.
ESL 249: Cameras in Police Cars


ESL 249: Cameras in Police Cars


Download


The Rockford police chief and some city officials want to install video cameras in all 100 police cars. They think this will reduce the number of lawsuits filed against the city. In the last five years, Rockford has paid out more than five million dollars to settle about 40 lawsuits.

The chief said, "If cameras had been in those cars, we wouldn't have had to pay one dime. We're always pulling over drunks or drug users who try to fight the cops or shoot them. Then they always claim that the police started beating them first or started shooting at them first. What hogwash!"

The cost of installing cameras will be about $500 per vehicle. The city council will vote on the proposal next Monday. Ten of the 13 council members, when asked about the proposal, said that they liked the idea. One member said that it makes good fiscal sense and common sense. If the cameras are approved, they can be installed in all the cars within six weeks.

The police officers enthusiastically support camera use. One officer said that too many people think the police are liars; cameras would show citizens that police tell the truth. "The money that we've been spending on lawsuits will be better spent on more cameras," said one officer.

Citizen reaction to the idea of police car cameras is mixed. One person said that the police should have started doing this years ago when video cameras were invented. But an elderly man said that cameras were an invasion of privacy. "These police are trying to stick their nose into everything," he said. He was going to attend the council meeting to condemn the proposal. He hoped that other citizens would join him.

432393 top -


*Vocabulary:

• camera:
• chief:
• condemn:
• cop:
• council:
• drunk:
• fiscal:
• hogwash:
• install:
• invasion:
• lawsuit:
• liar:
• mixed:
• nose:
• privacy:
• proposal:
• shoot:
• stick:
• make_sense:

=======================

*Wh-Questions:

• Who want to install video cameras?

• According to the chief, what do drunks and drug users try to do?

• What will the cost of installing cameras be?

• When will the city council vote on the proposal?

• How many city council members are there?

• What did ten council members think of the proposal?

• How long will it take to install all the cameras?

• According to one officer, what do too many people think?

• What is citizen reaction to the idea of cameras?

• According to an elderly man, what are the police trying to do?

=====================

*Fill in blanks:

The Rockford police chief and some city officials ____ to install video cameras in all 100 police ____ . They think this will reduce the number of ____ filed against the city. In the last five ____ , Rockford has paid out more than five million ____ to settle about 40 lawsuits.

The chief said, “____ cameras had been in those cars, we wouldn’t ____ had to pay one dime. We’re always pulling ____ drunks or drug users who try to fight ____ cops or shoot them. Then they always claim ____ the police started beating them first or started ____ at them first. What hogwash!”

The cost of ____ cameras will be about $500 per vehicle. The ____ council will vote on the proposal next Monday. ____ of the 13 council members, when asked about ____ proposal, said that they liked the idea. One ____ said that it makes good fiscal sense and ____ sense. If the cameras are approved, they can ____ installed in all the cars within six weeks.

____ police officers enthusiastically support camera use. One officer ____ that too many people think the police are ____ ; cameras would show citizens that police tell the ____ . “The money that we’ve been spending on lawsuits ____ be better spent on more cameras,” said one ____ .

Citizen reaction to the idea of police car ____ is mixed. One person said that the police ____ have started doing this years ago when video were invented. But an elderly man said that ____ were an invasion of privacy. “These police are ____ to stick their nose into everything,” he said. ____ was going to attend the council meeting to ____ the proposal. He hoped that other citizens would ____ him.


======================

*Translate into Vietnamese:

..........

432395 top -

ESL 249: Cameras in Police Cars

*Vocabulary:


• camera: máy quay hình
• chief: trưởng
• condemn: chê trách
• cop: cảnh sát
• council: hội đồng
• drunk: uống say
• fiscal: năm tài chính
• hogwash: đồ rác rưởi
• install: cài đặt
• invasion: sự xâm phạm
• lawsuit: kiện cáo
• liar: nói láo
• mixed: trộn
• nose: mũi
• privacy: tư nhân
• proposal: đề nghị
• shoot: bắn
• stick: dính
• make_sense: có lý

==========================================================

*Wh-Questions:

• Who want to install video cameras? Rockford police chief and some city officials

• According to the chief, what do drunks and drug users try to do? to claim that the police started beating them first ỏ started shooting at them first

• What will the cost of installing cameras be? $500 per vehicle

• When will the city council vote on the proposal? next monday

• How many city council members are there? 13

• What did ten council members think of the proposal? they liked the idea

• How long will it take to install all the cameras? six weeks

• According to one officer, what do too many people think? the police are liars

• What is citizen reaction to the idea of cameras? mixed

• According to an elderly man, what are the police trying to do? trying to stick their noé into everything

===========================================================

*Fill in blanks:

The Rockford police chief and some city officials __want__ to install video cameras in all 100 police _cars___ . They think this will reduce the number of __lawsuits___ filed against the city. In the last five _years___ , Rockford has paid out more than five million ____dollars__ to settle about 40 lawsuits.

The chief said, “__If__ cameras had been in those cars, we wouldn’t __have__ had to pay one dime. We’re always pulling __over__ drunks or drug users who try to fight __the__ cops or shoot them. Then they always claim __that__ the police started beating them first or started ____shooting__ at them first. What hogwash!”

The cost of __installing___ cameras will be about $500 per vehicle. The __city__ council will vote on the proposal next Monday. __Ten__ of the 13 council members, when asked about __the__ proposal, said that they liked the idea. One ____member__ said that it makes good fiscal sense and ____common__ sense. If the cameras are approved, they can __be__ installed in all the cars within six weeks.

__The__ police officers enthusiastically support camera use. One officer ______said_ that too many people think the police are ____liars__ ; cameras would show citizens that police tell the _truth___ . “The money that we’ve been spending on lawsuits __will__ be better spent on more cameras,” said one ____officer__ .

Citizen reaction to the idea of police car ____cameras__ is mixed. One person said that the police ____should__ have started doing this years ago when video were invented. But an elderly man said that ____cameras__ were an invasion of privacy. “These police are ____trying__ to stick their nose into everything,” he said. __He__ was going to attend the council meeting to __condemn___ the proposal. He hoped that other citizens would __join__ him.


===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Máy quay trong xe cảnh sát

Cảnh sát trưởng Rockford và vài nhân viên thành phố muốn lắp đặt máy quay trong tất cả 100 chiếc xe cảnh sát. Họ nghĩ điều này sẽ giảm lượng thưa kiện thành phố. Trong năm năm vừa qua, Rockford đã trả hơn năm triệu đô la để giải quyết khoảng 40 vụ kiện.

Cảnh sát trưởng nói, "Nếu máy quay có trong xe, chúng tôi sẽ không phải trả một xu nào. Chúng tôi luôn bị bọn say xỉn hay phê thuốc cố đánh trả lại cảnh sát hay bắn họ. Rồi chúng lại tuyên bố là cảnh sát đánh chúng truớc hay bắn chúng trước. Đồ rác rưởi!"

Giá lắp đặt cameras khoảng $500 một xe. Hội đồng Thành phố sẽ bỏ phiếu cho đề nghị này thứ hai tới. Mười trong số 13 hội đồng thành viên, khi được hỏi về đề nghị, nói họ thích ý kiến này. Một thành viên nói nó có ý nghĩa. Nếu được chấp thuận, họ có thể lắp đặt trong tất cả các xe trong vòng sáu tuần.

Cảnh sát phấn khởi trước việc lắp camera. Một nhân viên nói quá nhiều người nghĩ là cảnh sát nói dối; camera sẽ cho công dân thấy cảnh sát nói sự thật. "Tiền dùng cho vụ kiện nên dùng để lắp nhiều camera hơn," một nhân viên nói.

Phản ứng của công dân với ý tưởng camara cho xe cảnh sát thì trộn lẫn. Một người nói cảnh sát nên làm việc này nhiều năm trước khi video camera được phát minh. Nhưng một ngươi lớn tuổi nói rằng camara xâm phạm quyền tự do cá nhân "Những người cảnh sát đang cố nhúng mũi vào mọi chuyện," ông nói. Ông sẽ tham gia cuộc họp hội đồng để chê trách đề nghị. Ông hy vọng những công dân khác sẽ đi cùng ông.

438665 top -
LESSON 249:

CAMERAS IN POLICE CARS -
MÁY QUAY PHIM TRONG XE CẢNH SÁT.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• camera: máy quay phim.
• chief: người lãnh đạo, xếp, ông chủ.
• condemn: chỉ trích, lên án, chê trách.
• cop: cảnh sát, mật thám, cớm.
• council: hội đồng.
• drunk: say rượu, người say rượu.
• fiscal: thuộc về tài chính.
• hogwash: lời tố cáo vô lý, lời nói vô giá trị.
• install: lắp đặt.
• invasion: sự xâm phạm.
• lawsuit: vụ kiện.
• liar: người nói dối.
• mixed: trộn lẫn, pha lẫn, hoà lẫn.
• nose: cái mũi.
• privacy: sự riêng tư, cách biệt, riêng biệt.
• proposal: đề xuất, đề nghị.
• shoot: bắn.
• stick: đâm, thọc, chọc, dán.
• make_sense: hợp lý.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• Who want to install video cameras?
- The Rockford police chief and some city officials wanted to install video cameras.

• According to the chief, what do drunks and drug users try to do?
- They try to fight the cops or shoot them.

• What will the cost of installing cameras be?
-The cost of installing cameras will be about $500.

• When will the city council vote on the proposal?
-The city council will vote on the proposal next Monday.

• How many city council members are there?
- There are ten city council members.

• What did ten council members think of the proposal?
- They liked this idea.

• How long will it take to install all the cameras?
- It will take within six weeks.

• According to one officer, what do too many people think?
- They think the police are liars.

• What is citizen reaction to the idea of cameras?
- Citizen reaction to the idea of cameras is mixed.

• According to an elderly man, what are the police trying to do?
- The police are trying to to stick their nose into everything.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
The Rockford police chief and some city officials want to install video cameras in all 100 police cars. They think this will reduce the number of lawsuits filed against the city. In the last five years, Rockford has paid out more than five million dollars to settle about 40 lawsuits.

The chief said, “If cameras had been in those cars, we wouldn’t have had to pay one dime. We’re always pulling over drunks or drug users who try to fight the cops or shoot them. Then they always claim that the police started beating them first or started shooting at them first. What hogwash!”

The cost of installing cameras will be about $500 per vehicle. The city council will vote on the proposal next Monday. Ten of the 13 council members, when asked about the proposal, said that they liked the idea. One member said that it makes good fiscal sense and common sense. If the cameras are approved, they can be installed in all the cars within six weeks.

The police officers enthusiastically support camera use. One officer said that too many people think the police are liars; cameras would show citizens that police tell the truth. “The money that we’ve been spending on lawsuits would be better spent on more cameras,” said one officer .

Citizen reaction to the idea of police car cameras is mixed. One person said that the police should have started doing this years ago when video cameras were invented. But an elderly man said that cameras were an invasion of privacy. “These police are trying to stick their nose into everything,” he said. He was going to attend the council meeting to condemn the proposal. He hoped that other citizens would join him.


===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Cảnh sát trưởng Rockford và một vài quan chức của thành phố muốn lắp đặt các máy quay vi-đê-ô vào toàn bộ 100 xe cảnh sát. Họ cho rằng việc này sẽ làm cho số lượng hồ sơ các vụ kiện tụng giảm xuống. Trong năm năm qua, Rockford đã chi hơn năm triệu đô-la để giải quyết cho khoảng 40 vụ kiện cáo.

Cảnh sát trưởng nói, "Nếu có máy quay phim trong các xe đó, chúng tôi không phải chi một đồng xu nào cả. Chúng tôi luôn luôn phải tấp xe vào lề vì những kẻ say rượu hay những kẻ nghiện ngập cố tấn công cảnh sát hoặc bắn vào họ. Sau đó bọn chúng tuyên bố là cảnh sát bắt đầu đánh chúng trước hoặc bắt đầu bắn vào chúng trước. Đúng là những lời tố cáo vô lý!"

Chi phí lắp đặt các máy quay phim sẽ vào khoảng 500 đô-la cho một chiếc xe. Hội đồng thành phố sẽ biểu quyết cho đề xuất này vào Thứ hai tới. Mười trong 13 thành viên hội đồng, khi được hỏi về sự đề xuất, cho biết họ thích ý tưởng đó. Một thành viên nói rằng điều đó làm cho vấn đề tài chính có ý nghĩa và phù hợp với lẽ thường. Nếu các máy quay phim được phê duyệt, chúng có thể được lắp đặt vào xe trong vòng sáu tuần.

Các sĩ quan cảnh sát nhiệt tình ủng hộ việc sử dụng máy quay phim. Một sĩ quan cảnh sát nói rất nhiều người cho rằng cảnh sát là những kẻ nói dối; máy quay phim sẽ cho các công dân thấy rằng cảnh sát chỉ nói những điều có thực. "Số tiền mà chúng tôi đang chi trả cho các vụ kiện sẽ hiệu quả hơn khi chi cho thêm nhiều máy quay phim nữa," một sĩ quan cho biết.

Phản ứng của các công dân về ý tưởng máy quay phim trong xe cảnh sát vẫn còn lộn xộn. Một người nói rằng cảnh sát nên bắt đầu thực hiện việc này nhiều năm trước đây lúc máy quay phim được phát minh. Nhưng một người đàn ông lớn tuổi cho rằng máy quay phim xâm phạm quyền riêng tư. "Mấy vị cảnh sát này đang cố can thiệp vào chuyện người khác đây mà," ông nói. Ông sắp đi tham dự cuộc họp của hội đồng để phản đối đề xuất này. Ông hy vọng những công dân khác sẽ tham gia cùng với ông.

482996 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.