.
ESL 250: A School Girl Sues Her School


ESL 250: A School Girl Sues Her School


Download


A straight-A student got a C in cooking class and didn't like it. She didn't like it so much that her dad filed a complaint in federal court about it. He alleges that the teacher, who is white, discriminated against his daughter, who is black. He seeks to have her grade changed from a C to an A and asks for unspecified financial damages.

Virginia Brown is in the ninth grade at Ashley High School. Since her first year in school, she has had perfect attendance and all her grades have been A's. Virginia's father said her heart was broken when she got the C.

"She cried the whole weekend," he said. "She wouldn't come out of her room. Her eyes were red and puffy. My little girl hasn't been this upset since her cat got run over by a car when she was 6 years old."

Virginia is a model student. She's the class president. She's on the swim team, the volleyball team, and the track team. She belongs to the chess club. She is a member of the Girl Scouts and sings in her church choir.

The home economics teacher is 28-year-old Jessica Smith. This is her first year teaching. Ms. Smith said that discrimination was absolutely not the issue. "Some of my best friends are African-Americans," she said. "This isn't a black and white problem. Everybody in America wants to sue everybody else. I'm going to sue them for defamation of character and whatever else my lawyer comes up with."

The school principal, who grew up in India, said that he supported Ms. Smith 100 percent. He said that Virginia is an excellent student who would have no problem getting into the best universities even with a C in cooking. "She won't have any difficulty finding a great university, but she might have problems finding a husband," he laughed. "She'd better look for a man who likes to eat out a lot."

432396 top -


*Vocabulary:

• allege:
• attendance:
• choir:
• complaint:
• court:
• defamation:
• discriminate:
• financial:
• lawyer:
• principal:
• puffy:
• scout:
• straight:
• sue:
• Halloween:

=======================

*Wh-Questions:

• In which class did she get a C?

• How did she feel about the C in cooking class?

• What did her dad do?

• What grade is she in?

• What school does Virginia go to?

• Where does Virginia go to school?

• What kind of attendance has Virginia had?

• What was broken?

• Why was her heart broken?

• What happened when Virginia was 6 years old?

======================

*Fill in blanks:

A straight-A student got a C in cooking ____ and didn't like it. She didn't like it ____ much that her dad filed a complaint in ____ court about it. He alleges that the teacher, ____ is white, discriminated against his daughter, who is ____ . He seeks to have her grade changed from ____ C to an A and asks for unspecified ____ damages.

Virginia Brown is in the ninth grade ____ Ashley High School. Since her first year in ____ , she has had perfect attendance and all her ____ have been A's. Virginia's father said her heart ____ broken when she got the C.

"She cried ____ whole weekend," he said. "She wouldn't come out____ her room. Her eyes were red and puffy. ____ little girl hasn’t been this upset since her ____ got run over by a car when she ____ 6 years old."

Virginia is a model student. ____ 's the class president. She's on the swim team, ____ volleyball team, and the track team. She belongs ____ the chess club. She is a member of ____ Girl Scouts and sings in her church choir.

____ home economics teacher is 28-year-old Jessica Smith. This ____ her first year teaching. Ms. Smith said that ____ was absolutely not the issue. “Some of my ____ friends are African-Americans," she said. “This isn’t a ____ and white problem. Everybody in America wants to____ everybody else. I’m going to sue them for____ of character and whatever else my lawyer comes ____ with.”

The school principal, who grew up in ____ , said that he supported Ms. Smith 100 percent. ____ said that Virginia is an excellent student who____ have no problem getting into the best universities____ with a C in cooking. “She won’t have ____ difficulty finding a great university, but she might____ problems finding a husband,” he laughed. “She’d better ____ for a man who likes to eat out ____ lot.”

====================

*Translate into Vietnamese:

............

432397 top -

ESL 250: A School Girl Sues Her School

*Vocabulary:


• allege: khẳng định, viện cớ
• attendance: tham dự
• choir: đội hợp xướng, ca đoàn
• complaint: than phiền
• court: toà án
• defamation: phỉ báng, bôi nhọ
• discriminate: phân biệt
• financial: tài chính
• lawyer: luật sư
• principal: hiệu trưởng
• puffy: sưng lên
• scout: trinh sát, do thám
• straight: thẳng
• sue: kiện
• Halloween: Hallowen

==========================================================

*Wh-Questions:

• In which class did she get a C? cooking class

• How did she feel about the C in cooking class? She was very sad and cried the whole weekend

• What did her dad do? Her dad filed a complaint in federal court.

• What grade is she in? Ninth

• What school does Virginia go to? Ashley High School

• Where does Virginia go to school?

• What kind of attendance has Virginia had? perfect attendance. swim team, volleyball team, track team, chess club, Girl Scouts

• What was broken? Her heart

• Why was her heart broken? Because she was sad by getting a C in cooking class

• What happened when Virginia was 6 years old? Her cat got run over by a car

===========================================================

*Fill in blanks:

A straight-A student got a C in cooking __class__ and didn't like it. She didn't like it __so__ much that her dad filed a complaint in ____federal__ court about it. He alleges that the teacher, __who__ is white, discriminated against his daughter, who is ____black__ . He seeks to have her grade changed from __a__ C to an A and asks for unspecified ____financial__ damages.

Virginia Brown is in the ninth grade __at__ Ashley High School. Since her first year in ____school__ , she has had perfect attendance and all her ____grades__ have been A's. Virginia's father said her heart __was__ broken when she got the C.

"She cried _the___ whole weekend," he said. "She wouldn't come out__of__ her room. Her eyes were red and puffy. __My__ little girl hasn’t been this upset since her __cat__ got run over by a car when she __was__ 6 years old."

Virginia is a model student. __She__ 's the class president. She's on the swim team, __the__ volleyball team, and the track team. She belongs ___to_ the chess club. She is a member of __the__ Girl Scouts and sings in her church choir.

__The__ home economics teacher is 28-year-old Jessica Smith. This __is__ her first year teaching. Ms. Smith said that __discrimination___ was absolutely not the issue. “Some of my _best___ friends are African-Americans," she said. “This isn’t a ____black__ and white problem. Everybody in America wants to__sue__ everybody else. I’m going to sue them for____defamation__ of character and whatever else my lawyer comes __up__ with.”

The school principal, who grew up in __India__ , said that he supported Ms. Smith 100 percent. __He__ said that Virginia is an excellent student who__would__ have no problem getting into the best universities__even__ with a C in cooking. “She won’t have __any__ difficulty finding a great university, but she might__have__ problems finding a husband,” he laughed. “She’d better __look__ for a man who likes to eat out __a__ lot.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Một nữ học sinh kiện trường của cô

Một học sinh điểm A bị điểm C trong lớp nấu ăn và cô không thích. Cô không thích đến nổi bố cô đã than phiền trong toà án liên bang về vấn đề đó. Ông viện cớ là giáo viên, da trắng, phân biệt chủng tộc với con gái của ông, da đen. Ông đòi thứ hạng của cô đổi từ điểm C thành điểm A và đòi tiền bồi thường.

Virginia Brown học lớp chín trường trung học Ashley. Từ năm đầu tiên trong trường, cô luôn tham gia hoàn hảo và tất cả điểm số là A. Cha của Virginia nói rằng trái tim cô tan vỡ khi bị điểm C.

"Nó khóc cả cuối tuần," ông nói. "Nó không ra khỏi phòng. Mắt nó đỏ và sưng. Con gái bé nhỏ của tôi chưa bao giờ buồn như vậy từ khi con mèo của nó bị xe cán khi nó 6 tuổi."

Virginia là một học sinh kiểu mẫu. Cô là lớp trưởng. Cô trong đội bơi, đội bóng chuyền, và đội truy tìm. Cô thuộc câu lạc bộ cờ vua. Cô là thành viên trinh sát và ca trong ca đoàn nhà thờ.

Giáo viên kinh tế gia đình 28 tuổi là Jessica Smith. Đây là năm đầu tiên cô dạy. Cô Smith nói phân biệt chủng tộc hoàn toàn không là vấn đề. "Vài người bạn tốt của tôi là Mỹ-Phi," cô nói. "Đây không phải là da đen và da trắng. Mọi người ở Mỹ muốn kiện người khác. Tôi sẽ kiện sự phỉ báng và những gì khác mà luật sư của tôi nói ra."

Hiệu trưởng, lớn lên tại Ấn Độ, nói rằng ông ủng hộ cô Smith 100 phần trăm. Ông nói rằng Virginia là một học sinh xuất sắc sẽ không bị vấn đề gì để được vào một trường đại học tốt nhất ngay cả với điểm C nấu ăn. "Cô bé sẽ không gặp khó khăn gì để tìm một trường đại học tốt, nhưng có thể sẽ gặp khó khăn tìm chồng," ông cười lớn. "Cô bé nên kiếm người đàn ông thích ăn ngoài nhiều."

438804 top -
LESSON 250:

A SCHOOL GIRL SUES HER SCHOOL -
MỘT NỮ SINH KIỆN TRƯỜNG HỌC CỦA MÌNH RA TOÀ.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• allege: viện lẽ, viện cớ.
• attendance: tham dự, có mặt.
• choir: ca đoàn(nhà thờ), đội hợp xướng.
• complaint: phàn nàn, khiếu nại.
• court: toà án.
• defamation: lời nói xấu, phỉ báng, gièm pha.
• discriminate: phân biệt đối xử.
• financial: thuộc về tài chính.
• lawyer: luật sư.
• principal: hiệu trưởng.
• puffy: sưng húp.
• scout: hướng đạo sinh.
• straight: thẳng, thẳng thắn, trung thật.
• sue: kiện ai ra toả.
• Halloween: lễ hội ma.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• In which class did she get a C?
- In cooking-class she got C.

• How did she feel about the C in cooking class?
- She didn't like it.

• What did her dad do?
- He filed a complaint in federal court.

• What grade is she in?
- She is in the ninth grade .

• What school does Virginia go to?
- Virginia goes to Ashley High School.

• Where does Virginia go to school?

• What kind of attendance has Virginia had?
- Virginia has had perfect attendance. She was on the swim team,the volleyball team, the track team,the chess club, the Girl Scouts, and the church choir

• What was broken?
- Her heart was broken.

• Why was her heart broken?
- Her heart was broken because she got the C.

• What happened when Virginia was 6 years old?
- When Virginia was 6 years old her cat got run over by a car.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A straight-A student got a C in cooking class and didn't like it. She didn't like it so much that her dad filed a complaint in federal court about it. He alleges that the teacher, who is white, discriminated against his daughter, who is black. He seeks to have her grade changed from a C to an A and asks for unspecified financial damages.

Virginia Brown is in the ninth grade at Ashley High School. Since her first year in school, she has had perfect attendance and all her grade have been A's. Virginia's father said her heart was broken when she got the C.

"She cried the whole weekend," he said. "She wouldn't come out of her room. Her eyes were red and puffy. My little girl hasn’t been this upset since her cat got run over by a car when she was 6 years old."

Virginia is a model student. She's the class president. She's on the swim team, the volleyball team, and the track team. She belongs to the chess club. She is a member of the Girl Scouts and sings in her church choir.

The home economics teacher is 28-year-old Jessica Smith. This is her first year teaching. Ms. Smith said that descrimination was absolutely not the issue. “Some of my best friends are African-Americans," she said. “This isn’t a black and white problem. Everybody in America wants to sue everybody else. I’m going to sue them for defamation of character and whatever else my lawyer comes of with.”

The school principal, who grew up in India, said that he supported Ms. Smith 100 percent. He said that Virginia is an excellent student who would have no problem getting into the best universities even with a C in cooking. “She won’t have any difficulty finding a great university, but she might have problems finding a husband,” he laughed. “She’d better look for a man who likes to eat out a lot.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Một học sinh luôn dẫn đầu lớp học đạt điểm C trong giờ học nấu ăn và không thích điều đó. Cô không thích điều đó đến nỗi bố cô nộp đơn khiếu nại tại toà án tiểu bang về việc đó. Ông ta viện cớ rằng người giáo viên, là một người da trắng, đã phân biệt đối xử đối với con gái ông, một người da màu. Ông ta đòi phải thay đổi từ điểm số từ C lên A và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính không xác định.

Virginia Brown học lớp 9 tại trường Trung học Ashley. Kể từ năm học đầu tiên ở trường cô luôn có mặt đầy đủ và điểm số của cô là luôn điểm A. Bố của Virginia nói rằng trái tim cô tan vỡ khi cô đạt điểm C.

"Con bé khóc suốt cả ngày cuối tuần," ông nói. "Con bé không thể bước ra khỏi phòng. Mắt nó đỏ ngầu và sưng húp. Đứa con gái bé bỏng của tôi chưa hề buồn khổ như thế kể từ lúc con mèo của nó bị xe cán lúc con bé lên 6 tuổi."

Virginia là một học sinh gương mẫu. Cô là lớp trưởng. Cô ở trong đội bơi, đội bóng chuyền, và đội điền kinh. Cô thuộc về câu lạc bộ cờ vua. Cô là thành viên của Nữ Hướng đạo sinh và hát trong ca đoàn của nhà thờ.

Jessica Smith, 28-tuổi là giáo viên môn kinh tế gia đình. Đây là năm đầu tiên cô đi dạy học. Cô Smith cho biết việc phân biệt đối xử hoàn toàn không là vấn đề gì. "Một vài người bạn thân của tôi là người Mỹ gốc Phi," cô nói. Đây không phải là vấn đề người da trắng và người da màu. Mọi người ở nước Mỹ rất thích việc kiện cáo người khác. Tôi sẽ kiện họ vì những lời phỉ báng về tính cách và mọi thứ mà luật sư của tôi tìm ra được."

Hiệu trưởng của trường, một người lớn lên ở Ấn độ, cho biết ông ủng hộ cô Smith 100%. Ông nói Virginia là một học sinh xuất sắc và cô sẽ không gặp vấn đề gì khi vào học ở một trường đại học tốt nhất thậm chí với một điểm C trong môn nấu ăn. "Trò ấy sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào khi tìm một trường đại học danh tiếng nhưng trò ấy có thể gặp nhiều vấn đề khi tìm một người chồng," ông cười ha hả. "Trò ấy nên kiếm một người đàn ông khoái ăn ngoài hàng quán là hay hơn cả."

483282 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.