.
ESL 275: Open Wide and Say Your Prayers


ESL 275: Open Wide and Say Your Prayers


Download


Three months had passed. It was time for Tony to visit his dental hygienist again. The visit usually lasted two to three hours. The hygienist always went through a list of questions about his health. Then she took his pulse and blood pressure. Last, she ran her gloved finger all around the inside of his mouth, looking for and feeling for abnormalities.

On this visit, she found one. It was a white spot on the side of his tongue. "We often see this in smokers?mouths," she told him. She called the dentist over.

"How long has that been there?" he asked Tony.

"I have no idea," said Tony.

"We're going to have to do a biopsy," the dentist said. "It won't require more than two or three stitches. We have to make sure this spot is benign. We'll do it right after your teeth are cleaned."

Tony couldn't eat anything except soup for a couple of days after the surgery, nor could he pronounce words clearly. If the white spot were malignant, how much more surgery would be required? How much of his tongue would be removed? He regretted all those years of smoking.

A week later, the dentist removed the stitches and told Tony that the white spot was benign. Tony was relieved.

A few days afterward, Tony was talking to a friend of his who was a long-time smoker. "You really ought to quit," he suggested. "That was a good scare I just got from my dentist. Getting part of your tongue cut out is not a pleasant thought."

"I'm not worried. You've got to die of something. I've got a greater chance of getting killed by a drunk driving a white SUV than by some white spot on my tongue. Besides, this is my only vice. I need to be able to enjoy something in life, don't I?"

443528 top -


*Vocabulary:

• abnormalities:
• benign:
• biopsy:
• hygienist:
• malignant:
• prayer:
• pronounce:
• pulse:
• regret:
• relieve:
• scare:
• soup:
• stitch:
• surgery:
• tongue:
• vice:

---------------------

*Wh-Questions:

• How many months had passed?

• What was it time for him to do?

• How long did the visit usually last?

• What/Which list did she always go through?

• Where did she run her finger?

• What was she looking for?

• What did she find this time?

• Where was the white spot?

• Whose mouths are white spots often found in?

• Who/m did she call over?

---------------------

*Fill in blanks:

Three months had passed. It was time for ____ to visit his dental hygienist again. The visit ____ lasted two to three hours. The hygienist always ____ through a list of questions about his health. ____ she took his pulse and blood pressure. Last, ____ ran her gloved finger all around the inside____ his mouth, looking for and feeling for abnormalities.

____ this visit, she found one. It was a____ spot on the side of his tongue. “We ____ see this in smokers’ mouths,” she told him. ____ called the dentist over.

“How long has that ____ there?” he asked Tony.

“I have no idea,” ____ Tony.

“We’re going to have to do a ____ ,” the dentist said. “It won’t require more than ____ or three stitches. We have to make sure ____ spot is benign. We’ll do it right after____ teeth are cleaned.”

Tony couldn’t eat anything except ____ for a couple of days after the surgery, ____ could he pronounce words clearly. If the white ____ were malignant, how much more surgery would be ____ ? How much of his tongue would be removed? ____ regretted all those years of smoking.

A week ____ , the dentist removed the stitches and told Tony ____ the white spot was benign. Tony was relieved.

____ few days afterward, Tony was talking to a ____ of his who was a long-time smoker. “You ____ ought to quit,” he suggested. “That was a____ scare I just got from my dentist. Getting____ of your tongue cut out is not a ____ thought.”

“I'm not worried. You’ve got to die ____ something. I've got a greater chance of getting ____ by a drunk driving a white SUV than____ some white spot on my tongue. Besides, this ____ my only vice. I need to be able____ enjoy something in life, don’t I?”

--------------------

*Translate into Vietnamese:

.........

443529 top -

ESL 275: Open Wide and Say Your Prayers

*Vocabulary:


• abnormalities: bất thường
• benign: lành tính
• biopsy: sinh thiết
• hygienist: vệ sinh
• malignant: ác tính
• prayer: cầu nguyện
• pronounce: tuyên bố
• pulse: mạch đập
• regret: tiếc nuối
• relieve: nhẹ nhõm
• scare: sợ hãi
• soup: súp
• stitch: vết khâu
• surgery: giải phẫu
• tongue: lưỡi
• vice: đam mê, tật xấu

==========================================================

*Wh-Questions:

• How many months had passed? three

• What was it time for him to do? visit dental hygienist

• How long did the visit usually last? two to three hours

• What/Which list did she always go through? a list of questions about his health

• Where did she run her finger? all around the inside of his mouth

• What was she looking for? abnormalities

• What did she find this time? a white spot on the side of his tongue

• Where was the white spot? on the side of his tongue

• Whose mouths are white spots often found in? smokers

• Who/m did she call over? dentist

==========================================================

*Fill in blanks:

Three months had passed. It was time for __Tony__ to visit his dental hygienist again. The visit __usually__ lasted two to three hours. The hygienist always __went__ through a list of questions about his health. __Then__ she took his pulse and blood pressure. Last, __she__ ran her gloved finger all around the inside__of__ his mouth, looking for and feeling for abnormalities.

_On___ this visit, she found one. It was a____white__ spot on the side of his tongue. “We ____often__ see this in smokers’ mouths,” she told him. __She__ called the dentist over.

“How long has that ____been__ there?” he asked Tony.

“I have no idea,” __said__ Tony.

“We’re going to have to do a ____biopsy__ ,” the dentist said. “It won’t require more than __two__ or three stitches. We have to make sure __this__ spot is benign. We’ll do it right after__your__ teeth are cleaned.”

Tony couldn’t eat anything except __soup__ for a couple of days after the surgery, __nor__ could he pronounce words clearly. If the white __spot__ were malignant, how much more surgery would be ____required__ ? How much of his tongue would be removed? __He__ regretted all those years of smoking.

A week ____later__ , the dentist removed the stitches and told Tony __that__ the white spot was benign. Tony was relieved.

__A__ few days afterward, Tony was talking to a __friend___ of his who was a long-time smoker. “You ____really__ ought to quit,” he suggested. “That was a____good__ scare I just got from my dentist. Getting__part__ of your tongue cut out is not a ____pleasant__ thought.”

“I'm not worried. You’ve got to die __of__ something. I've got a greater chance of getting __killed__ by a drunk driving a white SUV than__by__ some white spot on my tongue. Besides, this __is__ my only vice. I need to be able__to__ enjoy something in life, don’t I?”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Há miệng to ra và cầu nguyện

Ba tháng trôi qua. Đã đến lúc Tony đi nha sĩ lần nữa. Thường đi nha sĩ tốn hết hai hay ba tiếng. Cô y tá thường hỏi qua một loạt câu hỏi trong danh sách về sức khoẻ của ông. Rồi đo huyết áp. Cuối cùng, cô cho tay găng của mình khám kỹ trong miệng, xem và cảm giác có gì bất thường không.

Trong lần thăm nha sĩ này, cô tìm ra một bất thường. Đó là một đốm trắng trên cạnh lưỡi. "Chúng tôi thường thấy cái này trong miệng những người hút thuốc," cô bảo ông. Cô gọi người nha sĩ đến.

"Cái đó có bao lâu rồi?" Nha sĩ hỏi Tony.

"Tôi không biết," Tony nói.

"Chúng ta phải làm sinh thiết," nha sĩ nói. "Không nhiều hơn hai hay ba vết khâu. Chúng tôi phải đảm bảo là vết này lành tính. Chúng tôi sẽ lấy mẫu sau khi làm sạch răng."

Tony không thể ăn gì ngoại trừ súp vào hai ngày sau khi lấy mẫu, ông cũng không nói được rõ chữ. Nếu cái vệt trắng là ác tính, còn phải giải phẫu gì nữa? Cái lưỡi của ông sẽ bị cắt bao nhiêu nữa? Ông tiếc nuối bao năm ông đã hút thuốc.

Tuần sau, nha sĩ cắt vết khâu và bảo Tony là vệt trắng lành tính. Tony thở phào.

Vài ngày sau đó, Tony nói với người bạn là người hút thuốc lâu năm. "Anh cần phải cai thuốc," ông đề nghị. "Đó là một sự sợ hãi tốt mà tôi đã có được từ ông nha sĩ của tôi. Cắt một phần lưỡi không phải là một ý nghĩ dễ chịu."

"Tôi chả lo. Ông rồi phải chết vì lý do nào đó. Tôi còn có nguy cơ chết do một tên lái xe SUV trắng say hơn là vệt trắng trong miệng tôi. Ngoài ra, đây là thú vui của tôi. Tôi cần phải vui thú gì đó trong đời, không phải sao?"

443903 top -
LESSON 275:

OPEN WIDE AND SAY YOUR PRAYERS -
HÃY MỞ MIỆNG RA VÀ ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• abnormalities: bất thường, khác thường.
• benign: lành tính, không ác tính.
• biopsy: sinh thiết.
• hygienist: vệ sinh viên.
• malignant: ác tính.
• prayer: lời cầu nguyện, kinh cầu nguyện.
• pronounce: phát ân, đọc(một từ).
• pulse: mạch, bắt mạch.
• regret: ân hận, hối tiếc.
• relieve: an tâm, yên lòng.
• scare: sợ hãi, hoang mang, lo sợ.
• soup: súp, canh, cháo.
• stitch: mũi khâu/đan/thêu/móc.
• surgery: giải phẩu.
• tongue: lưỡi.
• vice: thói tật, nhược điểm, khuyết điểm.

===========================================================

*Wh-Questions:
----------------------------------------------------------------
• How many months had passed?
- three months had passed.

• What was it time for him to do?
- It was time for Tony to visit his dental hygienist again.

• How long did the visit usually last?
- The visit usually lasted for three hours.

• What/Which list did she always go through?
- Sjhe always went through a list of questions about his health.

• Where did she run her finger?
-She ran her gloved finger all around the inside of his mouth.

• What was she looking for?
-She was looking for abnormalities.

• What did she find this time?
- She found a white spot.

• Where was the white spot?
- It was on the side of his tongue.

• Whose mouths are white spots often found in?
-White spots are often found in smokers.

• Who/m did she call over?
- She called the dentist over.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Three months had passed. It was time for Tony to visit his dental hygienist again. The visit usually lasted two to three hours. The hygienist always went through a list of questions about his health. Then she took his pulse and blood pressure. Last, she ran her gloved finger all around the inside of his mouth, looking for and feeling for abnormalities.

On this visit, she found one. It was a white spot on the side of his tongue. “We often see this in smokers’ mouths,” she told him. She called the dentist over.

“How long has that been there?” he asked Tony.

“I have no idea,” said Tony.

“We’re going to have to do a biopsy,” the dentist said. “It won’t require more than two or three stitches. We have to make sure the spot is benign. We’ll do it right after your teeth are cleaned.”

Tony couldn’t eat anything except soup for a couple of days after the surgery, nor could he pronounce words clearly. If the white spot were malignant, how much more surgery would be require? How much of his tongue would be removed? He regretted all those years of smoking.

A week later, the dentist removed the stitches and told Tony that the white spot was benign. Tony was relieved.

A few days afterward, Tony was talking to a friend of his who was a long-time smoker. “You really ought to quit,” he suggested. “That was a goodscare I just got from my dentist. Getting part of your tongue cut out is not a pleasant thought.”

“I'm not worried. You’ve got to die of something. I've got a greater chance of getting kill by a drunk driving a white SUV than by some white spot on my tongue. Besides, this is my only vice. I need to be able to enjoy something in life, don’t I?”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Ba tháng đã trôi qua. Đã đến lúc Tony đến khám ở chỗ chuyên viên vệ sinh răng miệng lần nữa rồi. Đợt khám bệnh kéo dài hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Chuyên viên vệ sinh luôn luôn thực hiện một danh sách câu hỏi về tình hình sức khoẻ của ông. Rồi cô đo mạch và huyết áp cho ông. Cuối cùng, cô dùng những ngón tay đeo găng lướt quanh một vòng phía bên trong miệng của ông, để tìm kiếm hoặc cảm nhận được những sự bất thường.

Trong lần khám này, cô phát hiện được một thứ. Đó là một đốm màu trắng trên bờ lưỡi của ông. "Chúng tôi thường thấy đốm này trong miệng những người ghiền thuốc lá," cô bảo với ông. Cô gọi sang cho nha sĩ.

"Nó ở đấy bao lâu rồi?" Ông hỏi Tony.

"Tôi không biết nữa," Tony nói.

"Chúng tôi sẽ phải làm sinh thiết," nha sĩ nói. "Việc này không đòi hỏi nhiều hơn hai hay ba mũi khâu đâu. Chúng tôi phải chắc chắn rằng đốm trắng này lành tính. Chúng tôi sẽ làm ngay sau khi răng của ông được vệ sinh sạch sẽ."

Tony không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài cháo trong hai ngày sau khi giải phẫu, ông cũng không thể phát âm các từ một cách rõ ràng. Nếu đốm trắng ác tính, có bao nhiêu cuộc giải phẫu nữa sẽ được thực hiện? Cái lưỡi của ông sẽ bị cắt bỏ chừng bao nhiêu nữa? Ông lấy làm ân hận cho những năm tháng ghiền hút thuốc(của mình).

Một tuần sau, nha sĩ cắt chỉ và bảo với Tony các đốm trắng lành tính. Tony đã cất được gánh nặng.

Một vài ngày sau đó, Tony nói chuyện với một người bạn của ông, là người hút thuốc trong một thời gian dài. "Cậu thực sự phải ngưng thôi," Ông đề nghị. "Đó là một nỗi sợ hãi rất tốt mà tôi nhận được từ nha sĩ của mình. Cắt ra một phần lưỡi của cậu không phải là một ý nghĩ dễ chịu."

"Tôi không lo chút nào cả. Ông rồi phải chết vì một thứ gì đó. Tôi có nhiều khả năng bị chết vì một kẻ say rượu lái chiếc SUV màu trắng hơn là một vài đốm trắng ở trên lưỡi. Bên cạnh đó, đây chỉ là thói xấu duy nhất của tôi. Tôi cần thưởng thức thứ gì đó trong cuộc sống chứ, phải không?"

488432 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.