.
ĐỌC: Cách đọc động từ "-ed"


Cách đọc động từ "-ed"

Trong tiếng Anh, dựa vào âm tiết (syllable) cuối khi phát âm động từ, sẽ có ba nguyên tắc phát âm cho regular verb ở thì quá khứ.

RULE 1
Nếu một động từ có âm tiết cuối tận cùng bằng “T” hoặc “D” chúng ta sẽ đọc nối âm này vào “ed” thành ra “tid” hoặc “did”. Ví dụ:

+ rented = ren-tid
+ wanted = wan-tid
+ folded = fol-did
+ traded = tra-did

Dưới đây là một số động từ mà âm tiết cuối tận cùng bằng T hay D: List, Correct, Waste, End, Extend, Need
RULE 2
Nếu một động từ mà âm tiết cuối tận cùng là một trong các âm tiết sau đây: F, K, P, S, Sh, Ch và Th thì chúng ta đọc thêm âm “t” vào cuối động từ. Ví dụ:

+ kissed = kis-t
+ picked = pic-t
+ touched = touch-t
+ washed = wash-t

Dưới đây là một số động từ tận cùng bằng các âm tiết trên:

K: like, talk, attack, ask, back, book, shock, kick.
S: chase, increase, notice, dress, pass, impress, guess.
Ch: match, attach, watch, switch, search, pinch, punch.
Sh: brush, push, cash, crash, vanish, dash, splash.
F: stuff, brief, laugh, cough, sniff, puff, bluff.
P: drop, stop, stamp, clap, trip, bump, escape.Tới đây chúng ta tạm dừng để lưu ý một vấn đề. Trong quy luật phát âm động từ thêm ED, chúng ta nhấn mạnh âm tiết cuối tận cùng của một động từ chứ không phải là từ cuối của một động từ vì khi phát âm, âm tiết cuối này có thể khác với từ cuối của động từ đó. Ví dụ:

+ Động từ CAUSE có âm tiết cuối tận cùng bằng âm “z” chứ không phải “s”. Nên nếu chúng ta xếp vào nhóm Rule 2 thì khi nói caus – t người nghe sẽ không hiểu.

+ Động từ NOTICE có âm tiết cuối tận cùng bằng âm “s” nên được xếp vào nhóm Rule 2 mặc dù từ cuối của nó không phải vậy.

+ Tương tự, chúng ta có các động từ như LAUGH hay COUGH có âm tiết cuối là F nên cũng được xếp vào nhóm Rule 2.RULE 3
Tất cả các động từ có âm tiết cuối không thuộc nhóm Rule 1 và 2 sẽ thuộc vào nhóm này. Các âm tiết cuối này bao gồm: A, B, E, G, H, I, J, L, M, N, O, Q, R, U, V, W, X, Y, Z. Ví dụ:

+ Played = play – d
+ Explored = explor – d
+ Agreed = agri – d
+ Prayed = pray – d

A: play, pray, weigh
B: grab, fib, scrub
E: agree, carry, employ
G: beg, hang, rig
I: cry, tie, lie
J: change, charge, manage
L: call, settle, rule
M: warm, name, rythme
N: turn, learn, burn
O: grow, owe, flow
R: roar, puncture, flower
U: cue, glue
V: receive, observe, move
W: claw, thaw, saw (cưa gỗ)
Y: reply, satisfy, rely
Z: tease, pause, please


422574 top -


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image