.
ESL 173: The Christmas Gift (2)


ESL 173: The Christmas Gift (2)


Download


Many people were enjoying themselves in the park that Christmas day. A group of people were playing volleyball. All the tennis courts were packed. Some people were lawn bowling. Holding hands, Hugo and Kayleen walked all the way around the park. They played soccer with a pine cone. They petted a dog and talked to its owner.

When they returned to Kayleen's apartment, Hugo dug into the plastic bag and pulled out an old clamp-on lamp from his apartment that he hadn't used for years. "What's this?" Kayleen asked.

"I thought you might like this lamp," Hugo replied. "Your apartment needs more light. I was going to throw it out, but then I thought you might want it."

"It's Christmas day, and you're bringing me a used lamp? A used lamp that doesn't even have a bulb in it?! Is that the best thing you could come up with on Christmas day? Look here, you didn't even bother to clean this thing before bringing it into my house!" Indeed, Hugo had missed a couple of spots on the lamp where dust had accumulated. Jeez, Hugo muttered to her, if she didn't like it, he'd take it home.

"No," she ordered. "Give it to me." Feeling better, he gave it to her. She opened the door and threw it outside. "All you can give me on Christmas day is second-hand crap?! That's all I'm worth to you? Get out of here, and take your bag of garbage with you, Santa Claus!"

359873 top -


*Vocabulary:

• accumulate:
• bother:
• bowling:
• clamp:
• cone:
• court:
• crap:
• dig:
• dust:
• garbage:
• lawn:
• mutter:
• pack:
• pine:
• soccer:
• spot:
• tennis:
• volleyball:
• worth:

====================

*Yes/No Questions:

• Were people enjoying themselves in the park?

• Were people playing volleyball and tennis?

• Were the tennis courts empty?

• Did Hugo and Kayleen walk all the way around the park?

• Did they play soccer under a pine tree?

• Did they return to her house?

• Did he pull an old lamp out of the plastic bag?

• Had he been using the lamp for years?

• Did he think she might like that lamp?

• Did he say that her apartment needed more space?

=====================

*Fill in blanks:

Many people were enjoying themselves in the park _____ Christmas day. A group of people were playing _____ . All the tennis courts were packed. Some people _____ lawn bowling. Holding hands, Hugo and Kayleen walked _____ the way around the park. They played soccer _____ a pine cone. They petted a dog and _____ to its owner.

When they returned to Kayleen’s _____ , Hugo dug into the plastic bag and pulled_____ an old clamp-on lamp from his apartment that _____ hadn’t used for years. “What’s this?” Kayleen asked.

“_____ thought you might like this lamp,” Hugo replied. “_____ apartment needs more light. I was going to_____ it out, but then I thought you might _____ it.”

“It’s Christmas day, and you’re bringing me _____ used lamp? A used lamp that doesn’t even _____ a bulb in it?! Is that the best _____ you could come up with on Christmas day? _____ here, you didn’t even bother to clean this _____ before bringing it into my house!” Indeed, Hugo _____ missed a couple of spots on the lamp _____ dust had accumulated. Jeez, Hugo muttered to her, _____ she didn’t like it, he’d take it home.

“_____ ,” she ordered. “Give it to me.” Feeling better, _____ gave it to her. She opened the door _____ threw it outside. “All you can give me _____ Christmas day is second-hand crap?! That’s all I’m _____ to you? Get out of here, and take_____ bag of garbage with you, Santa Claus!”

=====================

*Translate into Vietnamese:

..........

359878 top -

ESL 173: The Christmas Gift (2)

*Vocabulary:


• accumulate: kích thích
• bother: bận tâm
• bowling: chơi bowling
• clamp: cái bàn kẹp
• cone: mũ
• court: tranh thủ tình cảm
• crap: phân
• dig: đào
• dust: bụi
• garbage: rác
• lawn: quần vợt
• mutter: lầm bầm
• pack: gói
• pine: thông
• soccer: đá banh
• spot: vết
• tennis: tennis
• volleyball: bóng chuyền
• worth: đáng gía

====================

*Yes/No Questions:

• Were people enjoying themselves in the park? Yes

• Were people playing volleyball and tennis? Yes

• Were the tennis courts empty? No

• Did Hugo and Kayleen walk all the way around the park?
Yes

• Did they play soccer under a pine tree? No

• Did they return to her house? Yes

• Did he pull an old lamp out of the plastic bag? Yes

• Had he been using the lamp for years? No

• Did he think she might like that lamp? Yes

• Did he say that her apartment needed more space? No

=====================

*Fill in blanks:

Many people were enjoying themselves in the park __that___ Christmas day. A group of people were playing _volleyball____ . All the tennis courts were packed. Some people __were___ lawn bowling. Holding hands, Hugo and Kayleen walked __all___ the way around the park. They played soccer ___with__ a pine cone. They petted a dog and __talked___ to its owner.

When they returned to Kayleen’s __apartment___ , Hugo dug into the plastic bag and pulled___out__ an old clamp-on lamp from his apartment that __he___ hadn’t used for years. “What’s this?” Kayleen asked.

“___I__ thought you might like this lamp,” Hugo replied. “__Your___ apartment needs more light. I was going to__through___ it out, but then I thought you might __want___ it.”

“It’s Christmas day, and you’re bringing me ___a__ used lamp? A used lamp that doesn’t even __have___ a bulb in it?! Is that the best __thing___ you could come up with on Christmas day? __Look___ here, you didn’t even bother to clean this __thing___ before bringing it into my house!” Indeed, Hugo __had___ missed a couple of spots on the lamp ___where__ dust had accumulated. Jeez, Hugo muttered to her, __if___ she didn’t like it, he’d take it home.

“___No__ ,” she ordered. “Give it to me.” Feeling better, __he___ gave it to her. She opened the door ___and__ threw it outside. “All you can give me ___on__ Christmas day is second-hand crap?! That’s all I’m ____worth___ to you? Get out of here, and take__your___ bag of garbage with you, Santa Claus!”

=====================

*Translate into Vietnamese:

Quà Giáng Sinh (2)

Nhiều người đang tận hưởng trong công viên vào ngày Giáng Sinh đó. Một nhóm người đang chơi bóng chuyền. Tất cả sân tennis đều đầy. Vài người tập bowling. Cầm tay nhau, HUgo và Kayleen đi bộ xung quanh công viên. Họ chơi đá những quả thông. Họ nựng con chó và nói chuyện với chủ của nó.

Khi họ về lại căn hộ của Kayleen, Hugo lục trong túi nhựa lấy ra một cái cặp đèn cũ từ căn hộ của anh mà anh đã không dùng bao năm. "Cái gì vậy?" Kayleen hỏi.

"Anh nghĩ em có thể thích cái đèn này," Hugo đáp. "Căn hộ của em cần ánh sáng hơn. Anh định vứt nó đi, nhưng anh chợt nghĩ em có thể muốn nó."

"Hôm nay là Giáng Sinh, và anh đem cho em cái đèn cũ? Một cái đèn cũ còn không có bóng trong đó? Đó là cái tốt nhất anh có thể nghĩ ra vào Giáng Sinh? Nhìn đây, anh còn chẳng thèm chùi sạch thứ này trước khi đem đến nhà tôi! Thật ra, Hugo đã quên vài vết trên chiếc đèn, nơi bụi bám. Jeez, Hugo lầm bầm, nếu cô ấy không thích, anh sẽ mang về nhà.

"Không," cô ra lệnh. "Đưa nó đây." Cảm thấy tốt hơn, anh đưa nó cho cô. cô mở cửa và quẳng nó ra ngoài. "Tất cả anh có thể đưa cho tôi vào ngày Giáng Sinh chỉ là một đống phân đã qua sử dụng?! Đó là giá trị mà tôi có với anh? Cút đi, và đem luôn bao rác với anh, Ông già Noel!"

433478 top -
LESSON 173:

THE CHRISTMAS GIFT (2)- MÓN QUÀ GIÁNG SINH (2)

===========================================================

*Vocabulary:

-------------------------------------------------------------------
• accumulate: chất đống, chồng chất.
• bother: lo lắng, bận tâm, áy náy.
• bowling: môn bóng gỗ.
• clamp: cái kềm, cái kẹp, bàn kẹp.
• cone: hình nón, vật hình nón.
• court: sân quần vợt.
• crap: phân, thứ tào lao.
• dig: đào, bới, xới, bới ra, tìm ra.
• dust: bụi, rác.
• garbage: rác, những điều/thứ không ra gì.
• lawn: bãi cỏ.
• mutter: lầm bầm, càu nhàu.
• pack: thu xếp, sắp xếp, ngưng hoạt động.
• pine: trái thông.
• soccer: (môn) đá banh
• spot: dấu, đốm, vết, vết nhơ, vết đen.
• tennis: (môn) quần vợt.
• volleyball: (môn)bóng chuyền.
• worth: có giá, giá trị.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Were people enjoying themselves in the park?
- Yes, they were.

• Were people playing volleyball and tennis?
- No, they weren't. Because all the tennis courts were packed, they were playing volleyball.

• Were the tennis courts empty?
- Yes, it were.

• Did Hugo and Kayleen walk all the way around the park?
- Yes, they did.

• Did they play soccer under a pine tree?
- No, they didn't. They played soccer with a pine tree.

• Did they return to her house?
- No, they didn't. They returned to her apartment.

• Did he pull an old lamp out of the plastic bag?
- Yes, he did.

• Had he been using the lamp for years?
- No, he hadn't.

• Did he think she might like that lamp?
- Yes, he did.

• Did he say that her apartment needed more space?
- No, he didn't. He said that her apartment needed more light.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Many people were enjoying themselves in the park that Christmas day. A group of people were playing volleyball. All the tennis courts were packed. Some people played lawn bowling. Holding hands, Hugo and Kayleen walked all the way around the park. They played soccer with a pine cone. They petted a dog and talked to its owner.

When they returned to Kayleen’s apartment, Hugo dug into the plastic bag and pulled out an old clamp-on lamp from his apartment that he hadn’t used for years. “What’s this?” Kayleen asked.

I thought you might like this lamp,” Hugo replied. “Your apartment needs more light. I was going to throw it out, but then I thought you might want it.”

“It’s Christmas day, and you’re bringing me an used lamp? A used lamp that doesn’t even have a bulb in it?! Is that the best thing you could come up with on Christmas day? Look here, you didn’t even bother to clean this thing before bringing it into my house!” Indeed, Hugo had missed a couple of spots on the lamp where dust had accumulated. Jeez, Hugo muttered to her, If she didn’t like it, he’d take it home.

No ,” she ordered. “Give it to me.” Feeling better, he gave it to her. She opened the door and threw it outside. “All you can give me on Christmas day is second-hand crap?! That’s all I’m worth to you? Get out of here, and take your bag of garbage with you, Santa Claus!”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Nhiều người đang vui chơi thoả thích trong công viên vào ngày lễ Giáng Sinh. Một nhóm người đang chơi bóng chuyền. Tất cả các sân quần vợt đều chật ních. Một số người chơi trò ném gỗ trên bãi cỏ. Tay trong tay, Hugo và Kayleen đi dạo vòng quanh khu công viên. Họ chơi trò đá banh với một trái thông. Họ nựng nịu một chú chó và trò chuyện với người chủ của nó.

Khi họ quay trở về căn hộ của Kayleen, Hugo lục tìm trong chiếc túi nhựa và lôi ra một cái đèn để bàn cũ kỹ ở trong căn hộ của anh mà anh đã không dùng đến từ nhiều năm rồi. "Cái gì thế?" Kayleen hỏi.

"Anh nghĩ em có thể thích cái đèn này," Hugo trả lời. "Căn hộ của em cần thêm ánh sáng. Anh tính vứt nó cho rồi, nhưng rồi anh nghĩ có thể em còn cần đến nó."

"Vào ngày Giáng Sinh, và anh mang đến cho tôi một chiếc đèn đã xài rồi? Một chiếc đèn thậm chí không có cả bóng đèn? Đó là thứ tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra vào dịp Giáng Sinh? Anh nhìn xem, Anh thậm chí không thèm quan tâm đến việc chùi sạch sẽ món đồ này trước khi mang nó vào nhà của tôi!" Quả thực, Hugo đã quên một vài vết bẩn trên chiếc đèn nơi bụi bặm chồng chất ở đó. Ừm, Hugo làu bàu với cô, nếu cô không thích nó, anh sẽ mang về nhà.

"Không đâu," cô ra lệnh. "Đưa nó đây cho tôi." Cảm thấy khá hơn, anh đưa nó cho cô. Cô mở cửa và ném ra ngoài. "Tất cả những thứ anh có thể tặng tôi trong ngày Giáng Sinh là một thứ tào lao đã xài rồi?! Đối với anh tất cả con người tôi chỉ đáng giá thế thôi sao? Ra khỏi đây ngay, và mang cái túi đựng rác rưởi của anh ra cùng anh luôn, Ông già Nô-en !"

464482 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.