.
ESL EASY 21: God Is Watching
1, 2, 3 - bottom
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


God Is WatchingDownloadA: It’s Sunday.
B: So?
A: You know what that means.
B: I forgot.
A: Sunday means we go to church.
B: Oh, yeah.
A: Put on a coat and tie.
B: Why?
A: To show respect to God and others.
B: I’m glad Sunday is only once a week.
A: I hope God didn’t hear that.
B: He’ll forgive me.
Vocabulary:
• church:
• coat:
• forgive:
• forgot:
• glad:
• go to:
• hear:
• hope:
• know:
• means:
• others:
• put on:
• respect:
• so:
• tie:

397546 top -
God Is Watching
(Thượng đế đang theo dõi)


A: It’s Sunday.
- Hôm nay là chủ nhật

B: So?
- Thì sao?

A: You know what that means.
- Em biết điều đó là gì mà

B: I forgot.
- Em đã quên rồi

A: Sunday means we go to church.
- Chủ nhật nghĩa là chúng ta đi nhà thờ

B: Oh, yeah.
- Ô, vâng

A: Put on a coat and tie.
- Mặc áo khoát và thắt cà vạt vào

B: Why?
- Tại sao?

A: To show respect to God and others.
- Để bày tỏ sự tôn trọng đối với Thượng đế và những người khác

B: I’m glad Sunday is only once a week.
- Em thật là mừng vì một tuần chỉ có một ngày chủ nhật

A: I hope God didn’t hear that.
- Anh ước rằng Thượng đế đã không nghe được điều đó

B: He’ll forgive me.
- Ông ấy sẽ tha thứ cho em


Vocabulary:
• church: nhà thờ
• coat: áo khoát
• forgive: tha thứ
• forgot: đã quên
• glad: hài lòng, vui thích
• go to: đi đến một nơi nào
• hear: nghe
• hope: hy vọng
• know: biết
• means: biện pháp, cách, tiền bạc, của cải
• others: những người hoặc vật thêm vào
• put on: mặc quần áo, đội mũ, mang giày
• respect: tôn trọng
• so: nghĩa trong bài có nghĩa là “thì sao”
• tie: (v) buột hoặc trói cái gì bằng dây
(n) cà vạt, sự rang buộc, trận hòa

402249 top -
A: It’s Sunday.
- Hôm nay Chú nhật đó
B: So?
- Vậy sao?
A: You know what that means.
- Anh biết điều đó mà
B: I forgot.
- Anh quên.
A: Sunday means we go to church.
- Chủ nhật nghĩa là chúng ta sẽ đi nhà thờ
B: Oh, yeah.
- Ồ, đúng rồi
A: Put on a coat and tie.
- Mặc áo khoác và cà vạt vào
B: Why?
- Tại sao?
A: To show respect to God and others.
- Để tôn trọng Chúa và những người khác
B: I’m glad Sunday is only once a week.
- Anh mừng là chỉ có một ngày Chủ nhật trong tuần
A: I hope God didn’t hear that.
- Em hy vọng Chúa không nghe được lời đó
B: He’ll forgive me.
- Ngài sẽ tha thứ cho anh.Vocabulary:
• church: nhà thờ
• coat: áo khoác
• forgive: tha thứ
• forgot: đã quên
• glad: vui mừng
• go to: đi đến
• hear: nghe
• hope: hy vọng
• know: biết
• means: nghĩa là, phương tiện
• others: những người khác
• put on: mặc ( quần áo)
• respect: tôn trọng
• so: vì thế
• tie: cà vạt

402481 top -

God Is Watching
(Thiên Chúa đang dõi nhìn chúng ta)

A: It’s Sunday.
- Hôm nay là chủ nhật.

B: So?
- Vậy hả?
Đáng lẽ phải là “so what?” (Thì đã sao?)

A: You know what that means.
- Anh biết điều đó có nghĩa là gì mà.

B: I forgot.
- Anh đã quên rồi.

A: Sunday means we go to church.
- Ngày chủ nhật có nghĩa là chúng ta đi nhà thờ

B: Oh, yeah.
- Ồ, Vâng.

A: Put on a coat and tie.
- Mặc áo choàng và thắt cà vạt vào đi.

B: Why?
- Tại sao?

A: To show respect to God and others.
- Để thể hiện sự tôn trọng với Thiên Chúa và những người khác.

B: I’m glad Sunday is only once a week.
- Anh vui mừng vì chỉ có một ngày chủ nhật trong tuần thôi.

A: I hope God didn’t hear that.
- Em hi vọng Thiên Chúa đã không nghe thấy điều đó.

B: He’ll forgive me.
- Chúa sẽ tha thứ cho anh.


Vocabulary:

• church: nhà thờ
• coat: áo choàng
• forgive: tha thứ
• forgot: quên, coi thường, coi nhẹ
• glad: vui lòng, sung sướng, vui mừng, vui vẻ, hân hoan
• go to: đi đến
• hear: nghe
• hope: hi vọng
• know: biết
• mean: nghĩa là, có nghĩa là
• others: khác
• put on: mặc (áo...) vào, đội (mũ) vào, đi (giày...) vào
• respect: sư kính trọng; sự tôn trọng
• Show: sự bày tỏ
• so: đến mức như thế, như vậy…
• tie: cà vạt

402483 top -
@phuong5960 quay lại 19.2 đi. admin mới đưa vào.

402484 top -

Dạ, em sẽ học.

402500 top -

Bài làm của chauongco:
----------------------

God is watching (Thiên Chúa đang canh phòng)


1. Phần từ vựng (vocabulary):
• church (n):    nhà thờ, buổi lễ (ở nhà thờ), giáo hội 
• coat: áo khoác, áo choàng, vỏ, màng
• forgive: tha thứ
• forgot: quên, coi thường, xem nhẹ
• glad: vui mừng, sung sướng, hân hoan
• go to: đi đến
• hear: nghe
• hope: hi vọng
• know: biết, hiểu biết, đã nếm trải
• means: có nghĩa là, dành cho
• others: khác, kia, người khác, vật khác, cái khác, cách khác
• put on: mặc vào, xỏ vào, đội vào, vặn lên, bật lên
• respect: tôn kính, kính trọng
• so: vậy à, như thế, đến thế à?
• show: bày tỏ, thể hiện, biểu diễn, trình bày


2. Phần nghe, hiểu & Bài dịch:
A: It's Sunday.
- Hôm nay là chủ nhật.
B: So?
- Thế à?
A: You know what that means.
- Em biết điều đó có nghĩa là gì không?
B: I forgot.
- Em đã quên rồi.
A: Sunday means we go to church.
- Chủ nhật có nghĩa là chúng ta phải đi nhà thờ.
B: Oh, yeah!
- Ồ! vâng.
A: Put on a coat and a tie.
- Mặc áo choàng và thắt cà vạt vào.
B: Why?
- Tại sao?
A: To show respect to God and others.
- Để bày tỏ sự tôn kính Chúa và những người khác.
B: I'm glad sunday is only once a week.
- Em thì mừng là ngày chủ nhật chỉ có 1 lần trong tuần.
A: I hope God didn't hear that.
- Anh hi vọng là Chúa đã không nghe thấy điều đó.
B: He'll forgive me.
- Ngài sẽ tha thứ cho em.


402605 top -

Thực hành bài 21

A: It’s Sunday.
Hôm nay là Chúa Nhật.

B: So?
Phải không?

A: You know what that means.
Bạn biết điều đó có nghĩa là gì không.

B: I forgot.
Tôi quên rồi.

A: Sunday means we go to church.
Chúa Nhật có nghĩa là chúng ta đi đến nhà thờ.

B: Oh, yeah.
Oh, yeah.

A: Put on a coat and tie.
Bận áo khoác và đeo cà vạt.

B: Why?
Tai sao?

A: To show respect to God and others.
Chứng tỏ sự tôn trọng Chúa và những người khác.

B: I’m glad Sunday is only once a week.
Tôi vui mừng vì Chúa Nhật chỉ có một lần trong tuần.

A: I hope God didn’t hear that.
Tôi hy vọng Chúa sẽ không nghe điều đó.

B: He’ll forgive me.
Chúa sẽ thứ tha cho tôi.

406609 top -

    God Is Watching
A: It’s Sunday. (Hôm nay chủ nhật)
B: So? (Thì sao?)

A: You know what that means. (Em biết điều đó có nghĩa gì mà)
B: I forgot. (Em quên rồi)

A: Sunday means we go to church. (Có nghĩa là chủ nhật chúng ta đi nhà thờ)
B: Oh, yeah. (Oh, Ừ hén)

A: Put on a coat and tie. (Mặc áo khoác vào và thắt cà vạt)
B: Why? (Tại sao chứ?)

A: To show respect to God and others. (Thể hiện sự tôn trọng thiên chúa và người khác)
B: I’m glad Sunday is only once a week. (Em mừng khi 1 tuần chỉ có 1 ngày chủ nhật)

A: I hope God didn’t hear that. (Anh hy vọng Chúa đã không nghe được điều đó)
B: He’ll forgive me. (Ông ấy sẽ tha thứ cho em)


Vocabulary:
• Church: Nhà thờ
• Coat: Áo khoác, áo choàng,
• Forgive: Tha thứ
• Forgot: Quên, không còn nhớ đến
• Glad: Vui lòng, sung sướng, vui mừng, vui vẻ, hân hoan
• Go to: Đi đến
• Hear: Nghe
• Hope: Hy vọng
• Know: Biết
• Means: Nghĩa, ý, có nghĩa, có ý
• Others: Khác, người khác, vật khác, cái khác,
• Put on: Đặt vào, mặc vào, để vào
• Respect: Tôn trọng, kính trọng
• So: Thì sao, sao chứ
• Tie: Cà vạt, cài, buột, cột, thắt

408530 top -
A: Put on a coat and tie. (Mặc áo khoác vào và cài áo lại)
Tie: Cà vạt.

408541 top -

@Thanks admin.

408643 top -
God Is Watching
Thiên Chúa Đang Quan Sát


A: It’s Sunday.
Hôm nay là Chúa Nhật đó nhe.

B: So?
Vậy à?

A You know what that means.
Em biết điều đó có nghĩa là gì mà.

B: I forgot.
Em quên mất rồi.

A: Sunday means we go to church.
Ngày Chúa Nhật có nghĩa là mình đi đến nhà thờ đó.

B: Oh, yeah.
Ồ, đúng rồi.

A: Put on a coat and tie.
Khoác áo và đeo cà vạt vào thôi.

B: Why?
sao phải làm vây?

A: To show respect to God and others.
Để thể hiện sự tôn kính với Chúa và những người khác.

B: I’m glad Sunday is only once a week.
Em vui mừng là một tuần chỉ có ngày Chúa nhật.

A: I hope God didn’t hear that.
Anh hy vọng Chúa không nghe điều này.

B: He’ll forgive me.
Ngài sẽ tha lỗi cho em.


-----------------
Vocabulary:
• church: Nhà thờ
• coat: áo khoác
• forgive: Thứ tha; tha lỗi
• forgot: đã quên
• glad: vui mừng
• go to: đi đến
• hear: nghe
• hope: hy vọng
• know: bết
• means: nghĩa là
• others: khác
• put on: đặt trên; đặt vào
• respect: tôn trọng
• so: như vậy; như thế; vậy thì
• tie: buôc; cột; cà vạt

408889 top -

ESL EASY 21 : God is watching.


A: It’s Sunday. (Hôm nay là chủ nhật)
B: So? (Vậy hả.)

A: You know what that means. (Em biết điều đó nghĩa gì mà.)
B: I forgot. (Em đã quên rồi.)

A: Sunday means we go to church. (Chủ nhật nghĩa là chúng ta đi nhà thờ.)
B: Oh, yeah. (Oh, vâng ạ.)

A: Put on a coat and tie. (Mặc áo khoác vào và thắt cà vạt đi.)
B: Why? (Tại sao chứ?)

A: To show respect to God and others. (Để thể hiện sự tôn trọng đối với Chúa và những người khác.)
B: I’m glad Sunday is only once a week. (Em vui mừng khi 1 tuần chỉ có 1 ngày chủ nhật.)

A: I hope God didn’t hear that. (Anh hy vọng Chúa đã không thể nghe được điều đó.)
B: He’ll forgive me. (Chúa sẽ tha thứ cho em mà.)


Vocabulary:
• Church: Nhà thờ
• Coat: Áo khoác, phủ lên.
• Forgive: Tha thứ.
• Forgot: Past. of forget : Quên, không quan tâm.
• Glad: Vui lòng, sung sướng, vui vẻ, hân hoan.
• Go to: Đi đến
• Hear: Nghe
• Hope: Hy vọng
• Know: Biết
• Means: Muốn nói đến, có nghĩa..
• Others: Khác, thêm vào.
• Put on: Mặc, trang phục với..
• Respect: Sự quan tâm, quý mến, ưu ái, ngưỡng mộ.
• So: Như thế, như vậy, cũng như vậy.
• Tie: (v) : buột, cột, trói.
(n) : Cà vạt.

Hello everybody!

410804 top -
God Is Watching
Thiên Chúa đang xem xét


A: It’s Sunday.
Hôm nay là Chúa Nhật.

B: So?
Vậy sao?

A: You know what that means.
Anh biết điều đó có nghĩa là gì.

B: I forgot.
Tôi quên.

A: Sunday means we go to church.
Chúa Nhật có nghĩa là đi nhà thờ.

B: Oh, yeah.
O, đúng vậy.

A: Put on a coat and tie.
mặc áo khoác và Ca vat.

B: Why?
Tại sao?

A: To show respect to God and others.
Để tôn trọng Chúa và người khác.

B: I'm glad Sunday is only once a week.
Tôi vui mừng Chúa Nhật một tuần một lần.

A: I hope God didn’t hear that.
Tôi hy vọng Chúa không nghe điều đó

B: He’ll forgive me.
Chúa sẽ tha thứ cho tôi.


Vocabulary:
• church:nhà thờ
• coat:áo khoác
• forgive:tha thứ
• forgot:quên
• glad:vui
• go to:đi
• hear:nghe
• hope:hy vọng
• know:biết
• means:có nghĩa
• others:người khác
• put on:măc đồ
• respect:tôn trọng
• so:vậy thì
• tie:ca vat

410925 top -
God Is Watching
( Thiên Chúa đang dõi theo )


A: It’s Sunday.
Hôm nay là chủ nhật.
B: So?
Thì sao?
A: You know what that means.
Anh biết điều đó mà.

B: I forgot.
Anh quên rồi.
A: Sunday means we go to church.
Chủ nhật nghĩa là chúng ta đi nhà thờ.
B: Oh, yeah.
Ố , được.
A: Put on a coat and tie.
Mặc áo khoát và đeo cà vạt vào.
B: Why?
Tại sao?
A: To show respect to God and others.
Để thể hiện sự tôn trọng với Thiên chúa và với người khác.
B: I’m glad Sunday is only once a week.
Thật mừng vì một tuần chỉ có một ngày chủ nhật.
A: I hope God didn’t hear that.
Em hy vọng Thiên Chúa không nghe thấy điều đó.
B: He’ll forgive me.
Ngài sẽ tha thứ cho anh.Vocabulary:
• church:nhà thờ
• coat:áo khoát
• forgive:tha thứ
• forgot:quên , coi thường
• glad:vui , mừng , hân hoan
• go to:đi đến
• hear: nghe , , chấp nhận
• hope:hy vọng
• know:hiểu biết , nhận biết
• means:dự định , có nghĩa là
• others:người khác , vật khác
• put on:mặc , đội , đeo
• respect:sự tôn trọng
• so:như thế , vì vậy
• tie:cà vạt

411687 top -
ESL EASY 21: God Is Watching
1, 2, 3


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname      # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016