.
ESL 273: Are Criminals Taking Over LA?


ESL 273: Are Criminals Taking Over LA?


Download


A 29-year-old woman was driving her car in the wrong place at the wrong time. She was fatally wounded by a couple of stray bullets. The bullets were intended for a 20-year-old man, who was seriously wounded by two other bullets.

The shootings occurred an hour before sunset, a mile west of downtown Los Angeles. Two gang members attempted to rob the 20-year-old man. The victim punched one of his attackers, knocking him down, and then took off running. As he ran, the gangsters fired several times and struck him in the back.

They also put a couple of errant shots into the head of the woman driver. Mortally wounded, she crashed through the big glass window of a salon, coming to a stop at the hair-washing sinks.

Fortunately, the salon was closed because its owner was at a family funeral. His nephew had been stabbed to death by a gang member a week earlier. The gang member, who was robbing the nephew, got angry when all he found in the nephew's wallet was a dollar, an ID card, and a library card.

"A library card!" the gang member said angrily. "You think you're smarter than me? If you're so smart, why are you getting robbed?" He then stabbed the victim multiple times, ripped up the library card, spit on it, and ran away.

"This city's getting ridiculous," said a local neighborhood watch member. "Criminals are killing people almost every day. They laugh at us. They know that, even if convicted, they will get free housing, free meals, and free medical care. And they get to sit around in jail all day reading magazines! That's punishment? It sounds more like a reward! What do the rest of us get for being HONEST? We get to work hard all day so we can die tired and poor."

443523 top -


*Vocabulary:

• attempt:
• bullet:
• convict:
• criminal:
• errant:
• fatally:
• funeral:
• gangster:
• honest:
• intend:
• multiple:
• nephew:
• punch:
• punishment:
• ridiculous:
• rip:
• rob:
• salon:
• smart:
• spit:
• stab:
• stray:
• wallet:
• wound:
• take off:

---------------------

*Wh-Questions:

• How old was she?

• What was she doing?

• Where and when was she driving?

• What killed her?

• Who/m were the bullets intended for?

• How many bullets hit the 20-year-old?

• How badly was he hurt?

• When did the shootings occur?

• Who tried to rob the 20-year-old man?

• Who/m did the victim punch?

--------------------

*Fill in blanks:

A 29-year-old woman was driving her car in ____ wrong place at the wrong time. She was ____ wounded by a couple of stray bullets. The ____ were intended for a 20-year-old man, who was ____ wounded by two other bullets.

The shootings occurred ____ hour before sunset, a mile west of downtown ____ Angeles. Two gang members attempted to rob the____ -year-old man. The victim punched one of his attackers, ____ him down, and then took off running. As ____ ran, the gangsters fired several times and struck____ in the back.

They also put a couple ____ errant shots into the head of the woman ____ . Mortally wounded, she crashed through the big glass ____ of a salon, coming to a stop at ____ hair-washing sinks.

Fortunately, the salon was closed because ____ owner was at a family funeral. His nephew ____ been stabbed to death by a gang member ____ week earlier. The gang member, who was robbing____ nephew, got angry when all he found in ____ nephew’s wallet was a dollar, an ID card, ____ a library card.

“A library card!” the gang ____ said angrily. “You think you're smarter than me? ____ you're so smart, why are you getting robbed?” ____ then stabbed the victim multiple times, ripped up ____ library card, spit on it, and ran away.

“____ city’s getting ridiculous,” said a local neighborhood watch ____ . “Criminals are killing people almost every day. They ____ at us. They know that, even if convicted, ____ will get free housing, free meals, and free____ care. And they get to sit around in ____ all day reading magazines! That’s punishment? It sounds____ like a reward! What do the rest of ____ get for being HONEST? We get to work____ all day so we can die tired and ____ .”

------------------

*Translate into Vietnamese:

.......

443524 top -

ESL 273: Are Criminals Taking Over LA?

*Vocabulary:


• attempt: dự tính
• bullet: đầu đạn
• convict: buộc tội
• criminal: tội ác
• errant: nhầm, lạc
• fatally: chết người
• funeral: đám tang
• gangster: giang hồ
• honest: chân thật
• intend: dự định
• multiple: nhiều
• nephew: cháu
• punch: đấm
• punishment: trừng phạt
• ridiculous: buồn cười
• rip: xé
• rob: cướp
• salon: hiệu làm đẹp
• smart: khôn
• spit: nhổ bọt
• stab: đâm
• stray: lạc
• wallet: ví
• wound: vết thương
• take off: lấy khỏi

===========================================================

*Wh-Questions:

• How old was she? 29

• What was she doing? driving

• Where and when was she driving? wrong place at the wrong time

• What killed her? couple of stray bullets

• Who/m were the bullets intended for? a 20-year-old man

• How many bullets hit the 20-year-old? two other bullets

• How badly was he hurt? seriously wounded

• When did the shootings occur? an hour before sunset

• Who tried to rob the 20-year-old man? two gang members

• Who/m did the victim punch? one of his attackers

==========================================================

*Fill in blanks:

A 29-year-old woman was driving her car in __the__ wrong place at the wrong time. She was __fatally__ wounded by a couple of stray bullets. The _bullets___ were intended for a 20-year-old man, who was ____seriously__ wounded by two other bullets.

The shootings occurred __an__ hour before sunset, a mile west of downtown __Los__ Angeles. Two gang members attempted to rob the___20_ -year-old man. The victim punched one of his attackers, ____knocking__ him down, and then took off running. As _he___ ran, the gangsters fired several times and struck__him__ in the back.

They also put a couple __of__ errant shots into the head of the woman ____driver__ . Mortally wounded, she crashed through the big glass ____window__ of a salon, coming to a stop at __the__ hair-washing sinks.

Fortunately, the salon was closed because __its__ owner was at a family funeral. His nephew __had__ been stabbed to death by a gang member __a__ week earlier. The gang member, who was robbing__the__ nephew, got angry when all he found in __the__ nephew’s wallet was a dollar, an ID card, _and___ a library card.

“A library card!” the gang ____member__ said angrily. “You think you're smarter than me? __If__ you're so smart, why are you getting robbed?” __He__ then stabbed the victim multiple times, ripped up __the__ library card, spit on it, and ran away.

“__This__ city’s getting ridiculous,” said a local neighborhood watch __member___ . “Criminals are killing people almost every day. They _laugh___ at us. They know that, even if convicted, __they__ will get free housing, free meals, and free___medical__ care. And they get to sit around in __jail__ all day reading magazines! That’s punishment? It sounds__more__ like a reward! What do the rest of __us__ get for being HONEST? We get to work__hard__ all day so we can die tired and __poor__ .”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Có phải tội ác đang nắm quyền ở LA?

Một phụ nữ 29 tuổi đã lái xe hơi không đúng nơi, đúng chổ. Bà bị bắn chết bởi hai viên đạn lạc. Những viên đạn này nhằm bắn vào anh thanh niên 20 tuổi, đã bị thương nặng bởi hai viên đạn khác.

Cuộc bắn giết xảy ra một giờ trước khi mặt trời lặn, một dặm phía tây thành phố Los Angeles. Hai tên giang hồ định cướp anh thanh niên 20 tuổi. Nạn nhân đấm một gã tấn công mình, hắn ngã xuống, và anh bỏ chạy. Khi anh chạy, những tên cướp bắn anh nhiều phát sau lưng anh.

Chúng cũng bắn hai viên đạn lạc trúng đầu một phụ nữ lái xe. Bị thương chết, bà đâm xe vào chiếc cửa sổ kính lớn của một hiệu làm đẹp, xe ngừng tại bồn xả tóc.

May là cửa hiệu đóng cửa vì người chủ đang dự đám tang của gia đình. Cháu ông bị đâm đến chết bởi một tên cướp tuần rồi. Tên cướp, cướp của người cháu, nổi giận khi hắn thấy tất cả trong ví của người cháu chỉ là một đô la, một thẻ chứng minh, và một thẻ thư viện.

"Một thẻ thư viện!" tên giang hồ giận dữ nói. "Mày nghĩ mày khôn hơn tao? Nếu quá thông minh như vậy, sao mày lại bị cướp?" Rồi hắn đâm nạn nhân nhiều lần, xé toạt thẻ thư viện, nhổ bọt trên đó, và bỏ chạy.

"Thành phố này càng trở nên buồn cười," một người hàng xóm trông thấy nói. "Tội ác giết người hầu như hàng ngày. Chúng cười vào chúng ta. Chúng biết rằng, ngay cả bị buộc tội, chúng sẽ có nhà miễn phí, bữa ăn miễn phí, và chăm sóc y tế miễn phí. Và chúng ngồi tù cả ngày đọc báo! Đó là trừng phạt ư? Nghe như được thưởng! Còn những người CHÂN THẬT như chúng ta được gì? Chúng ta làm việc cực nhọc cả ngày để có thẻ chết mệt và nghèo túng."

443870 top -
LESSON 273:

ARE CRIMINALS TAKING OVER LA?
CÓ PHẢI BỌN TỘI PHẠM ĐANG TIẾP QUẢN LA?

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• attempt: cố gắng làm cái gì, thử làm cái gì.
• bullet: viên đạn.
• convict: người bị kết án tù.
• criminal: tội phạm.
• errant: lạc lối, lầm đường, sai lầm.
• fatally: chết người.
• funeral: đám tang, lễ tang.
• gangster: kẻ cướp, găng-xtơ.
• honest: lương thiện, chân thật, chất phác.
• intend: có ý định, dự định.
• multiple: nhiều, nhiều mối, phức tạp.
• nephew: cháu trai.
• punch: đấm, thoi, thụi.
• punishment: sự trừng phạt, trừng trị.
• ridiculous: buồn cười, lố bich, lố lăng.
• rip: xé, xé toạc.
• rob: cướp, cướp đoạt, lấy trộm.
• salon: thẫm mỹ viện.
• smart: thông minh, nhanh trí, tinh ranh.
• spit: khạc, nhổ.
• stab: đâ bằng dao găm.
• stray: lạc, lạc lối.
• wallet: ví.
• wound: vết thương.
• take off: ra đi, bỏ đi, cất cánh.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• How old was she?
- She was 29 years old.

• What was she doing?
- She was driving.

• Where and when was she driving?
-She was driving her car in the wrong place at the wrong time.

• What killed her?
- A couple of stray bullets killed her.
.
• Who/m were the bullets intended for?
- The bullets were intended for a 20-year-old man.

• How many bullets hit the 20-year-old?
- Two bullets hit the 20-year-old.

• How badly was he hurt?
- He was seriously wounded.

• When did the shootings occur?
-The shootings occurred an hour before sunset.

• Who tried to rob the 20-year-old man?
- Two gang members tried to rob the 20-year-old man.

• Who/m did the victim punch?
- The victim punched one of his attackers.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
A 29-year-old woman was driving her car in a wrong place at the wrong time. She was fatally wounded by a couple of stray bullets. The bullets were intended for a 20-year-old man, who was seriously wounded by two other bullets.

The shootings occurred an hour before sunset, a mile west of downtown Los Angeles. Two gang members attempted to rob the 20 -year-old man. The victim punched one of his attackers, knocking him down, and then took off running. As he ran, the gangsters fired several times and struck him in the back.

They also put a couple of errant shots into the head of the woman driver. Mortally wounded, she crashed through the big glass window of a salon, coming to a stop at a hair-washing sinks.

Fortunately, the salon was closed because its owner was at a family funeral. His nephew had been stabbed to death by a gang member a week earlier. The gang member, who was robbing the nephew, got angry when all he found in the nephew’s wallet was a dollar, an ID card, and a library card.

“A library card!” the gang member said angrily. “You think you're smarter than me? If you're so smart, why are you getting robbed?” He then stabbed the victim multiple times, ripped up the library card, spit on it, and ran away.

This city’s getting ridiculous,” said a local neighborhood watch member. “Criminals are killing people almost every day. They laughed at us. They know that, even if convicted, they will get free housing, free meals, and free medical care. And they get to sit around in jail all day reading magazines! That’s punishment? It sounds more like a reward! What do the rest of us get for being HONEST? We get to work hard all day so we can die tired and poor .”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Một phụ nữ 29 tuổi đã lái xe không đúng nơi, không đúng lúc. Cô bị tử thương vì hai viên đạn lạc. Những viên đạn được dự định dành cho một cậu thanh niên 20 tuổi, là người đang bị thương nặng vì hai viên đạn khác.

Vụ nổ súng xảy ra một giờ trước khi mặt trời lặn, cách phía tây khu thương mại của Los Angeles một dặm. Hai thành viên của một băng đảng cố ăn cướp một thanh niên 20 tuổi. Nạn nhân đấm một cú vào một trong hai kẻ tấn công mình, đánh hắn ngã xuống, và sau đó bỏ chạy. Lúc cậu bỏ chạy, bọn kẻ cướp bắn cậu nhiều phát và trúng vào lưng cậu.

Bọn chúng cũng bắn hai viên đạn sai đích vào đầu một phụ nữ đang lái xe. Bị thương nặng, cô đã đâm xe xuyên qua cửa sổ kính lớn của một cửa tiệm chăm sóc sắc đẹp, dừng lại tại bồn gội đầu.

May mắn thay, cửa hiệu chăm sóc sắc đẹp bị đóng cửa vì người chủ đang ở đám tang của gia đình. Cháu trai của ông ấy bị thành viên của một băng cướp đâm chết bằng dao găm vào tuần rồi. Bọn cướp, những kẻ đã cướp bóc cậu cháu trai, nổi giận khi tất cả những gì chúng tìm thấy trong ví của cậu cháu trai là một đô-la, một thẻ căn cước, và một thẻ thư viện.

"Thẻ thư viện!" tên cướp quát lên một cách giận dữ. "Mày nghĩ mày thông minh hơn tao sao? Nếu mày thông minh như thế, tại sao mày lại bị cướp chứ?" Rồi hắn đâm nạn nhân nhiều nhát, xé toạc thẻ thư viện, khạc nhổ vào tấm thẻ, và bỏ chạy mất dạng.

"Thành phố này ngày càng nực cười," một thành viên của đội tuần tra địa phương lân cận cho biết. "Bọn tội phạm đang giết người hàng ngày. Chúng cười vào mặt chúng tôi. Chúng biết rằng, cho dù chúng bị kết án tù, chúng sẽ có nhà ở xã hội miễn phí, thức ăn miễn phí, chăm sóc sức khoẻ miễn phí. Và chúng ngồi loanh quanh trong tù suốt ngày để đọc tạp chí! Đó là sự trừng phạt sao? Nghe có vẻ giống một phần thưởng hơn! Những người LƯƠNG THIỆN còn lại như chúng tôi nhận được gì? Chúng tôi làm lụng cực khổ suốt cả ngày đến mức chúng tôi có thể chết vì kiệt sức và nghèo đói."

488309 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.