.
ESL 255: Fishing for Girls


ESL 255: Fishing for Girls


Download


Wednesday night, Howard asked Glenn if he wanted to go fishing and girl-watching that weekend at Santa Fe Lake. "We'll leave Friday morning and return late Sunday night," he said. Glenn said he had to clean out his garage, so Howard went by himself.

Howard had also planned to lie around the hotel pool, soak up the sun, read a good book, and look at pretty women in their bathing suits. His own apartment didn't have a pool, so whenever he traveled, he always liked to stay at a place with a pool. But when he arrived at the hotel about noon, he saw that there were no pretty girls at the pool. There were no girls at all. There was nobody at the pool, because the pool was empty. It was being repaired all that week. The staff had "forgotten" to tell Howard this little detail.

Howard called Glenn late Friday night.

"How was the fishing?" Glenn asked.

"Didn't see any, didn't catch any," replied Howard.

"Well, did you catch any women?"

"No. And don't even ask how many beauties I saw at the pool. I didn't go to any bars. But I did go to a Mongolian all-you-can-eat place and had a good dinner. I think one of the waitresses liked me. She asked me if I wanted extra ketchup."

"Well, I hope you said yes. Any time a woman asks you if you want extra anything, that's female code. It means they like you."

"I said no. There was a whole bottle right in front of me."

"Well, you blew it. I don't know when you're going to learn to pick up on those signals. Next time I'll go with you and show you all the tricks."

"If you knew all the tricks, you wouldn't be divorced three times."

438056 top -


*Vocabulary:

• garage:
• soak:
• waitress:
• ketchup:
• code:
• bottle:
• blow:
• signals:
• trick:
• divorce:
• bathing_suit:

=====================

*Wh-Questions:

• When did Howard ask Glenn about going fishing?

• What did Howard want to do?

• When did Howard want to go?

• When would they return?

• What did Glenn say?

• What kind of women did Howard plan to look at?

• Why were there no girls at the pool?

• What were they doing to the pool?

• How long would the repairs take?

• Where did Howard eat Friday evening?

====================

*Fill in blanks:

Wednesday night, Howard asked Glenn if he wanted ____ go fishing and girl-watching that weekend at Santa ____ Lake. “We’ll leave Friday morning and return late ____ night,” he said. Glenn said he had to ____ out his garage, so Howard went by himself.

____ had also planned to lie around the hotel ____ , soak up the sun, read a good book, ____ look at pretty women in their bathing suits. ____ own apartment didn't have a pool, so whenever ____ traveled, he always liked to stay at a ____ with a pool. But when he arrived at ____ hotel about noon, he saw that there were____ pretty girls at the pool. There were no____ at all. There was nobody at the pool, ____ the pool was empty. It was being repaired ____ that week. The staff had “forgotten” to tell ____ this little detail.

Howard called Glenn late Friday ____ .

“How was the fishing?” Glenn asked.

“Didn’t see ____ , didn’t catch any,” replied Howard.

“Well, did you ____ any women?”

“No. And don’t even ask how ____ beauties I saw at the pool. I didn’t ____ to any bars. But I did go to ____ Mongolian all-you-can-eat place and had a good dinner. ____ think one of the waitresses liked me. She ____ me if I wanted extra ketchup.”

“Well, I ____ you said yes. Any time a woman asks ____ if you want extra anything, that’s female code. ____ means they like you.”

“I said no. There ____ a whole bottle right in front of me.”

“____ , you blew it. I don’t know when you’re ____ to learn to pick up on those signals. ____ time I’ll go with you and show you ____ the tricks.”

“If you knew all the tricks, ____ wouldn’t be divorced three times.”

===================

*Translate into Vietnamese:

............

438057 top -

ESL 255: Fishing for Girls

*Vocabulary:


• garage: nhà xe
• soak: nhúng
• waitress: nữ phục vụ bàn
• ketchup: sốt cà chua
• code: mã
• bottle: chai
• blow: thổi
• signals: dấu hiệu
• trick: chơi khăm
• divorce: ly dị
• bathing_suit: đồ tắm

==========================================================

*Wh-Questions:

• When did Howard ask Glenn about going fishing? Wednesday night

• What did Howard want to do? to go fishing and girl watching

• When did Howard want to go? Friday norning

• When would they return? late Sunday night

• What did Glenn say? Glenn said that he had to clean out his garage

• What kind of women did Howard plan to look at? girl, pretty woman

• Why were there no girls at the pool? because the pool was being repaired all that week

• What were they doing to the pool? repaired

• How long would the repairs take? whole week

• Where did Howard eat Friday evening? Mongolian all-you-can-eat place

===========================================================

*Fill in blanks:

Wednesday night, Howard asked Glenn if he wanted __to__ go fishing and girl-watching that weekend at Santa __Fe__ Lake. “We’ll leave Friday morning and return late _Sunday___ night,” he said. Glenn said he had to __clean__ out his garage, so Howard went by himself.

__Howard__ had also planned to lie around the hotel __pool__ , soak up the sun, read a good book, __and__ look at pretty women in their bathing suits. __His__ own apartment didn't have a pool, so whenever ___he_ traveled, he always liked to stay at a ____place__ with a pool. But when he arrived at __the__ hotel about noon, he saw that there were__no__ pretty girls at the pool. There were no____girls__ at all. There was nobody at the pool, ____because__ the pool was empty. It was being repaired __all__ that week. The staff had “forgotten” to tell ____Howard__ this little detail.

Howard called Glenn late Friday ____night__ .

“How was the fishing?” Glenn asked.

“Didn’t see __any__ , didn’t catch any,” replied Howard.

“Well, did you ____catch__ any women?”

“No. And don’t even ask how __many__ beauties I saw at the pool. I didn’t __go__ to any bars. But I did go to _a___ Mongolian all-you-can-eat place and had a good dinner. __I__ think one of the waitresses liked me. She __asked__ me if I wanted extra ketchup.”

“Well, I __hope__ you said yes. Any time a woman asks __you__ if you want extra anything, that’s female code. __It__ means they like you.”

“I said no. There __was__ a whole bottle right in front of me.”

“__“__Well__ , you blew it. I don’t know when you’re ____going__ to learn to pick up on those signals. __Next__ time I’ll go with you and show you _all___ the tricks.”

“If you knew all the tricks, __you__ wouldn’t be divorced three times.”

===========================================================

Translate into Vietnamese:

Đi câu gái

Tối thứ Tư, Howard hỏi Glenn có muốn đi câu và ngắm-các cô gái cuối tuần tại hồ Santa Fe không. "Chúng ta sẽ đi vào sáng thứ sáu và về tối chủ nhật," anh nói. Glenn nói anh phải dọn nhà xe, nên Howard đi một mình.

Howard cũng tính nằm trên bể bơi khách sạn, ngâm mình tắm nắng, đọc sách hay, và ngắm nhìn các phụ nữ đẹp trong bộ áo tắm. Căn hộ của anh không có hồ bơi, nên hễ đi du lịch, anh thường thích ở nơi có hồ bơi. Nhưng khi anh đến khách sạn lúc chiều, anh không thấy có cô gái đẹp nào ở hồ bơi. Không có cô gái nào. Không có ai ở hồ bơi, vì hồ bơi trống rỗng. Hồ được sửa cả tuần đó. Nhân viên khách sạn "quên" báo cho Howard chi tiết nhỏ này.

Howard gọi cho Glenn muộn vào tối thứ sáu.

"Câu cá thế nào?" Glenn hỏi.

"Không thấy con nào, không câu được con nào," Howard trả lời.

"Này, anh có bắt được cô nào không?"

"Không. Và đừng hỏi tôi ngắm được bao nhiêu người đẹp ở hồ bơi. Tôi không đi uống rượu. Nhưng tôi có đi đến tiệm ăn của người Mông cổ nơi có thể ăn mọi thứ và có một buổi ăn tối ngon. Tôi nghĩ một cô hần bàn thích tôi. Cô ấy hỏi tôi có muốn thêm chai sauce cà chua không."

"Này, tôi hy vọng anh nói có. Bất kỳ lúc nào phụ nữ hỏi anh nếu anh có muốn thêm gì không, đó là ám hiệu của phụ nữ. Đó là họ thích anh."

"Tôi nói không. Có nguyên cả chai trước mặt tôi."

"Này, anh xạo. Tôi không biết chừng nào anh sẽ biết bắt tín hiệu. Lần sau tôi sẽ đi cùng anh và chỉ anh mọi mánh lới."

"Nếu anh biết hết mọi mánh lới, anh không ly dị ba lần rồi."

439962 top -
LESSON 255:

FISHING FOR GIRLS - ĐI CUA GÁI

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• garage: nhà để xe.
• soak: thấm, ngâm, làm ướt đẫm.
• waitress: cô phục vụ bàn, cô bồi bàn.
• ketchup: sốt cà chua.
• code: mật mã.
• bottle: cái chai.
• blow: khoe khoang, kháoc lác, dẹp đi, bỏ đi.
• signals: dấu hiệu.
• trick: thủ thuật, mánh lới, bí quyết.
• divorce: li dị.
• bathing_suit: đồ tắm

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• When did Howard ask Glenn about going fishing?
- Howard ask Glenn about going fishing on Wednesday night.

• What did Howard want to do?
- Howard wanted to go fishing and girl-watching that weekend at Santa Fe Lake.

• When did Howard want to go?
- Howard wanted to go on Friday morning.

• When would they return?
- They would return on late Sunday night.

• What did Glenn say?
- He said he had to clean out his garage.

• What kind of women did Howard plan to look at?
- Howard planned to look at pretty women.

• Why were there no girls at the pool?
-Because the pool was empty.

• What were they doing to the pool?
- They were repairing the pool.

• How long would the repairs take?
- It would take in a week.

• Where did Howard eat Friday evening?
- Howard ate Friday evening at a Mongolian all-you-can-eat place.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Wednesday night, Howard asked Glenn if he wanted to go fishing and girl-watching that weekend at Santa Fee Lake. “We’ll leave Friday morning and return late Sunday night,” he said. Glenn said he had to clean out his garage, so Howard went by himself.

Howard had also planned to lie around the hotel pool, soak up the sun, read a good book, and look at pretty women in their bathing suits. His own apartment didn't have a pool, so whenever he traveled, he always liked to stay at a place with a pool. But when he arrived at the hotel about noon, he saw that there were no pretty girls at the pool. There were no girls at all. There was nobody at the pool, because the pool was empty. It was being repaired all that week. The staff had “forgotten” to tell Howard this little detail.

Howard called Glenn late Friday night .

“How was the fishing?” Glenn asked.

“Didn’t see any, didn’t catch any,” replied Howard.

“Well, did you catch any women?”

“No. And don’t even ask how many beauties I saw at the pool. I didn’t go to any bars. But I did go to a Mongolian all-you-can-eat place and had a good dinner. I think one of the waitresses liked me. She asked me if I wanted extra ketchup.”

“Well, I hope you said yes. Any time a woman asks you if you want extra anything, that’s female code. It means they like you.”

“I said no. There was a whole bottle right in front of me.”

Well, you blew it. I don’t know when you’re going to learn to pick up on those signals. Next time I’ll go with you and show you all the tricks.”

“If you knew all the tricks, you wouldn’t be divorced three times.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Tối Thứ Tư, Howard hỏi Glenn có muốn đi tán gái hay đi ngắm-các cô gái vào dịp cuối tuần tại Hồ Santa Fe hay không. "Chúng ta sẽ đi vào sáng Thứ Hai và trở về vào khuya Chủ Nhật." Anh ta nói. Glenn bảo anh phải dọn dẹp nhà để xe của mình, vì thế Howard tự đi một mình.

Howard cũng dự tính nằm ườn ra ở hồ hơi khách sạn, phơi mình dưới ánh mặt trời, đọc một cuốn sách hay, và ngắm các phụ nữ xinh đẹp trong các bộ đồ tắm. Chung cư của anh không có hồ bơi, vì thế bất cứ khi nào đi du lịch, anh luôn thích được ớ một nơi có hồ bơi. Thế nhưng vào khoảng buổi chiều khi anh tới khách sạn, anh thấy ở đó không có các cô gái xinh xắn ở hồ bơi. Không có cô gái nào cả. Không có người nào ở hồ hơi vì hồ bơi trống không. Nó đang được sửa suốt cả tuần nay. Nhân viên đã "quên" nói cho Howard biết tiểu tiết này.

Khuya Thứ Sáu Howard gọi cho Glenn.

"Vụ tán tỉnh thế nào rồi?" Glenn hỏi.

"Chẳng thấy được gì, chẳng tán tỉnh được gì," Howard trả lời.

"Vậy sao, ông không túm được cô nào sao?

"Không. Và vì vậy ông đừng có hỏi tôi thấy được bao nhiêu mỹ nhân ở hồ bơi. Tôi không đi đến quán rượu nào cả. Nhưng tôi có đến quán Người Mông Cổ là nơi-bạn-có-thể-ăn-mọi-thứ và có một bữa tối ngon lành. Tôi nghĩ một trong những cô hầu bàn thích tôi. Cô ấy hỏi tôi có dùng thêm sốt cà chua nữa hay không."

"Thế nào, tôi hy vọng ông nói có. Bất cứ lúc nào một người phụ nữ hỏi ông có muốn dùng thêm thứ gì hay không, đó là mật mã của phụ nữ. Điều đó có nghĩa là họ thích ông đấy."

"Tôi nói không. Có nguyên cả một chai ở ngay phía trước mặt tôi mà."

"Thôi đi, ông lại khoác lác rồi. Tôi không biết khi nào ông sẽ học được cách bắt những tín hiệu như thế. Lần tới tôi sẽ đi với ông và chỉ cho ông mọi bí quyết."

"Nếu ông biết tất cả các bí quyết, ông sẽ không bị ly dị ba lần đâu."

484440 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.