.
ESL EASY 32: What’s That Smell?
1, 2 - bottom
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


What's That Smell?Download


A: My grandma’s apartment smells funny.
B: So does mine.
A: I think it’s an old people’s smell.
B: Really?
A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
B: Like fruit that is too ripe?
A: Yes, just like fruit that is too ripe.
B: But the smell is different.
A: Yes, old people don’t smell like fruit.
B: No, they smell like a thrift shop.
A: Yes, a thrift shop has that same smell.
B: Yes, an old smell.

Vocabulary:
• apartment:
• begin:
• different:
• don't --> do not:
• has:
• keep:
• fruit:
• funny:
• get old:
• grandma:
• just like:
• old people:
• old smell:
• shop:
• same smell:
• smell like:
• so does mine:
• really:
• ripe:
• think:
• thrift:
• too ripe:

397896 top -

Thực hành bài 32

A: My grandma’s apartment smells funny.
Căn phòng của Bà Ngoại tôi có cái mùi bưồn cười lắm.

B: So does mine.
Bên tôi cũng vậy.

A: I think it’s an old people’s smell.
Tôi nghĩ rằng nó là mùi của những người già.

B: Really?
Thật không?

A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
Vâng. Tôi nghĩ rằng khi bạn về già, bạn sẽ bắt đầu có mùi như vậy.

B: Like fruit that is too ripe?
Giống như trái cây mà nó thì quá chín?

A: Yes, just like fruit that is too ripe.
Vâng, chỉ giống như trái cây quá chín.

B: But the smell is different.
Nhưng mùi này thì khác biệt mà.

A: Yes, old people don’t smell like fruit.
Vâng, mùi của người già không giống mùi trái cây.

B: No, they smell like a thrift shop.
Không, chúng ta ngửi thấy giống như mùi trong cửa hàng tiết kiệm.

A: Yes, a thrift shop has that same smell.
Vâng, cửa hàng tiết kiệm có chung mùi như vậy.

B: Yes, an old smell.
Vâng, mùi của già nua.

407372 top -

What's That Smell?
- Mùi đó là gì?

A: My grandma’s apartment smells funny.
- Căn hộ của bà ngoại của tôi có mùi là lạ.

B: So does mine.
- Căn hộ của bà tôi cũng vậy.

A: I think it’s an old people’s smell.
- Tôi nghĩ rằng đó mùi của người già.

B: Really?
- Thật sao?

A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
- Vâng. Tôi nghĩ rằng khi bạn già đi, bạn bắt đầu trở nên có mùi.

B: Like fruit that is too ripe?
- Giống như trái cây quá chín?

A: Yes, just like fruit that is too ripe.
- Vâng, giống như trái cây chín nẫu (quá chín).

B: But the smell is different.
- Nhưng mùi khác nhau mà.

A: Yes, old people don’t smell like fruit.
- Ừ, người già không có mùi giống như mùi trái cây.

B: No, they smell like a thrift shop.
- Không, chúng tỏa mùi hôi nặng giống như một cửa hàng tiết kiệm.

A: Yes, a thrift shop has that same smell.
- Vâng, cửa hàng tiết kiệm có mùi hôi tương tự.

B: Yes, an old smell.
- Phải, một mùi cũ kĩ (mùi ẩm mốc).Vocabulary:
• apartment: buồng, căn phòng, căn hộ
• begin: bắt đầu, mở đầu, khởi đầu
• different: không giống, khác nhau
• don't --> do not: không
• has: có
• keep: giữ, giữ lại
• fruit: trái cây
• funny: buồn cười, ngồ ngộ, khôi hài, là lạ, khang khác
• get old: (trở nên) già đi
• grandma: bà
• just like: just like that
đột ngột, không báo trước
• old people: người cũ, người già
• old smell: mùi cũ
• shop: tiệm, cửa hàng, (v)mua sắm
• same smell: cùng một mùi
• smell like: mùi giống như
• so does mine: của tôi cũng vậy
• really: thực sự
• ripe: chín
• think: suy nghĩ
• thrift: sự tiết kiệm; tính tiết kiệm, tính tằn tiện
• too ripe: quá chín

407381 top -
Very good.
So delighted!

407385 top -

Thanks, admin.

:) khoái chí!

407393 top -
What's That Smell?
Đó là mùi gì?


A: My grandma’s apartment smells funny.
- Căn hộ của bà tôi có mùi lạ lùng

B: So does mine.
- Nhà bà tôi cũng vậy

A: I think it’s an old people’s smell.
- Tôi nghĩ đó là mùi của người già

B: Really?
- Vậy sao?

A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
- Đúng vậy. Tôi nghĩ khi bạn già, bạn bắt đầu có mùi.

B: Like fruit that is too ripe?
- Giống trái cây quá chín phải không?

A: Yes, just like fruit that is too ripe.
- Vâng, giống y như mùi trái cây quá chín

B: But the smell is different.
- Nhưng cái mùi này khác hẳn

A: Yes, old people don’t smell like fruit.
- Vâng, những người già không có mùi như mùi trái cây

B: No, they smell like a thrift shop.
- Không, họ có mùi giống mùi ở cửa hàng bán đồ cũ

A: Yes, a thrift shop has that same smell.
- Vâng, cửa hàng bán đồ cũ có mùi giống như thế

B: Yes, an old smell.
- Vâng, đó là mùi cũ kỷ, ẩm mốc

Bài này, snow làm xong vướng câu cuối cùng "old smell", không biết dịch thế nào cho suông sẻ và không biết chắc có khớp với nghĩa của chữ "thrift shop" không
Vocabulary:
• apartment: căn hộ
• begin: bắt đầu
• different: khác
• don't --> do not:
• has: có
• keep: giữ
• fruit: trái cây
• funny: gây ra sự thích thú, vui cười, khó hiểu, lạ lùng
• get old: trở nên già, bắt đầu già
• grandma: bà
• just like: đúng phắp
• old people: người già
• old smell: mùi làm khó chịu
• shop: cửa hàng
• same smell: cùng thứ mùi
• smell like: có mùi giống như cái gì
• so does mine: cái của tôi cũng vậy
• really: thật sự, hết sức, rất, dùng để biểu thị mới quan tâm, ngạc nhiên nhẹ nhàng
• ripe: chin, chín mùi
• think: nghĩ, suy nghĩ
• thrift: sự tiết kiệm, tính tiết kiệm
• too ripe: quá chín

407425 top -

Bài làm của chauongco:
----------------------

What's That Smell? (Đó là mùi gì?)

1. Phần từ vựng (vocabulary):
• apartment:    căn hộ chung cư, phòng, buồng
• begin: bắt đầu
• different: khác
• don't --> do not: không(giống, phải, có...)
• has: có
• like: giống (như)
• fruit: trái cây
• funny: buồn cười, là lạ, khang khác, ngồ ngộ
• get old: (trở nên )già đi
• grandma: bà ngoại
• just like: đúng là giống, thật giống
• old people: người già
• old smell: mùi cũ kỹ, mùi mốc meo
• shop: cửa tiệm
• same smell: mùi giống nhau
• smell like: mùi giống như
• so does mine: cái của tôi cũng vậy
• really: thật sự
• ripe: (trái cây) chín, (người) chín chắn, trưởng thành
• think: nghĩ
• thrift: tiết kiệm --> thrift shop: cửa hàng đồ cũ
• too ripe: quá chín, chín dập, chín muồi2. Phần nghe, hiểu & Bài dịch:
A: My grandma's apartment smells funny
- Căn hộ của bà ngoại mình bốc mùi là lạ.
B: So does mine.
- Của bà mình cũng thế!
A: I think it's an old people smell.
- Mình nghĩ nó là mùi của người già đấy!
B: Really?
- Thật thế à!
A: Yes, I think when you get old. You begin to smell.
- Thật! Mình nghĩ là khi bạn già đi thì bạn bắt đầu có mùi
B: Like fruit that is too ripe.
- Giống như trái cây chín quá ấy à!
A: Yes, just like fruit that is too ripe.
- Vâng, đúng là giống như trái cây chín nẫu.
B: But the smell is different.
- Nhưng mùi thì khác mà!
A: Yes, old people don't smell like fruit.
- Ừ! Người già thì không bốc mùi giống như trái cây.
B: No, they smell like a thrift shop.
- Không, họ có mùi giống như cửa hàng đồ cũ.
A: Yes, a thrift shop has that the same smell.
- Phải đấy! Cửa hàng đồ cũ thì có mùi giống như vậy.
B: Yes, an old smell.
- Ừ, một mùi ẩm mốc, cũ kỹ.


407448 top -
What's That Smell?
( Đó là mùi gì?)
A: My grandma’s apartment smells funny.
( Căn hộ của bà tôi có mùi ngộ lắm )
B: So does mine.
( Của bà tôi cũng thế )
A: I think it’s an old people’s smell.
( Tôi nghĩ đó là mùi của người già )
B: Really?
(Thật không?)
A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
(Vâng , Tôi nghĩ khi bạn già, bạn bắt đầu có mùi vậy)
B: Like fruit that is too ripe?
( Như trái cây khi quá chín? )
A: Yes, just like fruit that is too ripe.
( Ừ , giống như trái cây chín nẫu )
B: But the smell is different.
( Nhưng mùi thì khác )
A: Yes, old people don’t smell like fruit.
( Ừ, người già không có mùi như mùi trái cây )
B: No, they smell like a thrift shop.
(Không, họ có mùi như cửa hàng đồ tiết kiệm )
A: Yes, a thrift shop has that same smell.
(Ừ, của hàng đồ tiết kiệm có mùi giống như thế )
B: Yes, an old smell.
( Đúng, mùi của sự già nua )
Vocabulary:
• apartment: căn hộ
• begin: bắt đầu
• different: khác
• don't --> do not: không
• has: có
• keep: giữ
• fruit: trái cây
• funny: buồn cười, là lạ
• get old: bắt đầu gia, trở nên già
• grandma: bà
• just like: giống như
• old people: người già
• old smell: mùi cũ (ẩm mốc )
• shop: cửa hàng
• same smell: cùng mùi (mùi giống nhau )
• smell like: mùi như ( so sánh )
• so does mine: của tôi cũng vậy
• really: thật sự
• ripe: chín, chín mùi
• think: nghĩ
• thrift: tiết kiệm
• too ripe: quá chín ( chín nẫu )

409732 top -
LESSON 32:

WHAT'S THAT SMELL? - MÙI GÌ THẾ KIA?

A: My grandma’s apartment smells funny.
A: Căn hộ của bà ngoại tớ có mùi là lạ quá.

B: So does mine.
B: Nhà của bà tớ cũng thế.

A: I think it’s an old people’s smell.
A: Tớ nghĩ đó là mùi của người già đấy mà.

B: Really?
B: Thật vậy sao?

A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
A: Ừ, vậy đó. Tớ nghĩ khi cậu già đi, cậu bắt đầu có mùi đó.

B: Like fruit that is too ripe?
B: Giống như trái cây đã chín nẫu sao?

A: Yes, just like fruit that is too ripe.
A: Đúng vậy, giống như trái cây đã chín rục vậy.

B: But the smell is different.
B: Nhưng mùi này nghe khác mà.

A: Yes, old people don’t smell like fruit.
A: Ừ, người già không có mùi giống trái cây quá chín.

B: No, they smell like a thrift shop.
B: Ờ không, người già có mùi giống cửa hàng bán đồ cũ.

A: Yes, a thrift shop has that same smell.
B: Ừ nhỉ, cửa hàng bán đồ cũ có mùi giống y như thế.

B: Yes, an old smell.
B: Đúng thế, một mùi cũ kỹ.


Vocabulary:
• apartment: căn hộ
• begin-began-begun: bắt đầu
• different: không giống ai,khác
• don't --> do not:làm, thực hiện.
• has: có, có được.
• keep-kept-kept: giữ lại.
• fruit: trái cây
• funny: là lạ, khang khác, ngồ ngộ
• get old: già đi
• grandma: bà (nội, ngoại)
• just like: giống như vậy, y như vậy
• old people:người già.
• old smell: mùi cũ kỹ
• shop: cửa tiệm, cửa hiệu.
• same smell: cùng một mùi.
• smell like: mùi giống nhau
• so does mine: của tôi cũng vậy.
• really: thật sự
• ripe: chín
• think-thought-thought: nghĩ, suy nghĩ
• thrift: tính tiết kiệm, tằn tiện.
• too ripe: chín rục, chín nẫu.

416159 top -

     What's That Smell?

A: My grandma’s apartment smells funny. (Căn hộ của Bà mình có mùi gì kỳ quặc lắm)
B: So does mine. (Nhà của bà mình cũng vậy)

A: I think it’s an old people’s smell. (Mình nghĩ đó là mùi của người già)
B: Really? (Thiệt vậy hả?)

A: Yes. I think when you get old, you begin to smell. (Ừ. Mình nghĩ khi mà bạn già, bạn cũng bắt đầu có mùi đó)
B: Like fruit that is too ripe? (Giống như trái cây chín rục sao?)

A: Yes, just like fruit that is too ripe. (Đúng, giống như trái cây chín rục vậy đó)
B: But the smell is different. (Nhưng mùi khác biệt mà)

A: Yes, old people don’t smell like fruit. (Đúng, người già không có mùi giống trái cây)
B: No, they smell like a thrift shop. (Không phải, họ có mùi giống cửa hàng đồ cũ)

A: Yes, a thrift shop has that same smell. (Ừ, cửa hàng đồ cũ có mùi giống như thế)
B: Yes, an old smell. (Phải rồi, mùi cũ kỹ)


Vocabulary:
• Apartment: Căn hộ
• Begin > began > begun: Bắt đầu, khởi đầu
• Different: Khác biệt, khác, không giống nhau
• Don't -> do not: Không, đừng
• Has: Có được, có
• Keep > kept: Giữ
• Fruit: Trái cây
• Funny: Buồn cười, kỳ cục, kỳ quặc, khôi hài
• Get old: Già đi,
• Grandma: Bà nội, bà ngoại
• Just like: Giống vậy, y như vậy, tựa như vậy
• Old people: Người già cả
• Old smell: Mùi cũ kỹ
• Shop: Cửa hàng, tiệm
• Same smell: Cùng mùi như nhau, mùi giống nhau
• Smell like: Mùi như là, mùi giống như
• So does mine: Bà cũng y như vậy, mình giống vậy
• Really: Thật sao, thật như vậy hả
• Ripe: Chín
• Think: Nghĩ
• Thrift: Tiết kiệm, tằn tiện
• Too ripe: Chín muồi, chín rục

425457 top -
What's That Smell?
( Mùi đó là mùi gì )


A: My grandma’s apartment smells funny.
Căn hộ của Bà ngoại tôi có mùi lạ lắm.
B: So does mine.
Của Bà tôi cũng vậy.
A: I think it’s an old people’s smell.
Tôi nghĩ nó là mùi của người già.
B: Really?
Thật vậy à?
A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
Đúng vậy. Tôi nghĩ khgi bạn già , bạn cũng bắt đầu có mùi.
B: Like fruit that is too ripe?
Giống mùi trái cây quá chín sao?
A: Yes, just like fruit that is too ripe.
Ừ , giống mùi trái cây chín rục.
B: But the smell is different.
Nhưng mùi thì khác nhau mà.
A: Yes, old people don’t smell like fruit.
Ừ , người già không có mùi giống mùi trái cây.
B: No, they smell like a thrift shop.
Không , họ có mùi giống như cửa hàng bán đồ cũ.
A: Yes, a thrift shop has that same smell.
Đúng rồi , một cửa hàng bán đồ cũ thì có mùi giống vậy.
B: Yes, an old smell.
Ừ , mùi cũ kỹ , ẩm mốc.
Vocabulary:
• apartment: căn hộ
• begin: bắt đầu , khởi đầu
• different: khác biệt
• don't --> do not: không , không làm
• has: có , biết được
• keep: giữ gìn , tuân theo , giam giữ , nuôi nấng
• fruit: quả , thành quả , thu hoạch , lợi tức
• funny: buồn cười ,ngồ ngộ , là lạ
• get old: lúc già ,(trở nên )già đi
• grandma: bà ngoại
• just like: đột ngột
• old people: người già
• old smell: mùi cũ
• shop: tiệm , cửa hàng
• same smell: cùng mùi vị
• smell like: mùi giống như
• so does mine: của tôi cũng vậy
• really: thực , thật , thật ra
• ripe: chín mùi , đỏ mọng ăn được rồi
• think: sự suy nghĩ , , suy nghĩ , nghĩ ra , nhớ ra , trông mong
• thrift: sự tiết kiệm , tính tiết kiệm
• too ripe: quá chín

425694 top -
What's That Smell?
Đó Là Mùi Gì?


A: My grandma’s apartment smells funny.
-- Căn hộ bà mình có mùi rất lạ.

B: So does mine.
-- Căn hộ bà mình cũng vậy.

A: I think it’s an old people’s smell.
-- Mình nghĩ đó là mùi của người già.

B: Really?
-- Thật sao?

A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
-- Ừ. Mình nghĩ khi già, người ta bắt đầu có mùi.

B: Like fruit that is too ripe?
-- Như trái cây chín quá á hả?

A: Yes, just like fruit that is too ripe.
-- Ừ, y chang như trái cây chín rục.

B: But the smell is different.
-- Nhưng mùi này khác mà.

A: Yes, old people don’t smell like fruit.
-- Đúng rồi, người già đâu có mùi như trái cây được.

B: No, they smell like a thrift shop.
-- Không, họ có mùi như một cửa hàng bán đồ cũ ấy chứ.

A: Yes, a thrift shop has that same smell.
-- Ờ ha, cửa hàng bán đồ cũ có mùi giống vậy đó.

B: Yes, an old smell.
-- Đúng, một thứ mùi cũ kỹ.Vocabulary:
• apartment: căn hộ
• begin: bắt đầu
• different: khác nhau
• don't --> do not: không
• has: (have) có
• keep: giữ
• fruit: trái cây
• funny: buồn cười, lạ
• get old: già
• grandma: bà
• just like: y như
• old people: người già
• old smell: mùi cũ
• shop: cửa hàng
• same smell: mùi giống nhau, cũng một thứ mùi
• smell like: nghe mùi như
• so does mine: (cái) của tôi cũng vậy
• really: thật sự
• ripe: chín
• think: nghĩ, suy nghĩ
• thrift: tiết kiệm, tằn tiện
• too ripe: quá chín, chín nhừ, chín rục

428304 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI:

What's That Smell? Mùi đó là gì ?

Vocabulary: Từ vựng

• apartment: căn hộ, căn phòng, buồng
• begin: bắt đầu
• different: khác, khác biệt, khác nhau
• don't --> do not: không
• has: có
• keep: giữ, giữ lại
• fruit: quả, trái cây
• funny: buồn cười, ngồ ngộ, khôi hài
• get old: già
• grandma:Bà
• just like: cũng giống như
• old people: người già
• old smell: tuổi mùi, cũ mùi
• shop: cửa hàng, cửa hiệu
• same smell: cùng một mùi
• smell like: có mùi giống nhau
• so does mine: cái của tôi cũng thế
• really: thật sự
• ripe: chín, chín muồi, chín chắn
• think: nghỉ, suy nghỉ, ngẫm nghỉ
• thrift: tiết kiệm
• too ripe: quá chín

Phần dịch :

A: My grandma’s apartment smells funny.
Bà tôi ở trong căn hộ có mùi lạ lạ .
Căn hộ của Bà tôi có mùi là la.

B: So does mine.
Phòng bà tôi cũng vậy.

A: I think it’s an old people’s smell.
Tôi nghỉ người già phải có mùi .
Tôi nghỉ đó là mùi của người già.

B: Really?
Thật vậy sao ?

A: Yes. I think when you get old, you begin to smell.
Vâng.Tôi nghỉ khi bạn già , bạn cũng bắt đầu có mùi đấy.

B: Like fruit that is too ripe?
Giống như trái cây chín quá phải không ?

A: Yes, just like fruit that is too ripe.
Vâng, cũng giống như trái cây chín muồi vậy đó .

B: But the smell is different.
Nhưng mùi thì khác nhau chứ.

A: Yes, old people don’t smell like fruit.
Đúng vậy, người già không có mùi trái cây.
Đúng vậy, người già không có mùi giống như trái cây chín.

B: No, they smell like a thrift shop.
Không, họ ngửi thấy mùi giống như một cửa hàng tiết kiệm (giá rẻ).

A: Yes, a thrift shop has that same smell.
Vâng, ở một cửa hàng giá rẻ cũng có mùi như vậy mà.

B: Yes, an old smell.
Có , một mùi cũ (do ẩm mốc)


428834 top -
@doanchin,


A: My grandma’s apartment smells funny.
Bà tôi ở trong căn hộ có mùi lạ lạ .
Căn hộ của bà tôi có mùi là lạ.

Trong phần chủ từ này dùng sở hữu cách, còn câu anh doanchin dịch thì lai là một câu có động từ "ở".A: I think it’s an old people’s smell.
Tôi nghỉ người già phải có mùi .
Tôi nghĩ đó là mùi của người già.

Chữ "It" này có ý nhấn mạnh về "cái mùi"A: Yes, old people don’t smell like fruit.
Đúng vậy, người già không có mùi trái cây.
Đúng vậy, người già không có mùi giống/như trái cây chín.

429062 top -

@ snow:

Cám ơn Cô nhiều, doanchin đã sửa bài.

Theo quán tính dịch những bài gần đây, doanchin hay mắc phải sai lầm là tìm từ sát nghĩa đưa vào bài dịch gần đúng mà quên rằng cấu trúc của câu không đúng.

Nhiều nghĩa khi dịch lại không giống từ dịch đâm ra rối , doanchin sẽ cố gắng khắc phục điểm này, và cố gắng hoàn thiện bài học tốt hơn.

429125 top -
ESL EASY 32: What’s That Smell?
1, 2


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname      # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016