.
ESL 163: Tuberculosis Still Kills


ESL 163: Tuberculosis Still Kills


Download


There are some "good" things about the disease of tuberculosis (TB). One is that it can be cured. Another is that TB is not spread by shaking hands, sharing dishes, or sharing clothing. Another is that people usually catch it only from others that they are with constantly—such as family, friends, or coworkers. The occasional cough or sneeze from a nearby stranger doesn't transmit TB.

Many people think TB is rare, like bubonic plague or smallpox. Yet TB still occurs worldwide, killing almost 2 million people a year! Most victims are young or elderly, and live in developing countries. Yet even in developed countries, TB is a killer. In the US, TB killed 650 people in 2005.

Caused by bacteria, most forms of TB can be treated with antibiotics. The antibiotics must be taken for weeks, however, before the victim completely recovers. Ignoring doctor's orders, some victims stop taking their antibiotics as soon as they start feeling better; they risk catching a stronger version of TB in the future.

TB usually attacks the lungs. Symptoms vary. But common symptoms include fatigue, lots of coughing, loss of appetite, chest pain, and spitting up blood. A simple skin test, followed if necessary by a chest x-ray, will determine if active TB exists. If so, a doctor will prescribe antibiotics.

More than a billion people have inactive TB. It becomes active and life-threatening only when a person's immune system weakens because of aging or a serious illness.

357442 top -


*Vocabulary:

• antibiotics:
• appetite:
• bacteria:
• constantly:
• cure:
• disease:
• elderly:
• fatigue:
• ignore:
• immune:
• occasional:
• prescribe:
• rare:
• recovers:
• sneeze:
• spread:
• symptom:
• transmit:
• tuberculosis:
• vary:
• version:

=====================

*Yes/No Questions:

• Can tuberculosis (TB) be cured?

• Can TB be spread by shaking hands?

• Do people usually catch it from family, friends, or coworkers?

• Is TB a rare disease?

• Are bubonic plague and smallpox rare diseases?

• Does TB kill almost 2 billion people a year?

• Are most TB victims teenagers and young adults?

• Do most victims live in developing countries?

• Did TB kill a million people in the U.S. in 2005?

• Can most forms of TB be treated with antibiotics?

===================

*Fill in blanks:

There are some “good” things about the disease ____ tuberculosis (TB). One is that it can be ____ . Another is that TB is not spread by ____ hands, sharing dishes, or sharing clothing. Another is ____ people usually catch it only from others that ____ are with constantly—such as family, friends, or coworkers. ____ occasional cough or sneeze from a nearby stranger ____ 't transmit TB.

Many people think TB is rare, ____ bubonic plague or smallpox. Yet TB still occurs ____ , killing almost 2 million people a year! Most ____ are young or elderly, and live in developing ____ . Yet even in developed countries, TB is a ____ . In the US, TB killed 650 people in ____ .

Caused by bacteria, most forms of TB can ____ treated with antibiotics. The antibiotics must be taken ____ weeks, however, before the victim completely recovers. Ignoring ____ 's orders, some victims stop taking their antibiotics as ____ as they start feeling better; they risk catching ____ stronger version of TB in the future.

TB ____ attacks the lungs. Symptoms vary. But common symptoms ____ fatigue, lots of coughing, loss of appetite, chest ____ , and spitting up blood. A simple skin test, ____ if necessary by a chest x-ray, will determine ____ active TB exists. If so, a doctor will ____ antibiotics.

More than a billion people have inactive ____ . It becomes active and life-threatening only when a ____ 's immune system weakens because of aging or a ____ illness.

======================

*Translate into Vietnamese:

………………

357446 top -

ESL 163: Tuberculosis Still Kills

*Vocabulary:


• antibiotics: kháng sinh
• appetite: ăn ngon
• bacteria: vi trùng
• constantly: thường xuyên
• cure: chữa khỏi
• disease: bệnh
• elderly: người lớn
• fatigue: mệt mỏi
• ignore: phớt lờ
• immune: miễn dịch
• occasional: thỉnh thoảng
• prescribe: thuốc chỉ định
• rare: hiếm
• recovers: hồi phục
• sneeze: sổ mũi
• spread: lan truyền
• symptom: dấu hiệu
• transmit: chuyển
• tuberculosis: bệnh lao
• vary: thay đổi
• version: phiên bản

=====================

*Yes/No Questions:

• Can tuberculosis (TB) be cured? Yes

• Can TB be spread by shaking hands? No

• Do people usually catch it from family, friends, or coworkers? Yes

• Is TB a rare disease? No

• Are bubonic plague and smallpox rare diseases? Yes

• Does TB kill almost 2 billion people a year? Yes

• Are most TB victims teenagers and young adults? No

• Do most victims live in developing countries? Yes

• Did TB kill a million people in the U.S. in 2005? No

• Can most forms of TB be treated with antibiotics? Yes

===================

*Fill in blanks:

There are some “good” things about the disease _of___ tuberculosis (TB). One is that it can be _cured___ . Another is that TB is not spread by __shaking___ hands, sharing dishes, or sharing clothing. Another is ___that_ people usually catch it only from others that _they___ are with constantly—such as family, friends, or coworkers. __The__ occasional cough or sneeze from a nearby stranger ____doessn__ 't transmit TB.

Many people think TB is rare, __like__ bubonic plague or smallpox. Yet TB still occurs __worldwide___ , killing almost 2 million people a year! Most __victims___ are young or elderly, and live in developing ____countries__ . Yet even in developed countries, TB is a __killer___ . In the US, TB killed 650 people in _2005___ .

Caused by bacteria, most forms of TB can __be__ treated with antibiotics. The antibiotics must be taken _for___ weeks, however, before the victim completely recovers. Ignoring ____doctor__ 's orders, some victims stop taking their antibiotics as __soon__ as they start feeling better; they risk catching _a___ stronger version of TB in the future.

TB __usually___ attacks the lungs. Symptoms vary. But common symptoms ____include__ fatigue, lots of coughing, loss of appetite, chest _pain___ , and spitting up blood. A simple skin test, __followed___ if necessary by a chest x-ray, will determine __if__ active TB exists. If so, a doctor will ____prescribe__ antibiotics.

More than a billion people have inactive _TB___ . It becomes active and life-threatening only when a __person___ 's immune system weakens because of aging or a __serious___ illness.

======================

*Translate into Vietnamese:

Bệnh lao vẫn giết người

Có một vài điều "tốt" về bệnh lao (TB). Một là nó có thể được chữa khỏi. Thứ nũa là TB không bị lây khi bắt tay, dùng chung dĩa, hay áo quần. Kế nữa là nguời ta thường bị lây từ người khác khi họ thường xuyên - như trong gia đình, bạn bè, hay đồng nghiệp. Một cái ho bất chợt hay xì mũi từ một người lạ không chuyền TB.

Nhiều người nghĩ TB hiếm gặp. Như dịch hạch hay bệnh đậu mùa. Vậy mà lao vẫn xảy ra trên toàn thế giới, giết gần 2 triệu người hàng năm! Hầu hết nạn nhân trẻ hay già, và sống trong nước đang phát triển. Ngay cả trong nước phát triển, lao cũng là kẻ giết người. Ở Mỹ, lao giết 650 người trong năm 2005.

Gây ra bởi vi trùng, hầu hết các loại TB có thể xử lý bằng thuốc kháng sinh. Kháng sinh phải uống hàng tuần. dù sao, trước khi nạn nhân hoàn toàn hồi phục. Phớt lờ lệnh của bác sĩ, vài nạn nhân không uống thuốc ngay vừa khi mới thấy đỡ; họ có nguy cơ nhiễm bệnh lại lao với khuẩn mạnh hơn trong tương lai.

Lao thường tấn công phổi. Triệu chứng đa dạng. Thường bị mệt mỏi, ho nhiều, mất ngon, đau ngực, ho ra máu. Thử nghiệm đơn giản trên da, chiếu tia X ở ngực nếu cần thiết, sẽ xác định có vi trùng lao. Nếu vậy, bác sĩ sẽ kê toa kháng sinh.

Hơn một tỷ người có lao không hoạt động. Chúng sẽ hoạt động và là mối nguy cho mạng sống chỉ khi hệ miễn dịch yếu đi vì già hay bệnh nặng.

433217 top -
LESSON 163:

TURRERCULOSIS STILL KILLS -
BỆNH LAO VẪN TIẾP TỤC LÀM CHẾT NGƯỜI.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• antibiotics: thuốc kháng sinh.
• appetite: sự ngon miệng, sự thèm ăn.
• bacteria: vi khuẩn.
• constantly: thường xuyên.
• cure: sự chữa bệnh, sự điều trị.
• disease: bệnh tật.
• elderly: người lớn tuổi, người già.
• fatigue: sự mệt mỏi, sự mệt nhọc.
• ignore: không để ý đến ai, lờ đi.
• immune: miễn dịch.
• occasional: thỉnh thoảng.
• prescribe: kê đơn thuốc.
• rare: hiếm, hiếm thấy.
• recovers: làm ai bình phục.
• sneeze: hắt hơi.
• spread: lây lan.
• symptom: triệu chứng.
• transmit: truyền.
• tuberculosis: bệnh lao.
• vary: khác nhau, thay đổi.
• version: phiên bản.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Can tuberculosis (TB) be cured?
- Yes, it can.

• Can TB be spread by shaking hands?
- No, it can't.

• Do people usually catch it from family, friends, or coworkers?
- Yes, they do.

• Is TB a rare disease?
- Yes, it is.

• Are bubonic plague and smallpox rare diseases?
- Yes, they are.

• Does TB kill almost 2 billion people a year?
- No, it doen't. TB kills almost 2 million people a year.

• Are most TB victims teenagers and young adults?
- No, they aren't. Most TB victims are young or elderly.

• Do most victims live in developing countries?
- Yes, they do.

• Did TB kill a million people in the U.S. in 2005?
- No, it didn't. TB killed 650 people in the U.S. in 2005.

• Can most forms of TB be treated with antibiotics?
- Yes, they can.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
There are some “good” things about the disease of tuberculosis (TB). One is that it can be cured . Another is that TB is not spread by shaking hands, sharing dishes, or sharing clothing. Another is that people usually catch it only from others that they are with constantly—such as family, friends, or coworkers. The occasional cough or sneeze from a nearby stranger doesn 't transmit TB.

Many people think TB is rare, like bubonic plague or smallpox. Yet TB still occurs worldwide , killing almost 2 million people a year! Most victims are young or elderly, and live in developing countries . Yet even in developed countries, TB is a killer . In the US, TB killed 650 people in 2005 .

Caused by bacteria, most forms of TB can be treated with antibiotics. The antibiotics must be taken for weeks, however, before the victim completely recovers. Ignoring doctor 's orders, some victims stop taking their antibiotics as soon as they start feeling better; they risk catching a stronger version of TB in the future.

TB usually attacks the lungs. Symptoms vary. But common symptoms include fatigue, lots of coughing, loss of appetite, chest pain , and spitting up blood. A simple skin test, followed if necessary by a chest x-ray, will determine if active TB exists. If so, a doctor will prescribed antibiotics.

More than a billion people have inactive TB . It becomes active and life-threatening only when a person 's immune system weakens because of aging or a serious illness.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Có một vài điều "lạc quan" về bệnh lao(TB). Điều thứ nhất là nó có thể điều trị được. Điều khác nữa là TB không bị lây nhiễm bởi những cái bắt tay, chia sớt thức ăn hoặc quần áo. Một điều khác nữa là người ta thường mắc phải bệnh lao chỉ ở những người mà họ gặp thường xuyên-như gia đình, bạn bè, hoặc đồng nghiệp. Thỉnh thoảng có tiếng ho hoặc hắt hơi từ những người lạ ở bên cạnh không làm lây truyền bệnh lao.

Nhiều người nghĩ rằng bệnh lao rất hiếm gặp, giống như bệnh dịch hạch hoặc bệnh đậu mùa. Tuy nhiên TB vẫn xuất hiện trên khắp thế giới, làm chết gần 2 triệu người trong một năm. Hầu hết các nạn nhân là những người trẻ tuổi hoặc già cả và sống ở các nước đang phát triển. Tuy thế ngay cả ở các nước phát triển, TB là một kẻ sát nhân. Ở Hoa Kỳ, TB làm chết 650 người trong năm 2005.

Bị gây ra bởi vi khuẩn, hầu hết các thể lao có thể được điều trị bằng các loại thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh phải được dùng trong nhiều tuần, bất kể như thế nào, trước khi các nạn nhân hoàn toàn bình phục. Phớt lờ các y lệnh của bác sĩ, một vài nạn nhân ngưng dùng các loại thuốc kháng sinh ngay khi họ cảm thấy đã khoẻ hơn; họ có nguy cơ mắc phải một thể lao mạnh hơn trong tương lai.

TB thường tấn công vào các lá phổi. Các triệu chứng khác nhau. Nhưng các triệu chứng phổ biến gồm có mệt mỏi, ho nhiều, chán ăn, đau ngực và nôn ra máu. Một phương pháp thử phản ứng da đơn giản, kế tiếp nếu cần thiết bằng một hình chụp x quang lồng ngực, sẽ xác định được nếu bệnh lao còn tồn tại. Nếu vậy, bác sĩ sẽ kê đơn dùng thuốc kháng sinh.

Hơn một tỷ người mắc phải bệnh lao tiềm ẩn. Nó sẽ phát tác và chỉ đe doạ mạng sống khi hệ thống miễn dịch của con người bị suy giảm do tuổi già hoặc mắc bệnh trầm trọng.

462902 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.