.
ESL 155: New Year Celebrations Around the World


ESL 155: New Year Celebrations Around the WorldDownload


Different countries and cultures celebrate the new year in different ways. Many countries still follow the lunar calendar, meaning that their new year often starts in late January or in February. New Year celebrations for some countries (like China, Vietnam, and Korea) last not one day, but up to two weeks!

In the US, many people attend or throw New Year parties. They drink champagne, dance, and cheer at the stroke of midnight. Men kiss women who happen to stand under mistletoe. Fireworks, which in olden times scared away evil spirits, are very popular throughout the US, as they are throughout much of the world. US residents often make one or more New Year's resolutions, such as promising to quit smoking, lose weight, or stop drinking. Most of these resolutions last little longer than a month.

In the southern US, many people eat black-eyed peas for good luck in the new year. In Mexico and Venezuela, many people wear red or yellow underwear for good luck. In Brazil, residents wear white clothes for good luck, and in China, they wear red clothes and give children red envelopes with money in them. In Iran, people wear brand new clothes on the first day of the new year.

In Scotland, homeowners open the front door at midnight to let in the new year, and open the back door to let out the old year. In Switzerland, people kiss each other three times at midnight. In Spain, people eat 12 grapes—one per chime—as the clock chimes midnight. In Japan, they ring a bell 108 times to get rid of the 108 bad desires that people have. In Korea they ring a bell 33 times in honor of 33 ancient soldiers.

In Colombia, families make a rag doll called "Mr. Old Year." They dress it in old clothes and stuff it with things that the family doesn't want anymore. Then at midnight, they set the doll on fire, to rid themselves of all the bad things of the previous year.

336856 top -


*Vocabulary:

• brand:
• calendar:
• celebrate:
• celebration:
• champagne:
• chime:
• doll:
• envelope:
• evil:
• lunar:
• mistletoe:
• olden:
• pea:
• previous:
• rag:
• resolution:
• Scotland:
• spirit:
• stroke:
• stuff:

----------------------

*Yes/No Questions:

• Do different countries celebrate the new year differently?

• Do all cultures celebrate the new year the same way?

• Do many countries still follow the lunar calendar?

• Does the lunar new year begin on January 1?

• Does the lunar new year begin on a different day year after year?

• Do some countries celebrate New Year for longer than a day?

• Do most people in the U.S. throw up at New Year parties?

• Do many U.S. residents cheer at the stroke of midnight?

• Do men shake hands with women who stand under mistletoe?

• Are fireworks very unpopular throughout the U.S.?

---------------------

*Fill in blanks:

Different countries and cultures celebrate the new year _____ different ways. Many countries still follow the lunar _____ , meaning that their new year often starts in _____ January or in February. New Year celebrations for _____ countries (like China, Vietnam, and Korea) last not _____ day, but up to two weeks!

In the _____ , many people attend or throw New Year parties. _____ drink champagne, dance, and cheer at the stroke _____ midnight. Men kiss women who happen to stand _____ mistletoe. Fireworks, which in olden times scared away _____ spirits, are very popular throughout the US, as _____ are throughout much of the world. US residents _____ make one or more New Year’s resolutions, such _____ promising to quit smoking, lose weight, or stop _____ . Most of these resolutions last little longer than _____ month.

In the southern US, many people eat_____ -eyed peas for good luck in the new year. _____ Mexico and Venezuela, many people wear red or _____ underwear for good luck. In Brazil, residents wear _____ clothes for good luck, and in China, they _____ red clothes and give children red envelopes with _____ in them. In Iran, people wear brand new_____ on the first day of the new year.

_____ Scotland, homeowners open the front door at midnight _____ let in the new year, and open the _____ door to let out the old year. In_____ , people kiss each other three times at midnight. Spain, people eat 12 grapes—one per chime—as the _____ chimes midnight. In Japan, they ring a bell _____ times to get rid of the 108 bad _____ that people have. In Korea they ring a _____ 33 times in honor of 33 ancient soldiers.

_____ Colombia, families make a rag doll called “Mr. _____ Year.” They dress it in old clothes and _____ it with things that the family doesn’t want _____ . Then at midnight, they set the doll on _____ , to rid themselves of all the bad things_____ the previous year.

--------------------

*Translate into Vietnamese:

.............

336861 top -

ESL 155: New Year Celebrations Around the World

*Vocabulary:


• brand: nhãn hiệu
• calendar: lịch
• celebrate: tổ chức mừng
• celebration: sự tổ chức mừng
• champagne: sâm banh
• chime: tiếng chuông
• doll: bù nhìn, hình nộm, búp bê
• envelope: phong bì
• evil: ác quỷ
• lunar: mặt trăng, âm lịch
• mistletoe: cây tầm gửi
• olden: thời xưa
• pea: đậu
• previous: trước
• rag: giẻ rách
• resolution: nghị quyết
• Scotland:
• spirit: tinh thần
• stroke: đột quỵ
• stuff: nhồi nhét

----------------------

*Yes/No Questions:

• Do different countries celebrate the new year differently? Yes

• Do all cultures celebrate the new year the same way? No

• Do many countries still follow the lunar calendar? Yes

• Does the lunar new year begin on January 1? No

• Does the lunar new year begin on a different day year after year? Yes

• Do some countries celebrate New Year for longer than a day? Yes

• Do most people in the U.S. throw up at New Year parties? Yes

• Do many U.S. residents cheer at the stroke of midnight? Yes

• Do men shake hands with women who stand under mistletoe?No

• Are fireworks very unpopular throughout the U.S.?No

---------------------

*Fill in blanks:

Different countries and cultures celebrate the new year ___in__ different ways. Many countries still follow the lunar __calendar___ , meaning that their new year often starts in ___late__ January or in February. New Year celebrations for __some___ countries (like China, Vietnam, and Korea) last not ___one__ day, but up to two weeks!

In the __US___ , many people attend or throw New Year parties. __They___ drink champagne, dance, and cheer at the stroke __of___ midnight. Men kiss women who happen to stand ______under__ mistletoe. Fireworks, which in olden times scared away __evil___ spirits, are very popular throughout the US, as __they___ are throughout much of the world. US residents ______often__ make one or more New Year’s resolutions, such ___as__ promising to quit smoking, lose weight, or stop __drinking____ . Most of these resolutions last little longer than ___a__ month.

In the southern US, many people eat____black___ -eyed peas for good luck in the new year. ____In_ Mexico and Venezuela, many people wear red or ____yellow___ underwear for good luck. In Brazil, residents wear ____white___ clothes for good luck, and in China, they __wear___ red clothes and give children red envelopes with ______money__ in them. In Iran, people wear brand new______clothes__ on the first day of the new year.

_In____ Scotland, homeowners open the front door at midnight __to___ let in the new year, and open the __back___ door to let out the old year. In____Switzerland___ , people kiss each other three times at midnight. Spain, people eat 12 grapes—one per chime—as the ____clock___ chimes midnight. In Japan, they ring a bell __108___ times to get rid of the 108 bad ___desires___ that people have. In Korea they ring a __bell___ 33 times in honor of 33 ancient soldiers.

___In__ Colombia, families make a rag doll called “Mr. ___Old__ Year.” They dress it in old clothes and ____stuff___ it with things that the family doesn’t want ____anymore___ . Then at midnight, they set the doll on _fire____ , to rid themselves of all the bad things__of___ the previous year.

--------------------

*Translate into Vietnamese:

Tổ chức mừng Năm Mới trên toàn Thế Giới

Những quốc gia và những văn hoá khác nhau tổ chức mừng năm mới với cách khác nhau. Nhiều quốc gia vẫn theo âm lịch, có nghĩa là năm mới thường bắt đầu vào cuối tháng Một hay trong tháng Hai. Tổ chức mừng Năm Mới với vài quốc gia (như Trung quốc, Việt Nam và Triều Tiên) không chỉ kéo dài một ngày, mà đến hai tuần !

Ở Mỹ nhiều người tham dự tiệc hay đón Năm Mới. Họ uống sạm banh, nhảy, và chúc mừng lúc nửa đêm. Đàn ông hôn phụ nữ dưới cây tầm gửi. Pháo, thời xưa dùng để đuổi tà ma, rất phổ biến ở Mỹ, vì chúng cũng lan truyền khắp thế giới. Cư dân Mỹ thường hay có một hay nhiều quyết định trong lễ Năm Mới, như hứa bỏ thuốc, giảm cân, hay bỏ rượu. Hầu hết những quyết định này làm được chừng hơn một tháng.

Ở Nam Mỹ, nhiều người ăn đậu mắt đen để có may mắn trong năm mới. Ở Mexico và Venezuela, nhiều người mặc đồ lót đỏ hoặc vàng để may mắn. Ở Brazil, người dân mặc đồ trắg để may mắn, và ở Trung Quốc, họ mặc đồ đỏ và cho trẻ em phong bì đỏ có tiền trong đó. Ở Iran, người ta mặc áo mới trong ngày đầu tiên của năm.

Ở Scotland, chủ nhà mở cửa trước vào nửa đêm để cho năm mới vào nhà, và mở cửa sau cho năm cũ đi ra. Ở Thuỵ Sĩ, mọi người hôn nhau ba lần giữa đêm. Ở Tây Ban Nha, người ta ăn 12 trái nho-sau mỗi tiếng chuông khi tiếng chuông đồng hồ gõ vào giữa đêm. Ở Nhật, họ reng chuông 108 lần để thoát khỏi 108 điều xấu mà người ta có. Ở Triều Tiên họ reng chuông 33 lần để ca ngợi 33 người lính cổ.

Ở Columbia, gia đình làm một con búp bê gọi là "Ông Năm Cũ." Họ mặc áo cũ và đồ cũ mà gia đình không dùng nữa. Và vào giữa đêm, họ đốt hình nộm đi, để thoát khỏi những điều xấu của năm cũ.

432744 top -
LESSON 155:

NEW YEAR CELEBRATIONS AROUND THE WORLD -
LỄ MỪNG NĂM MỚI Ở KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------

• brand: nhãn(hàng)
• calendar: lịch.
• celebrate: làm lễ kỷ niệm, tổ chức lễ kỷ niệm.
• celebration: hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm.
• champagne: rượu sâm-banh.
• chime: rung(chuông), đổ(chuông).
• doll: búp bê.
• envelope: phong bì, bao lì-xì.
• evil: hiểm độc, ác tâm, xấu xa.
• lunar: âm lịch, (thuộc)mặt trăng.
• mistletoe: cây tầm gửi.
• olden: ngày xưa, thuở xưa.
• pea: đậu.
• previous: trước, trước khi, ưu tiên.
• rag: giẻ rách, rách rưới.
• resolution: quyết định, quyết tâm.
• Scotland: Tô Cách Lan.
• spirit: linh hồn.
• stroke: tiếng chuông đồng hồ.
• stuff: nhồi, lèn.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Do different countries celebrate the new year differently?
- Yes, they do.

• Do all cultures celebrate the new year the same way?
- No, they don't. All cultures celebrate the new year the different way.

• Do many countries still follow the lunar calendar?
-Yes, they do.

• Does the lunar new year begin on January 1?
- No, it doesn't. The lunar new year begin in late January or in February.

• Does the lunar new year begin on a different day year after year?
- Yes, it does.

• Do some countries celebrate New Year for longer than a day?
- Yes, they do.

• Do most people in the U.S. throw up at New Year parties?
- No, they don't.

• Do many U.S. residents cheer at the stroke of midnight?
- Yes, they do.

• Do men shake hands with women who stand under mistletoe?
- No, they don't. Men kiss women who stand under mistletoe.

• Are fireworks very unpopular throughout the U.S.?
-No, they aren't. Fireworks are very popular throughout the U.S.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------

Different countries and cultures celebrate the new year in different ways. Many countries still follow the lunar calendar, meaning that their new year often starts in late January or in February. New Year celebrations for some countries (like China, Vietnam, and Korea) last not one day, but up to two weeks!

In the US, many people attend or throw New Year parties. They drink champagne, dance, and cheer at the stroke of midnight. Men kiss women who happen to stand under mistletoe. Fireworks, which in olden times scared away evil spirits, are very popular throughout the US, as they are throughout much of the world. US residents often make one or more New Year’s resolutions, such as promising to quit smoking, lose weight, or stop drinking . Most of these resolutions last little longer than a month.

In the southern US, many people eat black -eyed peas for good luck in the new year. In Mexico and Venezuela, many people wear red or yellow underwear for good luck. In Brazil, residents wear white clothes for good luck, and in China, they wear red clothes and give children red envelopes with money in them. In Iran, people wear brand new clothes on the first day of the new year.

In Scotland, homeowners open the front door at midnight to let in the new year, and open the back door to let out the old year. In Switzerland, people kiss each other three times at midnight. Spain, people eat 12 grapes—one per chime—as the clock chimes midnight. In Japan, they ring a bell 108 times to get rid of the 108 bad desires that people have. In Korea they ring a bell 33 times in honor of 33 ancient soldiers.

In Colombia, families make a rag doll called “Mr. New Year.” They dress it in old clothes and stuff it with things that the family doesn’t want anymore . Then at midnight, they set the doll on fire , to rid themselves of all the bad things of the previous year.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Nhiều quốc gia với nhiều nền văn hoá khác nhau chào mừng năm mới theo nhiều cách khác nhau. Nhiều quốc gia vẫn tính theo lịch âm, có nghĩa là năm mới của họ bắt đầu vào cuối tháng Giêng và Tháng Hai. Lễ ăn mừng Năm Mới của một số đất nước(như Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc)kéo dài không chỉ một ngày, mà đến tận hai tuần lễ!

Tại Hoa Kỳ, nhiều người tham dự hoặc tổ chức buổi tiệc mừng Năm Mới. Họ uống sâm-banh, khiêu vũ và reo hò vào lúc đồng hồ đồ điểm đúng nữa đêm. Quý ông hôn quý bà đứng gần mình nhất. Trong những ngày xa xưa, pháo hoa là thứ dùng để xua đuổi ma quỷ, trở nên phổ biến trên toàn nước Mỹ, như chúng phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Người dân Mỹ thường thực hiện một hoặc nhiều quyết định trong dịp Năm Mới, như hứa bỏ hút thuốc lá, giảm cân, hoặc không uống rượu, bia. Hầu hết các quyết định kéo dài không được hơn một tháng.

Ở miền Nam nước Mỹ, nhiều người ăn đậu trắng để được may mắn trong năm mới. Ở Mexico và Venezuela, nhiều người mặc đồ lót màu đỏ và màu vàng để được may mắn. Ở Brazil, người dân mặc áo quần màu trắng để được nhiều may mắn, và ở Trung quốc, người ta mặc áo quần màu đỏ và cho trẻ con những phong bì lì xì màu đỏ có tiền trong đó. Ở Iran, mọi người mặc áo quần mới tinh trong ngày đầu tiên của năm mới.

Ở Scotland, vào lúc nửa đêm, chủ nhà mở cửa trước để rước năm mới vào, và mở cửa sau để tiễn năm cũ đi. Ở Thuỵ sĩ, vào lúc nửa đêm, mọi người hôn nhau ba lần. Ở Tây Ban Nha, người ta ăn 12 trái nho-mỗi trái cho một tiếng chuông- khi đồng hồ đổ chuông lúc nửa đêm. Ở Nhật Bản, người ta rung chuông 108 lần để tống khứ 108 sự ham muốn xấu xa trong mỗi con người. Ở Hàn quốc, người ta rung chuông 33 lần để tỏ lòng kính trọng đối với 33 nhà quân sự thời cổ đại.

Ở Columbia, mỗi gia đình làm một con búp bê rách rưới được đật tên là "Ông Năm cũ." Họ mặc cho búp bê quần áo cũ và nhồi vào nó những vật dụng mà cả nhà không còn thích nữa. Rồi tới lúc nửa đêm, người ta ném con búp bê vào lửa, tống khứ tất cả những điều không hay của họ trong năm trước đó.

460450 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.