.
ESL 147: The Argument (2)


ESL 147: The Argument (2)Download


Walt finally called Lulu at 6:55 p.m. "You were right, honey," he said. "The music is not very good. So let's not go to the play, if that's all right with you." That was great, she said.

"So, let's go to a movie," she suggested.

"A movie? When?"

"Right now!" she said. She was all dressed up, and she was ready to go somewhere! But he wasn't. He had already decided to stay in. "How about a movie tomorrow?" he asked.

"Tomorrow!" " she yelled over the phone. She was furious. Did he have any idea what a difficult day she had had, trying to finish all her realty work so that she would be ready by 7 p.m." And then he had the nerve to call her up at 6:55 to tell her to forget it. Forget it?! Had he thought about calling her up earlier? Had he thought about asking her for her opinion before deciding everything on his own? "Of course not!" she said as she answered her own question. This was just one more example, she raged on, of how he had absolutely no respect for her, and she was tired of it. "We're through!" she shouted just before hanging up.

329806 top -


*Vocabulary:

• absolutely:
• decide:
• furious:
• nerve:
• opinion:
• rage:
• realty:
• respect:
• shout:

--------------------

*Yes/No Questions:

• Did Walt call Lulu at 6:55 p.m.?

• Did he tell her that the music was very good?

• Did she suggest going to a movie?

• Was he all dressed up?

• Was she ready to go out?

• Had he already decided to stay home?

• Did he ask her to go to a movie the next day?

• Did she think that was a good idea?

• Was she curious?

• Had she had an easy day?

----------------------

*Fill in blanks:

Walt finally called Lulu at 6:55 p.m. “You _____ right, honey,” he said. “The music is not _____ good. So let’s not go to the play, _____ that’s all right with you.” That was great, _____ said.

“So, let’s go to a movie,” she _____ .

“A movie? When?”

“Right now!” she said. She _____ all dressed up, and she was ready to _____ somewhere! But he wasn’t. He had already decided _____ stay in. "How about a movie tomorrow?" he _____ .

“Tomorrow!?” she yelled over the phone. She was_____ . Did he have any idea what a difficult _____ she had had, trying to finish all her _____ work so that she would be ready by _____ p.m.? And then he had the nerve to _____ her up at 6:55 to tell her to _____ it? Forget it?! Had he thought about calling _____ up earlier? Had he thought about asking her _____ her opinion before deciding everything on his own? “_____ course not!” she said as she answered her _____ question. This was just one more example, she _____ on, of how he had absolutely no respect _____ her, and she was tired of it. “We’re _____ !” she shouted just before hanging up.

--------------------

*Translate into Vietnamese:

............

329807 top -
Nộp bài ESL 147: The Arrgument (2)
*Vocabulary:

• absolutely: Hoàn toàn
• decide: Quyết định
• furious: Tực giận
• nerve: Thần kinh
• opinion: Ý kiến
• rage: Cơn thịnh nộ
• realty: Bất động sản
• respect: Tôn trọng
• shout: Kêu la

--------------------

*Yes/No Questions:

• Did Walt call Lulu at 6:55 p.m.? Yes

• Did he tell her that the music was very good? No

• Did she suggest going to a movie? No

• Was he all dressed up? No

• Was she ready to go out? Yes

• Had he already decided to stay home? Yes

• Did he ask her to go to a movie the next day? Yes

• Did she think that was a good idea? Yes

• Was she curious? No

• Had she had an easy day? No

----------------------

*Fill in blanks:

Walt finally called Lulu at 6:55 p.m. “You _were_ right, honey,” he said. “The music is not _very_ good. So let’s not go to the play, _if_ that’s all right with you.” That was great, _she_ said.

“So, let’s go to a movie,” she _suggested_ .

“A movie? When?”

“Right now!” she said. She _was_ all dressed up, and she was ready to _go_ somewhere! But he wasn’t. He had already decided _to_ stay in. "How about a movie tomorrow?" he _asked_ .

“Tomorrow!?” she yelled over the phone. She was_furious_ . Did he have any idea what a difficult _day_ she had had, trying to finish all her _realty_ work so that she would be ready by _7_ p.m.? And then he had the nerve to _call_ her up at 6:55 to tell her to _forget_ it? Forget it?! Had he thought about calling _her_ up earlier? Had he thought about asking her _for_ her opinion before deciding everything on his own? “_Of_ course not!” she said as she answered her _own_ question. This was just one more example, she _raged_ on, of how he had absolutely no respect _for_ her, and she was tired of it. “We’re _through_ !” she shouted just before hanging up.

355495 top -

Done

362722 top -

ESL 147: The Arrgument (2)
*Vocabulary:


• absolutely: Hoàn toàn
• decide: Quyết định
• furious: Tức giận
• nerve: Thần kinh
• opinion: Ý kiến
• rage: Cơn thịnh nộ
• realty: Bất động sản
• respect: Tôn trọng
• shout: Kêu la

--------------------

*Yes/No Questions:

• Did Walt call Lulu at 6:55 p.m.? Yes

• Did he tell her that the music was very good? No

• Did she suggest going to a movie? No

• Was he all dressed up? No

• Was she ready to go out? Yes

• Had he already decided to stay home? Yes

• Did he ask her to go to a movie the next day? Yes

• Did she think that was a good idea? Yes

• Was she curious? No

• Had she had an easy day? No

----------------------

*Fill in blanks:

Walt finally called Lulu at 6:55 p.m. “You _were_ right, honey,” he said. “The music is not _very_ good. So let’s not go to the play, _if_ that’s all right with you.” That was great, _she_ said.

“So, let’s go to a movie,” she _suggested_ .

“A movie? When?”

“Right now!” she said. She _was_ all dressed up, and she was ready to _go_ somewhere! But he wasn’t. He had already decided _to_ stay in. "How about a movie tomorrow?" he _asked_ .

“Tomorrow!?” she yelled over the phone. She was_furious_ . Did he have any idea what a difficult _day_ she had had, trying to finish all her _realty_ work so that she would be ready by _7_ p.m.? And then he had the nerve to _call_ her up at 6:55 to tell her to _forget_ it? Forget it?! Had he thought about calling _her_ up earlier? Had he thought about asking her _for_ her opinion before deciding everything on his own? “_Of_ course not!” she said as she answered her _own_ question. This was just one more example, she _raged_ on, of how he had absolutely no respect _for_ her, and she was tired of it. “We’re _through_ !” she shouted just before hanging up.

===========================================================
Translate into Vietnamese:

Cuộc tranh luận (2)

Cuối cùng Walt gọi Lulu lúc 6:55 tối. "Em đúng rồi, cưng," anh nói. "Âm nhạc không hay lắm. Thôi đừng đi xem diễn, nếu điều đó thuận tiện cho em." Hay quá, cô nói.

"Vậy thì, chúng ta đi xem phim nào," cô đề nghị.

"Xem phim, Chừng nào?"

"Bây giờ!" Cô nói. Cô đã thay đồ, và sẳn sàng đi đâu đó! Nhưng anh chưa sẳn sàng. Anh đã định ở nhà. "Vậy thì xem phim ngày mai nhé?" anh hỏi.

"Ngày mai!" "cô hét lên qua điện thoại. Cô tức giận. Anh có biết rằng cô đã có một ngày khó khăn như thế nào, cố gắng làm xong công việc bất động sản để có thể sẳn sàng lúc 7 giờ tối." Và khi ấy anh điên khùng gọi cô lúc 6:55 để nói cô quên đi. Quên đi?! Anh có nghĩ đến việc gọi cô ấy sớm hơn không? Anh có nghĩ đến việc hỏi ý cô trước khi quyết định mọi việc theo ý mình?" Dĩ nhiên là không!" cô nói và tự trả lời câu hỏi của mình. Đấy chỉ là thêm một ví dụ, cô tức giận nói, về việc anh đã hoàn toàn không tôn trọng cô, và cô đã mệt mỏi về việc đó. "Chúng ta đã cắt đứt!" cô hét trước khi cúp máy.

432539 top -
LESSON 147:

THE ARGUMENT (2)- CÃI NHAU (2)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• absolutely: hoàn toàn, tuyệt đối.
• decide: quyết định.
• furious: nổi giận, điên tiết.
• nerve: táo tợn, trơ tráo.
• opinion: ý kiến, quan điểm.
• rage: nổi cơn thịnh nộ, giận điên lên, nổi xung.
• realty: bất động sản.
• respect: tôn trọng.
• shout: quát tháo, thét.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------

• Did Walt call Lulu at 6:55 p.m.?
- Yes, he did.

• Did he tell her that the music was very good?
- No, he didn't. He told her that the music was not very good.

• Did she suggest going to a movie?
- Yes, she did.

• Was he all dressed up?
- No, he wasn't.

• Was she ready to go out?
- Yes, she was.

• Had he already decided to stay home?
- Yes, he had.

• Did he ask her to go to a movie the next day?
- Yes, he did.

• Did she think that was a good idea?
- No, she didn't.

• Was she curious?
- No, she wasn't. She was furious.

• Had she had an easy day?
- No, she hadn't. She had a difficult day.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Walt finally called Lulu at 6:55 p.m. “You were right, honey,” he said. “The music is not very good. So let’s not go to the play, if that’s all right with you.” That was great, she said.

“So, let’s go to a movie,” she suggested .

“A movie? When?”

“Right now!” she said. She was all dressed up, and she was ready to go somewhere! But he wasn’t. He had already decided to stay in. "How about a movie tomorrow?" he asked .

“Tomorrow!?” she yelled over the phone. She was furios . Did he have any idea what a difficult day she had had, trying to finish all her realty work so that she would be ready by 7 p.m.? And then he had the nerve to call her up at 6:55 to tell her to forget it? Forget it?! Had he thought about calling her up earlier? Had he thought about asking her about her opinion before deciding everything on his own? “Of course not!” she said as she answered her own question. This was just one more example, she raged on, of how he had absolutely no respect on her, and she was tired of it. “We’re through !” she shouted just before hanging up.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, Walt gọi cho Lulu vào lúc 6 giờ 55 tối. "Em nói đúng rồi đó, em yêu," anh nói. "Phần âm nhạc không được hay cho lắm. Vì thế chúng ta không đi xem kịch nữa, nếu điều đó đúng với ý em." Thật là tuyệt vời," cô nói.

"Vậy, chúng ta đi xem phim nhé," cô đề nghị.

"Xem phim? Khi nào chứ?"

"Ngay bây giờ!" cô nói. Cô đã ăn mặc rất đẹp, và cô sẵn sàng để đi đâu đó! Nhưng anh thì không. Anh đã quyết định ở nhà rồi. "Ngày mai xem phim có được không?" anh hỏi.

"Ngày mai sao!" Cô hét qua điện thoại. Cô điên tiết lên. Anh có biết một ngày cực khổ như thế nào mà cô đã trãi qua không, khi cô cố gắng hoàn thành các công việc bất động sản của mình để cô có thể sẵn sàng vào lúc 7 giờ tối. Và rồi anh ấy lại còn dám gọi cho cô vào lúc 6 giờ 55 phút để bảo cô quên chuyện đó đi. Quên chuyện đó đi? Anh không nghĩ đến việc gọi cho cô sớm hơn được à? Anh không nghĩ đến việc hỏi ý kiến cô trước khi quyết định mọi chuyện theo ý riêng của anh ấy sao? "Tất nhiên là không rồi!" Cô nói khi cô tự trả lời câu hỏi của mình. Đây chỉ là thêm một ví dụ nữa, cô tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, về việc làm sao anh lại hoàn toàn không tôn trọng cô như thế, và cô hết sức mệt mỏi vì chuyện đó. "Chúng ta kết thúc thôi!" cô gào lên trước khi gác máy.

458556 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.