.
GRAMMAR EASY: To be - quá khứ
1, 2, 3, 4 - bottom
To Be - quá khứ

Tiếng Việt - đã
Mỗi ngôn ngữ có cái kiểu riêng của nó. Người Việt mình muốn nói gì về quá khứ thì chỉ thêm đã (trước ) là xong, thí dụ như:
• Tôi là sinh viên -> Tôi đã là sinh viên.
• Cô ấy đẹp -> Khi còn nhỏ cô ấy đã đẹp.


English
In English, động từ "to be" đổi thể (tùy theo chủ từ) khi dùng trong quá khứ. Thí dụ:
• Tôi đã cao -> I was tall.
• Anh đã thấp -> You were short.
• Cô ta đã đẹp -> She was beautiful.


To be - table
I am tall.        I was tall.
You are short. You were short.
She is beautiful. She was beautiful.

We are champions. We were champions.
You are heroes. You were heroes.
They are losers. They were losers.Exercise
1. Nhẩm đọc cái table cho thành thói quen.
2. Đặt 10 câu "to be" ở thì quá khứ.


400125 top -

Exercise:
---------

To be - Quá khứ

01. This coat was old.
02. The floor was duty.
03. I was alone in my home.
04. She was a famous singer.
05. The boy was very courageous.
06. The birds were cold in the winter.
07. He was ill last week.
08. The girls were prettier after make-up.
09. My husband was gallant with lady.
10. My son was very lazy.

400223 top -

Em lại gõ một bài mà em vừa đọc (cũng dịch được).

To Be - quá khứ

Two cars were going along Camgridge Street.
An English-man was driving a Rolls-Royce and a foreign student was driving a V.W.
The English-man was driving slowly and carefully.
The student wasn’t driving carefully
He was looking at a girl.
She was walking along the street.
She was wearing a short-skirt, and she was carrying a handbag.
The traffic-lights were green.
A dog was sitting beside the traffic-lights.
A cat was sitting on the opposite corner.

The dog was thinking about a bone.
Suddenly the dog saw the cat.
It ran across the road.
The English driver saw the dog.
He brake quickly.
The V.W crashed into the Rolls-Royce.
The girl saw the accident.
She ran to a telephone box.
The police came immediately

400314 top -
Phải cẩn thận khi dùng thì quá khứ.

He was ill.
Có nghĩ là bây giờ he có thể không bịnh nữa.


Many people were nice more after make-up.
Thay vì nice more phải là nicer.


My husband was ugly.
Có nghĩa là my husband hoặc là bây giờ become nice, handsome; hoặc là đã chết.


My baby was an angel.
Có nghĩa là my baby bây giờ trở nên hư hỏng hay đã chết.

400335 top -
Suddenly the dog saw the cat.
It ran across the road.
The English driver saw the dog.
He brake quickly.
The V.W crashed into the Rolls-Royce.
The girl saw the accident.
She ran to a telephone box.
The police came immediately
Cả đoạn này đâu có ăn thua gì đến động từ to be đâu. Quá khứ của to be là was hay were.

400337 top -

@admin,

Câu 7, 8, 10 chauongco sửa như vậy được chưa ạ?

400357 top -
Many people were nice more after make-up.
Thay vì nice more phải là nicer. Mà nicer trong trường hợp này cũng không đúng nghĩa là "đẹp hơn".

American way, khi nói đẹp hơn thì thường dùng thí dụ như:
- She is prettier.
- She is more beautiful.
- She looks nicer.

Còn "She is nicer." có nghĩa "Cô ta tử tế hơn."
----------------------------------------------------

Nhưng thôi ráng nhớ như vậy là đưởc rồi. Mục đích của bài văn phạm này hiểu cấu trúc của động từ to be thì quá khứ.

400358 top -

Thanks admin.

400361 top -

Híc, khi làm cứ nghĩ đến hễ là quá khứ là được rồi, không chú ý nội dung bài học.

Cám ơn admin đã nhắc nhở, lần sau em sẽ chú ý mục tiêu bài học thật kĩ. (Chuyển qua họ Đổ: hôm qua nhiều việc quá, phải gõ liên tục nhiều thứ báo cáo nên chưa tập trung khi chép bài.)

400363 top -
1/ I was the student of Trung Vương high school in Saigon.
2/ She was the teacher for 10 years ago.
3/ There were no books on the shelf.
4/ They were the married couple.
5/ She was a little nice girl.
6/ He was a lazy husband.
7/ we were in California last week.
8/ He was in Army Navy.
9/ The meeting was on Thursday last week.
10/ It was difficult to explain that to her.

400405 top -

ESL EASY: 9. A NICE PLACE TO LIVE

1. I was in Pasadena in holiday last month.
2. Pasadena was a nice city.
3. It wasn’t too big.
4. It wasn’t too small.
5. The weather was great.
6. The sea was warm.
7. There were beautiful houses.
8. There were wonderful restaurants.
9. There were great schools.
10. The people were very friendly.

400408 top -
1. Where was Tan last week?
2. When I was young, I'm a people.
3. This time last year I was in Nha Trang.
4. I wasn't see him for a long time.
5. Today the weather is nice, but yeaterday it was very hot.
6. He was in bed at 11:00 pm.
7. Why were you late this morning?
8. Nam and Lan were in the theater.
9. When Tom was little boy he was afraid dogs.
10. I was hungry, can I have somthing to eat?

406969 top -
My parents were old.
He was a good engineer.
I was lonely when I missed you
These children weren't at home last night.
She was cute when she wore rose skirt.
He used to cry when he was a kid.
The weather was great yesterday.
This house was ancient.
My boss was polite with everybody.
Saigon was capital city in VN.

407131 top -

10 Câu Tobe - Thì quá khứ:

1. He was happy to saw me.
2. It was a my motorbike. My motorbike was black and red and it had a very comfortable seat.
3. I was very tired from the party last night.
4. She was arrested for cheating.
5. We were very busy over last few weeks
6. They were to got married, but in the end they changed their minds.
7. You was a nice person
8. I was lived in Australia ten years ago.
9. She was in bed before 10pm last night.
10. You were my best friends on VDT forum.

407378 top -
. He was happy to sê me.
. It was my motorbike.
. They were to get married, but in the end they changed their minds.
. I lived in Australia ten years ago. (Câu này không có "to be.")

407384 top -
GRAMMAR EASY: To be - quá khứ
1, 2, 3, 4


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image