.
ESL 242: Immigration Goes Online


ESL 242: Immigration Goes Online


Download


Thousands of immigrants who need to file papers related to immigration status, green cards, and resident cards no longer have to stand in line for hours on end. The immigration office now has a new system called Info Pass. Applicants simply schedule a time and a date to meet with an immigration officer using Info Pass. They don't even have to go to the immigration office. Info Pass is a website that they can access on their home computer or a library computer.

To beat the crowds, immigrants in Los Angeles used to get in line the night before. They would start lining up outside the building at 6:00 p.m. and spend the night in the cold or, occasionally, in the rain. By the following morning, there might be 200 people in line. This, of course, was an unpleasant surprise to people who thought they were early birds by arriving at 7:00 a.m. Sometimes people would sell their place in line to others for $50 or more.

Where there are lines, there are vendors. No one had to worry about going hungry in line because of the variety of hot and cold food and drinks being sold all night long. Occasionally the police received reports about people being pickpocketed while waiting in the overnight lines. But such reports were rare. Many immigrants prefer not to get involved with police for fear of being sent back to their native country.

With the new system, people with appointments are in and out of the building within an hour. Applicants show up 15 minutes before their appointment time. Things are so efficient now that about 120 applicants per hour can be processed through the immigration office. Before Info Pass, it was about 40 people an hour.

428140 top -


*Vocabulary:

• appointment:
• efficient:
• hungry:
• immigrant:
• immigration:
• occasionally:
• process:
• rare:
• receive:
• status:
• vendor:
• on_end:

=====================

*Yes/No Questions:

• Will thousands of immigrants be relieved to hear about the new system?

• Do immigrants need to file papers?

• Do immigrants get green cards if they just stand in line?

• Does the immigration system have a new office?

• Can immigrants use a computer to make an appointment?

• Is Info Pass also the name of a website?

• Did immigrants starve while they stood in line overnight?

• Did immigrants stand outside in rainy weather sometimes?

• Were the early birds unpleasantly surprised?

• Does the new system waste time?

======================

*Fill in blanks:

Thousands of immigrants who need to file papers ____ to immigration status, green cards, and resident cards ____ longer have to stand in line for hours ____ end. The immigration office now has a new called Info Pass. Applicants simply schedule a time ____ a date to meet with an immigration officer ____ Info Pass. They don't even have to go ____ the immigration office. Info Pass is a website ____ they can access on their home computer or____ library computer.

To beat the crowds, immigrants in ____ Angeles used to get in line the night ____ . They would start lining up outside the building ____ 6:00 p.m. and spend the night in the ____ or, occasionally, in the rain. By the following ____ , there might be 200 people in line. This, ____ course, was an unpleasant surprise to people who ____ they were early birds by arriving at 7:00 ____ .m. Sometimes people would sell their place in line ____ others for $50 or more.

Where there are ____ , there are vendors. No one had to worry ____ going hungry in line because of the variety ____ hot and cold food and drinks being sold ____ night long. Occasionally the police received reports about ____ being pickpocketed while waiting in the overnight lines. ____ such reports were rare. Many immigrants prefer not ____ get involved with police for fear of being ____ back to their native country.

With the new ____ , people with appointments are in and out of ____ building within an hour. Applicants show up 15 ____ before their appointment time. Things are so efficient____ that about 120 applicants per hour can be ____ through the immigration office. Before Info Pass, it ____ about 40 people an hour.

=======================

*Translate into Vietnamese:

..........

428141 top -

ESL 242: Immigration Goes Online

*Vocabulary:


• appointment: cuộc hẹn
• efficient: hiệu quả
• hungry: đói bụng
• immigrant: nhập cư
• immigration: di cư
• occasionally: thỉnh thoảng
• process: tiến hành
• rare: hiếm
• receive: nhận
• status: tình hình
• vendor: người bán
• on_end: cuối cùng

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Will thousands of immigrants be relieved to hear about the new system? Yes

• Do immigrants need to file papers? Yes

• Do immigrants get green cards if they just stand in line? No

• Does the immigration system have a new office? No

• Can immigrants use a computer to make an appointment? Yes

• Is Info Pass also the name of a website? Yes

• Did immigrants starve while they stood in line overnight? No

• Did immigrants stand outside in rainy weather sometimes? Yes

• Were the early birds unpleasantly surprised? No

• Does the new system waste time? No

==========================================================

*Fill in blanks:

Thousands of immigrants who need to file papers __related__ to immigration status, green cards, and resident cards __no__ longer have to stand in line for hours __on__ end. The immigration office now has a new system called Info Pass. Applicants simply schedule a time __and__ a date to meet with an immigration officer __using__ Info Pass. They don't even have to go __to__ the immigration office. Info Pass is a website __that__ they can access on their home computer or__a__ library computer.

To beat the crowds, immigrants in __Los__ Angeles used to get in line the night ____before__ . They would start lining up outside the building __at__ 6:00 p.m. and spend the night in the __cold__ or, occasionally, in the rain. By the following ____morning__ , there might be 200 people in line. This, __of__ course, was an unpleasant surprise to people who ____thought__ they were early birds by arriving at 7:00 __a__ .m. Sometimes people would sell their place in line __to__ others for $50 or more.

Where there are ____lines__ , there are vendors. No one had to worry _about___ going hungry in line because of the variety _of___ hot and cold food and drinks being sold __all__ night long. Occasionally the police received reports about ____people__ being pickpocketed while waiting in the overnight lines. __But__ such reports were rare. Many immigrants prefer not _to___ get involved with police for fear of being __sent__ back to their native country.

With the new ____system__ , people with appointments are in and out of __the__ building within an hour. Applicants show up 15 ____minutes__ before their appointment time. Things are so efficient__now__ that about 120 applicants per hour can be ____processed__ through the immigration office. Before Info Pass, it __was__ about 40 people an hour.

==========================================================

Translate into Vietnamese:

Nhập cư làm trên mạng

Hàng ngàn người nhập cư phải điền giấy tờ liên quan đến tình trạng cư trú, giấy xanh, và giấy thường trú sẽ không còn phải đứng xếp hàng hàng giờ chờ đến lượt. Văn phòng nhập cư giờ đây có một hệ thống mới gọi là Cổng thông tin. Những người nộp đơn chỉ lên kế hoạch thời gian và ngày để gặp nhân viên văn phòng di trú bằng cách sử dụng cổng thông tin. Họ không cần phải đến văn phòng di trú. Cổng thông tin là một trang mạng có thề cho ho đi vào trên máy tính tại nhà hay máy tính thư viện.

Để tránh đám đông, những người nhập cư ở Los Angeles thường phải xếp hàng đêm trước. Họ có thể bắt đầu xếp hàng ngoài toà nhà lúc 6:00 p.m. và qua đêm trong thời thiết lạnh giá hay, thỉnh thoảng, trong mưa. Sáng hôm sau, có gần 200 người xếp hàng. Đây, dĩ nhiên là một sự ngạc nhiên không thú vị cho những người nghĩ rằng họ đã đến sớm lúc 7:00 a.m. Đôi khi người ta có thể bán chổ của họ trong hàng với giá $50 hay hơn.

Khi ở đâu có xếp hàng, ở đó có người bán. Không ai phải lo lắng vì đói khi xếp hàng vì có nhiều loại thực phẩm nóng lạnh và thức uống bán cả đêm. Thỉnh thoảng cảnh sat nhận được báo cáo về người ta bị móc túi trong khi chờ qua đêm xếp hàng. Nhưng những báo cáo đó rất hiếm. Nhiều người nhập cư không thích dính vào cảnh sát vì sợ bi gửi về quốc gia họ đã đến.

Với hệ thống mới, người ta với những cuộc hẹn có thể vào và ra toà nhà trong vòng một giờ. Những người nộp đơn có mặt 15 phút trước giờ hẹn. Mọi việc hiệu quả đến nỗi có 120 người nộp đơn được giải quyết qua văn phòng di dân một giờ. Trước khi có cổng thông tin, chỉ có 40 người một giờ.

438408 top -
LESSON 242:

IMMIGRATION GOES ONLINE -
THỰC HIỆN THỦ TỤC NHẬP CƯ TRỰC TUYẾN.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• appointment: cuộc hẹn.
• efficient: hiệu quả, hiệu lực.
• hungry: đói.
• immigrant: người nhập cư.
• immigration: tình trạng nhập cư, sự nhập cư.
• occasionally: thỉnh thoảng.
• process: xử lý, giải quyết.
• rare: hiếm khi.
• receive: nhận.
• status: tình trạng.
• vendor: người bán dạo.
• on_end: liền, liên tục.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Will thousands of immigrants be relieved to hear about the new system?
- Yes, they will.

• Do immigrants need to file papers?
- Yes, they do.

• Do immigrants get green cards if they just stand in line?
- No, they don't.

• Does the immigration system have a new office?
- No, it doesn't.

• Can immigrants use a computer to make an appointment?
- Yes, they can.

• Is Info Pass also the name of a website?
- Yes, it is.

• Did immigrants starve while they stood in line overnight?
- No, they didn't.

• Did immigrants stand outside in rainy weather sometimes?
- Yes, they did.

• Were the early birds unpleasantly surprised?
- Yes, they were.

• Does the new system waste time?
- No, it doesn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Thousands of immigrants who need to file papers related to immigration status, green cards, and resident cards no longer have to stand in line for hours on end. The immigration office now has a new called Info Pass. Applicants simply schedule a time and a date to meet with an immigration officer using Info Pass. They don't even have to go to the immigration office. Info Pass is a website that they can access on their home computer or a library computer.

To beat the crowds, immigrants in Los Angeles used to get in line the night before. They would start lining up outside the building at 6:00 p.m. and spend the night in the cold or, occasionally, in the rain. By the following morning, there might be 200 people in line. This, of course, was an unpleasant surprise to people who thought they were early birds by arriving at 7:00 a.m. Sometimes people would sell their place in line to others for $50 or more.

Where there are lines, there are vendors. No one had to worry about going hungry in line because of the variety of hot and cold food and drinks being sold all night long. Occasionally the police received reports about people being pickpocketed while waiting in the overnight lines. But such reports were rare. Many immigrants prefer not to get involved with police for fear of being sent back to their native country.

With the new system, people with appointments are in and out of the building within an hour. Applicants show up 15 minutes before their appointment time. Things are so efficient now that about 120 applicants per hour can be processed through the immigration office. Before Info Pass, it was about 40 people an hour.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Hàng ngàn người nhập cư cần đệ trình giấy tờ liên quan đến tình trạng nhập cư, thẻ xanh, và thẻ thường trú nhân không còn phải xếp hàng hàng giờ liên tục nữa. Hiện nay, văn phòng nhập cư có một phương thức làm việc mới được gọi là Info Pass. Người nhập cư chỉ đơn giản sắp xếp ngày giờ để gặp một nhân viên phụ trách nhập cư bằng cách sử dụng Info Pass. Thậm chí họ không cần phải đến văn phòng nhập cư. Info Pass là một trang web mà họ có thể truy cập trên máy vi tính tại nhà hoặc máy vi tính của thư viện.

Để tránh việc xô đẩy nơi chỗ đông người, người nhập cư thường xếp hàng vào đêm hôm trước. Họ sẽ bắt đầu xếp hàng bên ngoài toà nhà vào lúc 6 giờ tối và trãi qua một đêm trong giá lạnh hoặc, đôi khi, trong một cơn mưa. Vào sáng hôm sau, có khoảng 200 người ở trong hàng. Điều này, tất nhiên rồi, là điều ngạc nhiên khó chịu cho những người cho rằng họ là người thức dậy sớm tinh mơ bằng cách tới nơi vào lúc 7 giờ sáng. Đôi khi người ta có thể bán chỗ xếp hàng của họ với giá 50 đô-la hoặc cao hơn nữa.

Ở đâu có xếp hàng, ở đó có người bán hàng. Không một ai phải lo lắng về việc sẽ đói bụng khi xếp hàng bởi vì các thức ăn thức uống nóng và lạnh khác nhau được bán suốt cả đêm. Thỉnh thoảng cảnh sát lại nhận được vài báo cáo về việc người ta bị móc túi trong lúc xếp hàng chờ đợi qua đêm. Nhưng những loại báo cáo như thế rất hiếm. Rất nhiều người nhập cư không thích dính líu đến cảnh sát vì sợ bị đưa trả về quê hương của họ.

Với cách thức làm việc mới, mọi người với giấy hẹn ra và vào toà nhà trong vòng một tiếng đồng hồ. Những người nhập cư có mặt 15 phút trước giờ hẹn của họ. Những việc này có hiệu quả đến mức trong một giờ khoảng 120 người nhập cư được giải quyết thông qua văn phòng di trú. Trước khi có Info Pass, có khoảng 40 người trong một giờ đồng hồ.

481282 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.