.
ESL 184: A Cleaner River (2)


ESL 184: A Cleaner River (2)


Download


The three brothers went out on the river almost every day, weather permitting. They tied some rowboats behind their boat to use as floating trash cans. They picked up all the trash they could see floating in the river. Friends joined them. Then friends told other friends, and by the end of the first year there were more than 200 volunteers helping the Green Fleet clean up the river. In the first 365 days, the brothers estimated that they had removed more than 10 tons of trash from the river. Their work was creating a cleaner-looking and cleaner-smelling river.

Corporations got involved and donated money and materials. By the end of the second year, the Green Fleet had grown to four boats and four barges. The brothers appeared on radio talk shows and on local and national TV shows. Activists throughout the nation began organizing their own Green Fleets.

The Green Fleet got bigger and better every year. Five years after its inception, the three brothers were able to go snorkeling on weekends in their river. Unfortunately, a year later, Manny accidentally stuck himself with a hypodermic needle while picking up a dirty plastic bag. He got an infection but didn't see a doctor until it was too late. At Manny's funeral, his brothers vowed to carry on their volunteer work until they were too sick or old to do it any longer. To honor Manny, the St. James city council voted to rename the city's largest park after him.

365116 top -


*Vocabulary:

• accidentally:
• barge:
• corporation:
• donate:
• estimate:
• float:
• funeral:
• hypodermic:
• inception:
• infection:
• involve:
• needle:
• permit:
• remove:
• rowboat:
• smell:
• snorkel:
• tie:
• volunteer:
• vow:

=======================

*Yes/No Questions:

• Did the three brothers go out on the river every day?

• Did they tie some rowboats behind their boat?

• Did they pick up all the trash they could see floating in the river?

• Were there more than 365 volunteers by the end of the first year?

• Did the brothers estimate that they had removed more than 10 tons of trash?

• Were they creating a cleaner river?

• Did corporations donate money and materials?

• Had the fleet grown to two boats and two barges by the end of the fourth year?

• Did the brothers appear in a movie?

• Did activists throughout the world begin organizing their own Green Fleets?

=====================

*Fill in blanks:

The three brothers went out on the river ____ every day, weather permitting. They tied some rowboats ____ their boat to use as floating trash cans. ____ picked up all the trash they could see ____ in the river. Friends joined them. Then friends____ other friends, and by the end of the ____ year there were more than 200 volunteers helping ____ Green Fleet clean up the river. In the ____ 365 days, the brothers estimated that they had ____ more than 10 tons of trash from the ____ . Their work was creating a cleaner-looking and cleaner-smelling ____ .

Corporations got involved and donated money and materials. ____ the end of the second year, the Green ____ had grown to four boats and four barges. ____ brothers appeared on radio talk shows and on ____ and national TV shows. Activists throughout the nation ____ organizing their own Green Fleets.

The Green Fleet ____ bigger and better every year. Five years after ____ inception, the three brothers were able to go ____ on weekends in their river. Unfortunately, a year ____ , Manny accidentally stuck himself with a hypodermic needle ____ picking up a dirty plastic bag. He got ____ infection but didn’t see a doctor until it ____ too late. At Manny's funeral, his brothers vowed ____ carry on their volunteer work until they were____ sick or old to do it any longer. ____ honor Manny, the St. James city council voted ____ rename the city's largest park after him.

======================

*Translate into Vietnamese:

..........

365119 top -

ESL 184: A Cleaner River (2)

*Vocabulary:


• accidentally: tình cờ, tai nạn
• barge: xà lan, đụng phải
• corporation: liên kết
• donate: tặng
• estimate: đánh giá
• float: nổi
• funeral: đám tang
• hypodermic: tiêm dưới da
• inception: sự khởi đầu
• infection: nhiễm độc
• involve: bao gồm
• needle: kim
• permit: cho phép
• remove: cởi bỏ
• rowboat: thuyền chèo
• smell: mùi
• snorkel: ống thông hơi của thợ lặn
• tie: cột chặt
• volunteer: tình nguyện
• vow: lời thề

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did the three brothers go out on the river every day?
Yes

• Did they tie some rowboats behind their boat? Yes

• Did they pick up all the trash they could see floating in the river? Yes

• Were there more than 365 volunteers by the end of the first year? No

• Did the brothers estimate that they had removed more than 10 tons of trash? Yes

• Were they creating a cleaner river? Yes

• Did corporations donate money and materials? Yes

• Had the fleet grown to two boats and two barges by the end of the fourth year? No

• Did the brothers appear in a movie? No

• Did activists throughout the world begin organizing their own Green Fleets? No

===========================================================

*Fill in blanks:

The three brothers went out on the river __almost__ every day, weather permitting. They tied some rowboats _behind___ their boat to use as floating trash cans. __They__ picked up all the trash they could see __floating__ in the river. Friends joined them. Then friends__told__ other friends, and by the end of the __first__ year there were more than 200 volunteers helping ___the_ Green Fleet clean up the river. In the __first__ 365 days, the brothers estimated that they had __removed__ more than 10 tons of trash from the _river___ . Their work was creating a cleaner-looking and cleaner-smelling ____river__ .

Corporations got involved and donated money and materials. __By__ the end of the second year, the Green _Fleet___ had grown to four boats and four barges. _The___ brothers appeared on radio talk shows and on ____local__ and national TV shows. Activists throughout the nation ____began__ organizing their own Green Fleets.

The Green Fleet __got__ bigger and better every year. Five years after __its__ inception, the three brothers were able to go ____snorkeling__ on weekends in their river. Unfortunately, a year ____later__ , Manny accidentally stuck himself with a hypodermic needle ____while__ picking up a dirty plastic bag. He got __an__ infection but didn’t see a doctor until it __was__ too late. At Manny's funeral, his brothers vowed _to___ carry on their volunteer work until they were__too__ sick or old to do it any longer. __To__ honor Manny, the St. James city council voted __to__ rename the city's largest park after him.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người làm sạch dòng sông (2)

Ba người anh em đi trên sông hầu hết mỗi ngày, khi thời tiết cho phép. Họ cột vài chiếc thuyền chèo sau chiếc thuyền của họ để dùng như thùng rác nổi. Họ nhặt tất cả những rác mà họ thấy nổi trên dòng sông. Các bạn bè cũng gia nhập cùng với họ. Những người bạn nay nói với các bạn khác, và đến cuối năm đầu tiên có hơn 200 tình nguyện viên giúp Đội Xanh làm sạch dòng sông. Trong 365 ngày đầu tiên, các anh em dự tính họ đã lấy khỏi dòng sông 10 tấn rác. Công việc của họ tạo nên một dòng sông trông sạch và không bốc mùi.

Các tổ chức cũng vào cuộc và tài trợ tiền và nguyên liệu. Cuối năm thứ hai, Đội Xanh đã phát triển thành bốn tàu và bốn xà lan. Các anh em xuất hiện trên đài phát thanh và trên truyền hình địa phương và quốc gia. Các nhà hoạt động xuyên quốc gia bắt đầu tổ chức những Đội Xanh của họ.

Đội Xanh càng lớn và càng tốt hơn mỗi năm. Năm năm sau khi khởi đầu, ba anh em có thể lặn vào cuối tuần trên dòng sông của họ. Không may thay, một năm sau, Manny đâm phải một cây kim tiêm dưới da khi vớt bịch rác ny lông. Ông bị nhiễm trùng nhưng không đi bác sĩ cho đến khi quá trễ. Tại lễ tang của Manny, các anh em của ông thề sẽ tiếp tục công việc tình nguyện của họ cho đến khi quá bệnh hoặc quá già để làm. Để vinh danh Manny, hội đồng thành phố St. James bỏ phiếu đồng ý để đổi tên công viên rộng nhất dưới tên ông.

434239 top -
LESSON 184:

A CLEANER RIVER (2)- NGƯỜI LÀM SẠCH DÒNG SÔNG (2)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• accidentally: tình cờ, ngẫu nhiên.
• barge: xà lan, xuồng lớn.
• corporation: công ty kinh doanh.
• donate: biếu, tặng, hiến, cho.
• estimate: ước chừng, ước lượng.
• float: nổi, trôi lềnh bềnh, phao cứu sinh.
• funeral: tang lễ.
• hypodermic: kim tiêm dưới da.
• inception: khởi đầu, bắt đầu.
• infection: nhiễm trùng.
• involve: thu hút tâm trí.
• needle: kim.
• permit: cho phép.
• remove: dời đi, di chuyển, dọn dẹp.
• rowboat: thuyền có mái chèo.
• smell: ngửi, ngửi thấy, có mùi, toả mùi.
• snorkel: bơi với một ống thở.
• tie: cột, buột, trói, thắt.
• volunteer: tình nguyện viên.
• vow: thề, nguyền, hứa hẹn, tuyên thệ.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did the three brothers go out on the river every day?
- Yes, they did. The three brothers went out on the river almost every day

• Did they tie some rowboats behind their boat?
- Yes, they did.

• Did they pick up all the trash they could see floating in the river?
- Yes, they did.

• Were there more than 365 volunteers by the end of the first year?
- No, there weren't. There were more than 200 volunteers by the end of the first year.

• Did the brothers estimate that they had removed more than 10 tons of trash?
- Yes, they did.

• Were they creating a cleaner river?
- Yes, they were.

• Did corporations donate money and materials?
- Yes, they did.

• Had the fleet grown to two boats and two barges by the end of the fourth year?
- No, it hadn't. The fleet had grown to four boats and four barges by the end of the second year.

• Did the brothers appear in a movie?
- No, they didn't. They appeared on radio talk shows and on local and national TV shows.

• Did activists throughout the world begin organizing their own Green Fleets?
- No, they didn't. Activists throughout the nation began organizing their own Green Fleets.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
The three brothers went out on the river almost every day, weather permitting. They tied some rowboats behindtheir boat to use as floating trash cans. Theypicked up all the trash they could see floating in the river. Friends joined them. Then friends told other friends, and by the end of the first year there were more than 200 volunteers helping the Green Fleet clean up the river. In the first 365 days, the brothers estimated that they had removed more than 10 tons of trash from the river . Their work was creating a cleaner-looking and cleaner-smelling river .

Corporations got involved and donated money and materials. At the end of the second year, the Green Fleet had grown to four boats and four barges. The brothers appeared on radio talk shows and on local and national TV shows. Activists throughout the nation began organizing their own Green Fleets.

The Green Fleet got bigger and better every year. Five years after its inception, the three brothers were able to go snorkeling on weekends in their river. Unfortunately, a year later, Manny accidentally stuck himself with a hypodermic needle while picking up a dirty plastic bag. He got an infection but didn’t see a doctor until it was too late. At Manny's funeral, his brothers vowed to carry on their volunteer work until they were too sick or old to do it any longer. To honor Manny, the St. James city council voted to rename the city's largest park after him.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Khi thời tiết cho phép, ba anh em ra sông hầu như mỗi ngày. Họ cột vài chiếc thuyền có mái chèo ở phía sau chiếc thuyền của mình để sử dụng như một thùng rác nổi. Họ nhặt tất cả rác rưởi nổi trôi trên sông mà họ có thể thấy được. Bạn bè tham gia cùng với họ. Rồi những người bạn này nói với những người bạn khác, và vào cuối năm đầu tiên có khoảng hơn 200 tình nguyện viên giúp Hạm đội Xanh dọn sạch dòng sông. Trong 365 ngày đầu tiên, mấy anh em ước chừng họ đã dọn dẹp chuyển đi được hơn 10 tấn rác từ dòng sông. Việc làm của họ đã tạo ra một con sông trong xanh và trong sạch.

Các công ty đều quan tâm và ủng hộ tiền bạc cùng nguyên vật liệu. Vào cuối năm thứ hai, Hạm đội Xanh đã tăng lên bốn chiếc thuyền và bốn chiếc sà-lan. Mấy anh em xuất hiện trong các chương trình trò chuyện trên ra-đi-ô và chương trình truyền hình của địa phương và cả nước. Các nhà hoạt động xã hội trên khắp đất nước bắt đầu tổ chức các Hạm đội Xanh của riêng mình.

Cứ mỗi năm, Hạm đội Xanh lại lớn mạnh hơn và hoàn thiện hơn. Năm năm sau khi bắt đầu, vào dịp cuối tuần, ba anh em đã có thể bơi với ống thở trên dòng sông của mình. Thật không may, Manny vô tình đâm phải một cái kim tiêm dưới da trong lúc nhặt một chiếc túi nhựa bẩn. Ông bị nhiễm trùng nhưng không đến bác sĩ khám bệnh cho đến khi đã quá trễ. Tại lễ tang của Manny, các em của ông nguyện tiếp tục công việc tình nguyện của họ cho đến khi họ quá ốm yếu hoặc quá già để làm thêm nữa. Để tôn vinh Manny, hội đồng Thành phố St. James biểu quyết thông qua việc thay tên ông cho công viên lớn nhất của thành phố.

466898 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.