.
GRAMMAR EASY: Sentence
1, 2 - bottom
Sentence là một nhóm từ theo một sự sắp đặt nào đó để diễn tả một ý tưởng. Chung chung English có 6 kiểu câu:
1. Xác định: I love you.
2. Phủ định: I don't love you.
3. Mệnh lệnh: Love me.
4. Nghi vấn: Do I love you?
5. Tán thán: So in love with you!
6. Điều kiện: If I love you, will you marry me?


Quan sát
1. Bắt đầu một câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm câu: dấu chấm, dấu hỏi, dấu than hay dấu lửng.

2. Một câu có thể có nhiều kiểu. Don't you love me? vừa nghi vấn vừa phủ định.

3. Câu phủ định có thêm trợ động từnot hay never.

4. Câu mệnh lệnh thường không có chủ từ, nhưng được hiểu ngầm là you.

5. Câu nghi vấn phải có trợ động từ đứng đầu.

6. Câu tán thán thường chỉ có một từ hay một nhóm từ không có động từ; và tận cùng bằng dấu chấm than.

7. Câu điều kiện thường có 2 phần. Một phần có chừ if.Exercise
1. Thoáng dịch và hiểu ý nghĩa của đoạn văn:
There are many different ways of organizing words into sentences. (Or we might say, Words can be organized into sentences in many different ways.) For this reason, describing how to put a sentence together isn't as easy as explaining how to bake a cake or assemble a model plane. There are no easy recipes, no step-by-step instructions. But that doesn't mean that crafting an effective sentence depends on magic or good luck.

2. Chọn một bài ESL EASY, identify mỗi câu thuộc kiểu gì.

3. Đặt 10 câu với những kiểu khác nhau. Nhớ ghi kiểu gì.


404303 top -

Thực hành bài 50.1

1. Translates:

Có nhiều cách khác nhau của việc sắp xếp từ ngữ trong câu. (Hoặc chúng ta có thể nói, từ ngữ có thể được sắp xếp trong câu trong nhiều cách khác nhau.) Cho lý do này, đang mô tả sắp đặt câu với nhau như thế nào thì càng không dễ dàng để giải thích nướng bánh hoặc lắp máy bay mô hình như thế nào. Điều đó không dễ như công thức nấu ăn, không hướng dẫn từng bước. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng làm thủ công trong câu rõ ràng tùy thưộc vào xảo thuật hay may mắn.

2. Đang làm...

3. Write 10 sentences:

3.1 - I like music. > Xác định.
3.2 - We study English. > Xác định.
3.3 - I don't like a misunderstands in VDT families. > Phủ định.
3.4 - He doesn't like a cat. > Phủ định.
3.5 - Follow me. > Mệnh lệnh.
3.6 - Do you go with me? > Nghi vấn.
3.7 - How to build up a peace in all of member together? > Nghi vấn.
3.8 - Why he said that? > Nghi vấn.
3.9 - Saigon is so hot! > Tán thán.
3.10 - If we agrees the present, will we happy? > Điều kiện.

412565 top -


@Trongdung69

Em xem lại hai câu 3.7 và 3.8 nhé.

412665 top -

Dear my brother :)

Thank you, i will be to re-view it. Best regards :)

412683 top -

@Anh Trongdung69:

Pls have a quick look on these again. :)


3.3 - I don't like a misunderstands in VDT families. > Phủ định.
3.7 - How to build up a peace in all of member together? > Nghi vấn.
3.8 - Why he said that? > Nghi vấn.
3.10 - If we agrees the present, will we happy? > Điều kiện.

Thank you, i will be to re-view it.


3.3 - I don't like the misundertandings in VDT family.
3.7 - How to build up a peace in all of members together?
3.8 - Why did he say that?
3.10 - If we agree with the present, shall we be happy?

Thank you, I will review it.

412833 top -

Dear mauxanhhyvong...

Thank you, nice to study with everyone in here :)

412861 top -
1. Thoáng dịch và hiểu ý nghĩa của đoạn văn:

There are many different ways of organizing words into sentences. (Or we might say, Words can be organized into sentences in many different ways.) For this reason, describing how to put a sentence together isn't as easy as explaining how to bake a cake or assemble a model plane. There are no easy recipes, no step-by-step instructions. But that doesn't mean that crafting an effective sentence depends on magic or good luck.

Có nhiều cách khác nhau trong việc sắp xếp từ vào câu. (Hay chúng ta có thể nói, từ ngữ có thể được sắp xếp vào câu theo nhiều cách khác nhau). Với l‎ý do này, việc chỉ ra làm thế nào để đặt tất cả từ thành một câu không dễ dàng như việc giải thích làm sao để nướng một cái bánh hay việc tập hợp một mô hình chiếc máy bay. Không có những cách làm dễ dàng, không có những sự hướng dẫn từng bước từng giai đoạn một. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng việc đặt một câu hay, đúng dựa vào thủ thuật hay sự may mắn

2. Chọn một bài ESL EASY, identify mỗi câu thuộc kiểu gì.

ESL EASY 48: IF YOU CHEAT, YOU WILL DIE

A: Don’t you ever cheat on me. (Vừa xác định, vừa phủ định)
(mệnh lệnh, và phủ định)

B: Why would I do that? (Nghi vấn)

A: Because men like to cheat. (Xác định)

B: Some men do (xác định), but not me (phủ định).

A: I’m watching you. (Xác định)

B: I’m an open book (xác định). Watch me all you want (mệnh lệnh).

A: If I catch you, you’ll be sorry. (Điều kiện)

B: You won’t catch me (phủ định), because I love you (xác định). I’m not a cheater (phủ định).

A: I will poke your eyes out. (Xác định)

B: I don’t want any other woman. (Phủ định)

A: I will chop your toes off, one by one. (Xác định)

B: Honey, please (mệnh lệnh). You’re the only woman for me, forever (xác định). I swear it (xác định).3. Đặt 10 câu với những kiểu khác nhau. Nhớ ghi kiểu gì.


1. Honesty helps a friendship long last. (xác định)
2. Money alone can not buy happiness (phủ định)
3. Women should have the same rights as men (xác định)
4. Why do you abandon your friend when he is in trouble (xác định)? (nghi vấn)
5. Didn’t you go to school today? (vừa nghi vấn, vừa phủ định)
6. Don’t love yourself too much. (phủ định)
7. If you try harder, I will continue to help you (điều kiện)
8. If I win lottery, I will travel around the world (điều kiện)
9. Hurry, too late. (mệnh lệnh)
10.How pale she looks! (tán thán)

416549 top -
HOMEWORK


1. Thoáng dịch và hiểu ý nghĩa của đoạn văn:

There are many different ways of organizing words into sentences. (Or we might say, Words can be organized into sentences in many different ways.) For this reason, describing how to put a sentence together isn't as easy as explaining how to bake a cake or assemble a model plane. There are no easy recipes, no step-by-step instructions. But that doesn't mean that crafting an effective sentence depends on magic or good luck.

Có nhiều cách khác nhau để sắp xếp từ ngữ trong câu. (Hay chúng ta có thể nói rằng, Từ ngữ có thể được sắp xếp trong câu theo nhiều cách khác nhau.) Vì lý do này, việc diển tả cách sắp xếp một câu hoàn chỉnh không dễ như việc giảng giải cách làm một cái bánh hay cách lắp ráp mô hình một chiếc máy bay. Không có cách làm nào đơn giản, không có sự hướng dẫn từng bước một. Nhưng điều đó không có nghĩa việc tự làm một câu hoàn chỉnh là nhờ vào thủ thuật hoặc sự may mắn.

2/.

3/.Đặt 10 câu với những kiểu khác nhau. Nhớ ghi kiểu gì.

- It's too hard to learn English.(Xác định).
- She has never imagined there is a day when she goes abroad.(Xác định).
- Have you ever vistited The History Museum?(Nghi vấn)
- Do you like to take care of the children?(Nghi vấn)
- Try speaking more slowly!(Mệnh lệnh)
- Don't you speak to me like that.(Vừa mệnh lệnh, vừa phủ định).
- I didn't go to the market yesterday morning.(Phủ định)
- If you study hard, you will pass the examination.(Điều kiện).
- I will buy a new light motorcycle if I have enough money.(Điều kiện).
- How beautiful she is!(Tán thán)

419043 top -
snow wrote:A: Don’t you ever cheat on me. (Vừa xác định, vừa phủ định)
Mệnh lệnh và phủ định.

419048 top -
Dạ, cảm ơn admin, snow đã sửa lại.

419250 top -
1/ Thoáng dịch :

There are many different ways of organizing words into sentences. (Or we might say, Words can be organized into sentences in many different ways.) For this reason, describing how to put a sentence together isn't as easy as explaining how to bake a cake or assemble a model plane. There are no easy recipes, no step-by-step instructions. But that doesn't mean that crafting an effective sentence depends on magic or good luck.

Có nhiều cách khác nhau để sắp xếp từng chữ thành câu.(Hoặc chúng ta có thể nói, Từ ngữ có thể được sắp xếp thành các câu trong nhiều cách khác nhau.) Vì lý do này, diễn tả làm thế nào để đặt một câu với nhau không dễ dàng như giải thích cách nướng bánh hoặc lắp ráp một mô hình chiếc máy bay . Không có công thức nấu ăn dễ dàng, không có hướng dẫn từng bước. Nhưng điều đó không có nghĩa là soạn thảo một câu có hiệu quả phụ thuộc vào điều kỳ diệu hoặc may mắn.

2/ Chọn một bài EASY :

KITTENS TO GIVE AWAY.

A: Look at all these kittens!( tán thán)
B: How many are there? ( nghi vấn)
A: Eight. (xác định)
B: They’re all so cute. (xác định )
A: Yes, but I can’t keep them. ( phủ định )
B: What are you going to do with them? (nghi vấn )
A: I’m going to give them away(xác định ).Do you want one? (nghi vấn )
B: Yes, I would love one.( xác định )
A: Which one do you want? ( nghi vấn )
B: That one. The one that’s all black. ( xác định )
A: Yes, I like that one, too. (xác định )
B: I’ll call him Blacky. (xác định +mệnh lệnh )

3/ Đặt 10 câu :

- I don't understand what he says.( phủ định )
- I'll try to study English everyday ( xác định)
- Do you think she is very cute? (nghi vấn )
- Don't call me at night ! (mệnh lệnh+phủ định )
- If you help me , I will do a good job.( Điều kiện)
- If you try to practice English, you would say better.( điều kiện )
- Don't cry ! ( phủ định + mệnh lệnh )
- Why did you cheating me? (nghi vấn )
- I hate you so much !( tán thán )
- She is beautiful women ! ( tán thán )

422435 top -


@duty348

If you try to practice English, you would say better.

Why did you cheating me?

She is beautiful women


1. Bạn phải thay WOULD bằng WILL mới đúng. Ở mức độ ESL Easy chúng ta tạm thời dừng lại ở mức độ này thôi.

If you try to practice English, you will speak better.

2. CHEAT chứ không phải CHEATING trừ phi đứng trước nó là động từ TO BE.

3. She is a beautiful woman!

422489 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

GRAMMAR EASY: SENTENCE

Exercise : bài tập

1. Thoáng dịch và hiểu ý nghĩa của đoạn văn:
There are many different ways of organizing words into sentences. (Or we might say, Words can be organized into sentences in many different ways.) For this reason, describing how to put a sentence together isn't as easy as explaining how to bake a cake or assemble a model plane. There are no easy recipes, no step-by-step instructions. But that doesn't mean that crafting an effective sentence depends on magic or good luck.

Có rất nhiều cách khác nhau để bố trí từ thành câu. (Hoặc chúng ta có thể nói, Từ ngữ có thể được tổ chức thành các câu trong nhiều cách khác nhau.) Vì lý do này, mô tả làm thế nào để đặt một câu với nhau không phải là dễ dàng như giải thích làm thế nào để nướng bánh hoặc lắp ráp một chiếc máy bay mô hình. Không có công thức bố trí từ ngữ nào dễ dàng, không có hướng dẫn từng bước. Nhưng điều đó không có nghĩa là đặt một câu có hiệu quả phụ thuộc vào sự may mắn hay điều kỳ diệu nào.

2. Chọn một bài ESL EASY, identify mỗi câu thuộc kiểu gì.

ELS EASY: BÀI 40 Time for Your Bath


A: It’s time for your bath, young lady. (xác định)
B: But, Mom, I’m not dirty. (phủ định)
A: You need a bath every day. (xác định)
B: Why? (nghi vấn)
A: Because you don’t want to smell bad.(phủ định)
B: I don’t smell bad.(phủ định)
A: That’s what you think.(xác định)
B: If I smelled bad, I could smell me.( điều kiện)
A: I can smell you.(xác định)
B: I can smell you, too.(xác định)
A: That’s my perfume.(xác định)
B: When can I wear perfume? ( nghi vấn)

3. Đặt 10 câu với những kiểu khác nhau. Nhớ ghi kiểu gì.

1- I like shopping . (xác định)
2- If you bass the interview, but he will fly right? ( điều kiện vừa nghi vấn ).
3- Tomorrow, I will do you dyty on lant . ( xác định)
4- Is she beautiful ? (nghi vấn)
5- They were not a good team. (phủ định)
6- Be the world . (mệnh lệnh)
7- You are crazy. (xác định)
8- She is not what she said she is . phủ định
9- I’m learning ELS- EASY on forum. (xácđịnh)
10- They’re studying medicine ( xác định)


435207 top -
1. Thoáng dịch và hiểu ý nghĩa của đoạn văn:

Có nhiều cách sắp xếp từ trong câu. (hay chúng ta có thể nói, từ có thể sắp xếp trong câu theo nhiều cách khác nhau.) Vì lý do này, mô tả thế nào để đặt một câu với nhau không dể như giải thích nướng bánh như thế nào hay ráp mô hình máy bay. Không có công thức dễ, không từng bước hướng dẫn. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là chuyện tạo ra một câu hiệu quả phụ thuộc vào kỳ dịu hay may mắn.


2. Chọn một bài ESL EASY, identify mỗi câu thuộc kiểu gì.
My Laptop Is So Slow (Xác định)

A: My laptop is so slow.(xác đinh)
B: Buy a new one.(mệnh lệnh)
A: I would if I had the money.(điều kiện)
B: Why is it so slow? (nghi vấn)
A: That’s a good question.(xác định)
B: Did you take it to a computer shop?(nghi vấn)
A: I would if I had the money.(điều kiện)
B: Well, I guess you have to live with it.(xác định)
A: Sometimes I want to throw it out the window.(xác định)
B: You don’t want to do that.(phủ định)
A: Why not?(Nghi vấn)
B: You might hit someone in the head.(xác định)

3. Đặt 10 câu với những kiểu khác nhau. Nhớ ghi kiểu gì.

1.Weekday i go to my office at 8am.
2.Weekend i don't go to my office.
3.Buy a new laptop.
4.Why does he buy a new laptop?
5.So slow my laptop!
6.If i have a lot of money i buy laptop corei7.
8.I will buy a new house in Phu My Hưng.
9.I don't live in Cu Chi
10.if VB grown up three months i will in US in five months.

467993 top -

@cuong71,
1.Weekday i go to my office at 8am.
2.Weekend i don't go to my office.
Cần phải có giới từ chỉ thời gian trước weekday và weekend trong câu, và thường đặt cuối câu.
I go to my office at 8am on weekdays.
I don't go to my office on weekends.


5.So slow my laptop!
Cấu trúc của câu cảm thán:
What + danh từ
How + tính từ
Câu trên nên nói: How slow my laptop is!
Hay: My laptop is so slow!
Hoặc khi đang trong cuộc nói chuyện với ai về laptop thì cũng có thể nói ngắn gọn mà người nghe cũng hiểu:
"So slow!"


6.If i have a lot of money i buy laptop corei7.
If I have a lot of money, I will buy an Intel Core i7 laptop.


10.if VB grown up three months i will in US in five months.
If The Visa Bulletin move forward by three months, I will be in the United States in five months.

Hai câu 6, 10 cuong71 đặt câu thiếu mạo từ a (an), the.

468104 top -
GRAMMAR EASY: Sentence
1, 2


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image