.
ESL EASY 72: Life after Death
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


Life after DeathDownloadA: What are you going to do about your death?
B: Well, mostly I'll try to avoid it.
A: I mean, are you going to get buried or cremated?
B: My wife and I will be cremated.
A: Are you going to be buried next to each other?
B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
A: You're not going to be buried?
B: A coffin costs too much and takes up too much space.
A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
Vocabulary:
. ashes:
. avoid:
. beach:
. buried:
. cemetery:
. coffin:
. cost:
. cremated --> cremate:
. death:
. each:
. figure:
. into:
. kids:
. mean:
. mostly:
. ocean:
. other:
. parents:
. seldom:
. shaken --> shake:
. space:
. take:
. too much
. try :
. true:
. visit:

406921 top -
LESSSON 72:
LIFE AFTER DEATH - CUỘC SỐNG SAU KHI CHẾT


A: What are you going to do about your death?
A: Cậu tính làm gì cho cái chết của cậu.

B: Well, mostly I'll try to avoid it.
B: Ờ, thường thì tớ cố gắng không nghĩ đến nó.

A: I mean, are you going to get buried or cremated?
A: Ý tớ là, cậu định mai táng hay hoả táng?

B: My wife and I will be cremated.
B: Vợ tớ và tớ sẽ được hoả táng.

A: Are you going to be buried next to each other?
A: Rồi vợ chồng cậu sẽ được chôn cất cạnh nhau chứ?

B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
B: Ồ, không đâu. Tro cốt của chúng tớ sẽ được rãi vào biển cả.

A: You're not going to be buried?
A: Các cậu sẽ không được mai táng sao?

B: A coffin costs too much and takes up too much space.
B: Một cái quan tài tốn nhiều tiền quá và cũng chiếm quá nhiều chỗ nữa.

A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
A: Đúng vậy, nhưng quan tài được ở(chôn cất)trong nghĩa trang, là nơi lũ trẻ có thể đến viếng các cậu đấy.

B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
B: Bọn trẻ hiếm khi viếng thăm cha mẹ chúng ở nghĩa trang lắm.

A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
A: Cũng đúng. Nghĩa địa giành cho người đã chết, đâu phải cho người đang sống chứ.

A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
A: Chúng tớ chỉ trông chờ lũ trẻ có thể viếng thăm chúng tớ mỗi khi chúng đi tắm biển thôi.


Vocabulary:
. ashes: tro hỏa táng.
. avoid: tránh, tránh xa, ngăn ngừa.
. beach: bãi biển.
. buried: chôn cất.
. cemetery: nghĩa trang, nghĩa địa.
. coffin: quan tài, áo quan, hòm.
. cost: chi phí.
. cremated --> cremate: hoả thiêu, hoả táng, đốt ra tro.
. death: sự chết, cái chết.
. each: mỗi, mỗi cái.
. figure: suy nghĩ, tính toán.
. into: vào, vào trong, thành ra, hoá ra.
. kids: trẻ con, đứa trẻ, đứa bé.
. mean: có nghĩa là.
. mostly: hầu hết, phần lớn, chủ yếu là.
. ocean: đại dương.
. other: cái khác, vật khác, người khác.
. parents: cha mẹ,
. seldom: ít khi, hiếm khi.
. shaken --> shake: rãi, rung, lắc, giũ.
. space: không trung, khoảng trống, khoảng cách.
. take: cầm, nắm, giữ.
. too much : nhiều quá, nhiều lắm.
. try : cố gắng, thử.
. true: đúng, đúng đắn, thật, phù hợp.
. visit: thăm, viếng thăm, tham quan.

424448 top -
Life after Death
Cuộc sống sau khi chếtA: What are you going to do about your death?
- Anh sẽ làm gì cho cái chết của mình?

B: Well, mostly I'll try to avoid it.
- Ồ, thường là tôi cố tránh nói về cái chết.

A: I mean, are you going to get buried or cremated?
- Tôi muốn hỏi là anh sẽ được mai táng hay hỏa táng?

B: My wife and I will be cremated.
- Vợ tôi và tôi sẽ được hỏa táng.

A: Are you going to be buried next to each other?
- Anh chị sẽ được chôn cất cạnh nhau chứ?

B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
- Không đâu. Tro của chúng tôi sẽ được rải bỏ ngoài biển cả.

A: You're not going to be buried?
- Anh chị sẽ không được chôn sao?

B: A coffin costs too much and takes up too much space.
- Tốn nhiều tiền mua quan tài và chiếm nhiều chổ nữa.

A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
- Đúng thế, nhưng nơi đó là nghĩa trang, nơi con cái của anh có thể đến thăm bạn.

B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
- Con cái hiếm khi thăm viếng cha mẹ ở nghĩa trang lắm.

A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
- Đúng là như thế. Nghĩa trang là nơi cho người chết, không phải cho người sống.

A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
- Chúng tôi suy nghĩ kỹ rồi con cái chúng tôi sẽ đi thăm chúng tôi khi chúng nó đi biển.


Vocabulary:
. ashes: tro.
. avoid: tránh.
. beach: biển, bãi biển.
. buried: chôn cất.
. cemetery: nghĩa trang.
. coffin: cái hòm, quan tài.
. cost: mua được với giá là
. cremated --> cremate: hỏa táng.
. death: cái chết.
. each: mỗi.
. figure: suy nghĩ, tính toán.
. into: vào bên trong cái gì.
. kids: những đứa con.
. mean: nghĩa là, có ‎ý nghĩa là.
. mostly: hầu hết, thường là.
. ocean: đại dương
. other: khác, cái khác, người khác, cái kia, người kia
. parents: cha mẹ
. seldom: ít khi
. shaken --> shake: rung, lắc, giất, giũ bỏ
. space: khoảng trống, khoảng đất trống, không gian, không trung.
. take: cầm, nắm, lấy.
. too much: quá nhiều.
. try : thử, cố gắng.
. true: chân thật.
. visit: thăm, thăm viếng.

424459 top -
Life after Death
Cuộc Đời Sau Cái Chết


A: What are you going to do about your death?
-- Ông định sẽ làm gì với cái chết của mình?

B: Well, mostly I'll try to avoid it.
-- Ừm, chủ yếu tôi sẽ cố tránh nó.

A: I mean, are you going to get buried or cremated?
-- Ý tôi muốn nói là, ông sẽ địa táng hay hoả táng?

B: My wife and I will be cremated.
-- Tôi và vợ tôi sẽ hoả táng.

A: Are you going to be buried next to each other?
-- Hai ông bà sẽ được chôn cạnh nhau chứ?

B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
-- Ồ, không. Tro của chúng tôi sẽ được giũ xuống biển.

A: You're not going to be buried?
-- Hai người không định chôn sao?

B: A coffin costs too much and takes up too much space.
-- Quan tài quá tốn kém và chiếm quá nhiều chỗ.

A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
-- Vâng, nhưng nghĩa trang sẽ là nơi con cái đến thăm ông bà.

B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
-- Con cái hiếm khi nào đến thăm cha mẹ ở nghĩa trang lắm.

A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
-- Điều đó đúng thôi. Nghĩa trang dành cho người chết, không dành cho người sống.

A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
-- Chúng tôi hình dung bọn trẻ có thể thăm viếng chúng tôi bất cứ lúc nào chúng đi tắm biển.Vocabulary:
. ashes: tro
. avoid: tránh
. beach: bờ biển
. buried: (bury) chôn
. cemetery: nghĩa trang
. coffin: quan tài, hòm
. cost: tốn
. cremated --> cremate: hoả táng
. death: sự chết
. each: mỗi
. figure: hình dung
. into: vào
. kids: bọn trẻ
. mean: có ý
. mostly: hầu hết, chủ yếu là
. ocean: biển, đại dương
. other: khác
. parents: cha mẹ
. seldom: ít khi, hiếm khi
. shaken --> shake: giũ, rung, lắc
. space: không gian, chỗ trống
. take: lấy
. too much: quá nhiều
. try : cố, cố gắng
. true: thật
. visit: thăm, thăm viếng

429129 top -

Life after Death
- Đời sống sau khi chết.

A: What are you going to do about your death?
- Anh dự định làm gì với cái chết của mình?

B: Well, mostly I'll try to avoid it.
- Ồ, chủ yếu là tôi cố gắng tránh nó.

A: I mean, are you going to get buried or cremated?
- Ý của tôi muốn hỏi là anh sẽ chôn cất hay hoả táng?

B: My wife and I will be cremated.
- Vợ tôi và tôi sẽ hỏa táng.

A: Are you going to be buried next to each other?
- Anh chị sẽ được chôn cất bên cạnh nhau chứ?

B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
- Ô không. Tro cốt của chúng tôi sẽ rải xuống đại dương.

A: You're not going to be buried?
- Anh chị dự định sẽ không chôn cất hả?

B: A coffin costs too much and takes up too much space.
- Vì giá của quan tài thì quá mắc và chôn cất cũng rất tốn kém.

A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
- Phải, nhưng chôn cất trong nghĩa trang là nơi các con anh có thể đến thăm viếng.

B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
- Con cái hiếm khi thăm viếng bố mẹ chúng trong nghĩa trang.

A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
- Đó là sự thật. Nghĩa trang là nơi dành cho người chết, không phải cho người đang sống.

A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
- Chúng tôi hình dung bọn trẻ có thể đến thăm mình mỗi khi chúng ra biển.


Vocabulary:

. ashes: tro, tro bụi, tro cốt
. avoid: tránh, hủy bỏ, thủ tiêu
. beach: bãi biển
. buried: chôn cất, mai táng
. cemetery: nghĩa trang, nghĩa địa
. coffin: áo quan, quan tài
. cost: giá, chi phí
. cremated --> cremate: hoả thiêu, hoả táng, đốt ra tro
. death: cái chết, sự tiêu tan
. each: mỗi
. figure: dáng vẻ, hình dung, giá cả, suy nghĩ, tính toán
. into: trong, vào trong
. kids: trẻ em, bọn trẻ
. mean: định, có ý định, ý muốn
. mostly: chủ yếu, hầu hết, phần lớn
. ocean: đại dương, biển
. other: khác
. parents: cha mẹ
. seldom: ít khi, hiếm khi; không thường
. shaken --> shake: rung, lắc, làm rung, lúc lắc, lung lay, lay động; giũ
. space: khoảng trống, khoảng cách
. take: cầm, nắm giữ, đi bằng…
. too much: quá nhiều
. try : thử, cố gắng
. true: thật, đúng, chính xác, chân thành
. visit: thăm viếng, đến thăm

431657 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

LIFE AFTER DEATH:
CUỘC SỐNG SAU KHI CHẾT


Vocabulary:Từ vựng.

. ashes: tro
. avoid: tránh, tránh xa
. beach: bãi biển, sỏi, cát (ở bãi biển)
. buried: chôn cất
. cemetery: nghĩa trang, nghĩa địa
. coffin: quan tài, áo quan
. cost: giá, chi phí
. cremated --> cremate: hỏa táng, thiêu (ra tro)
. death: chết, cái chết, sự chết
. each: mỗi, mỗi người
. figure: hình dáng, hiểu, quan niệm
. into: vào, vào trong
. kids: trẻ em
. mean:khoảng giữa, trung bình
. mostly: hầu hết, chủ yếu
. ocean: đại dương
. other: khác, kia
. parents: cha mẹ
. seldom: hiếm, ít khi, hiếm khi
. shaken --> shake: rãi, giũ, rung, lắc
. space: không gian, khoảng không, vũ trụ
. take: cầm, nắm , lấy
. too much : nhiều, nhiều lắm
. try :thử, dùng thử, thử thách
. true: thật, đúng, chính xác, chân chính
. visit: thăm hỏi, thăm viếng

Translation: Phần dịch

A: What are you going to do about your death?
--Bạn sẽ làm gì khi bạn chết ?

B: Well, mostly I'll try to avoid it.
--Hừ.., chủ yếu là tôi sẽ cố gắng tránh xa nó.

A: I mean, are you going to get buried or cremated?
--Ý tôi là, bạn sẽ chôn hay hỏa táng đó mà?

B: My wife and I will be cremated.
--Vợ tôi và tôi sẽ hỏa táng.

A: Are you going to be buried next to each other?
-- Anh chị sẽ được chôn gần nhau chứ?

B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
--Oh. Không. Tro của chúng tôi sẽ được đem rãi ra đại dương.

A: You're not going to be buried?
--Anh chị sẽ không được chôn sao?

B: A coffin costs too much and takes up too much space.
-- Một quan tài giá quá đắt và chiếm quá nhiều không gian.

A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
-- Vâng, nhưng nó sẽ được trong nghĩa trang bọn trẻ của bạn có thể ghé thăm bạn.

B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
--Bọn trẻ hiếm khi ghé thăm cha mẹ trong nghĩa trang lắm.

A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
--Chính xác đấy.nghĩa trang là dành cho người chết chứ đâu phải cho người sống.

A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
-- Chúng tôi quan niệm trẻ con có thể ghé thăm chúng tôi bất cứ khi nào chúng đi ra biển.


444738 top -
Life after Death
Cuộc sống sau khi chết


A: What are you going to do about your death?
Về cái chết của anh anh sẽ làm gì?

B: Well, mostly I'll try to avoid it.
Vâng, Chủ yếu là tôi cố gắng tránh nó.

A: I mean, are you going to get buried or cremated?
Ý tôi, anh sẽ được chôn cất hay hoả thiêu?

B: My wife and I will be cremated.
Vợ tôi và tôi sẽ hoả thiêu.

A: Are you going to be buried next to each other?
Anh sẽ được chôn cất cạnh nhau phải không?

B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
Oh, không. Tro của chúng tôi sẽ bỏ vào đại dương.

A: You're not going to be buried?
Anh sẽ không chôn cất?

B: A coffin costs too much and takes up too much space.
Quan tài tốn tiền và chiếm nhiều không gian.

A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
Vân, nhưng anh ở trong nghĩa trang nơi mà con anh có thể viếng thăm anh.

B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
Con cái iat thewm cha mẹ trong nghĩa trang.

A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
Thật đúng. Nghĩa trang là để cho người chết, không phải người chết.

A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
Bất ký khi nào mà họ đi biển chúng ta có thể thấy mặt chúng.


Vocabulary:
. ashes:tro
. avoid: tránh
. beach: bãi biển
. buried:chôn
. cemetery: nghĩa trang
. coffin:
. cost:quan tài
. cremated --> cremate:đốt ra tro
. death:
. each:chết
. figure:tìm
. into:vô
. kids:con
. mean:nghĩa
. mostly: chủ yếu
. ocean:biển
. other: khác
. parents:cha mẹ
. seldom:hiếm khi
. shaken --> shake:lung lay
. space: không gian
. take:cầm
. too much nhiều
. try :cố gắng
. true: thật
. visit:thăm quan

450509 top -
Life after Death
(Cuộc sống sau khi chết )


A: What are you going to do about your death?
( Anh sẽ làm gì cho cái chết của mình?)

B: Well, mostly I'll try to avoid it.
( Ừ , hầu như tôi cố tránh nói về nó )

A: I mean, are you going to get buried or cremated?
( Theo tôi, anh tính là chôn cất hay hoả táng?)

B: My wife and I will be cremated.
( Vợ tôi và tôi sẽ được hoả táng )

A: Are you going to be buried next to each other?
(Anh tính là sẽ chôn cất cạnh nhau chứ? )

B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
( Ồ không. Tro của chúng tôi sẽ được rắc ngoài biển )

A: You're not going to be buried?
( Anh không tính chôn cất sao? )

B: A coffin costs too much and takes up too much space.
( Quan tài thì quá đắt và chiếm nhiều chỗ lắm )

A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
(Ừ, nhưng ở nghĩa trang là nơi con anh có thể đến viếng thăm anh )

B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
( Bọn trẻ hiếm khi thăm cha mẹ chúng ở nghĩa trang lắm)

A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
( Điều đó thì đúng. Nghĩa trang chỉ dành cho người đã chết, không phải cho người đang sống )

A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
( Chúng tôi hình dung bọn trẻ có thể thăm chúng tôi mỗi khi chúng đi biển thôi )Vocabulary:
. ashes: tro , đống tro tàn
. avoid: tránh
. beach: bãi biển
. buried: chôn cất
. cemetery: nghĩa trang
. coffin: quan tài
. cost: trị giá , chi phí
. cremated --> cremate: hoả thiêu -> thiêu
. death: cái chết
. each: mỗi
. figure: hình dung
. into: vào trong
. kids: trẻ con
. mean: nghĩa là
. mostly: hầu như , phần lớn
. ocean: biển , đại dương
. other: khác
. parents: cha mẹ
. seldom: hiếm, ít khi
. shaken --> shake: rải, tung rắc
. space: không gian
. take: cầm, giữ
. too much : quá nhiều
. try : cố gắng
. true: thật
. visit: thăm , tham quan

451050 top -
A: What are you going to do about your death?
Bạn sẽ làm gì sau khi chết?
B: Well, mostly I'll try to avoid it.
Tôi sẽ tránh chuyện đó
A: I mean, are you going to get buried or cremated?
ý tôi là bạn muốn chôn cất hay hỏa táng?
B: My wife and I will be cremated.
Vợ tôi và tôi sẽ hỏa táng
A: Are you going to be buried next to each other?
Bạn sẽ chôn ở bên cạnh một người nào đó chứ?
B: Oh, no. Our ashes will be shaken into the ocean.
không, tro của chúng tôi sẽ rải ngoài biển
A: You're not going to be buried?
Anh chị sẽ không được chôn sao?
B: A coffin costs too much and takes up too much space.
quan tài sẽ rất nhiều tiền và tốn nhiều chỗ nữa
A: Yes, but it will be in a cemetery where your children can visit you.
vâng, nhưng sẽ được chôn ở nghĩa trang và con cái có thể viếng thăm anh chị
B: Children seldom visit their parents in a cemetery.
Con cái hiếm khi viếng thăm cha mẹ ở nghĩa trang
A: That's true. A cemetery is for dead people, not living people.
Vâng, nghĩa trang là dành cho người chết, không phải cho người sống
A: We figure our kids can visit us whenever they go to the beach.
sôngtôi cá là bọn nhỏ sẽ viếng thăm chúng ta khi chúng đi biển

Vocabulary:
. ashes: tro
. avoid: tránh
. beach: biển
. buried: chôn
. cemetery: nghĩa trang
. coffin: quan tài
. cost: đáng giá, trị giá
. cremated --> cremate: hỏa táng
. death: cái chết
. each: mỗi
. figure: suy đoán
. into: vào trong
. kids: những đứa trẻ
. mean: nghĩa là
. mostly: hầu như
. ocean: biển
. other: khác
. parents: bố mẹ
. seldom: hiếm khi
. shaken --> shake: rải
. space: chỗ
. take: chiếm
. too much quá nhiều
. try : cố
. true: đúng
. visit: thăm

458373 top -


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname            # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016