.
ESL 195: The Rude Golfer (1)


ESL 195: The Rude Golfer (1)


Download


If he says one more thing to me, I'm going to hit him, Roy thought. Roy was thinking about Danny, a fellow golfer he had just met today. Danny was a successful orthopedist, 60 years old and quite overweight. Roy was a retired Army officer, 80 and wiry. Roy was walking; Danny was riding in a golf cart.

On the second tee, Danny stood directly behind Roy as Roy was getting ready to hit. Although that was bad golf etiquette, Roy didn't say anything. But because he was thinking about Danny instead of golf, Roy hit a bad tee shot. Danny chuckled at Roy's bad effort. "You should have kept your head down," Danny told Roy.

On the fourth green, Danny took his glove off just as Roy was getting ready to putt. Roy heard the glove's Velcro crackling and missed a two-foot putt. He glared at Danny. Danny looked straight back at him. "Those short putts are the first to go when you get old, right, Roy?"

370623 top -


*Vocabulary:

• chuckle:
• crackling:
• etiquette:
• fellow:
• glare:
• golfer:
• orthopedist:
• overweight:
• putt:
• rude:
• wiry:

=====================

*Yes/No Questions:

• Was Roy thinking about hitting someone?

• Was he thinking about hitting a fellow bowler?

• Had Roy and Danny just met?

• Was Danny a successful teacher?

• Was Danny skinny?

• Was Roy a retired Army officer?

• Was Roy riding in a golf cart?

• Did Roy say anything when Danny stood directly behind Roy?

• Was it bad golf etiquette to stand behind Roy?

• Did Roy hit a bad tee shot?

=====================

*Fill in blanks:

If he says one more thing to me,____ ’m going to hit him, Roy thought. Roy was ____ about Danny, a fellow golfer he had just ____ today. Danny was a successful orthopedist, 60 years ____ and quite overweight. Roy was a retired Army ____ , 80 and wiry. Roy was walking; Danny was ____ in a golf cart.

On the second tee, ____ stood directly behind Roy as Roy was getting ____ to hit. Although that was bad golf etiquette, ____ didn’t say anything. But because he was thinking ____ Danny instead of golf, Roy hit a bad ____ shot. Danny chuckled at Roy’s bad effort. “You ____ have kept your head down,” Danny told Roy.

____ the fourth green, Danny took his glove off ____ as Roy was getting ready to putt. Roy ____ the glove's Velcro crackling and missed a two-foot ____ . He glared at Danny. Danny looked straight back ____ him. “Those short putts are the first to ____ when you get old, right, Roy?”

=====================

*Translate into Vietnamese:

........

370625 top -

ESL 195: The Rude Golfer (1)

*Vocabulary:


• chuckle: cười thầm
• crackling: giòn, vỡ
• etiquette: nghi thức xã giao
• fellow: gã
• glare: nhìn giận dữ, chiếu sáng, chói loà
• golfer: người đánh gôn
• orthopedist: khoa chỉnh hình
• overweight: quá trọng lượng
• putt:
• rude: thô lỗ
• wiry: gân guốc, dẻo dai, không mệt mỏi

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Was Roy thinking about hitting someone? Yes

• Was he thinking about hitting a fellow bowler? No

• Had Roy and Danny just met? Yes

• Was Danny a successful teacher? No

• Was Danny skinny? No

• Was Roy a retired Army officer? Yes

• Was Roy riding in a golf cart? No

• Did Roy say anything when Danny stood directly behind Roy? No

• Was it bad golf etiquette to stand behind Roy? Yes

• Did Roy hit a bad tee shot? Yes

==========================================================

*Fill in blanks:

If he says one more thing to me,_I___ ’m going to hit him, Roy thought. Roy was __thinking__ about Danny, a fellow golfer he had just __met__ today. Danny was a successful orthopedist, 60 years __old__ and quite overweight. Roy was a retired Army _officer___ , 80 and wiry. Roy was walking; Danny was ____riding__ in a golf cart.

On the second tee, ____Danny__ stood directly behind Roy as Roy was getting ____ready__ to hit. Although that was bad golf etiquette, ___Roy_ didn’t say anything. But because he was thinking __about__ Danny instead of golf, Roy hit a bad __tee__ shot. Danny chuckled at Roy’s bad effort. “You __should__ have kept your head down,” Danny told Roy.

__On__ the fourth green, Danny took his glove off __just__ as Roy was getting ready to putt. Roy __heard__ the glove's Velcro crackling and missed a two-foot _putt___ . He glared at Danny. Danny looked straight back __at__ him. “Those short putts are the first to __go__ when you get old, right, Roy?”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Kẻ đánh gôn thô lỗ (1)

Nếu hắn nói một điều gì nữa với tôi, tôi sẽ đánh hắn. Roy nghĩ. Roy nghĩ về Danny, gã đánh gôn mà ông vừa gắp hôm nay. Danny là một người chỉnh hình thành công, 60 tuổi và hơi thừa cân. Roy là một nhân viên quân đội nghỉ hưu, 80 và dẻo dai. Roy đang đi bộ; Danny lái xe đánh gôn.

Ở cú đánh thứ hai, Danny đứng ngay sau Roy khi Roy chuẩn bị đánh. Mặc dù đó là một cách cư xử đánh gôn xấu, Roy không nói gì. Nhưng vì ông đang nghĩ về Danny thay vì đánh gôn, Roy đã đánh một cú tệ. Danny cười về cố gắng tệ hại của Roy. "Ông nên giữ đầu thấp xuống," Danny bảo Roy.

Trên lần đánh thứ tư, Danny cởi bao tay ra ngay khi Roy chuẩn bị đánh. Roy nghe tiếng loạt soạt của bao tay Velcro và đánh hụt cú hai foot. Ông nhìn Danny giận dữ. Danny nhìn thẳng lại ông. "Những cú đánh ngắn là những cú ra đi đầu tiên khi trở nên già đi, đúng không, Roy?"

434921 top -
LESON 195:

THE RUDE GOLFER (1) - MỘT TAY CHƠI GÔN KHIẾM NHÃ.(1)

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• chuckle: cười thầm, cười mĩm một mình.
• crackling: tiếng lách tách, tiếng lốp bốp.
• etiquette: quy tắc ứng xử.
• fellow: ông bạn, thắng cha, gã, bạn.
• glare: nhìn trừng trừng/giận dữ.
• golfer: người chơi gôn.
• orthopedist: nhà chuyên khoa chỉnh hình.
• overweight: quá trọng lượng, béo phì.
• putt: cú đánh nhẹ/gạt nhẹ/đẩy nhẹ banh vào lỗ đáng gôn.
• rude: thô lỗ, bất lịch sự khiếm nhã.
• wiry: dẻo dai.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Was Roy thinking about hitting someone?
- Yes, he was.

• Was he thinking about hitting a fellow bowler?
- No, he wasn't. He was thinking about hitting a fellow golfer.

• Had Roy and Danny just met?
- Yes, they had.

• Was Danny a successful teacher?
- No, he wasn't. He was a successful orthopedist.

• Was Danny skinny?
- No, he wasn't. He was wiry.

• Was Roy a retired Army officer?
- Yes, he was.

• Was Roy riding in a golf cart?
- No, he wasn't. He was walking.

• Did Roy say anything when Danny stood directly behind Roy?
- No, he didn't.

• Was it bad golf etiquette to stand behind Roy?
- Yes, it was.

• Did Roy hit a bad tee shot?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
If he says one more thing to me, I ’m going to hit him, Roy thought. Roy was thinking about Danny, a fellow golfer he had just met today. Danny was a successful orthopedist, 60 years old and quite overweight. Roy was a retired Army officer, 80 and wiry. Roy was walking; Danny was riding in a golf cart.

On the second tee, Danny stood directly behind Roy as Roy was getting resdy to hit. Although that was bad golf etiquette, Roy didn’t say anything. But because he was thinking about Danny instead of golf, Roy hit a bad tee shot. Danny chuckled at Roy’s bad effort. “You should have kept your head down,” Danny told Roy.

On the fourth green, Danny took his glove off just as Roy was getting ready to putt. Roy heard the glove's Velcro crackling and missed a two-foot putt. He glared at Danny. Danny looked straight back at him. “Those short putts are the first to do when you get old, right, Roy?”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Nếu hắn nói thêm một điều gì nữa với mình, mình sẽ đánh hắn, Roy nghĩ thế. Roy đang nghĩ về Danny, một người cùng chơi gôn ông gặp ngày hôm nay. Danny là một chuyên gia chỉnh hình thành đạt, 60 tuổi và hơi béo phì. Roy là một sĩ quan quân đội đã về hưu, 80 tuổi, mảnh khảnh nhưng dẻo dai. Roy đi bộ; Danny đi trên xe di chuyển trên sân gôn.

Trong lần phát bóng thứ nhì, Danny đứng ngay phía sau Roy khi Roy chuẩn bị đánh bóng. Cho dù điều đó không hay ho chút nào trong quy tắc ứng xử khi chơi gôn, Roy không nói điều gì. Nhưng do ông nghĩ ngợi về Danny thay vì nghĩ về việc đánh gôn, Roy đã phát bóng hỏng. Danny cười tủm tỉm trước nỗ lực tệ hại của Roy. "Ông phải giữ đầu ông thấp xuống chứ," Danny bảo Roy.

Ở lượt vào khoảng cỏ đánh gôn lần thứ tư, Danny cởi găng tay của hắn ngay khi Roy chuẩn bị đẩy bóng. Roy nghe tiếng rột roạt từ khoá dán của đôi găng tay và bỏ lỡ một cú đẩy hai foot (0,7m). Ông tức giận nhìn Danny. Danny nhìn thẳng lại ông. "Những cú đẩy ngắn là việc nên làm đầu tiên khi ông già đi, đúng thế chứ, Roy?"

469306 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.