.
ESL 161: Don't Top Off the Tanks


ESL 161: Don't Top Off the Tanks


Download


Alabama Airlines has notified its pilots to stop topping off their fuel tanks. Alarmed, pilot Buck Rogers sent a copy of the memo to Time Magazine, which investigated the matter. It discovered that AA was reacting to a 50-percent increase in fuel prices in the last year alone. The memo warned pilots to put only the amount of fuel into the plane that was necessary to reach the destination.

The memo reminded pilots that their primary responsibility was to ensure that AA's profits increased every quarter. Topping off the tanks resulted in extra fueling time and extra weight. The extra time and weight were reducing company profits. The memo concluded with these instructions: turn off the engines when stuck in long lines on the runways; if there is a strong tailwind, turn off all the engines and glide; and, wherever it is available, use "economy" jet fuel.

Pilots immediately complained, saying that such a policy put their lives and the public's lives at great risk. Yielding to their complaints, AA allowed pilots to put in an extra ten gallons of fuel.

Even with the extra ten gallons, Rogers had two near disasters. The first time, his plane ran out of fuel just as the wheels touched the runway. His plane had to be towed to the terminal. Rogers received a congratulatory phone call from AA's president! The second time, Rogers had to land his plane on a freeway, still under construction, 10 miles short of the Atlanta runway. This time the president told him he was making AA look bad. He told Rogers to save fuel AND land at the airport.

"People have no idea how little AA cares about their safety," Rogers said. "Saving fuel is more important to management than saving lives."

357254 top -


*Vocabulary:

• complain:
• complaint:
• congratulatory:
• destination:
• disaster:
• economy:
• fuel:
• glide:
• investigate:
• jet:
• management:
• memo:
• notify:
• pilot:
• policy:
• profit:
• react:
• remind:
• stick:
• tailwind:
• tank:
• terminal:
• touch:
• tow:
• yield:

=====================

*Yes/No Questions:

• Has Alabama Airlines notified its pilots to stop topping off?

• Did Buck Rogers send the memo to Time Magazine?

• Did Time Magazine investigate the matter?

• Did it discover that AA was reacting to a decrease in fuel prices?

• Did fuel prices increase 50% in the last year?

• Did topping off the tanks result in less fueling time?

• Did topping off the tanks result in extra weight?

• Were the extra time and weight reducing company profits?

• Did the memo tell pilots to turn off the engines if there was a strong headwind?

• Did the memo tell pilots to use "premium" jet fuel?

====================

*Fill in blanks:

Alabama Airlines has notified its pilots to stop ____ off their fuel tanks. Alarmed, pilot Buck Rogers ____ a copy of the memo to Time Magazine, ____ investigated the matter. It discovered that AA was ____ to a 50-percent increase in fuel prices in ____ last year alone. The memo warned pilots to only the amount of fuel into the plane ____ was necessary to reach the destination.

The memo ____ pilots that their primary responsibility was to ensure ____ AA's profits increased every quarter. Topping off the____ resulted in extra fueling time and extra weight. ____ extra time and weight were reducing company profits. ____ memo concluded with these instructions: turn off the ____ when stuck in long lines on the runways; ____ there is a strong tailwind, turn off all ____ engines and glide; and, wherever it is available, ____ "economy" jet fuel.

Pilots immediately complained, saying that ____ a policy put their lives and the public’s ____ at great risk. Yielding to their complaints, AA ____ pilots to put in an extra ten gallons ____ fuel.

Even with the extra ten gallons, Rogers ____ two near disasters. The first time, his plane____ out of fuel just as the wheels touched____ runway. His plane had to be towed to ____ terminal. Rogers received a congratulatory phone call from ____ 's president! The second time, Rogers had to land ____ plane on a freeway, still under construction, 10 ____ short of the Atlanta runway. This time the ____ told him he was making AA look bad. ____ told Rogers to save fuel AND land at ____ airport.

“People have no idea how little AA ____ about their safety,” Rogers said. “Saving fuel is ____ important to management than saving lives.”

====================

*Translate into Vietnamese:

………………

357256 top -

Don't Top Of the Tanks

*Vocabulary:


• complain: than phiền
• complaint: than phiền
• congratulatory: khen ngợi
• destination: điểm đến
• disaster: thảm hoạ
• economy: kinh tế
• fuel: xăng dầu
• glide: trượt
• investigate: nghiên cứu
• jet: máy bay phản lực
• management: quản lý
• memo: ghi nhớ
• notify: ghi nhận
• pilot: phi công
• policy: qui định
• profit: lợi nhuận
• react: phản ứng
• remind: nhắc nhở
• stick: gậy
• tailwind: gió đuôi
• tank: bình
• terminal: kết thúc
• touch: chạm
• tow: lôi kéo
• yield: khuất phục, nhượng bộ

=====================

*Yes/No Questions:

• Has Alabama Airlines notified its pilots to stop topping off?Yes

• Did Buck Rogers send the memo to Time Magazine? Yes

• Did Time Magazine investigate the matter? Yes

• Did it discover that AA was reacting to a decrease in fuel prices? No

• Did fuel prices increase 50% in the last year? Yes

• Did topping off the tanks result in less fueling time? No

• Did topping off the tanks result in extra weight? Yes

• Were the extra time and weight reducing company profits? Yes

• Did the memo tell pilots to turn off the engines if there was a strong headwind? No

• Did the memo tell pilots to use "premium" jet fuel? No

====================

*Fill in blanks:

Alabama Airlines has notified its pilots to stop __topping__ off their fuel tanks. Alarmed, pilot Buck Rogers _sent___ a copy of the memo to Time Magazine, _which___ investigated the matter. It discovered that AA was __reacting__ to a 50-percent increase in fuel prices in _the___ last year alone. The memo warned pilots to only the amount of fuel into the plane __that__ was necessary to reach the destination.

The memo __reminded__ pilots that their primary responsibility was to ensure __that__ AA's profits increased every quarter. Topping off the__tanks__ resulted in extra fueling time and extra weight. The____ extra time and weight were reducing company profits. _The___ memo concluded with these instructions: turn off the __engines__ when stuck in long lines on the runways; _if___ there is a strong tailwind, turn off all __the__ engines and glide; and, wherever it is available, __use__ "economy" jet fuel.

Pilots immediately complained, saying that __such__ a policy put their lives and the public’s __lives__ at great risk. Yielding to their complaints, AA _allowed___ pilots to put in an extra ten gallons __of__ fuel.

Even with the extra ten gallons, Rogers __had__ two near disasters. The first time, his plane__ran__ out of fuel just as the wheels touched__the__ runway. His plane had to be towed to __the__ terminal. Rogers received a congratulatory phone call from __AA__ 's president! The second time, Rogers had to land _his___ plane on a freeway, still under construction, 10 ____miles__ short of the Atlanta runway. This time the ____president__ told him he was making AA look bad. __He__ told Rogers to save fuel AND land at __the__ airport.

“People have no idea how little AA ____cares__ about their safety,” Rogers said. “Saving fuel is ____more__ important to management than saving lives.”

====================

*Translate into Vietnamese:

Không đổ đầy bình xăng

Hãng hàng không Alabama đã thông báo phi công của họ ngưng đổ đầy bình xăng. Báo động, phi công Buck Rogers đã gửi một bảng ghi nhớ đến tờ Thời báo, nơi điều tra sự việc. Họ phát hiện ra AA đã phản ứng lại việc tăng giá xăng dầu lên 50-phần trăm vào năm ngoái. Bản thông cáo cảnh báo những phi công chỉ đổ xăng cần thiết đủ để máy bay đến điểm đến.

Thông cáo nhắc những phi công trách nhiệm đầu tiên của họ là đảm bảo lợi nhuận của AA tăng hàng quý. Đổ đầy xăng làm tăng thời gian đổ xăng và thêm khối lượng dư. Thêm thời gian và khối lượng này sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty. Thông cáo kết luận với các chỉ thị: tắt máy khi kẹt trong hàng dài chờ bay; nếu có gió lớn, tắt hết máy và chỉ trượt; và khi có thể, dùng xăng dầu máy bay phản lực "kinh tế".

Những viên phi công lập tức than phiền, nói rằng qui định như vậy đặt cuộc sống của họ và dân chúng trong rủi ro lớn.
Nhượng bộ trước những than phiền, AA cho phép những phi công đổ dư mười gallon xăng.

Ngay cả với mười gallon xăng dư, Rogers đã gần có hai thảm hoạ. Lần thứ nhất, máy bay của anh hết xăng chỉ vừa khi chạm bánh đường băng. Máy bay của anh phải được kéo đến điểm đỗ. Rogers nhận được cú điện thoại khen ngợi từ chủ tịch AA! Lần thứ hai, Rogers phải đáp máy bay trên đường cao tốc, đang xây dựng, cách 10 dặm đường băng Atlanta. Lần này thì chủ tịch nói anh đã làm xấu AA. Ông nói Rogers tiết kiệm xăng VÀ đáp xuống sân bay.

"Người ta không biết AA quan tâm tí xíu nào về an toàn," Rogers nói. "Tiết kiệm xăng quan trọng hơn với cấp quản lý so với bảo vệ sinh mạng".

433202 top -
LESSON 161:

DON'T TOP OFF THE TANK - ĐỪNG ĐỔ ĐẦY THÙNG XĂNG.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• complain (v.): phàn nàn, kêu ca.
• complaint (n.): than phiền, kêu ca, phàn nàn.
• congratulatory (adj.): để chúc mừng, để khen ngợi.
• destination: nơi đến, đích đến, mục tiêu.
• disaster: thảm hoạ, tai hoạ.
• economy: kinh tế, tiết kiệm.
• fuel: nhiên liệu, chất đốt.
• glide: lượn (máy bay)đáp xuống đất mà không cần động cơ.
• investigate: điều tra.
• jet: máy bay phản lực.
• management: sự trông nom, sự quản lý.
• memo: bản ghi nhớ, thông báo nội bộ.
• notify: thông báo, cho hay, cho biết.
• pilot: phi công.
• policy: chính sách, đườnglối, hành động.
• profit: lợi ích, lợi nhuận, tiền lãi.
• react: tác động trở lại, phản ứng trở lại.
• remind: nhắc nhở.
• stick: bị mắc, bị kẹt.
• tailwind: thuận gió, theo hướng gió.
• tank: thùng, két, bể.
• terminal: nhà ga đón khách (sân bay).
• touch: sự tiếp xúc, quan hệ, (v):sờ, mó, đụng, chạm.
• tow: kéo, lai dắt
• yield: nhượng bộ, chịu lép.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------

• Has Alabama Airlines notified its pilots to stop topping off?
- Yes, it has.

• Did Buck Rogers send the memo to Time Magazine?
- Yes, he did.

• Did Time Magazine investigate the matter?
- Yes, it did.

• Did it discover that AA was reacting to a decrease in fuel prices?
-No, it didn't. It discovered that AA was reacting to a decrease in fuel prices.

• Did fuel prices increase 50% in the last year?
-Yes, they did.

• Did topping off the tanks result in less fueling time?
- No, it didn't.

• Did topping off the tanks result in extra weight?
- Yes, it did.

• Were the extra time and weight reducing company profits?
- Yes, they were.

• Did the memo tell pilots to turn off the engines if there was a strong headwind?
- No, it didn't. The memo told pilots to turn off the engines if there was a strong tailwind.

• Did the memo tell pilots to use "premium" jet fuel?
- No, it didn't. The memo told pilots to use "economy" jet fuel.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Alabama Airlines has notified its pilots to stop topping off their fuel tanks. Alarmed, pilot Buck Rogers sent a copy of the memo to Time Magazine, which investigated the matter. It discovered that AA was reacting to a 50-percent increase in fuel prices in the last year alone. The memo warned pilots to only the amount of fuel into the plane that was necessary to reach the destination.

The memo reminded pilots that their primary responsibility was to ensure that AA's profits increased every quarter. Topping off the tank resulted in extra fueling time and extra weight. The extra time and weight were reducing company profits. The memo concluded with these instructions: turn off the engines when stuck in long lines on the runways; if there is a strong tailwind, turn off all the engines and glide; and, wherever it is available, use "economy" jet fuel.

Pilots immediately complained, saying that such a policy put their lives and the public’s lives at great risk. Yielding to their complaints, AA allowed pilots to put in an extra ten gallons of fuel.

Even with the extra ten gallons, Rogers had two near disasters. The first time, his plane ran out of fuel just as the wheels touched the runway. His plane had to be towed to the terminal. Rogers received a congratulatory phone call from AA's president! The second time, Rogers had to land his plane on a freeway, still under construction, 10 miles short of the Atlanta runway. This time the president told him he was making AA look bad. He told Rogers to save fuel AND land at the airport.

“People have no idea how little AA cares about their safety,” Rogers said. “Saving fuel is more important to management than saving lives.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Alabama Airlines (AA)thông báo cho các phi công của hãng không được đổ đầy các thùng xăng máy bay. Hoảng sợ, phi công Buck Rogers gởi bản sao tờ thông báo nội bộ cho tạp chí Times, là nơi điều tra vấn đề. Họ phát hiện ra AA đã đơn thương độc mã đối phó với sự gia tăng 50% giá nhiên liệu trong năm vừa qua. Bản thông báo nội bộ yêu cầu các phi công chỉ đổ số lượng xăng cần thiết cho máy bay tới được đích đến.

Bản thông báo nội bộ nhắc nhở các phi công rằng trách nhiệm hàng đầu của họ là phải đảm bảo được lợi nhuận của AA tăng thêm trong mỗi quý. Việc đổ đầy thùng xăng dẫn đến việc tốn thêm thời gian tiếp nhiên liệu và tăng thêm trọng lượng. Thêm thời gian và trọng lượng đang làm lợi nhuận của công ty sụt giảm. Bản thông báo kết thúc với các chỉ dẫn sau: Tắt các động cơ khi máy bay kẹt thành hàng dài trên đường băng. Nếu có gió thuận thổi mạnh , tắt tất cả các động cơ và đáp xuống; và bất cứ nơi nào có thể, hãy dùng nhiên liệu máy bay phản lực "tiết kiệm".

Các phi công lập tức khiếu nại, nói rằng chính sách đó đã đặt cuộc sống của họ và cuộc sống của công chúng vào một nguy cơ rất lớn. Nhượng bộ trước đơn khiếu kiện, AA cho phép các phi công được đổ thêm 10 ga-lông nhiên liệu.

Thậm chí với 10 ga-lông bổ sung, Rogers đã cận kề hai thảm hoạ. Lần thứ nhất, máy bay của anh cạn kiệt nhiên liệu ngay khi những chiếc bánh xe chạm vào đường băng. Máy bay của anh được kéo vào nhà ga đón khách. Rogers nhận được một cú điện thoại chúc mừng từ Chủ tịch của AA. Lần thứ hai, Rogers buộc phải đáp máy bay xuống xa lộ, vẫn đang trong thời gian xây dựng, cách đường băng Atlanta có 10 dặm. Lần này, viên Chủ tịch bảo anh đã làm cho AA vào thế bất lợi. Ông ta bảo Rogers tiết kiệm nhiên liệu VÀ hạ cánh tại sân bay.

"Mọi người không biết vì sao AA lại ít quan tâm về vấn đề an toàn của họ đến như thế," Rogers nói. "Tiết kiệm nhiên liệu lại quan trọng hơn cho việc quản lý so với việc cứu mạng sống của con người."

461545 top -


@chị HoangThiQuynhNhu & lanhuongbm

Có 3 loại gió tác động lên chuyển động của một vật.

1. Tailwind: Gió thuận. Gió thổi từ phía sau tới, cùng chiều chuyển động của vật thể, cụ thể là máy bay.

2. Headwind: Gió ngược. Gió thổi theo chiều ngược lại của chuyển động một vật.

3. Crosswind: Gió thổi ngang hướng chuyển động của một vật.

Khi cất và hạ cánh, máy bay bay trong headwind sẽ có thuận lợi hơn. Nó sẽ giúp tạo lực nâng lớn khi cất cánh và lực cản cần thiết khi hạ cánh. Hạ cánh khi có crosswind lớn là nguy hiểm nhất. Chiếc máy bay nặng vài trăm tấn sẽ bị gió làm cho chao đảo, tưng lên tưng xuống khi chạm đường băng và thậm chí đáp chệch đường băng dẫn tới thảm họa nữa là khác.

Nội dung bài học có cái không đúng, nhưng không sao, bài học cũng chỉ là bài học. Chúng ta không cần quan tâm tới nội dung sai đó.

461674 top -
Thanks nguodochanh!

461679 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.