.
ESL 152: Police Arrest Fire-Starters


ESL 152: Police Arrest Fire-StartersDownload


Police arrested five young men for setting the Malibu Canyon fire that recently destroyed 53 homes, resulted in the temporary evacuation of 12,000 people, and burned 5,000 acres of woodland. The fire began in a small public park that prohibited alcohol and fires. The men, with seven friends, were drinking beer and wine; a campfire helped keep them warm that chilly, windy evening. They were roasting hotdogs and marshmallows on the campfire.

Firemen and deputy sheriffs searched the park afterward, and found some food, food packages, empty bottles and cans, and even a few receipts. The deputy sheriffs went to Ralphs, the local supermarket that the receipts came from. The assistant manager was there the night the food and booze were sold.

"Oh, yes, I remember them very well," he said. The men were regular customers, who showed up at least once a month on Friday or Saturday night. They usually bought firewood, food, and alcohol, often with a credit card. He wondered if they might be using the firewood in a prohibited area, but he never said anything about it. "They seemed like intelligent people," he told a deputy sheriff.

At a televised news conference, County Sheriff Lee Baca announced the arrests. However, at least one homeowner was still bitter. "That's good detective work, but so what?" asked Martha Knapp. "These arrests aren't going to rebuild our homes or diminish our misery. These guys are young—half of their income for the rest of their lives should go toward paying for our losses. But that will never happen. I wish they had all been in my home when it burnt down. I would have enjoyed kicking their dead bodies."

336021 top -


*Vocabulary:

• acre:
• alcohol:
• announce:
• bitter:
• campfire:
• chilly:
• county:
• deputy:
• destroy:
• detective:
• diminish:
• firewood:
• intelligent:
• marshmallows:
• misery:
• prohibit:
• receipt:
• roast:
• sheriff:
• televise:
• temporary:
• woodland:

----------------------

*Yes/No Questions:
• Did police chase five young men?

• Did five men set the Malibu Canyon fire?

• Did the fire destroy 153 homes?

• Were 12,000 people temporarily evacuated?

• Did the fire begin in a small private park?

• Were alcohol and fires prohibited in the park?

• Were the men and their friends drinking hot tea?

• Was it a rainy evening?

• Were they roasting marshmallows?

• Did firemen search the park after the fire?

---------------------

*Fill in blanks:

Police arrested five young men for setting the _____ Canyon fire that recently destroyed 53 homes, resulted _____ the temporary evacuation of 12,000 people, and burned _____ ,000 acres of woodland. The fire began in a _____ public park that prohibited alcohol and fires. The _____ , with seven friends, were drinking beer and wine; _____ campfire helped keep them warm that chilly, windy _____ . They were roasting hotdogs and marshmallows on the _____ .

Firemen and deputy sheriffs searched the park afterward, _____ found some food, food packages, empty bottles and _____ , and even a few receipts. The deputy sheriffs _____ to Ralphs, the local supermarket that the receipts _____ from. The assistant manager was there the night _____ food and booze were sold.

“Oh, yes, I_____ them very well,” he said. The men were _____ customers, who showed up at least once a _____ on Friday or Saturday night. They usually bought _____ , food, and alcohol, often with a credit card. _____ wondered if they might be using the firewood _____ a prohibited area, but he never said anything _____ it. “They seemed like intelligent people,” he told_____ deputy sheriff.

At a televised news conference, County _____ Lee Baca announced the arrests. However, at least _____ homeowner was still bitter. “That’s good detective work, _____ so what?” asked Martha Knapp. “These arrests aren’t _____ to rebuild our homes or diminish our misery. _____ guys are young—half of their income for the_____ of their lives should go toward paying for _____ losses. But that will never happen. I wish _____ had all been in my home when it _____ down. I would have enjoyed kicking their dead _____

---------------------

*Translate into Vietnamese:

..........

336023 top -

ESL 152: Police Arrest Fire-Starters
*Vocabulary:


• acre: mẫu
• alcohol: rượu
• announce: tuyên bố
• bitter: đắng
• campfire: lửa trại
• chilly: ướp lạnh
• county: thành phố
• deputy: quyền, phó
• destroy: phá huỷ
• detective: phát hiện,
• diminish: chặt bỏ
• firewood: cháy rừng
• intelligent: thông minh
• marshmallows: kẹo mềm
• misery: nghèo khổ, đau đớn, cơ cực
• prohibit: cấm
• receipt: hoá đơn
• roast: nướng
• sheriff: cảnh sát trưởng
• televise: chương trình truyền hình
• temporary: tạm thời
• woodland: vùng đất có gỗ

----------------------

*Yes/No Questions:

• Did police chase five young men? No

• Did five men set the Malibu Canyon fire? Yes

• Did the fire destroy 153 homes? No

• Were 12,000 people temporarily evacuated? Yes

• Did the fire begin in a small private park? No

• Were alcohol and fires prohibited in the park? Yes

• Were the men and their friends drinking hot tea? No

• Was it a rainy evening? No

• Were they roasting marshmallows? Yes

• Did firemen search the park after the fire? Yes

---------------------

*Fill in blanks:

Police arrested five young men for setting the _Malibu____ Canyon fire that recently destroyed 53 homes, resulted __in___ the temporary evacuation of 12,000 people, and burned __5_ ,000 acres of woodland. The fire began in a __small___ public park that prohibited alcohol and fires. The ___men__ , with seven friends, were drinking beer and wine; _a____ campfire helped keep them warm that chilly, windy _evening____ . They were roasting hotdogs and marshmallows on the _campfire____ .

Firemen and deputy sheriffs searched the park afterward, __and___ found some food, food packages, empty bottles and ___cans__ , and even a few receipts. The deputy sheriffs ______went__ to Ralphs, the local supermarket that the receipts ____cames___ from. The assistant manager was there the night ____the_ food and booze were sold.

“Oh, yes, I____remember___ them very well,” he said. The men were ____regular___ customers, who showed up at least once a ____month___ on Friday or Saturday night. They usually bought __firewood____ , food, and alcohol, often with a credit card. __He___ wondered if they might be using the firewood __in___ a prohibited area, but he never said anything ____about___ it. “They seemed like intelligent people,” he told___a__ deputy sheriff.

At a televised news conference, County __Sheriff___ Lee Baca announced the arrests. However, at least __one___ homeowner was still bitter. “That’s good detective work, __but___ so what?” asked Martha Knapp. “These arrests aren’t __going___ to rebuild our homes or diminish our misery. ___These__ guys are young—half of their income for the__rest___ of their lives should go toward paying for __our___ losses. But that will never happen. I wish __they___ had all been in my home when it ____burnt___ down. I would have enjoyed kicking their dead ____bodies___

---------------------

*Translate into Vietnamese:

Cảnh sát bắt giữ người gây hoả hoạn

Cảnh sát bắt giữ năm người đàn ông trẻ vì đã gây hoả hoạn gần đây tại hẻm núi Malibu làm thiêu huỷ 53 căn nhà, hậu quả phải tạm thời di tản 12,000 người, và làm cháy rụi 5,000 mẫu rừng. Lửa bắt từ một công viên công cộng nơi cấm rượu và đốt lửa. Những gã đàn ông, với vài người bạn, đã uống bia và rượu; lửa trại giúp họ giữ ấm trong đêm lạnh và gió. Họ nướng hotdogs và kẹo dẻo trên lửa trại.

Lính cứu hoả và quyền cảnh sát trưởng lục tìm công viên sau đó, và tìm thấy thức ăn, gói thức ăn, chai rỗng và lon, và cả vài hoá đơn. Quyền cản sát trưởng đến Ralphs, một siêu thị địa phương nơi xuất xứ của những hoá đơn. Trở lý quản lý có mặt ở đó đêm thức ăn và thức uống được bán.

"Oh, vâng, tôi nhớ họ rõ lắm," anh nói. Những người đàn ông là khách hàng thường xuyên, đến đây ít nhất một lần mỗi thứ Sáu hay tối Thứ Bảy. Họ thường mua củi đốt, thực phẩm và rượu, bằng thẻ tín dụng. Ông cũng tự hỏi họ có thể dùng củi trong vùng cấm, nhưng ông không bao giờ nói gì về vấn đề đó. "Họ dường như là người thông minh," ông bảo quyền cảnh sát trưởng.

Tại cuộc họp báo truyền hình, Cảnh sát trưởng thành phố Lê Baca tuyên bố lệnh bắt. Tuy nhiên, ít nhất có một người chủ nhà vẫn cay đắng. "Đó là việc điều tra tốt, nhưng như vậy thì sao?" Martha Knapp hỏi. "Những cuộc bắt bớ này không giúp chúng ta xây lại nhà hay làm cắt đi nổi khổ của chúng ta. Những tên này còn trẻ - phân nửa số tiền kiếm được của chúng từ đây đến cuối đời phải trả cho nổi mất mát của chúng ta. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi ước chúng có mặt trong nhà tôi khi bị cháy rụi. Tôi đã có thể hả dạ đá vào thi thể của bọn chúng."

432574 top -
LESSON 152:

POLICE ARREST FIRE-STARTERS -
CẢNH SÁT BẮT GIỮ NHỮNG KẺ GÂY CHÁY.

===========================================================

*Vocabulary:

-------------------------------------------------------------------
• acre: mẫu Anh(khoảng 0,4 héc-ta)
• alcohol: cồn, an-côn.
• announce: thông báo.
• bitter: cay đắng, chua xót.
• campfire: lửa trại.
• chilly: lạnh giá.
• county: hạt, tỉnh.
• deputy: người được uỷ quyền/thay mặt, phó.
• destroy: tàn phá.
• detective: thám tử, dò ra, tìm ra, phát hiện ra.
• diminish: hạ bớt, giảm bớt.
• firewood: củi.
• intelligent: thông minh.
• marshmallows: kẹo dẻo.
• misery: sự đau đớn, khổ sở.
• prohibit: cấm, ngăn cấm.
• receipt: hoá đơn.
• roast: quay, nướng.
• sheriff: cảnh sát trưởng.
• televise: phát tin tức bằng truyền hình.
• temporary: tạm thời, nhất thời, lâm thời.
• woodland: vùng rừng, miền rừng.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------

• Did police chase five young men?
- No, they didn't. Police arrresed five young men.

• Did five men set the Malibu Canyon fire?
- Yes, they did.

• Did the fire destroy 153 homes?
- No, it didn't. The fire destroyed 53 homes.

• Were 12,000 people temporarily evacuated?
- Yes, they were.

• Did the fire begin in a small private park?
- No, it didn't. The fire began in a small public park.

• Were alcohol and fires prohibited in the park?
- Yes, they were.

• Were the men and their friends drinking hot tea?
- No, they weren't. They were drinking beer and wine.

• Was it a rainy evening?
- No, it wasn't. It was a chilly and windy evening.

• Were they roasting marshmallows?
- Yes, they were.

• Did firemen search the park after the fire?
- Yes, they did.
===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Police arrested five young men for setting the Malibu Canyon fire that recently destroyed 53 homes, resulted in the temporary evacuation of 12,000 people, and burned 5,000 acres of woodland. The fire began in a small public park that prohibited alcohol and fires. The men , with seven friends, were drinking beer and wine; a campfire helped keep them warm that chilly, windy evening . They were roasting hotdogs and marshmallows on the campfire .

Firemen and deputy sheriffs searched the park afterward, They found some food, food packages, empty bottles and cans, and even a few receipts. The deputy sheriffs went to Ralphs, the local supermarket that the receipts came from. The assistant manager was there the night the food and booze were sold.

“Oh, yes, I remember them very well,” he said. The men were regular customers, who showed up at least once a month on Friday or Saturday night. They usually bought firewood, food, and alcohol, often with a credit card. He wondered if they might be using the firewood in a prohibited area, but he never said anything about it. “They seemed like intelligent people,” he told a deputy sheriff.

At a televised news conference, County Sheriff Lee Baca announced the arrests. However, at least one homeowner was still bitter. “That’s good detective work, but so what?” asked Martha Knapp. “These arrests aren’t going to rebuild our homes or diminish our misery. These guys are young—half of their income for the rest of their lives should go toward paying for our losses. But that will never happen. I wish they had all been in my home when it burnt down. I would have enjoyed kicking their dead body

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Cảnh sát bắt giữ năm thanh niên vì đã gây ra trận hoả hoạn ở Malibu Canyon vừa mới đây, làm hư hại 53 ngôi nhà, dẫn đến việc di tản 12.000 người, và đốt cháy 5.000 mẫu đất rừng. Đám cháy bắt đầu tại một công viên công cộng cỡ nhỏ, nơi cấm uống rượu và đốt lửa. Những người đàn ông, với bảy người bạn, uống bia và rượu vang; ngọn lửa trại giúp bọn họ giữ ấm trong buổi chiều tối đầy gió và giá rét. Bọn họ nướng hotdogs và kẹo dẻo trên ngọn lửa trại.

Về sau, những người lính cứu hoả cùng viên Phó Cảnh sát trưởng đã lục soát trong công viên, và tìm thấy một ít thức ăn, các loại bao bì thực phẩm, các vỏ chai và vỏ lon rỗng, và thậm chí một vài cái hoá đơn. Viên Phó cảnh sát trưởng đi tới Ralphs, một siêu thị trong khu vực, là nơi xuất xứ của các hoá đơn. Người trợ lý giám đốc có mặt ở đó vào buổi tối lúc thức ăn và rượu được bán.

"Dạ, đúng rồi, Tôi nhớ họ rất rõ," anh ta nói. Những người đàn ông là khách hàng thuờng xuyên, là những người xuất hiện ít nhất mỗi tháng một lần vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy. Họ thường mua củi, thức ăn và rượu, luôn luôn dùng thẻ tín dụng. Anh ta tự hỏi họ có thể dùng củi trong khu vực cấm hay không, nhưng anh ta không bao giờ đề cập điều gì về chuyện đó cả. "Trông họ có vẻ là những người hiểu biết," anh ta bảo với viên Phó cảnh sát trưởng.

Tại buổi họp báo được phát trên ti-vi, Lee Baca, Cảnh sát trưởng của Hạt thông báo về việc bắt giữ. Tuy nhiên, ít nhất một chủ nhà vẫn còn cay đắng: "Việc phát hiện như vậy rất tốt, nhưng như thế thì sao nào?" Martha Knapp hỏi. "Việc bắt giữ không xây dựng lại được ngôi nhà hoặc làm giảm bớt nỗi thống khổ của chúng tôi. Những gã này còn trẻ-một nữa thu nhập trong quãng đời còn lại của chúng nên nhằm vào việc đền bù những thiệt hại cho chúng tôi. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi ước là bọn chúng ở trong nhà tôi khi ngôi nhà cháy rụi. Tôi chắc là rất thích đá vào tử thi của chúng."

459959 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.