.
ESL 62: The Wedding Gift (1)


ESL 62: The Wedding Gift (1)Download


Ray’s wedding had gone off without a hitch. Everyone seemed to have had a good time. A few people had too good of a time; they went home with designated drivers. All evening, the gift table remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. He had never heard of such a thing happening at a wedding. But his best friend Aaron said there was a first time for everything. He strolled out regularly from the inside festivities to check on the gift table, making sure no one suspicious was hanging around it.

Ray and Julia went on a 3-week honeymoon to Italy right after the wedding. When they got back, they opened all the gifts and sent out thank you notes. But there was one problem. A married couple that used to be good friends had apparently given nothing. This surprised Julia, because Walt and Mary said they were thrilled to be invited. And, they actually seemed to have had a great time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even care if they hadn’t given a gift. He just needed to know whether to send a thank you note. Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had left an envelope on the gift table like Aaron had. “Yes, but we got your envelope with the cash inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too thin, and some thief thought Walt’s envelope looked nice and fat.”

253233 top -


*Vocabulary:

• apparently:
• designate:
• envelope:
• festivity:
• frankly:
• hitch:
• regularly:
• steal:
• stroll:
• suspicious:
• thrill:
• wedding:

=================

*Yes/No Questions:

1.Were there any problems at Ray's wedding?

2.Did everyone seem to have a good time?

3.Did a few people have too good of a time?

4.Were they able to drive home by themselves?

5.Was the gift table guarded?

6.Was Ray worried that someone would steal something?

7.Had he ever heard of such a thing?

8.Was Aaron Ray's best friend?

9.Did Aaron say there was a first time for everything?

10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table?

===================

*Fill in the blanks:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. _____ seemed to have had a good time. A _____ people had too good of a time; they _____ home with designated drivers. All evening, the gift _____ remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. _____ had never heard of such a thing happening _____ a wedding. But his best friend Aaron said _____ was a first time for everything. He strolled _____ regularly from the inside festivities to check on _____ gift table, making sure no one suspicious was _____ around it.

Ray and Julia went on a _____ -week honeymoon to Italy right after the wedding. When _____ got back, they opened all the gifts and _____ out thank you notes. But there was one _____ . A married couple that used to be good _____ had apparently given nothing. This surprised Julia, because _____ and Mary said they were thrilled to be _____ . And, they actually seemed to have had a _____ time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even _____ if they hadn’t given a gift. He just _____ to know whether to send a thank you _____ . Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had _____ an envelope on the gift table like Aaron _____ . “Yes, but we got your envelope with the _____ inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too _____ , and some thief thought Walt’s envelope looked nice _____ fat.”

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

253234 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• apparently(adv): hình như
• designate(v): chỉ định
• envelope(n): phong bì
• festivity(n): sự vui mừng, tiệc tùng
• frankly(adv): thành thực, thẳng thắn
• hitch(n): sự cản trở
• regularly(adv): một cách thường xuyên
• steal(v): trộm
• stroll(v): đi tản bộ
• suspicious(a): đáng ngờ
• thrill(v): làm xúc động, cảm động
• wedding(n): tiệc cưới

=================

*Yes/No Questions:

1.Were there any problems at Ray's wedding?No

2.Did everyone seem to have a good time?Yes

3.Did a few people have too good of a time?Yes

4.Were they able to drive home by themselves?No

5.Was the gift table guarded?No

6.Was Ray worried that someone would steal something?No

7.Had he ever heard of such a thing?No

8.Was Aaron Ray's best friend?Yes

9.Did Aaron say there was a first time for everything?Yes

10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table?No

===================

*Fill in the blanks:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. __Everyone___ seemed to have had a good time. A __few___ people had too good of a time; they __went___ home with designated drivers. All evening, the gift _table____ remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. ___He__ had never heard of such a thing happening ___at__ a wedding. But his best friend Aaron said __there___ was a first time for everything. He strolled ___out__ regularly from the inside festivities to check on __the___ gift table, making sure no one suspicious was __suspicious___ around it.

Ray and Julia went on a __three___ -week honeymoon to Italy right after the wedding. When __they___ got back, they opened all the gifts and __sent___ out thank you notes. But there was one __problem___ . A married couple that used to be good __friends___ had apparently given nothing. This surprised Julia, because __walt___ and Mary said they were thrilled to be __invited___ . And, they actually seemed to have had a __great___ time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even ___care__ if they hadn’t given a gift. He just __need___ to know whether to send a thank you ___note__ . Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had __Mary___ an envelope on the gift table like Aaron _had____ . “Yes, but we got your envelope with the _cash____ inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too __thin___ , and some thief thought Walt’s envelope looked nice __and___ fat.”

===================

*Translate into Vietnamese:

Quà cưới

Đám cưới của Ray đã kết thúc mà không có trở ngại gì. Mọi người dường như đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Có vài người thì cảm thấy quá tuyệt vời; họ về nhà với những tài xế được chỉ định. Nguyên buổi chiều, cái bàn để quà thì không được bảo vệ. Ai mà ăn cắp thứ gì chứ, Ray nghĩ. Anh ta chưa bao giờ nghe có việc gì tương tự xảy ra tại một đám cưới. Nhưng bạn thân nhất của anh ta là Aaron nói rằng có lần đầu tiên cho mọi việc. Anh ta đi ra thường xuyên từ đám tiệc ở trong để kiểm tra bàn quà tặng, chắc chắn rằng không có ai đáng nghi quanh quẩn gần đó.

Ray và Julia đi nghỉ ba tuần trăng mật ở Italy ngay sau lễ cưới. Khi họ trở lại, họ mở tất cả những món quà và gửi những tấm thiệp cảm ơn. Nhưng có một vấn đề. Một căp vợ chồng đã từng là bạn tốt hình như không tặng thứ gì hết. Điều này làm bất ngờ Julia, bởi vì Walt và Mary nói rằng họ rất xúc động vì được mời. Và họ dường như thật sự có một thời khắc tuyệt vời ở tiệc cưới. Thành thực thì Ray không quan tâm nếu họ có tặng quà hay không. Anh ta chỉ cần biết để gửi thiệp cảm ơn. Ray gọi Aaron. Aaron nói có lẽ Walt và Mary đã bỏ một phong bì trên bàn quà tặng như Aaron đã làm. "Ừ, nhưng tụi tui đã nhận được phong bì của anh với tiền ở trong," Ray nói.

"Có lẽ phong bì của tui nhìn có vẻ quá mỏng, và vài tên trộm nghĩ rằng phong bì của Walt nhìn đẹp và dày hơn."

263670 top -

Done.

265115 top -
Nộp bài ESL 62: The Wedding Gift (1)
*Vocabulary:

• apparently: Hình như
• designate: Chỉ định
• envelope: Phong bì
• festivity: Sự vui mừng
• frankly: Thành thực
• hitch: Sự cản trở
• regularly: Một cách thường xuyên
• steal: Trộm
• stroll: Đi tản bộ
• suspicious: Đáng ngờ
• thrill: Làm xúc động
• wedding: Tiệc cưới

=================

*Yes/No Questions:

1.Were there any problems at Ray's wedding? No

2.Did everyone seem to have a good time? Yes

3.Did a few people have too good of a time? Yes

4.Were they able to drive home by themselves? No

5.Was the gift table guarded? No

6.Was Ray worried that someone would steal something? No

7.Had he ever heard of such a thing? No

8.Was Aaron Ray's best friend? Yes

9.Did Aaron say there was a first time for everything? Yes

10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table? No

===================

*Fill in the blanks:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. _Everyone_ seemed to have had a good time. A _few_ people had too good of a time; they _went_ home with designated drivers. All evening, the gift _table_ remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. _He_ had never heard of such a thing happening _at_ a wedding. But his best friend Aaron said _there_ was a first time for everything. He strolled _out_ regularly from the inside festivities to check on _the_ gift table, making sure no one suspicious was _suspicious_ around it.

Ray and Julia went on a _three_ -week honeymoon to Italy right after the wedding. When _they_ got back, they opened all the gifts and _sent_ out thank you notes. But there was one _problem_ . A married couple that used to be good _friends_ had apparently given nothing. This surprised Julia, because _walt_ and Mary said they were thrilled to be _invited_ . And, they actually seemed to have had a _great_ time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even _care_ if they hadn’t given a gift. He just _need_ to know whether to send a thank you _note_ . Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had _Mary_ an envelope on the gift table like Aaron _had_ . “Yes, but we got your envelope with the _cash_ inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too _thin_, and some thief thought Walt’s envelope looked nice _and_ fat.”

282415 top -

Done

283415 top -
*Vocabulary:

• apparently (adv) rõ ràng, rành rành
• designate (v) bổ nhiệm, chỉ định
• envelope: phong bì
• festivity: ngày hội, sự vui mừng, hân hoan.
• frankly (adv) thẳng thắng, chân thật
• hitch (v) giật mạnh, kéo mạnh bất ngờ
• regularly (adv) đều đều, thường xuyên, có quy củ
• steal (v) ăn cắp, ăn trộm
• stroll: đi dạo, tản bộ
• suspicious (adj) đáng ngờ, khả nghi
• thrill (v) dọa, làm sợ
• wedding: đám cưới

=================

*Yes/No Questions:

1.Were there any problems at Ray's wedding?no

2.Did everyone seem to have a good time?yes

3.Did a few people have too good of a time?yes

4.Were they able to drive home by themselves? yes

5.Was the gift table guarded?no

6.Was Ray worried that someone would steal something?no

7.Had he ever heard of such a thing?no

8.Was Aaron Ray's best friend?yes

9.Did Aaron say there was a first time for everything?yes

10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table?yes

===================

*Fill in the blanks:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. ______Everyone__ seemed to have had a good time. A __few___ people had too good of a time; they __went___ home with designated drivers. All evening, the gift ____table___ remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. ___He__ had never heard of such a thing happening __at___ a wedding. But his best friend Aaron said ______there__ was a first time for everything. He strolled __out___ regularly from the inside festivities to check on ___the__ gift table, making sure no one suspicious was __hang___ around it.

Ray and Julia went on a ___3__ -week honeymoon to Italy right after the wedding. When ______they__ got back, they opened all the gifts and ______sent__ out thank you notes. But there was one ____problem___ . A married couple that used to be good __friends___ had apparently given nothing. This surprised Julia, because ___Walt__ and Mary said they were thrilled to be __invited___ . And, they actually seemed to have had a ______good__ time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even ______care__ if they hadn’t given a gift. He just ______wantet__ to know whether to send a thank you __note___ . Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had ______left__ an envelope on the gift table like Aaron __had___ . “Yes, but we got your envelope with the ______cash__ inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too __thin___ , and some thief thought Walt’s envelope looked nice ___and__ fat.”

331269 top -

Done

331498 top -
Ninian xin nộp bài.

*Vocabulary:

• apparently: hình như
• designate: chỉ định
• envelope: phong bì
• festivity: ngày hội
• frankly: thẳng thắn
• hitch: cản trở
• regularly: thường xuyên
• steal: cướp
• stroll: đi dạo
• suspicious: đáng ngờ
• thrill: run lên
• wedding: đám cưới

=================

*Yes/No Questions:
1.Were there any problems at Ray's wedding? Yes, there were.
2.Did everyone seem to have a good time? Yes, they did.
3.Did a few people have too good of a time? Yes, they did.
4.Were they able to drive home by themselves? Yes, they were.
5.Was the gift table guarded? No, it wasn't.
6.Was Ray worried that someone would steal something? Yes, he was.
7.Had he ever heard of such a thing? No, he hadn't.
8.Was Aaron Ray's best friend? Yes, he was.
9.Did Aaron say there was a first time for everything? Yes, he did.
10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table? Yes, he did.

===================

*Fill in the blanks:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. __Everyone___ seemed to have had a good time. A __few___ people had too good of a time; they ___went__ home with designated drivers. All evening, the gift __table___ remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. __He___ had never heard of such a thing happening ___in__ a wedding. But his best friend Aaron said ___it__ was a first time for everything. He strolled __out___ regularly from the inside festivities to check on __the___ gift table, making sure no one suspicious was ___hanging__ around it.

Ray and Julia went on a ___3__ -week honeymoon to Italy right after the wedding. When __they___ got back, they opened all the gifts and __sent___ out thank you notes. But there was one __problem___ . A married couple that used to be good __friends___ had apparently given nothing. This surprised Julia, because ___Walt__ and Mary said they were thrilled to be __invited___ . And, they actually seemed to have had a __great___ time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even __care___ if they hadn’t given a gift. He just __needed___ to know whether to send a thank you __note___ . Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had __left___ an envelope on the gift table like Aaron ___had__ . “Yes, but we got your envelope with the ___cash__ inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too ___thin__ , and some thief thought Walt’s envelope looked nice __in___ fat.”

===================

*Translate into Vietnamese:
Đám cưới của Ray đã kết thúc mà không có trở ngại gì. Mọi người hình như đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Vài người thì cảm thấy quá tuyệt vời; họ về nhà với những tài xế được chỉ định. Tất cả buổi tối, bàn quà vẫn không được bảo vệ. Ai đã lấy cái gì đó, Ray nghĩ. Anh chưa bao giờ nghe thấy cái gì xảy ra tại tiệc cưới. Nhưng bạn thân của anh là Aaron nói rằng đây là lần đầu tiên cho mọi việc. Anh dạo ra ngoài thường xuyên từ tiệc cưới ở trong để kiểm tra bàn quà, để chắc rằng không có ai đáng nghi quanh quẩn gần đó.

Ray và Julia đi hưởng ba tuần trăng mật ở Italy ngay sau tiệc cưới. Khi họ trở lại, họ mở tất cả quà và gửi những tấm thiệp cảm ơn. Nhưng có một vấn đề. Một căp vợ chồng đã từng là bạn tốt hình như không tặng thứ gì hết. Điều này làm Julia bất ngờ, vì Walt và Mary nói rằng họ đã run lên xúc động khi được mời. Và họ hình như thật sự có một thời khắc tuyệt vời ở tiệc cưới. Thành thật mà nói, Ray không quan tâm xem họ có tặng quà hay không. Anh ta chỉ cần biết để gửi thiệp cảm ơn. Ray gọi Aaron. Aaron nói có lẽ Walt và Mary đã bỏ một phong bì trên bàn quà như Aaron đã làm. "Ừ, nhưng tụi mình đã nhận được phong bì của cậu với tiền ở trong," Ray nói.

"Có lẽ phong bì của mình nhìn có vẻ mỏng quá, và vài tên trộm nghĩ rằng phong bì của Walt nhìn đẹp và dày hơn."

342037 top -

*Vocabulary:

• apparently(adv): hình như
• designate(v): chỉ định
• envelope(n): phong bì
• festivity(n): sự vui mừng, tiệc tùng
• frankly(adv): thành thực, thẳng thắn
• hitch(n): sự cản trở
• regularly(adv): một cách thường xuyên
• steal(v): trộm
• stroll(v): đi tản bộ
• suspicious(a): đáng ngờ
• thrill(v): làm xúc động, cảm động
• wedding(n): tiệc cưới

=================

*Yes/No Questions:

1.Were there any problems at Ray's wedding?No

2.Did everyone seem to have a good time?Yes

3.Did a few people have too good of a time?Yes

4.Were they able to drive home by themselves?No

5.Was the gift table guarded?No

6.Was Ray worried that someone would steal something?No

7.Had he ever heard of such a thing?No

8.Was Aaron Ray's best friend?Yes

9.Did Aaron say there was a first time for everything?Yes

10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table?No

===================

*Fill in the blanks:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. __Everyone___ seemed to have had a good time. A __few___ people had too good of a time; they __went___ home with designated drivers. All evening, the gift _table____ remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. ___He__ had never heard of such a thing happening ___at__ a wedding. But his best friend Aaron said __there___ was a first time for everything. He strolled ___out__ regularly from the inside festivities to check on __the___ gift table, making sure no one suspicious was __suspicious___ around it.

Ray and Julia went on a __three___ -week honeymoon to Italy right after the wedding. When __they___ got back, they opened all the gifts and __sent___ out thank you notes. But there was one __problem___ . A married couple that used to be good __friends___ had apparently given nothing. This surprised Julia, because __walt___ and Mary said they were thrilled to be __invited___ . And, they actually seemed to have had a __great___ time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even ___care__ if they hadn’t given a gift. He just __need___ to know whether to send a thank you ___note__ . Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had __Mary___ an envelope on the gift table like Aaron _had____ . “Yes, but we got your envelope with the _cash____ inside,” Ray said.

“May be my envelope looked too __thin___ , and some thief thought Walt’s envelope looked nice __and___ fat.”

===================

*Translate into Vietnamese:

Quà cưới

Đám cưới của Ray đã kết thúc mà không có trở ngại gì. Mọi người dường như đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Có vài người thì cảm thấy quá tuyệt vời; họ về nhà với những tài xế được chỉ định. Nguyên buổi chiều, cái bàn để quà thì không được bảo vệ. Ai mà ăn cắp thứ gì chứ, Ray nghĩ. Anh ta chưa bao giờ nghe có việc gì tương tự xảy ra tại một đám cưới. Nhưng bạn thân nhất của anh ta là Aaron nói rằng có lần đầu tiên cho mọi việc. Anh ta đi ra thường xuyên từ đám tiệc ở trong để kiểm tra bàn quà tặng, chắc chắn rằng không có ai đáng nghi quanh quẩn gần đó.

Ray và Julia đi nghỉ ba tuần trăng mật ở Italy ngay sau lễ cưới. Khi họ trở lại, họ mở tất cả những món quà và gửi những tấm thiệp cảm ơn. Nhưng có một vấn đề. Một căp vợ chồng đã từng là bạn tốt hình như không tặng thứ gì hết. Điều này làm bất ngờ Julia, bởi vì Walt và Mary nói rằng họ rất xúc động vì được mời. Và họ dường như thật sự có một thời khắc tuyệt vời ở tiệc cưới. Thành thực thì Ray không quan tâm nếu họ có tặng quà hay không. Anh ta chỉ cần biết để gửi thiệp cảm ơn. Ray gọi Aaron. Aaron nói có lẽ Walt và Mary đã bỏ một phong bì trên bàn quà tặng như Aaron đã làm. "Ừ, nhưng tụi tui đã nhận được phong bì của anh với tiền ở trong," Ray nói.

"Có lẽ phong bì của tui nhìn có vẻ quá mỏng, và vài tên trộm nghĩ rằng phong bì của Walt nhìn đẹp và dày hơn."

412491 top -
LESSON 62:

THE WEDDING GIFT - QUÀ CƯỚI (1)


===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• apparently: hình như.
• designate: chỉ định.
• envelope: bao thư.
• festivity: lễ hội.
• frankly: thành thức mà nói, một cách thành thực.
• hitch: sự cản trở, sự vướng mắc.
• regularly: đều đặn, thường xuyên.
• steal: ăn cắp, lấy trộm.
• stroll: đi dạo, đi tản bộ.
• suspicious: có sự nghi ngờ.
• thrill: xúc động, hồi hộp.
• wedding: lễ cưới.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Were there any problems at Ray's wedding?
- No, there weren't. There weren't any problems at Ray's wedding.

2.Did everyone seem to have a good time?
- Yes, thet did. Everyone seemed to have a good time.

3.Did a few people have too good of a time?
- Yé, they did. A few people had too good of a time.

4.Were they able to drive home by themselves?
-No, they weren't. They weren't able to drive home by themselves.

5.Was the gift table guarded?
-No, it wasn't. The gift table wasn't guarded.

6.Was Ray worried that someone would steal something?
-Yes, he was. Ray was worried that someone would steal something.

7.Had he ever heard of such a thing?
- No, he hadn't. He hadn't ever heard of such a thing.

8.Was Aaron Ray's best friend?
- Yes, he was. Aaron was Ray's best friend.

9.Did Aaron say there was a first time for everything?
-[i] Yes, he did. Aaron said there was a first time for everything.


10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table?
-Yes, he did. Aaron strolled out regularly to check on the gift table.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
Ray’s wedding had gone off without a hitch. Everyone seemed to have had a good time. A few people had too good of a time; they went home with designated drivers. All evening, the gift table remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. He had never heard of such a thing happening at a wedding. But his best friend Aaron said there was a first time for everything. He strolled out regularly from the inside festivities to check on the gift table, making sure no one suspicious was hanging around it.

Ray and Julia went on a 3 -week honeymoon to Italy right after the wedding. When they got back, they opened all the gifts and sent out thank you notes. But there was one problem . A married couple that used to be good friends had apparently given nothing. This surprised Julia, because Walt and Mary said they were thrilled to be invited . And, they actually seemed to have had a great time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even care if they hadn’t given a gift. He just needed to know whether to send a thank you note . Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had left an envelope on the gift table like Aaron had . “Yes, but we got your envelope with the cash inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too thin , and some thief thought Walt’s envelope looked nice and fat.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Đám cưới của Ray đã diễn ra mà không có trở ngại gì. Có vẻ như mọi người đã có một thời gian tuyệt vời. Một số người lại có được khoảng thời gian ưng ý, họ về nhà với một bác tàì đã được chỉ định. Suốt cả buổi chiều, chiếc bàn để quà tặng vẫn không có ai trông coi. Có ai lấy cắp thứ gì không nhỉ, Ray nghĩ ngợi. Anh chưa bao giờ nghe có chuyện như thế xảy ra tại một đám cưới. Thế nhưng cậu bạn thân Aaron nói vẫn có lần đầu tiên cho mọi thứ. Từ trong tiệc cưới, anh ta đi ra ngoài thường xuyên để kiểm tra chiếc bàn để quà tặng, đảm bảo không có ai đáng nghi loanh quanh ở đó.

Ray và Julia đi hưởng 3 tuần trăng mật ở Italy ngay sau đám cưới. Khi trở về, họ mở các món quà và gởi những bức thư cám ơn. Nhưng có một vấn đề. Một cặp vợ chồng từng là bạn thân hình như không gởi quà. Điều này đã làm cho Julia ngạc nhiên, vì Walt và Mary nói họ rất xúc động khi được mời. Và trông họ thực sự có khoảng thời gian thú vị tại đám cưới. Thật tình mà nói, Ray thậm chí không quan tâm đến việc họ không gởi quà. Anh chỉ cần biết để gởi cho họ thư cảm ơn hay không thôi. Anh gọi cho Aaron. Aaron nói có thể Walt đã để lại một phong bì trên bàn quà tặng giống như Aaron đã làm. " Ừ, nhưng tớ nhận phong bì của cậu có tiền trong đó," Ray nói.

"Có lẽ phong bì của tớ trông mỏng quá, và mấy tên trộm lại nghĩ phong bì của Walt trông đẹp và dày hơn."

437831 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 62: THE WEDDING GIFT (1)
: QUÀ TẶNG ĐÁM CƯỚI


Vocabulary:

• apparently: rõ ràng, hình như
• designate: chỉ định, bổ nhiệm
• envelope: phong bì
• festivity: vui mừng, hân hoan
• frankly: thẳng thắn, trung thực
• hitch: cái giật mình bất ngờ, xô đẩy bất ngờ
• regularly: đều đều, đều đặn, thường xuyên
• steal: trộm cắp
• stroll: đi dạo, đi tản bộ
• suspicious: nghi ngờ, đáng ngờ, khả nghi
• thrill: run động, xúc động
• wedding: lễ cưới
…………………………………….

Translate into Vietnamese:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. Everyone seemed to have had a good time. A few people had too good of a time; they went home with designated drivers. All evening, the gift table remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. He had never heard of such a thing happening at a wedding. But his best friend Aaron said there was a first time for everything. He strolled out regularly from the inside festivities to check on the gift table, making sure no one suspicious was hanging around it.
Đám cưới của Ray đã kết thúc mà không có sự cố gì. Mọi người dường như có một thời gian thật tuyệt vời. Vài người có được khoảng thời gian thật vui vẽ; họ trở về nhà với lái xe được chỉ định. Cả buổi tối, những món quà tặng không có người trông coi. Ai đó có ăn cắp thứ gì không nhỉ, Ray nghĩ thế. Anh chưa bao giờ nghe điều gì như vậy xảy ra tại đám cưới. Nhưng Aaron người bạn thân nhất của anh nói thời gian đầu mọi việc đều có xảy ra. Từ bên trong anh thông thả bước ra kiểm tra các quà tặng trên bàn, đảm bảo không có ai đáng nghi ngờ xung quanh nó.

Ray and Julia went on a 3-week honeymoon to Italy right after the wedding. When they got back, they opened all the gifts and sent out thank you notes. But there was one problem. A married couple that used to be good friends had apparently given nothing. This surprised Julia, because Walt and Mary said they were thrilled to be invited. And, they actually seemed to have had a great time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even care if they hadn’t given a gift. He just needed to know whether to send a thank you note. Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had left an envelope on the gift table like Aaron had. “Yes, but we got your envelope with the cash inside,” Ray said.
Ngay sau khi đám cưới Ray và Julia đã đi hưởng tuần trăng mật ở Ý 3 tuần. Khi về họ mở tất cả những món quà và gởi lời cảm ơn đến bạn bè. Nhưng có một vấn đề. Có một cặp vợ chồng đã từng là những người bạn tốt rỏ ràng là trong phong bì chẳng có gì. Julia rất ngạc nhiêu về điều này, bởi vì Walt và Mary nói họ rất vui mừng khi được thiệp mời. Và, họ thực sự có một bữa tiệc thật tuyệt vời tại đám cưới. Thật tình mà nói, Ray thậm chí chẳng quan tâm họ có tặng quà hay không, Anh chỉ cần biết liệu có nên gởi lời cám ơn đến bạn hay không. Ray gọi cho Aarron. Aaron nói có lẽ Walt đã để lại phong bì trên bàn như Aaron. Có nhưng chúng tôi có nhận tiền của bạn trong phong bì,” Ray nói.

“Maybe my envelope looked too thin, and some thief thought Walt’s envelope looked nice and fat.”
Có lẽ phong bì của tôi nhìn mỏng quá, và mấy kẻ trộm lại nghĩ phong bì của Walt nhìn đẹp và dầy hơn.
……………………………………..

Yes/No Questions:

1.Were there any problems at Ray's wedding? No
2.Did everyone seem to have a good time? Yes
3.Did a few people have too good of a time? Yes
4.Were they able to drive home by themselves? No
5.Was the gift table guarded? No
6.Was Ray worried that someone would steal something? No
7.Had he ever heard of such a thing? No
8.Was Aaron Ray's best friend? Yes
9.Did Aaron say there was a first time for everything? Yes
10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table? No
………………………………….

Fill in the blanks:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. Everyone seemed to have had a good time. A few people had too good of a time; they went home with designated drivers. All evening, the gift table remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. He had never heard of such a thing happening at a wedding. But his best friend Aaron said there was a first time for everything. He strolled out regularly from the inside festivities to check on the gift table, making sure no one suspicious was hanging around it.

Ray and Julia went on a 3 -week honeymoon to Italy right after the wedding. When they/ got back, they opened all the gifts and sent out thank you notes. But there was one problem. A married couple that used to be good friends had apparently given nothing. This surprised Julia, because Walt and Mary said they were thrilled to be invited. And, they actually seemed to have had a great time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even care if they hadn’t given a gift. He just needed to know whether to send a thank you note. Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had left an envelope on the gift table like Aaron had. “Yes, but we got your envelope with the cash inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too thin , and some thief thought Walt’s envelope looked nice and fat.”


574206 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 62: THE WEDDING GIFT (1)
: QUÀ TẶNG ĐÁM CƯỚI


Vocabulary:

• apparently: rõ ràng, hình như
• designate: chỉ định, bổ nhiệm
• envelope: phong bì
• festivity: vui mừng, hân hoan
• frankly: thẳng thắn, trung thực
• hitch: cái giật mình bất ngờ, xô đẩy bất ngờ
• regularly: đều đều, đều đặn, thường xuyên
• steal: trộm cắp
• stroll: đi dạo, đi tản bộ
• suspicious: nghi ngờ, đáng ngờ, khả nghi
• thrill: run động, xúc động
• wedding: lễ cưới
…………………………………….

Translate into Vietnamese:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. Everyone seemed to have had a good time. A few people had too good of a time; they went home with designated drivers. All evening, the gift table remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. He had never heard of such a thing happening at a wedding. But his best friend Aaron said there was a first time for everything. He strolled out regularly from the inside festivities to check on the gift table, making sure no one suspicious was hanging around it.
Đám cưới của Ray đã kết thúc mà không có sự cố gì. Mọi người dường như có một thời gian thật tuyệt vời. Vài người có được khoảng thời gian thật vui vẽ; họ trở về nhà với lái xe được chỉ định. Cả buổi tối, những món quà tặng không có người trông coi. Ai đó có ăn cắp thứ gì không nhỉ, Ray nghĩ thế. Anh chưa bao giờ nghe điều gì như vậy xảy ra tại đám cưới. Nhưng Aaron người bạn thân nhất của anh nói thời gian đầu mọi việc đều có xảy ra. Từ bên trong anh thông thả bước ra kiểm tra các quà tặng trên bàn, đảm bảo không có ai đáng nghi ngờ xung quanh nó.

Ray and Julia went on a 3-week honeymoon to Italy right after the wedding. When they got back, they opened all the gifts and sent out thank you notes. But there was one problem. A married couple that used to be good friends had apparently given nothing. This surprised Julia, because Walt and Mary said they were thrilled to be invited. And, they actually seemed to have had a great time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even care if they hadn’t given a gift. He just needed to know whether to send a thank you note. Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had left an envelope on the gift table like Aaron had. “Yes, but we got your envelope with the cash inside,” Ray said.
Ngay sau khi đám cưới Ray và Julia đã đi hưởng tuần trăng mật ở Ý 3 tuần. Khi về họ mở tất cả những món quà và gởi lời cảm ơn đến bạn bè. Nhưng có một vấn đề. Có một cặp vợ chồng đã từng là những người bạn tốt rỏ ràng là trong phong bì chẳng có gì. Julia rất ngạc nhiêu về điều này, bởi vì Walt và Mary nói họ rất vui mừng khi được thiệp mời. Và, họ thực sự có một bữa tiệc thật tuyệt vời tại đám cưới. Thật tình mà nói, Ray thậm chí chẳng quan tâm họ có tặng quà hay không, Anh chỉ cần biết liệu có nên gởi lời cám ơn đến bạn hay không. Ray gọi cho Aarron. Aaron nói có lẽ Walt đã để lại phong bì trên bàn như Aaron. Có nhưng chúng tôi có nhận tiền của bạn trong phong bì,” Ray nói.

“Maybe my envelope looked too thin, and some thief thought Walt’s envelope looked nice and fat.”
Có lẽ phong bì của tôi nhìn mỏng quá, và mấy kẻ trộm lại nghĩ phong bì của Walt nhìn đẹp và dầy hơn.
……………………………………..

Yes/No Questions:

1.Were there any problems at Ray's wedding? No
2.Did everyone seem to have a good time? Yes
3.Did a few people have too good of a time? Yes
4.Were they able to drive home by themselves? No
5.Was the gift table guarded? No
6.Was Ray worried that someone would steal something? No
7.Had he ever heard of such a thing? No
8.Was Aaron Ray's best friend? Yes
9.Did Aaron say there was a first time for everything? Yes
10.Did Aaron stroll out regularly to check on the gift table? No
………………………………….

Fill in the blanks:

Ray’s wedding had gone off without a hitch. Everyone seemed to have had a good time. A few people had too good of a time; they went home with designated drivers. All evening, the gift table remained unguarded. Who would steal anything, Ray thought. He had never heard of such a thing happening at a wedding. But his best friend Aaron said there was a first time for everything. He strolled out regularly from the inside festivities to check on the gift table, making sure no one suspicious was hanging around it.

Ray and Julia went on a 3 -week honeymoon to Italy right after the wedding. When they/ got back, they opened all the gifts and sent out thank you notes. But there was one problem. A married couple that used to be good friends had apparently given nothing. This surprised Julia, because Walt and Mary said they were thrilled to be invited. And, they actually seemed to have had a great time at the wedding. Frankly, Ray didn’t even care if they hadn’t given a gift. He just needed to know whether to send a thank you note. Ray called Aaron. Aaron said maybe Walt had left an envelope on the gift table like Aaron had. “Yes, but we got your envelope with the cash inside,” Ray said.

“Maybe my envelope looked too thin , and some thief thought Walt’s envelope looked nice and fat.”


574207 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.