.
ESL EASY 119: It's Okay To Speed
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


IT'S OKAY TO SPEED


Download


A: You’re driving too fast.
B: Why do you say that?
A: The speed limit is 65.
B: I know that.
A: But you’re doing 75.
B: So is everyone else.
A: But a cop might stop you.
B: No, he won’t. Some cars are doing 85.
A: So the cop will stop those cars?
B: Of course. He stops the fastest cars.
A: My friend got a ticket for doing 75.
B: Your friend was unlucky.Exercise
1. Tra những từ chưa biết.
2. Nghe, nhái theo và dịch mẫu đối thoại.


426049 top -
IT'S OKAY TO SPEED
Tăng Tốc Đâu Có Sao


A: You’re driving too fast.
-- Anh đang lái xe quá nhanh đấy.

B: Why do you say that?
-- Sao em lại nói thế?

A: The speed limit is 65.
-- Tốc độ giới hạn là 65.

B: I know that.
-- Anh biết vậy rồi.

A: But you’re doing 75.
-- Mà anh đang chạy ở 75.

B: So is everyone else.
-- Mọi người ai chẳng thế.

A: But a cop might stop you.
-- Nhưng cảnh sát có thể dừng anh lại cho xem.

B: No, he won’t. Some cars are doing 85.
-- Không, ông ta sẽ không làm thế. Vài chiếc còn đẩy đến 85 cơ.

A: So the cop will stop those cars?
-- Vậy thì cảnh sát có dừng mấy chiếc xe đó không?

B: Of course. He stops the fastest cars.
-- Tất nhiên. Dừng những chiếc chạy nhanh nhất.

A: My friend got a ticket for doing 75.
-- Bạn em đã lãnh một vé vì chạy ở 75.

B: Your friend was unlucky.
-- Bạn em thật kém may mắn.

430177 top -

Vocabulary
• speed: tăng tốc độ, tăng tốc, đẩy nhanh
• limit: hạn chế, giới hạn
• unlucky: kém may mắn, bất hạnh


IT'S OKAY TO SPEED
- Tăng tốc không có sao.

A: You’re driving too fast.
- Bạn đang lái xe quá nhanh đấy.

B: Why do you say that?
- Tại sao bạn nói như vậy?

A: The speed limit is 65.
- Giới hạn tốc độ là 65.

B: I know that.
- Tôi biết điều đó.

A: But you’re doing 75.
- Nhưng bạn đang chạy ở 75.

B: So is everyone else.
- Mọi người đều vậy mà.

A: But a cop might stop you.
- Nhưng cảnh sát có thể chặn bạn lại.

B: No, he won’t. Some cars are doing 85.
- Không đâu. Vài chiếc xe còn chạy đến 85.

A: So the cop will stop those cars?
- Vậy cảnh sát sẽ chặn những chiếc xe đó lại chứ?

B: Of course. He stops the fastest cars.
- Tất nhiên. Anh ta chặn những chiếc xe chạy nhanh nhất.

A: My friend got a ticket for doing 75.
- Bạn tôi bị đóng phạt khi chạy ở 75.

B: Your friend was unlucky.
- Bạn của bạn thật kém may mắn.

438055 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

IT'S OKAY TO SPEED : KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TỐC ĐỘ


Vocabulary: Từ vựng

Speed: tốc độ, mau lẹ
Limit: giới hạn, hạn chế

Translation: Phần dich.

A: You’re driving too fast.
--Cậu chạy xe nhanh quá .

B: Why do you say that?
--Tại sao anh nói thế ?

A: The speed limit is 65.
--Tốc độ giới hạn chỉ 65 thôi sao.

B: I know that.
--Tôi biết điều đó.

A: But you’re doing 75.
--Nhưng cậu phải chạy 75.
--Nhưng cậu đang chạy 75 đấy.

B: So is everyone else.
--Thế còn những người khác thì sao.
--Những người khác cũng chạy như thế.

A: But a cop might stop you.
--Nhưng cảnh sát có thể chặn cậu lại.

B: No, he won’t. Some cars are doing 85.
--Không, ông ấy sẽ không làm thế .Vài chiếc xe còn chạy tới 85 mà.

A: So the cop will stop those cars?
--Có thể cảnh sát sẽ chặn những chiếc xe đó chăng ?

B: Of course. He stops the fastest cars.
--Tất nhiên rồi, Ông bắt dừng các xe chạy nhanh nhất .

A: My friend got a ticket for doing 75.
--Bạn tôi đã bị vé phạt bởi chạy 75 mà.

B: Your friend was unlucky.
--Bạn của bạn đã không gặp may rồi.


450392 top -
A: You’re driving too fast.
--Cậu chạy xe chậm quá.
Fast là nhanh chứ.
doanchin điên rồi àh.

450441 top -

@ admin:

HiHi cám ơn admin nhiều, lâu lâu doanchin bị vậy đó, thông cảm nha admin.

450445 top -
doanchin chuyên và tiến nhanh, admin thích lắm.

450452 top -
IT'S OKAY TO SPEED
( Tăng tốc cũng được )


A: You’re driving too fast.
( Anh lái xe nhanh quá.)

B: Why do you say that?
( Sao bạn nói thế? )

A: The speed limit is 65.
( Tốc độ giới hạn là 65.)

B: I know that.
( Tôi biết mà.)

A: But you’re doing 75.
( Nhưng anh đang chạy 75.)

B: So is everyone else.
( Những người khác cũng thế.)

A: But a cop might stop you.
( Nhưng cảnh sát có thể chặn anh lại.)

B: No, he won’t. Some cars are doing 85.
( Không đâu. Vài chiếc còn chạy đến 85.)

A: So the cop will stop those cars?
( Vậy cảnh sát sẽ chặn những chiếc xe đó chứ?)

B: Of course. He stops the fastest cars.
( Dĩ nhiên. Họ chặn những chiếc chạy nhanh nhất.)

A: My friend got a ticket for doing 75.
( Bạn tôi đã nhận một vé phạt vì chạy 75 đó.)

B: Your friend was unlucky.
( Bạn anh thật không may.)

452491 top -
IT'S OKAY TO SPEED
Tăng tốc thì ok


A: You’re driving too fast.
Anh đang chạy quá nhanh.

B: Why do you say that?
Tại sao anh nói thế?

A: The speed limit is 65.
Tốc độ tối đa là 65.

B: I know that.
Tôi biết chuyện đó.

A: But you’re doing 75.
Nhưng anh đang chạy 75.

B: So is everyone else.
Vì vậy mọi ngừoi khác.

A: But a cop might stop you.
Nhưng cảnh sát sẽ dừng anh.

B: No, he won’t. Some cars are doing 85.
không, Anh ta không muốn. có vài chiếc đang chạy 85.

A: So the cop will stop those cars?
Vì vậy cảnh sát sẽ dừng các xe đó?

B: Of course. He stops the fastest cars.
Dĩ nhiên. Anh cảnh sát sẽ dừng các xe chạy nhanh nhất.

A: My friend got a ticket for doing 75.
Bạn tôi bị phạt do chạy 75.

B: Your friend was unlucky.
Bạn anh không may mắn.

452911 top -
A: You’re driving too fast.
Bạn lái xe quá nhanh
B: Why do you say that?
sao bạn nói vậy?
A: The speed limit is 65.
Tốc độ giới hạn là 65
B: I know that.
Tôi biết
A: But you’re doing 75.
Nhưng bạn đang lái 75
B: So is everyone else.
Người khác cũng thế mà
A: But a cop might stop you.
Nhưng cảnh sát có thể bắt bạn
B: No, he won’t. Some cars are doing 85.
không, họ bắt những người chạy 85
A: So the cop will stop those cars?
thế cảnh sát sẽ bắt những người đó à?
B: Of course. He stops the fastest cars.
Dĩ nhiên, họ bắt những người chạy nhanh nhất
A: My friend got a ticket for doing 75.
Bạn tôi mới nhận vé phạt vì chạy 75
B: Your friend was unlucky.
Bạn của bạn thật không may mắn

459095 top -


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname            # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016