.
ESL 79: Six Feet Under
1, 2 - bottom


ESL 79: Six Feet Under


Download


Six coal miners in Utah were trapped 1,500 feet underground when the support beams collapsed. Digging was immediately started in an effort to rescue the six. Five volunteer miners risked their lives to descend down to the location of the cave-in. A day later, another cave-in occurred, killing three of the five would-be rescuers. All five were pulled out of the mine.

The government banned any further attempts at rescue by men. Instead, machines would be used to burrow into the ground. Listening devices would be able to detect any human activity, and probes would be able to detect the amount of oxygen present. Even though most people figured that the original six had died almost immediately, five more holes were dug during the next two weeks in an effort to find, and deliver food and water to, survivors. This effort was made more difficult because searchers did not know the exact location of the original cave-in.

After the fourth, fifth, and sixth digs had produced no positive results, the owner of the mine said that was it. Enough was enough. He had done all he could do, and after two weeks of no food and water, it was impossible that anyone could still be alive. The families of the six miners were outraged, telling the media that the owner had given only lip service to rescue attempts. They planned to sue.

290110 top -


*Vocabulary:

• burrow:
• deliver:
• descend:
• detect:
• device:
• location:
• occur:
• original:
• outrage:
• oxygen:
• probe:
• rescue:
• sue:
• survivor:
• trap:
• volunteer:

====================

*Yes/No Questions:

• Were the coal miners in Utah?

• Were there 60 coal miners trapped underground?

• Were they trapped 15,000 feet underground?

• Did the support beams collapse?

• Did rescuers immediately start digging?

• Did volunteer miners risk their lives?

• Did all five volunteers die?

• Were three volunteers left in the mine?

• Were all five volunteers pulled out of the mine?

• Did the government allow any further rescue attempts by men?

======================

*Fill in the blanks:

Six coal miners in Utah were trapped 1,500 _____ underground when the support beams collapsed. Digging was _____ started in an effort to rescue the six. _____ volunteer miners risked their lives to descend down _____ the location of the cave-in. A day later, _____ cave-in occurred, killing three of the five would-be _____ . All five were pulled out of the mine.

_____ government banned any further attempts at rescue by _____ . Instead, machines would be used to burrow into _____ ground. Listening devices would be able to detect _____ human activity, and probes would be able to the amount of oxygen present. Even though most _____ figured that the original six had died almost _____ , five more holes were dug during the next _____ weeks in an effort to find, and deliver _____ and water to, survivors. This effort was made _____ difficult because searchers did not know the exact _____ of the original cave-in.

After the fourth, fifth, _____ sixth digs had produced no positive results, the _____ of the mine said that was it. Enough _____ enough. He had done all he could do, _____ after two weeks of no food and water, _____ was impossible that anyone could still be alive. _____ families of the six miners were outraged, telling _____ media that the owner had given only lip _____ to rescue attempts. They planned to sue.

=====================

*Translate into Vietnamese:

………….

290111 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• burrow(v): tìm tòi
• deliver(v): phân phát
• descend(v): đi xuống
• detect(v): dò
• device(n): thiết bị
• location(n): địa điểm
• occur(v): diễn ra
• original(a): cơ bản
• outrage(v): xúc phạm
• oxygen(n): khí oxi
• probe(n): máy dò
• rescue(v): giải cứu
• sue(v): kiện ra tòa
• survivor(n): người sống sót
• trap(n): cái bẫy
• volunteer(n): tình nguyện viên

====================

*Yes/No Questions:

• Were the coal miners in Utah?Yes

• Were there 60 coal miners trapped underground?No

• Were they trapped 15,000 feet underground?No

• Did the support beams collapse?Yes

• Did rescuers immediately start digging?Yes

• Did volunteer miners risk their lives?Yes

• Did all five volunteers die?No

• Were three volunteers left in the mine?No

• Were all five volunteers pulled out of the mine?Yes

• Did the government allow any further rescue attempts by men?No

======================

*Fill in the blanks:

Six coal miners in Utah were trapped 1,500 ______feet__ underground when the support beams collapsed. Digging was ____immediately___ started in an effort to rescue the six. ______Five__ volunteer miners risked their lives to descend down __to___ the location of the cave-in. A day later, __another____ cave-in occurred, killing three of the five would-be ____rescuers___ . All five were pulled out of the mine.

__The___ government banned any further attempts at rescue by __men___ . Instead, machines would be used to burrow into __the___ ground. Listening devices would be able to detect ___any__ human activity, and probes would be able to the amount of oxygen present. Even though most ____people___ figured that the original six had died almost ______immediately__ , five more holes were dug during the next __two___ weeks in an effort to find, and deliver ______food__ and water to, survivors. This effort was made _more____ difficult because searchers did not know the exact ____location___ of the original cave-in.

After the fourth, fifth, ___and__ sixth digs had produced no positive results, the ______owner__ of the mine said that was it. Enough ___was__ enough. He had done all he could do, __and___ after two weeks of no food and water, ___it__ was impossible that anyone could still be alive. ___The__ families of the six miners were outraged, telling __the___ media that the owner had given only lip ______service__ to rescue attempts. They planned to sue.

=====================

*Translate into Vietnamese:

Sáu feet ở dưới đất

Sáu người thợ mỏ ở Utah đã bị mắc kẹt 1500 feet dưới đất khi những cây xà chống bị gãy. Việc đào đất ngay lập tức được bắt đầu trong nỗ lực cứu sống sáu người. Năm tình nguyện viên đã liều mạng đi xuống tới địa điểm của hang vào. Một ngày sau, một hang vào khác được diễn ra, giết ba người trong năm tình nguyện viên. Tất cả năm người được kéo ra khỏi mỏ.

Chính quyền đã ban lệnh cấm tất cả mọi nỗ lực cứu giúp bằng con người. Thay vào đó, máy móc thường đào bới vào đất. Những thiết bị lắng nghe sẽ có thể dò ra bất kì hoat động nào của con người, và máy dò sẽ có thể dò ra lượng oxi sẵn có. Mặc dù hầu như mọi người nhận thấy cơ bản là sáu người đã chết ngay lập tức, năm cái lỗ nữa đã được đòi trong hai tuần sau đó trong nỗ lực kiếm tìm, và phân phát thức ăn và nước uống tới những người sống sót. Những nỗ lực này đã được thực hiện khó khăn hơn vì những người tìm kiếm không biết chính xác địa điểm của của những cái hang vào cơ bản.

Sau khi bốn, năm, rồi sáu cái lỗ không tìm được bất kì dấu hiệu khả quan nào, chủ mỏ nói rằng đã đủ rồi. Đủ là đủ. Ông ta đã làm tất cả những gì có thể, và sau hai tuần không thức ăn, nước uống, thật là không thể để bất kì ai sống sót. Những gia đình của sáu người thợ này đã bị xúc phạm, họ nói với phương tiện truyền thông rằng chủ mỏ đã chỉ nói miệng cứu giúp. Họ dự định kiện ra tòa.

290655 top -

Done

291009 top -
Nộp bài ESL 79: Sĩ Feet Under

*Vocabulary:

• burrow: Tìm tòi
• deliver: Phân phát
• descend: Đi xuống
• detect: Dò
• device: Thiết bị
• location: Địa điểm
• occur: Diễn ra
• original: Cơ bản
• outrage: Xúc phạm
• oxygen: Kí oxi
• probe: Máy dò
• rescue: Giải cứu
• sue: Kiện ra tòa
• survivor: Người sống sót
• trap: Cái bẫy
• volunteer: Tình nguyện viên

====================

*Yes/No Questions:

• Were the coal miners in Utah? Yes

• Were there 60 coal miners trapped underground? No

• Were they trapped 15,000 feet underground? No

• Did the support beams collapse? Yes

• Did rescuers immediately start digging? Yes

• Did volunteer miners risk their lives? Yes

• Did all five volunteers die? No

• Were three volunteers left in the mine? No

• Were all five volunteers pulled out of the mine? Yes

• Did the government allow any further rescue attempts by men? No

======================

*Fill in the blanks:

Six coal miners in Utah were trapped 1,500 _feet_ underground when the support beams collapsed. Digging was _immediately_ started in an effort to rescue the six. _Five_ volunteer miners risked their lives to descend down _to_ the location of the cave-in. A day later, _another_ cave-in occurred, killing three of the five would-be _escuers_ . All five were pulled out of the mine.

_The_ government banned any further attempts at rescue by _men_ . Instead, machines would be used to burrow into _the_ ground. Listening devices would be able to detect _any_ human activity, and probes would be able to the amount of oxygen present. Even though most _people_ figured that the original six had died almost _immediately_ , five more holes were dug during the next _two_ weeks in an effort to find, and deliver _food_ and water to, survivors. This effort was made _more_ difficult because searchers did not know the exact _location_ of the original cave-in.

After the fourth, fifth, _and_ sixth digs had produced no positive results, the _owner_ of the mine said that was it. Enough _was_ enough. He had done all he could do, _and_ after two weeks of no food and water, _it_ was impossible that anyone could still be alive. _The_ families of the six miners were outraged, telling _the_ media that the owner had given only lip _service_ to rescue attempts. They planned to sue.

291598 top -

Done

292812 top -
*Vocabulary:

• burrow: Hang, hang thỏ
• deliver (v) giao hàng
• descend: (v) xuống dốc, xuống thấp, hạ mình
• detect: Nhận thấy, phát hiện ra
• device: Thiết bị chuyên dùng
• location: địa điểm, vị trí
• occur: xảy ra
• original(adj) nguyên bản, đầu tieeb
• outrage(n) xúc phạm, làm tổn thương
• oxygen: ô xi
• probe: (n,v) thăm dò, kiểm tra, dụng cụ kiểm tra
• rescue: cứu hộ
• sue: kiện, đi kiện, kháng án
• survivor: người sống sót
• trap: bẫy
• volunteer: tự nguyện

====================

*Yes/No Questions:

• Were the coal miners in Utah?Yes

• Were there 60 coal miners trapped underground?no, there were sSIDS

• Were they trapped 15,000 feet underground?No

• Did the support beams collapse?yes

• Did rescuers immediately start digging?yes

• Did volunteer miners risk their lives?yes

• Did all five volunteers die?no, 3 of them died

• Were three volunteers left in the mine?yes

• Were all five volunteers pulled out of the mine?yes

• Did the government allow any further rescue attempts by men?no

======================

*Fill in the blanks:

Six coal miners in Utah were trapped 1,500 feet_____ underground when the support beams collapsed. Digging was __Immediately started in an effort to rescue the six. ___Five__ volunteer miners risked their lives to descend down __to___ the location of the cave-in. A day later, __another___ cave-in occurred, killing three of the five would-be _____rescuers . All five were pulled out of the mine.

___The government banned any further attempts at rescue by _____men . Instead, machines would be used to burrow into _____the ground. Listening devices would be able to detect _____any human activity, and probes would be able to the amount of oxygen present. Even though most _people____ figured that the original six had died almost _____iimmediately , five more holes were dug during the next __two___ weeks in an effort to find, and deliver __food___ and water to, survivors. This effort was made __more___ difficult because searchers did not know the exact __location___ of the original cave-in.

After the fourth, fifth, _____and sixth digs had produced no positive results, the _owner____ of the mine said that was it. Enough _was____ enough. He had done all he could do, ___and__ after two weeks of no food and water, ___iI__ was impossible that anyone could still be alive. __The___ families of the six miners were outraged, telling _the____ media that the owner had given only lip _service____ to rescue attempts. They planned to sue.

=============

345613 top -

Done

349375 top -

*Vocabulary:

• burrow(v): tìm tòi
• deliver(v): phân phát
• descend(v): đi xuống
• detect(v): dò
• device(n): thiết bị
• location(n): địa điểm
• occur(v): diễn ra
• original(a): cơ bản
• outrage(v): xúc phạm
• oxygen(n): khí oxi
• probe(n): máy dò
• rescue(v): giải cứu
• sue(v): kiện ra tòa
• survivor(n): người sống sót
• trap(n): cái bẫy
• volunteer(n): tình nguyện viên

====================

*Yes/No Questions:

• Were the coal miners in Utah?Yes

• Were there 60 coal miners trapped underground?No

• Were they trapped 15,000 feet underground?No

• Did the support beams collapse?Yes

• Did rescuers immediately start digging?Yes

• Did volunteer miners risk their lives?Yes

• Did all five volunteers die?No

• Were three volunteers left in the mine?No

• Were all five volunteers pulled out of the mine?Yes

• Did the government allow any further rescue attempts by men?No

======================

*Fill in the blanks:

Six coal miners in Utah were trapped 1,500 ______feet__ underground when the support beams collapsed. Digging was ____immediately___ started in an effort to rescue the six. ______Five__ volunteer miners risked their lives to descend down __to___ the location of the cave-in. A day later, __another____ cave-in occurred, killing three of the five would-be ____rescuers___ . All five were pulled out of the mine.

__The___ government banned any further attempts at rescue by __men___ . Instead, machines would be used to burrow into __the___ ground. Listening devices would be able to detect ___any__ human activity, and probes would be able to the amount of oxygen present. Even though most ____people___ figured that the original six had died almost ______immediately__ , five more holes were dug during the next __two___ weeks in an effort to find, and deliver ______food__ and water to, survivors. This effort was made _more____ difficult because searchers did not know the exact ____location___ of the original cave-in.

After the fourth, fifth, ___and__ sixth digs had produced no positive results, the ______owner__ of the mine said that was it. Enough ___was__ enough. He had done all he could do, __and___ after two weeks of no food and water, ___it__ was impossible that anyone could still be alive. ___The__ families of the six miners were outraged, telling __the___ media that the owner had given only lip ______service__ to rescue attempts. They planned to sue.

=====================

*Translate into Vietnamese:

Sáu feet ở dưới đất

Sáu người thợ mỏ ở Utah đã bị mắc kẹt 1500 feet dưới đất khi những cây xà chống bị gãy. Việc đào đất ngay lập tức được bắt đầu trong nỗ lực cứu sống sáu người. Năm tình nguyện viên đã liều mạng đi xuống tới địa điểm của hang vào. Một ngày sau, một hang vào khác được diễn ra, giết ba người trong năm tình nguyện viên. Tất cả năm người được kéo ra khỏi mỏ.

Chính quyền đã ban lệnh cấm tất cả mọi nỗ lực cứu giúp bằng con người. Thay vào đó, máy móc thường đào bới vào đất. Những thiết bị lắng nghe sẽ có thể dò ra bất kì hoat động nào của con người, và máy dò sẽ có thể dò ra lượng oxi sẵn có. Mặc dù hầu như mọi người nhận thấy cơ bản là sáu người đã chết ngay lập tức, năm cái lỗ nữa đã được đòi trong hai tuần sau đó trong nỗ lực kiếm tìm, và phân phát thức ăn và nước uống tới những người sống sót. Những nỗ lực này đã được thực hiện khó khăn hơn vì những người tìm kiếm không biết chính xác địa điểm của của những cái hang vào cơ bản.

Sau khi bốn, năm, rồi sáu cái lỗ không tìm được bất kì dấu hiệu khả quan nào, chủ mỏ nói rằng đã đủ rồi. Đủ là đủ. Ông ta đã làm tất cả những gì có thể, và sau hai tuần không thức ăn, nước uống, thật là không thể để bất kì ai sống sót. Những gia đình của sáu người thợ này đã bị xúc phạm, họ nói với phương tiện truyền thông rằng chủ mỏ đã chỉ nói miệng cứu giúp. Họ dự định kiện ra tòa.

419364 top -
LESSON 79:

SIX FEET UNDER - DƯỚI BA THƯỚC ĐẤT

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• burrow: đào, bới.
• deliver: phân phát, giao, chuyển.
• descend: đến hoặc đi xuống cái gì.
• detect: dò ra, tìm ra, phát hiện ra.
• device: thiết bị, dụng cụ.
• location: địa điểm hoặc vị trí.
• occur: xảy ra, xuất hiện, tìm thấy.
• original: nguồn gốc, đầu tiên.
• outrage: sự xú phạm, làm tổn thương.
• oxygen: khí ô-xi.
• probe: khảo sát kỹ lưởng, sự điều tra, sự thăm dò.
• rescue: giáu thoát, giải cứu.
• sue: kiện.
• survivor: người sống sót.
• trap: mắc kẹt, giữ, chặn lại.
• volunteer: tình nguyện viên.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------

• Were the coal miners in Utah?
-Yes, they were.

• Were there 60 coal miners trapped underground?
- No, there weren't. There were 6 coal miners trapped underground.

• Were they trapped 15,000 feet underground?
-No, they weren't. They were trapped 1,500 feet underground.

• Did the support beams collapse?
- Yes, it did.

• Did rescuers immediately start digging?
- Yes, they did.

• Did volunteer miners risk their lives?
- Yes, they did.

• Did all five volunteers die?
- No, they didn't. Only three volunteers died.

• Were three volunteers left in the mine?
- No, they weren't.

• Were all five volunteers pulled out of the mine?
- Yes, they were.

• Did the government allow any further rescue attempts by men?
- No, it didn't.

===========================================================

*Fill in the blanks:

Six coal miners in Utah were trapped 1,500 feet underground when the support beams collapsed. Digging was immediately started in an effort to rescue the six. Five volunteer miners risked their lives to descend down to the location of the cave-in. A day later, another cave-in occurred, killing three of the five would-be rescuers . All five were pulled out of the mine.

The government banned any further attempts at rescue by men . Instead, machines would be used to burrow into the ground. Listening devices would be able to detect any human activity, and probes would be able to the amount of oxygen present. Even though most people figured that the original six had died almost immediately , five more holes were dug during the next two weeks in an effort to find, and deliver food and water to, survivors. This effort was made more difficult because searchers did not know the exact location of the original cave-in.

After the fourth, fifth, and sixth digs had produced no positive results, the owner of the mine said that was it. Enough was enough. He had done all he could do, and after two weeks of no food and water, it was impossible that anyone could still be alive. The families of the six miners were outraged, telling the media that the owner had given only lip service to rescue attempts. They planned to sue.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Sáu người thợ mỏ than đã bị mắc kẹt ở 1.500 feet dưới mặt đất khi những cây xà làm cột chống bị đổ sập. Việc đào bới được tiến hành ngay lập tức trong một nỗ lực nhằm giải cứu sáu người. Năm tình nguyện viên liều mình đi xuống nơi xảy ra sự cố. Ngày hôm sau, một vụ đổ sập nữa lại xảy ra, giết chết ba trong năm người sẽ là nhân viên cứu hộ. Tất cả năm người đều được kéo ra khỏi mỏ.

Chính phủ đã cấm có thêm mọi nỗ lực nhằm giải cứu bằng sức người. Thay vì thế, máy móc được sử dụng để đào bới đất. Các thiết bị nghe ngóng có thể dùng để phát hiện ra bất kỳ hoạt động nào của con người, và máy dò có thể tìm ra lượng khí ô-xy còn lại. Cho dù hầu hết mọi người đều nghĩ rằng sáu người đầu tiên gần như đã chết ngay lập tức, hơn năm cái lỗ nữa đã được đào trong suốt hai tuần sau đó trong một nỗ lực để tìm kiếm, đưa thức ăn và nước uống cho những người còn sống sót. Những nỗ lực này được thực hiện khó khăn hơn vì những người tìm kiếm không biết chính xác vị trí nơi xảy ra sự cố đầu tiên.

Sau bốn, năm và sáu lần đào bới mà vẫn không mang lại kết quả tích cực nào, chủ mỏ than nói như thế là được rồi. Có làm thêm nữa cũng không được gì. Ông ta đã làm tất cả những gì ông ta có thể làm, và sau hai tuần không có thức ăn và nước uống, thì không thể nào có người vẫn còn sống. Gia đình của sáu thợ mỏ bị tổn thương, tuyên bố với giới truyền thông rằng người chủ chỉ cố gắng giải cứu ở cửa miệng mà thôi. Họ dự định kiện ra toà.

442716 top -

@HoangThiQuynhNhu

Chị HoangThiQuynhNhu thân mến: "Six feet under" là một "idiom". Nói ai đó "Six feet under" có nghĩa là nói ngưòi đó đã chết và được chôn cất! Phải chăng ở đây còn có ý ngầm so sánh số phận 6 người thợ bị chôn vùi dưới 1500 feet coi như đã an bài - như người Việt thường nói: "dưới ba thước đất"?

Six feet under
• death

Also Can Be Phrased:
6 feet under
Related Idioms:
Kick the bucket
Bite the dust
Brief Definition:
An informal way of saying that someone has died.
Further Explanation:
Saying that someone is "six feet under" means that they are dead and buried. It can be considered offensive or disrespectful if used too carelessly. It's origins come from the fact that traditionally in many cultures, a casket (human remains) are buried in a hole that is six feet deep.
Examples:
"Why didn't John come to the meeting today?" ... "Didn't you hear? He's six feet under!"
Just because Dan is six feet under does not mean that I should stop smoking! Even if it was lung cancer that put him there.
http://www.idiomreference.com/define/six-feet-under


Chúc chị mạnh tiến và vui khoẻ.

442933 top -


@phamdinhphung

Nhờ anh biết được thêm một thành ngữ, cám ơn anh rất nhiều. Đúng là học ngoại ngữ cả đời vẫn không đủ.

442999 top -
@phamdinhphung,

Nhờ bạn mà mình biết thêm được rất nhiều và với mỗi bài học mới mình yên tâm hơn vì có bạn giúp thêm những chỗ mình không thể hiểu hết được.(Cho dù đã tra tự điển quá chừng chừng!)

Cám ơn bạn và chúc bạn vui khoẻ..

443017 top -

@nguoidochanh và HoangThiQuynhNhu:

Chào anh nguoidochanh và chị HoangThiQuynhNhu:

Được đóng góp một ít cho diễn đàn và được các anh chị tín nhiệm là một niềm vui lớn. Riêng bản thân, mình cũng nhận thấy là, đúng như anh ngươidochanh nói, càng học tiếng Anh, càng tự thấy mình còn nhiều điều chưa rốt ráo, nên phải bản thân cũng phải học dài dài...và mình rất vui khi có các anh chị cùng một mối quan tâm, cùng chia sẻ một niềm suy nghĩ.

Xin thân chào anh chị, xin chúc anh chị nhiều niềm vui, sức khoẻ và xin chúc các anh chị đang học tiếng Anh nhiều thành công.

Thân ái.

443050 top -


@Hi anh phamdinhphung!

Thanks anh đã hỗ trợ và giúp sức cho mọi người!

Rất mong anh luôn dành chút ít thời gian để mãi đồng hành với lớp ESL.

Thank you so much!

:)

443317 top -
ESL 79: Six Feet Under
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.