệp lớp tám của cô con gái vào ngay cuối tuần này.

"Ôi, Sandra, Chị thật lòng xin lỗi em. Janice nói. "Chị biết em thích việc này thế nào mà. Chị nghĩ tuần tới mới đến lễ tốt nghiệp và buổi liên hoan của Alice. Thỉnh thoảng chị lại nhầm lẫn như thế. Chị sẽ bù đắp cho em, chị hứa mà. Em có thể gọi cho Lily; Chắc cô ấy sẽ sẵn lòng, cho dù đó là một lời báo trước đột ngột. Nếu không được, em đừng lo lắng, Chị sẽ chi trả mọi thứ cho em và chúng ta có thể thực hiện kế hoạch một lần nữa."

Sandra thở dài và quay số cho Lily. Cô tự hỏi làm thế nào Janice sống suốt cuộc đời mà lại không có đầu óc tổ chức đến như thế.

488974 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.