.
GRAMMAR EASY: Very
1, 2 - bottom
Very -> Rất

Tiếng Việt - Rất
Trong Tiếng Việt, Rất được dùng đứng trước tĩnh từ, trạng từ và động từ, thí dụ:
• Em rất đẹp. -> trước tĩnh từ
• Em cười rất xinh. -> trước trạng từ
• Anh rất yêu em. trước động từ


English - Very
In English, Very chỉ được dùng cho tĩnh từ hoặc trạng từ và không bao giờ động từ, thí dụ:
• Em rất đẹp. -> You are very beautiful.
• Em cười rất xinh. -> You smile very cute.
But, Anh rất yêu em. I love you very much.

Never say: I very love you.


Exercise
1. Đọc và hiểu bài.
2. Chép lại và đọc lớn những câu đơn giản trên.
3. Đặt (và đọc) 10 câu đơn giản như trên với từ very.


419800 top -
HOMEWORK

GRAMMA EASY: VERY


1. Đã đọc và hiểu bài.

2. Chép và đọc lại các câu:

+ Em rất đẹp. - You are very beautiful.
+ Em cười rất xinh. - You smile very cute.
+ Anh rất yêu em. - I love you very much.

3. Đặt (và đọc) 10 câu với từ very.

- The dress that she's wearing is very expensive.
- My English teacher is very strict.
- Let's look at the price of those shoes. They're very cheap.
- I don't like these apples, they're very sour.
- He's very tall, so he participated in the Tiger volleyball team.
- He's very good in English, so he becomes a leader of translation group.
- This poem is very nice so my teacher wants to translate into music.
- Give me something, please. I'm very hungry, Mommy,
- All the girls in town like him very much because he's rich and handsome.
- It's very hot, so I have to take a bath.

420081 top -
1. Đã đọc và hiểu bài

2. Chép lại các câu trên:
You are very beautiful. -> Em rất đẹp
You smile very cute. -> Em cười rất xinh
I love you very much. -> Anh rất yêu em

3. Đặt câu với chữ “very”
1. It’s very hard to please everyone.
2. We had a very warm and sunny day.
3. The news of her death made us very sad.
4. My father is very kind-hearted.
5. We have been very closed friends since high school.
6. I am very happy to go back to VN to visit my family
7. (This is a very nice dress which I will wear on her wedding celebrate.)
This is a very nice dress which I will wear on her wedding celebration

8. I am very tired after 5 hours driving.
9. He is very rich but very bad with his money.
10. It’s very difficult to master a foreign language.

420509 top -
5. We have been very closed friends since high school.
7. This is a very nice dress which I will wear on her wedding celebration.

420512 top -
Dạ snow đã sửa lại bài làm. Cám ơn admin.

420539 top -

I would like to tell you the story about a mouse.
- Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về 1 bé chuột
I would like to tell you a story about a mouse.

A long time ago.
- Ngày xửa ngày xưa.

There was a very young and beautiful girl whose names Blue Mouse.
- Có 1 cô nàng rất trẻ đẹp tên là Chuột xanh.
A long time ago, there was a very young and beautiful girl whose name was Blue Mouse.

She was very friendly anh kind to all people, so everybody loved her very much.
- Cô rất thân thiện và tử tế với mọi người nên ai cũng rất yêu mến cô.

She worked very hard day and night.
- Cô làm việc rất chăm chỉ suốt ngày đêm.

Her job was very busy but she likes to chat very much .
- Công việc của cô rất bận nhưng cô rất thích tán gẫu.
Her job kept her very busy but she liked to chat very much.

She was a lot of friends in VDT. They were very good her friends.
- Cô có nhiều bạn ở VDT. Họ là những người bạn tốt của cô.
She had a lot of friends in VDT. They were her very good friends.
One day, she was chased by Duck Cot. She had to run from door to door very poor.
- Một ngày nọ, cô bị Dzịt Cột dzí. Cô phải chạy từ nhà này sang nhà khác rất tội nghiệp.
One day, she was chased by Duck Cot. She had to run from door to door. So very poor of her.

So Blue Mouse was very angry with Duck Cot. Duck Cot was very angry with Blue Mouse.
- Vì vậy Chuột Xanh và Dzịt Cột đã rất giận nhau.

Blue Mouse was very sad, she went to the park and sat crying on the stone chair.
- Chuột Xanh rất buồn, cô đi tới công viên và ngồi khóc trên 1 chiếc ghế đá.

When she came back from the park, she decided to buy a very big cake.
- Khi trở về, cô quyết định mua 1 cái bánh rất lớn.

Duck Cot was very happy to get a cake. She laughs out loud.
- Dzịt Cột rất sung sướng nhận bánh. Cô cười to.
Duck Cot was very happy to get the cake. She laughed out loud.

Since then, they become very good friends again.
- Từ đó, họ lại trở thành những người bạn rất tốt.

423671 top -
Very good!
Few minor mistakes. Please correct them.


I would like to tell you a story about a mouse.

A long time ago, there was a very young and beautiful girl whose name was Blue Mouse. She was very friendly and kind to all people, so everybody loved her very much. She worked very hard day and night. Her job kept her very busy but she liked to chat very much. She had a lot of friends in VDT. They were her very good friends. One day, she was chased by Duck Cot. She had to run from door to door. So very poor of her. So Blue Mouse was very angry with Duck Cot. Duck Cot was very angry with Blue Mouse. Blue Mouse was very sad, she went to the park and sat crying on the stone chair. When she came back from the park, she decided to buy a very big cake. Duck Cot was very happy to get the cake. She laughed out loud. Since then they become very good friends again.


423733 top -

Thanks admin.

Em sẽ sửa.

P/S: Sai 4 câu nhưng vẫn được khen. :)
Chủ yếu lẫn lộn quá khứ với hiện tại.

423734 top -

Kiểm tra lại, sai 6 câu chứ không phải 4. Hix...

423822 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

VERY -> RẤT

Exercise : bài tập
1. Đọc và hiểu bài.

2. Chép lại và đọc lớn những câu đơn giản trên.

• Em rất đẹp : You are very beautiful.
• Em cười rất xinh : You smile very cute.
• But, Anh rất yêu em .I love you very much.

3. Đặt (và đọc) 10 câu đơn giản như trên với từ very.
1- Toilets are very dirty, cleaning it he need to go
The toilet is very dirty, you need to clean it for hygiene
2- The number of houses in the city is very difficult to find.
The Address of houses in the city is very difficult to find.
3- The car war very good of you.
The car war very good for you.
4- She laughed very charming.
5- Protect my company is very difficult.
Protecting my company is very difficult.
6- I’m very happy the gentle wife and two children wise.
I’m very happy with my gentle wife and two wise children.
7- He was very aggressive when drunk.
8- I’m very tired after 3 hours holding a camera.
I’m very tired after holding a camera in three hours.
9- I don’t think he was very fond of her.
10- The fact she is very bad, she was cheating on me.


437936 top -


@doanchin

Phần bài tập trên của anh sai hơi nhiều đó. Để tối tôi rảnh sẽ sửa giúp anh.

438096 top -

@ nguoidohanh:

Cám ơn anh nhiều, khi nào rảnh anh giúp doanchin nha, vì không có căn bản ngay từ đầu nên phần grammar làm lúc nào cũng sai, mong anh giúp dùm...

Nếu có thể anh giúp và hướng dẩn doanchin cách đặt câu sao cho đúng nha...

Chào anh.

438148 top -


@doanchin

1- Toilets are very dirty, cleaning it he need to go
2- The number of houses in the city is very difficult to find.
3- The car war very good of you.
4- She laughed very charming.
5- Protect my company is very difficult.
6- I’m very happy the gentle wife and two children wise.
7- He was very aggressive when drunk.
8- I’m very tired after 3 hours holding a camera.
9- I don’t think he was very fond of her.
10- The fact she is very bad, she was cheating on me.


Trước khi sửa, bạn nên lưu ý. Câu tiếng Anh thì phải có chủ từ rồi đến động từ và có thể là túc từ (nếu có).

1. Mệnh đề đầu thì đúng nhưng sau dấu phẩy thì mệnh đề kế tiếp tôi không hiểu bạn muốn nói gì.

2. Số nhà ở đây phải hiểu là địa chỉ chứ bạn, hihi. Bạn thay Number bằng Address mới đúng.

3. The car war very good for you.

5. Protecting my company is very difficult. Động từ Protect lúc này là động danh từ và đứng làm chủ từ.

6. I’m very happy with my gentle wife and two wise children. Tính từ phải đứng trước danh từ chứ. :)

8. I’m very tired after holding a camera in three hours.
or

I’m very tired after three-hour holding a camera.

Bạn lưu ý, viết như câu thứ hai thì HOUR không được thêm S nhe. Lúc này 3 giờ đồng hồ có chức năng là adjective bổ nghĩa cho danh từ là việc cầm máy quay. Tính từ thì không có số ít số nhiều gì cả.

438368 top -

@ nguoidochanh:

Cám ơn anh đã tận tình hướng dẩn bài học, doanchin đã sửa bài

438383 top -
You are very beautiful.
You smile very cute.
I love you very much.

1. I am very rich.
2. You are very happy.
3. He is very tall.
4. She is very beautiful.
5. We are very tired.
6. They are very busy.
7. My house is very big.
8. Your car is very expensive.
9. Her pencil is very cute.
10. His laptop run very fast.

445230 top -
GRAMMAR EASY: Very
1, 2


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image