.
ESL EASY 40: Time for Your Bath
1, 2 - bottom
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


Time for Your BathDownload


A: It’s time for your bath, young lady.
B: But, Mom, I’m not dirty.
A: You need a bath every day.
B: Why?
A: Because you don’t want to smell bad.
B: I don’t smell bad.
A: That’s what you think.
B: If I smelled bad, I could smell me.
A: I can smell you.
B: I can smell you, too.
A: That’s my perfume.
B: When can I wear perfume?

Vocabulary:
• bad:
• bath:
• can:
• dirty:
• every day:
• it's time for:
• lady:
• perfume:
• smelled --> smell:
• that's what you think:
• young:
• wear:

397907 top -

Thực hành bài 40

A: It’s time for your bath, young lady.
Đây là thời gian tắm của bạn đó, tiểu thư trẻ ah.

B: But, Mom, I’m not dirty.
Nhưng, Mẹ ơi, con không dơ mà.

A: You need a bath every day.
Con cần tắm mỗi ngày.

B: Why?
Tại sao?

A: Because you don’t want to smell bad.
Bởi vì con không mưốn có mùi thối.

B: I don’t smell bad.
Con không có mùi thối.

A: That’s what you think.
Đó là cái mà con suy nghĩ.

B: If I smelled bad, I could smell me.
Nếu con có mùi thối, con có thể ngửi thấy con mà.

A: I can smell you.
Mẹ có thể ngửi thấy con.

B: I can smell you, too.
Con cũng có thể ngửi thấy con mà.

A: That’s my perfume.
Đó là mùi nước hoa của Mẹ.

B: When can I wear perfume?
Khi nào thì con có thể sử dụng nước hoa?

407915 top -
Time for Your Bath
Đến giờ đi tắmA: It’s time for your bath, young lady.
- Đến giờ đi tắm rồi, con gái ạ

B: But, Mom, I’m not dirty.
- Nhưng mẹ à, con không bị bẩn

A: You need a bath every day.
- Con cần phải tắm hàng ngày

B: Why?
- Sao vậy?

A: Because you don’t want to smell bad.
- Bởi vì con không muốn có mùi hôi

B: I don’t smell bad.
- Con không có mùi hôi

A: That’s what you think.
- Là con nghĩ vậy thôi

B: If I smelled bad, I could smell me.
- Nếu con có mùi hôi, con có thể tự ngửi thấy chứ

A: I can smell you.
- Mẹ có thể ngửi mùi của con đấy

B: I can smell you, too.
- Con cũng có thể ngửi được mùi của mẹ

A: That’s my perfume.
- Đó là mùi nước hoa của mẹ

B: When can I wear perfume?
- Khi nào con có thể xài nước hoa?Vocabulary:
• bad: xấu, tồi tệ
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: bẩn
• every day: mỗi ngày
• it's time for: đến lúc ..
• lady: phụ nữ
• perfume: nước hoa
• smelled --> smell: ngửi
• that's what you think: đó là điều bạn nghĩ
• young: trẻ
• wear: mặc, đội, xài

409672 top -

Time for Your Bath (Giờ con đi tắm)


1. Phần từ vựng (vocabulary):
• bad:          xấu, dở, hôi, tệ
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: dơ, bẩn
• every day: mỗi ngày
• it's time for: đến giờ cho (việc gì)
• lady: nữ, phu nhân, vợ, người yêu
• perfume: nước hoa
• smelled --> smell: ngửi
• that's what you think: đó là con (anh, bạn... ) nghĩ thế
• young: trẻ, non
• wear: mặc (quần, áo), đội (mũ), xức (nước hoa)2. Phần nghe, hiểu & Bài dịch:
A: It's time for your bath young lady.
- Đến giờ đi tắm rồi bé yêu!
B: But mom! I am not dirty.
- Nhưng mẹ ơi, con không bẩn mà!
A: You need a bath everyday.
- Con cần phải tắm mỗi ngày.
B: Why?
- Tại sao vậy mẹ?
A: Because you don't want to smell bad.
- Vì con không muốn ngửi thấy mùi hôi chứ.
B: I don't smell bad.
- Con không ngửi thấy mùi hôi mà!
A: That's what you think.
- Đó là con nghĩ thế thôi!
B: If I smell bad, I could smell me.
- Nếu con có mùi hôi, con đã ngửi thấy rồi.
A: I can smell you.
- Mẹ có thể ngửi thấy mùi của con.
B: I can smell you, too.
- Con cũng có thể ngửi thấy mùi của mẹ.
A: That's my perfume.
- Đấy là mùi nước hoa của mẹ.
B: When can I wear the perfume?
- Bao giờ thì con có thể xức nước hoa hả mẹ?


410210 top -

Vocabulary:

• bad: xấu, tồi, dở
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: : bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy; cáu ghét, cáu bẩn
• every day: mỗi ngày
• it's time for: đến lúc…
• lady: nữ, phu nhân, vợ, người yêu
• perfume: nước hoa
• smelled --> smell: ngửi
• that's what you think: đó là bạn nghĩ thế
• young: trẻ, non, nhỏ tuổi, trẻ tuổi
• wear: mặc (quần, áo), đội (mũ), xức (nước hoa)


Time for Your Bath
Đến giờ con tắm.

A: It’s time for your bath, young lady.
- Đến giờ tắm của con rồi, cô bạn trẻ.

B: But, Mom, I’m not dirty.
- Nhưng mẹ ơi, con chưa bẩn mà.

A: You need a bath every day.
- Hàng ngày con cần phải tắm đó.

B: Why?
- Tại sao?

A: Because you don’t want to smell bad.
- Bởi vì con không muốn ngửi thấy mùi hôi mà.

B: I don’t smell bad.
- Con không có mùi hôi

A: That’s what you think.
- Đó là con nghĩ vậy thôi.

B: If I smelled bad, I could smell me.
- Nếu con có mùi hôi, con có thể tự ngửi thấy chứ.

A: I can smell you.
- Mẹ có thể ngửi mùi của con.

B: I can smell you, too.
- Con cũng có thể ngửi được mùi của mẹ.

A: That’s my perfume.
- Đó là mùi nước hoa của mẹ chứ.

B: When can I wear perfume?
- Khi nào con có thể xài nước hoa nhỉ?

410514 top -
Time for Your Bath
( Đến giờ tắm rồi)

A: It’s time for your bath, young lady.
( Đến giờ tắm rồi , bé cưng.)
B: But, Mom, I’m not dirty.
( Nhưng , con không bẩn mà mẹ )
A: You need a bath every day.
( Con cần phải tắm mỗi ngày )
B: Why?
( Tại sao?)
A: Because you don’t want to smell bad.
( Vì con không muốn có mùi hôi mà )
B: I don’t smell bad.
( Con không ngửi thấy mùi hôi )
A: That’s what you think.
( Đó là con nghĩ thế )
B: If I smelled bad, I could smell me.
( Nếu con có mùi hôi, con đã ngửi thấy rồi )
A: I can smell you.
( Mẹ có thể ngửi thấy mùi của con )
B: I can smell you, too.
( Con cũng ngửi thấy mùi của mẹ )
A: That’s my perfume.
( Đó là mùi nước hoa của mẹ)
B: When can I wear perfume?
(Khi nào con có thể xức nước hoa?)
Vocabulary:
• bad: xấu, tệ
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: dơ, bẩn
• every day: mỗi ngày
• it's time for: đến giờ , đến lúc
• lady: phụ nữ
• perfume: nước hoa
• smelled --> smell: ngửi
• that's what you think: đó là điều bạn nghĩ
• young: trẻ
• wear: mặc, mang

416864 top -
LESSON 40:

TIME FOR BATH - GIỜ TẮM ĐẾN RỒI.

A: It’s time for your bath, young lady.
A: Đến giờ đi tắm rồi, quý cô à.

B: But, Mom, I’m not dirty.
B: Nhưng, mẹ ơi, con chưa có bẩn mà .

A: You need a bath every day.
A: Con cần phải tắm mỗi ngày.

B: Why?
B: Tại sao chứ ạ?

A: Because you don’t want to smell bad.
B: Vì con đâu muốn bốc mùi chứ.

B: I don’t smell bad.
B: Con đâu có mùi hôi gì đâu.

A: That’s what you think.
B: Chỉ mình con nghĩ thế thôi.

B: If I smelled bad, I could smell me.
B: Nếu con có mùi hôi, có phải ngửi thấy rồi.

A: I can smell you.
B: Mẹ có thể ngửi thấy mùi của con đấy.

B: I can smell you, too.
B: Con cũng ngửi được mùi của mẹ luôn.

A: That’s my perfume.
A: Đó là mùi dầu thơm của mẹ.

B: When can I wear perfume?
B: Chừng nào con mới được xức dầu thơm hả mẹ?


Vocabulary:
• bad: xấu, tệ.
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: dơ bẩn.
• every day: hàng ngày.
• it's time for: đến lúc.
• lady: phụ nữ, quý bà, quý cô.
• perfume: nước hoa
• smelled --> smell: ngửi thấy
• that's what you think: đó là những gì bạn nghĩ.
• young: trẻ tuổi, nhỏ tuổi
• wear: mạc(áo-quần), xức(nước hoa).

417336 top -
Time for Your Bath
Đến Giờ Đi Tắm Thôi


A: It’s time for your bath, young lady.
-- Tới giờ đi tắm rồi, công chúa.

B: But, Mom, I’m not dirty.
-- Nhưng, mẹ, con đâu có bẩn.

A: You need a bath every day.
-- Con cần phải tắm mỗi ngày chứ.

B: Why?
-- Tại sao ạ?

A: Because you don’t want to smell bad.
-- Bởi vì con không muốn bốc mùi đâu.

B: I don’t smell bad.
-- Con đâu có bốc mùi.

A: That’s what you think.
-- Đó là con nghĩ vậy thôi.

B: If I smelled bad, I could smell me.
-- Nếu bốc mùi, con đã có thể ngửi thấy rồi.

A: I can smell you.
-- Mẹ ngửi thấy mùi con đấy.

B: I can smell you, too.
-- Con cũng có thể ngửi thấy mùi của mẹ vậy.

A: That’s my perfume.
-- Đó là mùi dầu thơm của mẹ.

B: When can I wear perfume?
-- Khi nào con mới được xức dầu thơm?Vocabulary:
• bad: xấu, hôi
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: dơ bẩn
• every day: mỗi ngày
• it's time for: đã đến lúc (làm gì đó)
• lady: quý bà
• perfume: dầu thơm
• smelled --> smell: mùi, ngửi thấy mùi
• that's what you think: đó là những gì bạn nghĩ
• young: trẻ
• wear: mặc, xức

428335 top -
Time for Your Bath
( Đến giờ đi tắm )


A: It’s time for your bath, young lady.
Đến giờ đi tắm rồi , con gái.
B: But, Mom, I’m not dirty.
Nhưng , Mẹ , Con không có bẩn.
A: You need a bath every day.
Con cần tắm mỗi ngày.
B: Why?
Tại sao chứ?
A: Because you don’t want to smell bad.
Bởi vì con không muốn có mùi hôi.
B: I don’t smell bad.
Con không có mùi hôi.
A: That’s what you think.
Đó là con nghĩ vậy thôi.
B: If I smelled bad, I could smell me.
Nếu con có mùi hôi , con đã ngửi thấy rồi.
A: I can smell you.
Mẹ thì có thể ngửi thấy mùi của con đấy.
B: I can smell you, too.
Con cũng ngửi thấy mùi của Mẹ.
A: That’s my perfume.
Đó là mùi nước hoa của mẹ.
B: When can I wear perfume?
Khi nào con có thể dùng được nước hoa nhỉ?
Vocabulary:
• bad: xấu , dở
• bath: tắm , nhà tắm
• can: có thể , có khả năng
• dirty: dơ , bẩn
• every day: mỗi ngày
• it's time for: đến giờ cho việc gì , dành thời gian cho...việc gì
• lady: cô nương , công chúa, vợ , người yêu
• perfume : nước hoa , hương thơm
• smelled --> smell: ngửi
• that's what you think:đó là bạn nghĩ thế
• young: trẻ , non
• wear:mặc , đội , xức

429766 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI :

TIME FOR YOUR BATH : ĐẾN GIỜ ĐI TẮM

Vocabulary: Từ vựng

• bad: xấu, tồi
• bath: tắm, bồn tắm, chậu tắm, nhà tắm
• can: có thể, được phép
• dirty: bẩn, dơ bẩn, bẩn thỉu
• every day: hàng ngày
• it's time for: đó là thời gian cho:
• lady: phu nhân, vợ
• perfume: hương thơm, mùi thơm , nước hoa
• smelled --> smell: mùi, khứu giác
• that's what you think: đó là những gì bạn nghỉ
• young: trẻ, tuổi trẻ, thanh xuân
• wear: mặc, sự mang, sự dùng

Phần thực hành:

A: It’s time for your bath, young lady.
Đến giờ tắm của con rồi đó, con gái.

B: But, Mom, I’m not dirty.
Nhưng, mẹ, con đâu có bẩn.

A: You need a bath every day.
Con cần phải tắm mỗi ngày.

B: Why?
Sao vậy mẹ?

A: Because you don’t want to smell bad.
Bởi vì con không muốn ngửi có mùi hôi.

B: I don’t smell bad.
Con không có mùi hôi.

A: That’s what you think.
Đó là những gì mà con nghĩ.

B: If I smelled bad, I could smell me.
Nếu con có mùi hôi, con có thể tự ngửi được mùi của con mà.

A: I can smell you.
Mẹ có thể ngửi thấy mùi của con.

B: I can smell you, too.
Con cũng có thể ngửi thấy mùi của mẹ.

A: That’s my perfume.
Đó là mùi nước hoa của mẹ.

B: When can I wear perfume?
Bao giờ con có thể dùng được nước hoa ?


431060 top -
A: It’s time for your bath, young lady.
Đây là thời gian tắm của con đó , công chúa nhỏ.

B: But, Mom, I’m not dirty.
Nhưng , mẹ con không có dơ mà.

A: You need a bath every day.
Con cần phải tắm mỗi ngày.

B: Why?
Tại sao?

A: Because you don’t want to smell bad.
Bời vì con không muốn có mùi hôi chứ.

B: I don’t smell bad.
Con không có mùi hôi.

A: That’s what you think.
Đó là những gì con nghĩ.

B: If I smelled bad, I could smell me.
Nếu con có mùi hôi , Con đã ngửi thấy nó.

A: I can smell you.
Mẹ có thể ngửi thấy mùi của con.

B: I can smell you, too.
Con cũng ngửi thấy mùi của mẹ.

A: That’s my perfume.
Đó là mùi nước hoa của mẹ.

B: When can I wear perfume?
Khi nào con có thể dùng nước hoa?
Vocabulary:
• bad:xấu, hôi
• bath:tắm
• can:có thể
• dirty:dơ bẩn
• every day:mỗi ngày
• it's time for: thời gian để làm
• lady:quí bà, quý cô
• perfume:nước hoa
• smelled --> smell:mùi, ngửi
• that's what you think:đó là những gì bạn nghĩ
• young:trẻ
• wear:xức

437614 top -
Time for Your Bath
Đến giở đi tắm

A: It’s time for your bath, young lady.
Đến giờ đi tắm, con gái.

B: But, Mom, I’m not dirty.
Nhưng, mẹ, con không có dơ.

A: You need a bath every day.
Con cần tắm mỗi ngày.

B: Why?
Tại sao?

A: Because you don’t want to smell bad.
Bởi vì con không muốn có mùi hôi.

B: I don’t smell bad.
Con không có mùi hôi.

A: That’s what you think.
Đó là điều anh nghĩ.

B: If I smelled bad, I could smell me.
Nếu con có mùi hôi, con có thể tự ngửi mình.

A: I can smell you.
Mẹ có thể ngửi thấy con.

B: I can smell you, too.
Con cũng có thể ngửi thấy mẹ.

A: That’s my perfume.
Đó là mùi dầu thơm.

B: When can I wear perfume?
Khi nào con có thể xức dầu thơm?Vocabulary:
• bad:tồi
• bath:tắm
• can:có thể
• dirty:dơ
• every day:mỗi ngày
• it's time for:đó là thời gian để
• lady:con gái
• perfume:dầu thơm
• smelled --> smell:ngửi
• that's what you think:đó là điều anh nghĩ
• young:trẻ
• wear:mặc, xức

439241 top -
A: It’s time for your bath, young lady.
Đến giờ tắm rồi thưa quý cô
B: But, Mom, I’m not dirty.
Nhưng con chưa nhóp mà mẹ
A: You need a bath every day.
Con cần tăm mỗi ngày
B: Why?
Tại sao?
A: Because you don’t want to smell bad.
Bởi vì con đâu muốn có mùi hôi
B: I don’t smell bad.
Nhưng con không có mùi hôi
A: That’s what you think.
Đó là con nghĩc thôi
B: If I smelled bad, I could smell me.
Nếu con có mùi hôi, con sẽ ngửi được
A: I can smell you.
Mẹ có thể ngửi thấy
B: I can smell you, too.
Con cũng có thể
A: That’s my perfume.
Đó là nước hoa của mẹ
B: When can I wear perfume?
Khi nào con có thể xài nước hoa
Vocabulary:
• bad: tồi tệ
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: nhớp
• every day: mỗi ngày
• it's time for: đã đến giờ
• lady: quý \cô
• perfume: nước hoa
• smelled --> smell: ngửi
• that's what you think:
đó là bạn nghĩ
• young: trẻ
• wear: mặc, mang

453585 top -
Time For Your Bath


A: It’s time for your bath, young lady.
Đến giờ tắm rồi, con gái ạ.

B: But, Mom, I’m not dirty.
Nhưng, Mẹ, con không có dơ mà.

A: You need a bath every day.
Con cần tắm mỗi ngày.

B: Why?
Tại sao?

A: Because you don’t want to smell bad.
Bởi vì con không muốn có mùi hôi.

B: I don’t smell bad.
Con không có mùi hôi.

A: That’s what you think.
Đó là điều con nghĩ thôi.

B: If I smelled bad, I could smell me.
Nếu con có mùi hôi, con đã có thể ngửi thấy rồi.

A: I can smell you.
Mẹ có thể ngửi mùi của con.

B: I can smell you, too.
Con cũng có thể ngửi thấy mùi của mẹ.

A: That’s my perfume.
Đó là mùi nước hoa của mẹ.

B: When can I wear perfume?
Khi nào con có thể dùng được nước hoa?Voacbulary:
• bad: xấu, hôi
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: dơ, bẩn
• every day: mỗi ngày
• it’s time for: đến lúc, đến giờ
• lady: nữ, con gái
• perfume: nước hoa
• smelled -> smell: ngửi mùi
• that’s what you think: đó là điều bạn nghĩ
• young: trẻ
• wear: mặc,mang, dùng

553579 top -
ESL EASY 40 : TIME FOR YOUR BATH

Vocabulary

• bad: xấu, tệ
• bath: tắm
• can: có thể
• dirty: dơ, bẩn
• every day: mỗi ngày
• it's time for: đến giờ , đến lúc
• lady: phụ nữ, người yêu, phu nhân
• perfume: nước hoa
• smelled --> smell: ngửi
• that's what you think: đó là điều bạn nghĩ
• young: trẻ, non, nhỏ tuổi
• wear: mặc, mang, xài, đội, xức

Hội Thoại

A: It’s time for your bath, young lady.( Đến giờ tắm rồi , con yêu.)

B: But, Mom, I’m not dirty.( Nhưng , con không dơ bẩn mà mẹ )

A: You need a bath every day.( Con cần phải tắm mỗi ngày )

B: Why?( Tại sao?)

A: Because you don’t want to smell bad.( Vì con không muốn ngửi mùi hôi mà )

B: I don’t smell bad.( Con không ngửi thấy mùi hôi )

A: That’s what you think.( Đó là con nghĩ vậy thôi )

B: If I smelled bad, I could smell me.( Nếu con có mùi hôi, con đã ngửi thấy rồi )

A: I can smell you.( Mẹ có thể ngửi thấy mùi của con )

B: I can smell you, too.( Con cũng ngửi thấy mùi của mẹ )

A: That’s my perfume.( Đó là mùi nước hoa của mẹ)

B: When can I wear perfume? (Khi nào con có thể xức nước hoa?)

555675 top -
ESL EASY 40: Time for Your Bath
1, 2


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname      # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016