.
ESL 65: There’s No Place Like an Open House


ESL 65: There’s No Place Like an Open HouseDownload


Edith wasn’t getting any help from anyone. She had just taken the state realty exam, which was a lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The testing room in the government building was freezing. As she hunched up shivering, she looked around and saw others feeling equally cold. Why couldn’t these people let us know beforehand to bring jackets, she wondered.

After getting the news that she had passed the test, she signed up with a realty company. They told her how much money she would owe them each month, and wished her good luck. Other than that, they weren’t much help or encouragement. They told her how to have open houses on weekends. She had to carry big signs in her car and place them in the neighborhood around the open house. The signs were not always easy to push into the ground, nor did they always stay upright. To make matters worse, one Saturday evening she discovered that all of her signs had been stolen! Her realty company told her not to worry—they would just add the cost of replacing the signs to her monthly bill.

After she had asked him many times, her husband finally accompanied her to an open house. They ended up spending eight hours together with each other that Sunday. Only a dozen house-hunters showed up all day. She tried to engage Edgar in conversation, but all he wanted to do was read the newspaper. After he helped her pick up all the signs, he told her that was the last time he was going to help her on an open house. She asked why. He said he didn’t want to talk about it. Edith wondered how long her realty “career” was going to last.

259036 top -


*Vocabulary:

• accompany:
• beforehand:
• career:
• encouragement:
• engage:
• equally:
• freeze:
• hunch:
• hunter:
• realty:
• shiver:
• upright:

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Edith getting help from everyone?

2.Had she just taken the state realty exam?

3.Were there a lot of essay questions on the exam?

4.Was it a multiple-choice exam?

5.Was the exam near downtown Los Angeles?

6.Was the testing room in a realty office?

7.Was it freezing in the testing room?

8.Was she shivering?

9.Had she brought a warm jacket with her?

10.Did she pass the test?

====================

*Fill in the blanks:

Edith wasn’t getting any help from anyone. She ____ just taken the state realty exam, which was ____ lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The ____ room in the government building was freezing. As ____ hunched up shivering, she looked around and saw ____ feeling equally cold. Why couldn’t these people let ____ know beforehand to bring jackets, she wondered.

After ____ the news that she had passed the test, ____ signed up with a realty company. They told ____ how much money she would owe them each ____ , and wished her good luck. Other than that, ____ weren’t much help or encouragement. They told her ____ to have open houses on weekends. She had ____ carry big signs in her car and place ____ in the neighborhood around the open house. The ____ were not always easy to push into the ____ , nor did they always stay upright. To make ____ worse, one Saturday evening she discovered that all ____ her signs had been stolen! Her realty company ____ her not to worry—they would just add the ____ of replacing the signs to her monthly bill.

____ she had asked him many times, her husband ____ accompanied her to an open house. They ended ____ spending eight hours together with each other that ____ . Only a dozen house-hunters showed up all day. ____ tried to engage Edgar in conversation, but all ____ wanted to do was read the newspaper. After ____ helped her pick up all the signs, he ____ her that was the last time he was ____ to help her on an open house. She ____ why. He said he didn’t want to talk ____ it. Edith wondered how long her realty “career” ____ going to last.

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

259037 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• accompany(v): đi cùng
• beforehand(adv): trước, sẵn sàng
• career(n): nghề nghiệp
• encouragement(n): sự khích lệ
• engage(v): dàn xếp
• equally(adv): tương tự
• freeze(v): đóng băng
• hunch(v): cong người lại
• hunter(n): thợ săn
• realty(a): nhà đất
• shiver(v): rùng mình
• upright(a): đứng thẳng

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Edith getting help from everyone?No

2.Had she just taken the state realty exam?Yes

3.Were there a lot of essay questions on the exam?No

4.Was it a multiple-choice exam?Yes

5.Was the exam near downtown Los Angeles?No

6.Was the testing room in a realty office?No

7.Was it freezing in the testing room?Yes

8.Was she shivering?Yes

9.Had she brought a warm jacket with her?No

10.Did she pass the test?Yes

====================

*Fill in the blanks:

Edith wasn’t getting any help from anyone. She __had__ just taken the state realty exam, which was __a__ lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The _testing___ room in the government building was freezing. As __She__ hunched up shivering, she looked around and saw __others__ feeling equally cold. Why couldn’t these people let __us__ know beforehand to bring jackets, she wondered.

After __getting__ the news that she had passed the test, _she___ signed up with a realty company. They told __her__ how much money she would owe them each __month__ , and wished her good luck. Other than that, __they__ weren’t much help or encouragement. They told her __how__ to have open houses on weekends. She had __to__ carry big signs in her car and place __them__ in the neighborhood around the open house. The __signs__ were not always easy to push into the _ground___ , nor did they always stay upright. To make __matter__ worse, one Saturday evening she discovered that all __of__ her signs had been stolen! Her realty company __told__ her not to worry—they would just add the __cost__ of replacing the signs to her monthly bill.

__After__ she had asked him many times, her husband _finally___ accompanied her to an open house. They ended __up__ spending eight hours together with each other that _Sunday___ . Only a dozen house-hunters showed up all day. _She___ tried to engage Edgar in conversation, but all __he__ wanted to do was read the newspaper. After __he__ helped her pick up all the signs, he _told___ her that was the last time he was _going___ to help her on an open house. She _asked___ why. He said he didn’t want to talk __about__ it. Edith wondered how long her realty “career” __was__ going to last.

===================

*Translate into Vietnamese:

Không có nơi nào như căn nhà mở

Edith không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào từ bất kì ai. Cô ấy đang làm bài kiểm tra nhà đất, bài kiểm tra trắc nghiệm trong trung tâm Los Angeles. Phòng kiểm tra trong nhà thị chính như đang đông lạnh. Khi cô cong người rùng mình, cô nhìn xung quanh và nhìn những người khác cũng giống như mình. Tại sao họ không nói trước để họ biết để đem theo áo ấm, cô thắc mắc.

Sau khi biết tin là mình đã qua được kì kiểm tra, cô gia nhập vào một công ty bất động sản. Họ nói với cô số tiền cô sẽ kiếm được mỗi tháng, và chúc cô may mắn. Khác hơn nữa, họ không giúp đỡ hoặc khuyến khích nhiều. Họ nói với cô cách để tổ chức một ngôi nhà mở vào cuối tuần. Cô phải mang những tấm biển lớn để vào trong xe và dựng chúng ở khu hàng xóm xung quanh ngôi nhà mở. Những tấm biển thì không dễ dàng để cắm xuống đất, và chúng cũng không dễ dàng đứng thẳng. Tệ hơn nữa, một buổi chiều thứ bảy cô khám pha ra toàn bộ những tấm biển của cô đã bị trộm hết! Công ty cô nói cô đừng lo lắng-Họ sẽ cộng thêm tiền mua những tấm biển để thay và tiền lương tháng của cô.

Sau khi cô hỏi anh ta nhiều lần, chồng của cô cuối cùng cũng đi cùng cô tới một căn nhà mở. Họ kết thúc tám tiếng cùng nhau vào ngày Chủ Nhật đó. Chỉ có khoảng một tá người săn nhà xuất hiện suốt ngày. Cô cố gắng dàn xếp Edgar qua đối thoại, nhưng tất cả anh ta muốn chỉ là đọc báo. Sau khi anh ta giúp cô nhổ những tấm biển, anh ta nói cô đó là lần cuối cùng anh ta giúp cô về một căn nhà mở. Cô hỏi tại sao. Anh ta nói rằng anh ta không muốn nói về nó. Edith băn khoăn liệu "nghề nghiệp" của cô sẽ kéo dài bao lâu.

266924 top -

Done

274811 top -
Nộp bài ESL 65: There’s No Place Like an Open House
*Vocabulary:

• accompany: Đi cùng
• beforehand: Sẵn sàng
• career: Nghề nghiệp
• encouragement: sự khích lệ
• engage: Dàn xếp
• equally: Tương tự
• freeze: Đóng băng
• hunch: Cong người lại
• hunter: Thợ săn
• realty: Nhà đất
• shiver: rùng mình
• upright: Đứng thẳng

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Edith getting help from everyone? No

2.Had she just taken the state realty exam? Yes

3.Were there a lot of essay questions on the exam? No

4.Was it a multiple-choice exam? Yes

5.Was the exam near downtown Los Angeles? No

6.Was the testing room in a realty office? No

7.Was it freezing in the testing room? Yes

8.Was she shivering? Yes

9.Had she brought a warm jacket with her? No

10.Did she pass the test? Yes

====================

*Fill in the blanks:

Edith wasn’t getting any help from anyone. She _had_ just taken the state realty exam, which was _a_ lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The _testing_ room in the government building was freezing. As _She_ hunched up shivering, she looked around and saw _others_ feeling equally cold. Why couldn’t these people let _us_ know beforehand to bring jackets, she wondered.

After _getting_ the news that she had passed the test, _she_ signed up with a realty company. They told _her_ how much money she would owe them each _month_ , and wished her good luck. Other than that, _they_ weren’t much help or encouragement. They told her _how_ to have open houses on weekends. She had _to_ carry big signs in her car and place _them_ in the neighborhood around the open house. The _signs_ were not always easy to push into the _ground_ , nor did they always stay upright. To make _matter_ worse, one Saturday evening she discovered that all _of_ her signs had been stolen! Her realty company _told_ her not to worry—they would just add the _cost_ of replacing the signs to her monthly bill.

_After_ she had asked him many times, her husband _finally_ accompanied her to an open house. They ended _up_ spending eight hours together with each other that _Sunday_ . Only a dozen house-hunters showed up all day. _She_ tried to engage Edgar in conversation, but all _he_ wanted to do was read the newspaper. After _he_ helped her pick up all the signs, he _told_ her that was the last time he was _going_ to help her on an open house. She _asked_ why. He said he didn’t want to talk _about_ it. Edith wondered how long her realty “career” _was_ going to last.

284016 top -

Done

290446 top -
*Vocabulary:

• accompany (v) đi theo hộ tống, đệm (nhạc)
• beforehand: trước, sẵn sàng trước
• career: nghề nghiệp
• encouragement: sự cỗ vũ, động viên
• engage (v) hứa hôn, đặt chỗ trước
• equally (adv) công bằng, như nhau
• freeze (v) đông, làm đông
• hunch: linh cảm/ gập, khom người xuống
• hunter: người đi săn
• realty: bất động sản
• shiver(n,v) run, rùng mình
• upright (adj) thẳng đứng, vuông góc

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Edith getting help from everyone? no

2.Had she just taken the state realty exam?yes

3.Were there a lot of essay questions on the exam?no, there were a lengthy multiple-choice exam

4.Was it a multiple-choice exam?yes

5.Was the exam near downtown Los Angeles?no, right downtown los angeles

6.Was the testing room in a realty office?no, an government building

7.Was it freezing in the testing room?yes

8.Was she shivering?yes

9.Had she brought a warm jacket with her?no

10.Did she pass the test?yes

====================

*Fill in the blanks:

Edith wasn’t getting any help from anyone. She __had__ just taken the state realty exam, which was __a__ lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The _testing___ room in the government building was freezing. As ___she_ hunched up shivering, she looked around and saw ________others__ feeling equally cold. Why couldn’t these people let __us__ know beforehand to bring jackets, she wondered.

After _getting___ the news that she had passed the test, __she__ signed up with a realty company. They told __her__ how much money she would owe them each ____month__ , and wished her good luck. Other than that, __they__ weren’t much help or encouragement. They told her __how__ to have open houses on weekends. She had __to__ carry big signs in her car and place __them__ in the neighborhood around the open house. The ____signs__ were not always easy to push into the ____ground__ , nor did they always stay upright. To make ____matters__ worse, one Saturday evening she discovered that all __of__ her signs had been stolen! Her realty company __told__ her not to worry—they would just add the _cost___ of replacing the signs to her monthly bill.

__After__ she had asked him many times, her husband __finally___ accompanied her to an open house. They ended __up__ spending eight hours together with each other that ______Sunday_ . Only a dozen house-hunters showed up all day. __She__ tried to engage Edgar in conversation, but all ___he_ wanted to do was read the newspaper. After _he___ helped her pick up all the signs, he __told__ her that was the last time he was __going__ to help her on an open house. She ____asked__ why. He said he didn’t want to talk ____about__ it. Edith wondered how long her realty “career” __was__ going to last.

333322 top -

*Vocabulary:

• accompany(v): đi cùng
• beforehand(adv): trước, sẵn sàng
• career(n): nghề nghiệp
• encouragement(n): sự khích lệ
• engage(v): dàn xếp
• equally(adv): tương tự
• freeze(v): đóng băng
• hunch(v): cong người lại
• hunter(n): thợ săn
• realty(a): nhà đất
• shiver(v): rùng mình
• upright(a): đứng thẳng

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Edith getting help from everyone?No

2.Had she just taken the state realty exam?Yes

3.Were there a lot of essay questions on the exam?No

4.Was it a multiple-choice exam?Yes

5.Was the exam near downtown Los Angeles?No

6.Was the testing room in a realty office?No

7.Was it freezing in the testing room?Yes

8.Was she shivering?Yes

9.Had she brought a warm jacket with her?No

10.Did she pass the test?Yes

====================

*Fill in the blanks:

Edith wasn’t getting any help from anyone. She __had__ just taken the state realty exam, which was __a__ lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The _testing___ room in the government building was freezing. As __She__ hunched up shivering, she looked around and saw __others__ feeling equally cold. Why couldn’t these people let __us__ know beforehand to bring jackets, she wondered.

After __getting__ the news that she had passed the test, _she___ signed up with a realty company. They told __her__ how much money she would owe them each __month__ , and wished her good luck. Other than that, __they__ weren’t much help or encouragement. They told her __how__ to have open houses on weekends. She had __to__ carry big signs in her car and place __them__ in the neighborhood around the open house. The __signs__ were not always easy to push into the _ground___ , nor did they always stay upright. To make __matter__ worse, one Saturday evening she discovered that all __of__ her signs had been stolen! Her realty company __told__ her not to worry—they would just add the __cost__ of replacing the signs to her monthly bill.

__After__ she had asked him many times, her husband _finally___ accompanied her to an open house. They ended __up__ spending eight hours together with each other that _Sunday___ . Only a dozen house-hunters showed up all day. _She___ tried to engage Edgar in conversation, but all __he__ wanted to do was read the newspaper. After __he__ helped her pick up all the signs, he _told___ her that was the last time he was _going___ to help her on an open house. She _asked___ why. He said he didn’t want to talk __about__ it. Edith wondered how long her realty “career” __was__ going to last.

===================

*Translate into Vietnamese:

Không có nơi nào như căn nhà mở

Edith không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào từ bất kì ai. Cô ấy đang làm bài kiểm tra nhà đất, bài kiểm tra trắc nghiệm trong trung tâm Los Angeles. Phòng kiểm tra trong nhà thị chính như đang đông lạnh. Khi cô cong người rùng mình, cô nhìn xung quanh và nhìn những người khác cũng giống như mình. Tại sao họ không nói trước để họ biết để đem theo áo ấm, cô thắc mắc.

Sau khi biết tin là mình đã qua được kì kiểm tra, cô gia nhập vào một công ty bất động sản. Họ nói với cô số tiền cô sẽ kiếm được mỗi tháng, và chúc cô may mắn. Khác hơn nữa, họ không giúp đỡ hoặc khuyến khích nhiều. Họ nói với cô cách để tổ chức một ngôi nhà mở vào cuối tuần. Cô phải mang những tấm biển lớn để vào trong xe và dựng chúng ở khu hàng xóm xung quanh ngôi nhà mở. Những tấm biển thì không dễ dàng để cắm xuống đất, và chúng cũng không dễ dàng đứng thẳng. Tệ hơn nữa, một buổi chiều thứ bảy cô khám pha ra toàn bộ những tấm biển của cô đã bị trộm hết! Công ty cô nói cô đừng lo lắng-Họ sẽ cộng thêm tiền mua những tấm biển để thay và tiền lương tháng của cô.

Sau khi cô hỏi anh ta nhiều lần, chồng của cô cuối cùng cũng đi cùng cô tới một căn nhà mở. Họ kết thúc tám tiếng cùng nhau vào ngày Chủ Nhật đó. Chỉ có khoảng một tá người săn nhà xuất hiện suốt ngày. Cô cố gắng dàn xếp Edgar qua đối thoại, nhưng tất cả anh ta muốn chỉ là đọc báo. Sau khi anh ta giúp cô nhổ những tấm biển, anh ta nói cô đó là lần cuối cùng anh ta giúp cô về một căn nhà mở. Cô hỏi tại sao. Anh ta nói rằng anh ta không muốn nói về nó. Edith băn khoăn liệu "nghề nghiệp" của cô sẽ kéo dài bao lâu.

416427 top -
LESSON 65:

THERE'S NO PLACE LIKE AN OPEN HOUSE -
KHÔNG CÓ NƠI NÀO NHƯ CĂN NHÀ MỜI THAM QUAN ĐỂ BÁN.


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• accompany: hộ tống, đi cùng.
• beforehand: trước, sớm.
• career: nghề nghiệp.
• encouragement: khuyến khích, động viên.
• engage: tham dự, thu hút(ý nghĩ, thời gian của một người)
• equally: tương tư, bằng nhau, như nhau.
• freeze: lạnh buốt, giá lạnh, rét mướt.
• hunch: khom, gập cong, uốn cong.
• hunter: thợ săn.
• realty: bất động sản.
• shiver: run, rùng mình, run lẩy bẩy(vì lạnh).
• upright: tư thế thẳng đứng.

Open House:
1. Trong trường học ngày open house là ngày triển lãm mấy đồ học trò làm trong trường (như tranh vẽ, tượng đất sét, thơ, luận văn, vv) cho phụ huynh coi.

2. Khi bán nhà thì chủ nhà mở một vài ngày kêu là open house day. Người muốn mua có thể đến trong những ngày này để "tham quan" ngôi nhà.

3. Mấy cơ quan cũng có ngày open house để cộng đồng đến tham quan coi họ làm cái gì, sản xuất cái gì, hoặc có mướn người không, vv.

Nguồn:Internet===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Was Edith getting help from everyone?
-No, she wasn't. She wasn't getting help from everyone.

2.Had she just taken the state realty exam?
-Yes, she had. She had just taken the state realty exam.

3.Were there a lot of essay questions on the exam?
-No, there weren't. There weren't a lot of essay questions on the exam.

4.Was it a multiple-choice exam?
- Yes, it was. It was a multiple-choice exam.

5.Was the exam near downtown Los Angeles?
No, it wasn't. The exam was in downtown Los Angeles.

6.Was the testing room in a realty office?
- No, it wasn't. The testing room was in the goverment building.

7.Was it freezing in the testing room?
- Yes, it was. It was freezing in the testing rôm.

8.Was she shivering?
- Yes, she was. She was shivering.

9.Had she brought a warm jacket with her?
- No, she hadn't. She hadn't brought a warm jacket with her.

10.Did she pass the test?
- Yes, she did. She passed the text.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Edith wasn’t getting any help from anyone. She had just taken the state realty exam, which was a lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The test room in the government building was freezing. As she hunched up shivering, she looked around and saw others feeling equally cold. Why couldn’t these people let us know beforehand to bring jackets, she wondered.

After getting the news that she had passed the test, she signed up with a realty company. They told her how much money she would owe them each month , and wished her good luck. Other than that, they weren’t much help or encouragement. They told her how to have open houses on weekends. She had tocarry big signs in her car and place them in the neighborhood around the open house. The signs were not always easy to push into the ground , nor did they always stay upright. To make matters worse, one Saturday evening she discovered that all of her signs had been stolen! Her realty company told her not to worry—they would just add the cost[/b] of replacing the signs to her monthly bill.

After she had asked him many times, her husband finallyaccompanied her to an open house. They ended up spending eight hours together with each other that Sunday . Only a dozen house-hunters showed up all day. She tried to engage Edgar in conversation, but all he wanted to do was read the newspaper. After he helped her pick up all the signs, he told her that was the last time he was going to help her on an open house. She asked why. He said he didn’t want to talk about it. Edith wondered how long her realty “career” was going to last.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Edith không nhận được sự giúp đỡ nào từ bất cứ ai cả. Cô vừa tham dự cuộc thi về kinh doanh bất động sản của tiểu bang, đó là một cuộc thi trắc nghiệm dài dằng dặc tại khu vực kinh doanh của Los Angeles. Phòng thi ở trong toà nhà chính phủ lạnh lẽo. Ngay khi cô co người run rẩy, cô nhìn chung quanh và trông thấy những người khác đều cảm thấy lạnh như cô vậy. Tại sao người ta không thể cho chúng tôi biết trước để mang theo áo khoác chứ, cô thắc mắc.

Sau khi nghe được tin cô đã đậu trong kỳ thi, cô đầu quân vào một công ty địa ốc. Họ nói với cô số tiền cô sẽ thiếu họ mỗi tháng, và chúc cô gặp nhiều may mắn. Ngoài điều đó, họ không giúp đỡ hay động viên điều gì. Họ nói với cô cách để có một căn nhà cho việc tham quan mua bán mỗi cuối tuần. Cô phải mang những bảng thông báo to bự lên xe hơi và đặt chúng ở vùng lân cận quanh căn nhà để khách tham quan. Các bảng thông báo không phải lúc nào cũng dễ dàng để trên mặt đất, và cũng không lúc nào chịu đứng thẳng. Góp phần cho mọi chuyện tệ hại hơn, vào một buổi chiều thứ bảy cô phát hiện tất cả các bảng thông báo đều đã bị đánh cắp. Công ty địa ốc bảo cô đừng quá lo lắng-rằng họ sẽ tính chi phí thay thế các biển báo vào hoá đơn hàng tháng của cô.

Sau khi cô nhờ anh nhiều lần, cuối cùng chồng cô đã cùng đi với cô tới căn nhà tham quan. Họ đã trãi qua tám tiếng đồng hồ cùng nhau vào ngày Chủ nhật nọ. Chỉ có khoảng một tá người đi săn nhà xuất hiện suốt ngày. Cô cố gắng thu hút Edgar vào cuộc trò chuyện, nhưng tất cả những gì anh quan tâm là đọc báo. Sau khi giúp cô nhặt nhạnh tất cả các biển báo, anh bảo cô đó là lần cuối cùng anh giúp đỡ cô tại căn nhà tham quan mua bán này. Cô hỏi tại sao. Anh bảo anh không muốn nói về điều này. Edith tự hỏi "nghề nghiệp" kinh doanh địa ốc của cô sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

438646 top -

HỌC, HỌC NỮA VÀ SẼ HỌC

ESL 65: THERE’S NO PLACE LIKE AN OPEN HOUSE
: KHÔNG CÓ NƠI NÀO NHƯ CĂN NHÀ MỞ.


Vocabulary:

• accompany: đi cùng, hộ tống
• beforehand: chuẩn bị trước
• career: nghề, nghề nghiệp
• encouragement: sự can đảm, mạnh dạn
• engage: hẹn, hứa hẹn
• equally: ngang nhau, bằng nhau, như nhau
• freeze: đông lại, đóng băng
• hunch: linh cảm,cong, miếng to, khúc to
• hunter: người đi săn
• realty: bất động sản
• shiver: run, rùng mình
• upright: đứng, đứng thẳng

Translate into Vietnamese:

Edith wasn’t getting any help from anyone. She had just taken the state realty exam, which was a lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The testing room in the government building was freezing. As she hunched up shivering, she looked around and saw others feeling equally cold. Why couldn’t these people let us know beforehand to bring jackets, she wondered.
Edith đã không nhận được sự giúp đỡ của ai. Cô vửa tham gia kỳ thi về bất động sản nhà nước, đó là một bài thi trắc nghiệm dài tại trung tâm Los Angeles. Phòng thí nghiệm trong tòa nhà chính rất lạnh, Cô khom người run rẩy. Cô nhìn xung quanh và thấy những người khác cùng cảm giác lạnh như nhau. Cô tự hỏi tại sao những người này không thể cho chúng tôi biết trước để mang theo áo lạnh.

After getting the news that she had passed the test, she signed up with a realty company. They told her how much money she would owe them each month, and wished her good luck. Other than that, they weren’t much help or encouragement. They told her how to have open houses on weekends. She had to carry big signs in her car and place them in the neighborhood around the open house. The signs were not always easy to push into the ground, nor did they always stay upright. To make matters worse, one Saturday evening she discovered that all of her signs had been stolen! Her realty company told her not to worry—they would just add the cost of replacing the signs to her monthly bill.
Sau khi nhận được thông tin cô đã vượt qua bài kiểm tra, cô đã ký hợp đồng với một công ty bất động sản. Họ nói với cô số tiền cô sẽ nợ họ mỗi tháng, và chúc cô may mắn. Ngoài ra họ không giúp đỡ hay ủng hộ gì. Họ nói với cô làm thế nào để mở căn nhà vào cuối tuần, Cô phải gắn bảng hiệu lớn trong xe của cô và đặt chúng trong khu vực xung quanh nhà. Các bảng hiệu đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đóng chúng xuống đất, cũng không phải lúc nào chúng cũng đứng thẳng. Làm cho vấn đề càng tồi tệ hơn, Một tối thứ bảy cô phát hiện tất cả các bảng hiệu của cô đã bị mất cắp! Công ty của cô nói cô không phải lo lắng họ sẽ thêm chi phí thay thế các bảng hiệu vào hóa đơn hàng tháng của cô.

After she had asked him many times, her husband finally accompanied her to an open house. They ended up spending eight hours together with each other that Sunday. Only a dozen house-hunters showed up all day. She tried to engage Edgar in conversation, but all he wanted to do was read the newspaper. After he helped her pick up all the signs, he told her that was the last time he was going to help her on an open house. She asked why. He said he didn’t want to talk about it. Edith wondered how long her realty “career” was going to last.
Sau khi cô nhờ anh ta nhiều lần, chồng của cô cuối cùng cũng theo cô đến căn nhà mở. Họ kết thúc tám tiếng cùng với nhau ngay ngày chủ nhật đó. Chỉ có chục người cho thấy họ săn lùng đi tìm cả ngày. Cô đã cố gắng tham gia Edgar trong cuộc trò chuyện, nhưng tất cả các ông ấy muốn là đọc trên báo. Sau khi ông đã giúp cô nhặt các bảng hiệu này, ông nói với cô rằng lần cuối cùng ông giúp cô ta về căn nhà mở này. Cô hỏi tại sao. Ông nói ông không muốn nói về nó. Edith ngạc nhiên vậy bấy lâu nay nghề bất động sản của mình “ sự nghiệp” này sẽ ra làm sao. Kéo dài được bao lâu.

Yes/No Questions:

1.Was Edith getting help from everyone? No
2.Had she just taken the state realty exam? Yes
3.Were there a lot of essay questions on the exam? No
4.Was it a multiple-choice exam? Yes
5.Was the exam near downtown Los Angeles? No
6.Was the testing room in a realty office? No
7.Was it freezing in the testing room? Yes
8.Was she shivering? Yes
9.Had she brought a warm jacket with her? No
10.Did she pass the test? Yes

Fill in the blanks:


Edith wasn’t getting any help from anyone. She had just taken the state realty exam, which was a lengthy multiple-choice exam in downtown Los Angeles. The testing room in the government building was freezing. As she hunched up shivering, she looked around and saw others feeling equally cold. Why couldn’t these people let us know beforehand to bring jackets, she wondered.

After getting the news that she had passed the test, she signed up with a realty company. They told her how much money she would owe them each month, and wished her good luck. Other than that, they weren’t much help or encouragement. They told her how to have open houses on weekends. She had to carry big signs in her car and place them in the neighborhood around the open house. The signs were not always easy to push into the ground, nor did they always stay upright. To make matters worse, one Saturday evening she discovered that all of her signs had been stolen! Her realty company told her not to worry they would just add the cost of replacing the signs to her monthly bill.

After she had asked him many times, her husband finally accompanied her to an open house. They ended up spending eight hours together with each other that Sunday. Only a dozen house-hunters showed up all day. She tried to engage Edgar in conversation, but all he wanted to do was read the newspaper. After he helped her pick up all the signs, he told her that was the last time he was going to help her on an open house. She asked why. He said he didn’t want to talk about it. Edith wondered how long her realty “career” was going to last.


601763 top -

Hi anh doanchin,

Chúc mừng anh đã đi được một chặng đường dài 65 bài ESL.

Open House dịch theo tiếng dân gian mình là mở cửa nhà để cho khách vào tham quan.

Nó giống như kiểu không thể lầm giữa mở đèn là turn on the light, not open the light :).

Thông thường ở Mỹ, những người môi giới bất động sản gọi là realtor. Họ phải học để có license và phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho việc mở cửa một căn nhà để rao bán.

Nhà ở Mỹ thường chỉ có cấu trúc làm bằng gỗ ở tiểu bang Cali, tường nhà làm bằng vật liệu giấy.

Đôi khi người làm môi giới nhà đất của Mỹ rất cực khổ, họ phải chở thân chủ đi khắp các nơi để thăm nom nhà cửa, chưng dọn, sửa chữa nhà cửa tốn kém rất nhiều chi phí và ngay cả một viêc đơn giản là cắm bảng quảng cáo cho việc mở bán căn nhà cũng bị mất. Giống như tuồng ngao sò ốc hến, ngay chốn công đường đôi dép của thầy bói ngao, ông trùm sò cũng bị trộm :)

Đôi lời chia sẻ vui cùng anh doanchin, hy vọng lúc nào có thời gian sẽ trò chuyện tiếp.

Thân mến,
lanhuongbm.

601779 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.