.
GRAMMAR EASY: Thêm S vào cuối chữ (2)
1, 2 - bottom
Thêm S cuối chữ (2)

Cách thêm
4. Tận cùng bằng o thường thêm -es
• tomato -> tomatoes
• potato -> potatoes
• echo -> echoes
• hero -> heroes
vài ngoại lệ chỉ thêm s. Không cần phải học thuộc hết. Nếu nhớ được vài chữ thông dụng là tốt rồi.
• auto/autos
• cameo/cameos
• memo/memos
• folio/folios
• kangaroo/kangaroos
• kilo/kilos
• photo/photos
• piano/pianos
• pimento/pimentos
• portfolio/portfolios
• pro/pros
• solo/solos
• soprano/sopranos
• studio/studios
• tattoo/tattoos
• video/videos
• zoo/zoos
(còn tiếp)


Exercise
1. Đọc và hiểu bài.
2. Cho mỗi trường hợp cho 5 thí dụ. Không kiếm ra thì có thể cọp dê người khác. Chủ yếu là hiểu.


402166 top -

Ôi admin, cho em chen vô 1 chút rồi em xoá.

Nếu là ngoại lệ thì ít thôi, còn nếu là thường thì mới nhiều chứ! (Như tiếng Việt: ngoại lệ của không dấu đi với dấu ngã chỉ có từ "ngoan ngoãn").

Anh xem có thể đảo vị trí được không?

Em nhìn cái phần này thấy xì-chét thiệt luôn đó!


Tận cùng bằng o thường thêm -es

• tomato -> tomtoes
• potato -> potatos
• hero -> heroes

vài ngoại lệ chỉ thêm s. Không cần phải học thuộc hết. Nếu nhớ được vài chữ thông dụng là tốt rồi.

• auto/autos
• kilo/kilos
• photo/photos
• piano/pianos
• studio/studios
• video/videos
• zoo/zoos

• mango/mangos
• casino/casinos

402168 top -
Chữ phải thêm es thì có hàng trăm nên chỉ list ra 3, 4. Còn phần ngoại lệ thì khoảng bao nhiêu đó thôi. Cũng không cần phải học hết, ngay cả Người Mỹ cũng đâu biết hết đâu. Hơn nữa ESL EASY đâu phải để viết văn. Chỉ cần phải nhớ thêm es là được rồi.

402173 top -
3. Tận cùng bằng "O"
. Tomato -> tomatoes
. hero -> heroes
. potato -> potatoes

Ngoại lệ chỉ thêm "s"
. kimono -> kimonos
. dynamo -> dynamos
. mango -> mangos

402235 top -

Thêm s cuối chữ:

- Tận cùng bằng o thường thêm es
• buffalo/buffaloes
• cello/celloes
• coquito/coquitoes
• coco/cocoes
• bistro/bistroes

- Vài trường hợp ngoại lệ chỉ thêm s
• branco/brancos
• bamboo/bamboos
• trio/trios
• burro/burros

402285 top -
Tận cùng bằng "O"
. echo -> echoes
. hero -> heroes
. potato -> potatoes

Ngoại lệ chỉ thêm "s"
. zoo -> zoos
. photo -> photos
. mango -> mangos
. piano -> pianos
. kilo -> kilos

408189 top -

Tận cùng bằng âm O + es
- Tomato -> tomatoes
- Hero -> heroes
- Echo -> echoesNgoại lệ tận cùng O + S
- Zoo -> zoos
- Radio -> radios
- Kangaroo –> kangaroos
- Piano -> pianos
- Kimono -> kimonos

414115 top -

GRAMMAR EASY : Thêm S vào cuối chữ (2)

1/ Tận cùng bằng o thường thêm es :
. Tomato -> Tomatoes
. Potato -> Potatoes
2/ Vài ngoại lệ chỉ thêm s :
. Bingo -> Bingos.
. Tango -> Tangos.
. Disco -> Discos.
. Bamboo -> Bamboos.
. Mosquito -> Mosquitos.

Hello everybody !

414172 top -
Tân cùng bằng O thường thêm es :

potato -> potatoes
tomato -> tomatoes
echo -> echoes

Vài trường hợp ngoại lệ thêm S :

kilo ->kilos
mango ->mangos
piano -> pianos
mosquito /mosquitos
tango/ tangos
solo /solos

419449 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

Tận cùng bằng o thường thêm –es
- Bolero … Boleroes
- Hero … Heroes
- Cello … Celloes
- Potato … Potatoes

Vài ngoại lệ chỉ thêm s
- Biro … Biros
- Studio … Studios
- Bravo … Bravos
- Video … Videos
- Auto … Autos


422318 top -
@doanchin,

Anh xem lại thử hai chữ này:
Bolero -> Boleros
Cello -> Cellos

snow không dám chắc chắn hai chữ trên snow nói là đúng, nhờ thày cô kiểm tra lại dùm snow.


Phần ngoại lệ chỉ thêm "s", anh có những chữ này rất hay, snow học thêm được những chữ đặc biệt, cảm ơn anh doanchin.

422340 top -
4. Tận cùng bằng o thường thêm -es

echo -> echoes
buffalo -> buffaloes
mosquito -> mosquitoes
potato -> potatoes
tomato -> tomatoes

kangaroo -> kangaroos
tattoo -> tattos
igloo -> igloos
photo -> photos
video -> videos

476778 top -
Tận cùng chữ "O" thêm "es"
1. Tomato -> tomatoes
2. Potato -> potatoes
3. Hero -> heroes
4. lingo -> lingoes
5. buffalo -> buffaloes

Tận cùng chữ "O" thêm "S"
1. auto -> autos
2. kilos -> kilos
3. radio -> radios
4. piano -> pianos
5. photo -> photos

540040 top -
Cách thêm "S" (2)

Tận cùng bằng O thêm es:
tomato -> tomatoes
hero -> heroes
echo -> echoes

Tận cùng bằng O thêm s:
zoo -> zoos
kilo -> kilos
piano -> pianos

542771 top -
1) Tận cùng bằng o thường thêm –es
- Tomato - tomatoes
- Hero - Heroes
- Echo - Echoes
- Potato - Potatoes
- Bistro - Bistroes

2) Vài ngoại lệ chỉ thêm s
- Piano - Pianos
- Radio - Radios
- Zoo - Zoos
- Photo - Photos
- Dynamo - Dynamos

554299 top -
GRAMMAR EASY: Thêm S vào cuối chữ (2)
1, 2


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image