.
GRAMMAR EASY: Verb - Chia động từ
1, 2 - bottom
Verb - Chia động từ

Tiếng Việt
Chung chung, động từ là loại từ chỉ hành động. Thí dụ, "Tôi đi," đi là động từ. Anh đi, Tôi đi, Nó đi; Mai mốt mày đi, Hôm qua chúng đi: động từ đi không thay đổi.

English
In English, động từ đổi thể (hình dạng) tuỳ theo chủ từ và thời gian. Sự việc đổi thể này, hay conjugation, được gọi là chia đông từ. Chia đây không có nghĩa chia chác, chia sẻ.

• Tôi đi -> I go.
• Nó đi -> He goes.
• Hôm qua cô ta đi -> Yesterday she went.


Quy tắc
Rắc rối. Rồi làm sao mà nhớ được?
Phải học thuộc thôi, ngôn ngữ mà. Tuy nhiên chia động từ cũng có vài quy tắc căn bản dễ nhớ; và nhiều ngoại lệ.
1. Be, Can, Do, Have, May, Must, Shall, Will là ngoại lệ.
2. Irregular verbs (bất quy tắc) là ngoại lệ.
3. Động từ đi với ngôi thứ ba số it: thêm s.
4. Động từ dùng trong thì quá khứ: thêm ed.

Regular verb - thí dụ
Hiện tại   Quá khứ
I cook. I cooked.
You cook. You cooked.
She cooks. She cooked.

We cook. We cooked.
You cook. You cooked.
They cook. They cooked.

Irregular verb - thí dụ
Hiện tại   Quá khứ
I take. I took.
You take. You took.
She takes. She took.

We take. We took.
You take. You took.
They take. They took.Exercise
1. Hiểu và thuộc nằm lòng quy tắc conjugation.
2. Viết và đọc cho thành thói quen 2 bảng thí dụ.
3. Chia động từ thường to look.
4. Conjugate the irregular verb to eat.


400947 top -
Conjugate the verb to look:

Hiện tại:

I look
You look
She looks

We look
You look
They look

Quá khứ:

I looked
You looked
She looked

We looked
You looked
They looked

Conjugate the irregular verb to eat:

Hiện tại:

I eat
You eat
She eats

We eat
You eat
They eat

Quá khứ:

I ate
You ate
She ate

We ate
You ate
They ate

400989 top -

Exercise:
---------

Verb - Chia động từ

Conjugate the regular verb to look
Hiện tại      Quá khứ

I look I looked
You look You looked
He/She looks He/She looked

We look We looked
You look You looked
They look They looked


Conjugate the irregular verb to eat
Hiện tại      Quá khứ

I eat I ate
You eat You ate
He/She eats He/She ate

We eat We ate
You eat You ate
They eat They ate


401029 top -

Chia động từ thường to look.

Hiện tại
I look
You look
He/she looks

We look
You look
They look

Quá khứ
I looked
You looked
He/She looked

We looked
You looked
They looked

Conjugate the irregular verb to eat.

Hiện tại
I eat
You eat
He/She eats

We eat
You eat
They eat

Quá khứ
I ate
You ate
He/She ate

We ate
You ate
They ate

401699 top -

      Verb - Chia Động Từ

Conjugate the regular verb to look
Hiện tại      Quá khứ
I look I looked
You look You looked
He/She looks He/She looked

We look We looked
You look You looked
They look They lookedConjugate the irregular verb to eat
Hiện tại      Quá khứ
I eat I ate
You eat You ate
He/She eats He/She ate

We eat We ate
You eat You ate
They eat They ate


409112 top -
Chia động từ
Regular verb (to look)

Hiện tại:
I look.
You look.
He/She looks.

We look.
You look.
They look.

Quá khứ:
I looked.
You looked.
He/She looked.

We looked.
You looked.
They looked.

Irregular verb (to eat)

Hiện tại:
I eat.
You eat.
He/She eats.

We eat.
You eat.
They eat.

Quá khứ:
I ate.
You ate.
He/She ate.

We ate.
You ate.
They ate.

409287 top -

GRAMMAR EASY : Verb- Chia động t


Conjugate the regular verb to look ;

Present :
I look.
You look.
He/She looks.

We look.
You look.
They look.

Past tense :
I looked.
You looked.
He/She looked.

We looked.
You looked.
They looked.

Conjugate the irregular verb to eat :

Present :
I eat.
You eat.
He/She eats.

We eat.
You eat.
They eat.

Past tense :
I ate.
You ate.
He/She ate.

We ate.
You ate.
They ate.

Hello everybody!

411513 top -
Prensent :
I look
You look
he/she looks
we look
you look
they look

Pass :
I looked
You looked
he/she looked
we looked
you looked
they looked


Present :
I eat
you eat
he/she eats
we eat
you eat
they eat

Pass :
I ate
you ate
he/she ate
we ate
you ate
they ate

411586 top -
Verb -Chia động từ

Conjugate the regular verb to look:
present:
I look
You look
She /He looks

we look
you look
they look

Past Tense :
I looked
You looked
She /He looked

we looked
You looked
They looked

Conjugate the irregular verb to eat :

present :

I eat
You eat
She / He eats

we eat
you eat
they eat

Past tense :

I ate
you ate
She /He ate

we ate
you ate
they ate

414649 top -
Chia động từ thường to look :

- Hiện tại :
I look
You look
She/He looks
We look
You look
They look

- Quá khứ :
I looked
You looked
She/He looked
We looked
You lookek
They looked

Conjugate the irregular verb to eat.

- Hiện tại :
I eat
You eat
She/He eats
We eat
You eat
They eat

- Quá khứ :
I ate
You ate
She/He ate
We ate
You ate
They ate.

419300 top -

Verb - Chia động từ

Conjugate the regular verb to look

Hiện tại:
I look
You look
He/She looks

We look
You look
They look

Quá khứ:
I looked
You looked
He/She looked

We looked
You looked
They looked


Conjugate the irregular verb to eat

Hiện tại:
I eat
You eat
He/She eats

We eat
You eat
They eat

Quá khứ:
I ate
You ate
He/She ate

We ate
You ate
They ate


420535 top -
_ Chia động từ thường : TO LOOK.
. HIện tại .Quá khứ
I look I looked
You look you looked
She looks she looked
We look we looked
You look you looked
They look They looked
_ Chia động từ bất quy tắc TO EAT
. Hiện tại . Quá khứ
I eat I ate
You eat you ate
He eats He ate
We eat We ate
You eat You ate
They eat They ate

432839 top -
Regular verb:

I look - I looked.
He looks - He looked.
She looks - She looked.
You look - You looked.
We look - We looked.
They look - They looked.
It looks - It looked.

Irregular verb:

I eat - I ate.
He eats - He ate.
She eats - She ate.
You eat - You ate.
We eat - We ate.
They eat - They ate.
It eats - It ate.

474895 top -
My homework:
Conjugate the verb "to look":
*. The simple present:
I look.
You look.
He looks.

We look.
You look.
They look.

*. The simple pass:
I looked.
You looked.
He llooked.

We looked.
You looked.
They looked.

Conjugate the irregular verb "to eat":
*. The simple present:
I eat.
You eat.
He eats.

We eat.
You eat.
They eat.
*. The simple pass:
I ate.
You ate.
He ate.

We ate
You ate.
They ate.

540014 top -
Verb- Chia động từ

Exercise:
Regular verb: to look
Hiện tại: - Qúa khứ:

I look - I looked
You look - You looked
She looks - She looked

We look - We looked
You look - You looked
They look - They looked

- Irregular verb: to eat
Hiện tại: Qúa khứ:

I eat - I ate
You eat - You ate
She eats - She ate

We eat - We ate
You eat - You ate
They eat - They ate

541809 top -
GRAMMAR EASY: Verb - Chia động từ
1, 2


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image