.
ESL EASY 7: My Wife Left Me
1, 2, 3, 4, 5 - bottom
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


My Wife Left MeDownload


A: Are you married?
B: No. I’m divorced.
A: When did you get divorced?
B: I got divorced two years ago.
A: Why did you get divorced?
B: My wife left me.
A: Why did she leave you?
B: She said she didn’t love me anymore.
A: Wow! That’s terrible.
B: Yes, it was.
A: Why didn’t she love you anymore?
B: She fell in love with my best friend.
Vocabulary
• ago:
• anymore:
• best:
• best friend:
• divorced:
• fell in love:
• leave:
• left:
• love:
• married:
• said:
• terrible:
• wife:

396968 top -

Không nghe được bài đọc nên dịch tiếp vậy! Híc …

Vocabulary

• ago: trước đây, cách đây
• anymore: vài
• best: nhất
• best friend: người bạn tốt nhất
• divorced: li dị
• fell in love: rơi trong tình yêu
• leave: bỏ đi, rời đi
• left: bên trái (hoặc thời quá khứ của leave)
• love: yêu
• married: kết hôn
• said: nói
• terrible: kinh khủng, khủng khiếp
• wife: vợMy wife left me
(Vợ tôi rời bỏ tôi)

A: Are you married?
(Anh kết hôn chưa?)

B: No. I’m divorced.
(Tôi li dị rồi)

A: When did you get divorced?
(Anh li hôn hồi nào vậy?)

B: I got divorced two years ago.
(Tôi đã li dị cách đây 2 năm)

A: Why did you get divorced?)
(Tại sao anh li hôn?)

B: My wife left me.
(Vợ tôi bỏ tôi)

A: Why did she leave you?
(Tại sao cô ấy bỏ anh?)

B: She said she didn’t love me anymore.
(Cô ấy nói cô ấy không còn yêu tôi nữa)

A: Wow! That’s terrible.
(Woa! Thật là kinh khủng.)

B: Yes, it was.
Vâng, nó là (thế)

A: Why didn’t she love you anymore?
(Tại sao cô ấy lại không yêu anh nữa)

B: She fell in love with my best friend.
(Cô ấy sa vào yêu người bạn thân nhất của tôi)

397920 top -
A: Are you married?
- Anh kết hôn chưa?

B: No. I’m divorced.
- Không, tôi li dị.

A: When did you get divorced?
- Anh li dị khi nào?

B: I got divorced two years ago.
- Tôi đã li dị cách đây 2 năm

A: Why did you get divorced?
- Tại sao anh li dị?

B: My wife left me.
- Vợ tôi đã bỏ tôi.

A: Why did she leave you?
- Tại sao cô ấy bỏ anh?

B: She said she didn’t love me anymore.
- Cô ấy nói rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa

A: Wow! That’s terrible.
- Ôi chào! Thật là kinh khủng.

B: Yes, it was.
- Vâng, đúng vậy.

A: Why didn’t she love you anymore?
- Tại sao cô ấy không yêu anh nữa.

B: She fell in love with my best friend.
- Cô ấy đã yêu một người bạn thân nhất của tôi.Vocabulary:
- ago: cách đây
- anymore: không lâu hơn, không xa hơn
- best: tốt nhất
- Best friend: người bạn thân nhất
- Divorce(d): li dị
- Fell in love: yêu
- leave: rời, bỏ
- love: yêu
- said: (past tense) nói
- terrible: khủng khiếp, thậm tệ, ghê gớm
- wife: vợ

398873 top -

     My Wife Left Me

A: Are you married? (Anh kết hôn chưa?)
B: No. I’m divorced. (Không. Tôi đã ly hôn rồi)

A: When did you get divorced? (Anh ly hôn khi nào?)
B: I got divorced two years ago. (Tôi ly hôn đã hai năm trước)

A: Why did you get divorced? (Sao anh ly hôn vậy?)
B: My wife left me. (Vợ bỏ tôi)

A: Why did she leave you? (Tại sao cô ta rời bỏ anh?)
B: She said she didn’t love me anymore. (Cô ấy nói không còn yêu tôi nữa)

A: Wow! That’s terrible. (w0w! Thật kinh khủng)
B: Yes, it was. (Ừ, thì đó)

A: Why didn’t she love you anymore? (Tại sao cô ta không còn yêu anh nữa?)
B: She fell in love with my best friend. (Cô ấy phải lòng người bạn thân nhất của tôi)


Vocabulary :
• Ago: Trước đây, cách đây, về trước
• Anymore: Hơn nữa, thêm nữa,...
• Best: Tốt nhất, hay nhất, giỏi nhất, đẹp nhất, thân nhất
• Best friend: Bạn thân nhất, bạn tốt nhất
• Divorce: Ly dị, ly hôn, tách ra, lìa khỏi
• Fell in love: (fall) Yêu, rơi vào yêu, phải lòng,
• Leave: Rời đi, bỏ đi,
• Left: Đã bỏ đi, đã rời đi
• Love: Yêu, ái tình, thương, mến, ưu thích
• Married: Kết hôn, cưới
• Said: Đã nói, nói, từng nói
• Terrible: Khủng khiếp, kinh khủng, ghê tởm, ghê sợ
• Wife: Vợ

399977 top -

Bài làm của chauongco:
----------------------

My Wife Left Me

1. Phần từ vựng (vocabulary):
- Wife:          vợ
- leave (left - left): rời khỏi, bỏ đi
- marry: lấy (vợ, chồng)
- get marrired: kết hôn
- divorced: ly dị
- love yêu
- ago: cách đây
- say (said - said): nói
- anymore: hơn nũa, thêm nữa
- terrible: quá tệ, kinh khủng
- fell in love: phải lòng, si mê
- with với
- best: tốt nhất
- friend: bạn


2. Phần nghe, hiểu & Bài dịch:
A: Are you married?
- Anh đã có vợ?
B: No. I'm divorced.
- Không. Tôi ly dị rồi.
A: When do you get divorced?
- Anh li dị khi nào vậy?
B: I got divorced two years ago.
- Tôi li dị cách đây 2 năm.
A: Why did you get divorced?
- Tại sao anh lại ly hôn?
B: My wife left me.
- Vì vợ tôi đã bỏ tôi.
A: Why did she leave you?
- Tại sao cô ta bỏ anh?
B: She said she didn't love me anymore.
- Cô ấy nói cô ấy không còn yêu tôi nữa.
A: Wow! That's terrible.
- Ồ! Thật là tệ.
B: Yes it was.
- Đúng vậy!
A: Why didn't she love you anymore?
- Tại sao cô ấy không yêu anh nữa?
B: She fell in love with my best friend.
- Cô ấy phải lòng người bạn tốt nhất của tôi.


400173 top -

My Wife Left Me


Vocabulary

. ago: trước đây, lần trước
. anymore: vài thứ
. best: tốt nhất
. best friend: bạn tốt nhất
. divorced: li dị
. fell in love: Đắm đuối trong tình yêu
. left: bên trái
. love: yêu
. married: kết hôn
. said: nói
. terrible: kinh khủng
. Wife: vợ


Conversation

A. Are you married?
- Bạn đã có vợ rồi chứ?

B. No. I'm divorced.
- Không. Tôi đã ly dị rồi

A. When do you get divorced?
- Bạn đã ly dị lúc nào?

B. I got divorced two years a go.
- Tôi đã ly dị hai năm về trước

A. Why did you get divorced?
- Tại sao bạn ly dị?

B. My wife left me.
- (...)

A. Why did she leave you?
- Vì sao cô ấy chia tay bạn?

B. She said she didn't love me anymore.
- Cô ta nói không thể yêu tôi nhiều thứ.

A. Wow! That's terrible.
- Waa'! thật là khủng khiếp.

B. Yes, it was.
- Vâng, là vậy

A. Why didn't she love you anymore?
- Sao cô ta không chấp nhận yêu ban?

B. She fell in love with my best friend.
- Cô ấy đã yêu say đắm một người thân nhất của tôi

401106 top -
My wife left me.
Vợ tôi đã bỏ tôi.


1. to leave: rời bỏ xa ra.
2. Quá khứ của "leave" là "left".
3. Viết giống như tĩnh từ left (bên trái).


401234 top -
A: Are you married?
- Anh kết hôn chưa?

B: No. I’m divorced.
- Không, tôi đã li dị.

A: When did you get divorced?
- Anh li dị khi nào?

B: I got divorced two years ago.
- Tôi đã li dị cách đây 2 năm

A: Why did you get divorced?
- Tại sao anh li dị?

B: My wife left me.
- Vợ tôi đã bỏ tôi.

A: Why did she leave you?
- Tại sao cô ấy bỏ anh?

B: She said she didn’t love me anymore.
- Cô ấy nói rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa

A: Wow! That’s terrible.
- Ôi chào! Thật là tồi tệ .

B: Yes, it was.
- Vâng, đúng vậy.

A: Why didn’t she love you anymore?
- Tại sao cô ấy không yêu anh nữa.

B: She fell in love with my best friend.
- Cô ấy đã yêu một người bạn thân nhất của tôi.Vocabulary:
- ago: cách đây
- anymore: thêm nữa
- best: tốt nhất
- Best friend: người bạn thân nhất
- Divorce: li dị
- Fell in love: yêu
- leave: rời, bỏ
- love: yêu
- said: nói (to say )
- terrible: khủng khiếp, tồi tệ
- wife: vợ

401887 top -

Thực hành bài 7

A: Are you married?
Bạn có vợ chưa?

B: No. I’m divorced.
Không. Tôi đã ly dị.

A: When did you get divorced?
Anh ly dị khi nào?

B: I got divorced two years ago.
Tôi đã ly dị 2 năm trước đây.

A: Why did you get divorced?
Tại sao anh lại ly dị?

B: My wife left me.
Vợ tôi bỏ tôi.

A: Why did she leave you?
Tại sao cô ấy bỏ bạn?

B: She said she didn’t love me anymore.
Cô ta nói cô ta không còn yêu tôi nữa.

A: Wow! That’s terrible.
Ái dà! Điều đó thật là kinh khủng.

B: Yes, it was.
Đúng. Nó là vậy.

A: Why didn’t she love you anymore?
Tại sao cô ta không yêu bạn nữa?

B: She fell in love with my best friend.
Cô ta có cảm tình vối người bạn tốt của tôi.

402677 top -
My Wfe Left Me


A: Are you married?
Anh có gia đình chưa?

B: No. I’m divorced.
Không. Tôi đã ly hôn rồi.

A: When did you get divorced?
Anh ly hôn hồi nào?

B: I got divorced two years ago.
Tôi đã ly hôn được hai năm rồi

A: Why did you get divorced?
Tại sao vậy?

B: My wife left me.
Cô ấy đã ra đi.

A: Why did she leave you?
Sao cô ấy lại bỏ anh?

B: She said she didn’t love me anymore.
Cô ấy nói rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa.

A: Wow! That’s terrible.
Ôi ! tệ thật.

B: Yes, it was.
Vâng, thật sự là vậy.

A: Why didn’t she love you anymore?
Sao cô ấy không yêu anh nữa?

B: She fell in love with my best friend.
Cô ấy đã có tình yêu với bạn thân của tôi.


-------------------------
Vocabulary

• ago: trước đây, cách đây
• anymore: Nữa, được nưã
• best: tốt
• best friend: bạn thân
• divorced: ly dị
• fell in love: cảm thấy thương
• leave: rời khỏi, rời xa
• left: trái, bên trái
• love: tình yêu
• married: Kết hôn
• said: nói rằng
• terrible: kinh khủng, kinh hoàng
• wife: Vợ

402992 top -

ESL EASY 7 : My Wife Left Me
A: Are you married? (Anh đã kết hôn chưa?)
B: No. I’m divorced. (Không. Tôi đã ly hôn rồi)

A: When did you get divorced? (Anh ly hôn khi nào?)
B: I got divorced two years ago. (Tôi đã ly hôn hai năm trước)

A: Why did you get divorced? (Sao anh ly hôn vậy?)
B: My wife left me. (Vợ tôi rời bỏ tôi)

A: Why did she leave you? (Tại sao cô ta rời bỏ anh?)
B: She said she didn’t love me anymore. (Cô ấy nói không còn yêu tôi nữa)

A: Wow! That’s terrible. (Wow! Thật là kinh khủng)
B: Yes, it was. (Ừ, thì vậy)

A: Why didn’t she love you anymore? (Tại sao cô ta không còn yêu anh nữa?)
B: She fell in love with my best friend. (Cô ấy phải lòng người bạn thân nhất của tôi)


Vocabulary :
• Ago: Trước đây, cách đây.
• Anymore: Hơn nữa, thêm nữa.
• Best: Tốt nhất, hay nhất, giỏi nhất.
• Best friend: Bạn thân nhất, bạn tốt nhất
• Divorce: Ly dị, ly hôn.
• Fell in love: (fall) Phải lòng,sa vào tình yêu.
• Leave: Rời khỏi, bỏ đi,
• Left: Đã bỏ đi, đã rời khỏi.
• Love: Tình yêu.
• Married: Đã kết hôn,đã lập gia đình.
• Said: Đã nói.
• Terrible: Khủng khiếp, kinh khủng.
• Wife: Vợ

403018 top -

My Wife Left Me

A: Are you married?
Anh kết hôn chưa?

B: No. I’m divorced.
không. tôi li dị

A: When did you get divorced?
Anh li dị khi nào?

B: I got divorced two years ago.
Tôi đã li dị cách đây 2 năm

A: Why did you get divorced?
Tại sao anh li dị?

B: My wife left me.
Vợ tôi đã bỏ tôi

A: Why did she leave you?
Tại sao cô ấy bỏ anh?

B: She said she didn’t love me anymore.
Cô ấy nói cô ấy không còn yêu tôi nữa

A: Wow! That’s terrible.
Ôi chao! Thật là kinh khủng

B: Yes, it was.
Vâng,đúng thế

A: Why didn’t she love you anymore?
Tại sao cô ấy không yêu anh nữa

B: She fell in love with my best friend.
Cô ấy đã yêu người bạn thân nhất của tôi


Vocabulary

- ago: cách đây
- anymore: thêm nữa,hơn nữa
- best: tốt nhất
- Best friend: người bạn thân
- Divorce(d): li dị
- Fell in love:phải lòng
- leave: rời bỏ
- love: yêu
- said:nói
- terrible:quá tệ,khủng khiếp
- wife: vợ

405161 top -
My Wife Left Me
Vợ tôi bỏ tôi
A: Are you married?
Anh có vợ chưa?

B: No. I’m divorced.
Không. Tôi đã ly hôn.

A: When did you get divorced?
Anh ly hôn khi nào vậy?

B: I got divorced two years ago.
Tôi ly hôn cách đây 2 năm.

A: Why did you get divorced?
Tại sao anh ly hôn vậy?

B: My wife left me.
Vợ tôi bỏ tôi.

A: Why did she leave you?
Vì sao cô ấy bỏ anh vậy.


B: She said she didn’t love me anymore.
Cô ấy nói cô ấy không yêu tôi nữa.

A: Wow! That’s terrible.
Wow ! Thế thì tệ quá.

B: Yes, it was.
Vâng, nó như vậy.

A: Why didn’t she love you anymore?
Tại sao cô ấy không yêu anh nữa vậy?

B: She fell in love with my best friend.
Cô ta đã yêu người bạn tốt nhất của tôi.Vocabulary
• ago: cách đây
• anymore: nữa
• best: tốt nhất
• best friend: bạn tốt nhất
• divorced: ly hôn
• fell in love: đã yêu
• leave: bỏ, rời xa
• left: bỏ, rời xa
• love: yêu
• married: kết hôn
• said: nói
• terrible: tệ , xấu
• wife: vợ

406929 top -
My Wife Left Me
Vợ tôi đã bỏ tôi

Download


A: Are you married?
Anh có vợ chưa?

B: No. I’m divorced.
Không. Tôi ly dị rồi.

A: When did you get divorced?
Anh ly dị khi nào?

B: I got divorced two years ago.
Tôi ly dị cách đây hai năm.

A: Why did you get divorced?
Tại sao anh ly dị?

B: My wife left me.
Vợ tôi đã bỏ tôi.

A: Why did she leave you?
Tại sao vợ anh bỏ anh?

B: She said she didn’t love me anymore.
Cô ấy nói cô ấy không còn yêu tôi nữa.

A: Wow! That’s terrible.
wo ! Thật là tệ.

B: Yes, it was.
Vân, đúng vậy
A: Why didn’t she love you anymore?
Tại sao cô ta không yêu anh nữa?

B: She fell in love with my best friend.
Cô ta bi tiếng sét ái tình với bạn thân của tôi.
Vocabulary
• ago:cách đây
• anymore : nữa
• best:tốt nhất
• best friend:bạn tốt nhất
• divorced:ly dị
• fell in love: tiếng sét ái tình
• leave:bỏ , rời
• left:quá khứ của bỏ
• love:yêu
• married:cưới hỏi
• said:nói
• terrible:tê, kinh khủng
• wife:vợ

407054 top -
7/ My Wife Left Me
Vợ tôi đã bỏ tôi

A: Are you married?
Anh có vợ chưa?

B: No. I’m divorced.
Tôi ly dị rồi

A: When did you get divorced?
Anh ly dị hồi nào?

B: I got divorced two years ago.
Tôi đã ly dị cách đây 2 năm

A: Why did you get divorced?
Tại sao anh ly hôn?

B: My wife left me.
Vợ tôi bỏ tôi

A: Why did she leave you?
Sao cô ấy bỏ anh?

B: She said she didn’t love me anymore.
Cô ấy nói rằng cô ấy không còn yêu tôi chút nào nữa

A: Wow! That’s terrible.
Wow! Thật là tệ

B: Yes, it was.
Đúng vậy, tệ thật

A: Why didn’t she love you anymore?
Tại sao cô ấy không còn yêu anh nữa?

B: She fell in love with my best friend.
Cô ta yêu người bạn tốt nhất của tôi

Vocabulary
• ago: cách nay
• anymore: chút nào nữa
• best: tốt nhất
• best friend: người bạn tốt nhất
• divorced: ly hôn, ly dị
• fell in love: đang yêu
• leave: rời xa, bỏ, để lại
• left: bên trái, đã bỏ lại
• love: tình yêu
• married: kết hôn
• said: đã nói rằng
• terrible: kinh khủng, tệ
• wife:vợ

407303 top -
ESL EASY 7: My Wife Left Me
1, 2, 3, 4, 5


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname      # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016