.
ESL 59: Putting Bunny to Sleep


ESL 59: Putting Bunny to SleepDownload


Jim and Alicia had two dogs – Bugs and Bunny. They were both 15 years old. Bunny was dying. Bugs was still healthy. They were brother and sister, and had been together since birth. They had never been separated for longer than a couple of hours.

Jim and Alicia weren’t sure what to do. The vet had told them that Bunny was in pain, and might continue to suffer for as long as another year. This was unacceptable to both Jim and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, instead of letting her suffer, was not an issue. However, what to do about Bugs? The vet said Bugs was still healthy. He could last another two to three years. But how long, they wondered, would he last without his sister?

Bunny had always been Bugs’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs was rather timid. He didn't mind when his sister bossed him around; she was also there for him when he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. And whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled up next to her, whether he was sleepy or not.

Jim and Alicia both arrived at the same conclusion without very much discussion. When they took Bunny to the vet so that she could be put to sleep, Bugs went, too.

246950 top -


*Vocabulary:

• anxious:
• assertive:
• bug:
• bunny:
• confident:
• curl:
• issue:
• separate:
• suffer:
• timid:
• vet:
• wonder:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Jim and Alicia have two dogs?

2.Were the dogs named Bugs and Bunny?

3.Were both dogs 15 years old?

4.Was Bunny dying?

5.Was Bugs dying too?

6.Was Bunny Bugs's mother?

7.Had Bugs and Bunny been together for 16 years?

8.Had they ever been separated for more than a couple of hours?

9.Did Jim and Alicia know what to do?

10.Had the vet told them that Bunny was in pain?

==================

*Fill in the blanks:

Jim and Alicia had two dogs – Bugs _____ Bunny. They were both 15 years old. Bunny _____ dying. Bugs was still healthy. They were brother _____ sister, and had been together since birth. They _____ never been separated for longer than a couple _____ hours.

Jim and Alicia weren’t sure what to _____ . The vet had told them that Bunny was _____ pain, and might continue to suffer for as _____ as another year. This was unacceptable to both _____ and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, _____ of letting her suffer, was not an issue. _____ , what to do about Bugs? The vet said _____ was still healthy. He could last another two _____ three years. But how long, they wondered, would _____ last without his sister?

Bunny had always been _____ ’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs _____ rather timid. He didn't mind when his sister _____ him around; she was also there for him _____ he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. _____ whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled _____ next to her, whether he was sleepy or _____ .

Jim and Alicia both arrived at the same _____ without very much discussion. When they took Bunny _____ the vet so that she could be put _____ sleep, Bugs went, too.

==================

*Translate into Vietnamese:

............

246951 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• anxious(a): lo âu, khắc khoải
• assertive(a): quyết đoán
• bug(n): con rệp
• bunny(n): con thỏ
• confident(a): tự tin
• curl(v): cuộn lại
• issue(n): lối thoát
• separate(v): chia cách
• suffer(v): chịu đựng
• timid(a): rụt rè, nhút nhát
• vet(n): bác sĩ thú y
• wonder(v): thắc mắc

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Jim and Alicia have two dogs?Yes

2.Were the dogs named Bugs and Bunny?Yes

3.Were both dogs 15 years old?Yes

4.Was Bunny dying?Yes

5.Was Bugs dying too?No

6.Was Bunny Bugs's mother?No

7.Had Bugs and Bunny been together for 16 years?No

8.Had they ever been separated for more than a couple of hours?No

9.Did Jim and Alicia know what to do?No

10.Had the vet told them that Bunny was in pain?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Jim and Alicia had two dogs – Bugs _and____ Bunny. They were both 15 years old. Bunny _was____ dying. Bugs was still healthy. They were brother __and___ sister, and had been together since birth. They __had___ never been separated for longer than a couple __of___ hours.

Jim and Alicia weren’t sure what to ___do__ . The vet had told them that Bunny was __in___ pain, and might continue to suffer for as __long___ as another year. This was unacceptable to both __Jim___ and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, ___instead__ of letting her suffer, was not an issue. ___However__ , what to do about Bugs? The vet said ___Bugs__ was still healthy. He could last another two __or___ three years. But how long, they wondered, would ___he__ last without his sister?

Bunny had always been __Bugs___ ’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs __was___ rather timid. He didn't mind when his sister ___bossed__ him around; she was also there for him ____when_ he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. __And___ whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled __up___ next to her, whether he was sleepy or __not___ .

Jim and Alicia both arrived at the same __conclusion___ without very much discussion. When they took Bunny __to___ the vet so that she could be put __Bunny___ sleep, Bugs went, too.

==================

*Translate into Vietnamese:

Sắp đặt cho Bunny ngủ

Jim và Alicia có hai con chó - Bugs và Bunny. Chúng đều 15 tuổi. Bunny đang hấp hối. Bugs thì vẫn khoẻ mạnh. Chúng là chị gái và em trai, và đã sống cùng nhau từ khi mới đẻ. Chúng không bao giờ xa nhau lâu hơn vài giờ.

Jim và Alicia không biết nên làm gì. Bác sĩ thú ý nói với họ rằng Bunny đang trong cơn đau, và có thể chịu đựng thêm chừng một năm. Điều này là không thể chấp nhận được với jim và Alicia. Vì vậy, hãy để cho Bunny ngủ bây giờ, thay là vì để nó chịu đau đớn, thì không là giải pháp tốt. Tuy nhiên, làm cái gì với Bugs đây? Bác sĩ thú y nói rằng Bugs vẫn khoẻ mạnh. Nó có thể sống thêm chừng hai hoặc ba năm. Nhưng bao lâu, họ thắc mắc, nó sống mà không có chị nó?

Bunny luôn luôn là người chị lớn của Bugs; nó tự tin và quyết đoán. Bugs thì rụt rè hơn. Nó không có ý kiến gì khi không có chị nó bên cạnh chỉ huy xung quanh nó; Bunny cũng luôn ở bên Bugs mỗi khi Bugs cảm thấy lo âu. Bugs theo sau Bunny mọi nơi. Và mỗi khi Bunny quyết định đi ngủ, Bugs luôn luôn cuộn tròn lại kế bên Bunny, dù nó có buồn ngủ hay không.

Jim và Alicia cùng có kết luận cuối cùng mà không cần thảo luận nhiều. Khi họ dẫn Bunny tới bác sĩ thì nó có thể ngủ, Bugs cũng đi nữa.

262131 top -

Done

274800 top -
Nộp bài ESL 59: Putting Bunny to Sleep
*Vocabulary:

• anxious: Lo âu
• assertive: Quyết đoán
• bug: Con rệp
• bunny: Con thỏ
• confident: Tự tin
• curl: Cuộn lại
• issue: Lối thoát
• separate: Chia cách
• suffer: Chịu đựng
• timid: Nhút nhát
• vet: Bác sĩ thú y
• wonder: thắc mắc

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Jim and Alicia have two dogs? Yes

2.Were the dogs named Bugs and Bunny? Yes

3.Were both dogs 15 years old? Yes

4.Was Bunny dying? Yes

5.Was Bugs dying too? No

6.Was Bunny Bugs's mother? No

7.Had Bugs and Bunny been together for 16 years? No

8.Had they ever been separated for more than a couple of hours? No

9.Did Jim and Alicia know what to do? No

10.Had the vet told them that Bunny was in pain? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Jim and Alicia had two dogs – Bugs _and_ Bunny. They were both 15 years old. Bunny _was_ dying. Bugs was still healthy. They were brother _and_ sister, and had been together since birth. They _had_ never been separated for longer than a couple _of_ hours.

Jim and Alicia weren’t sure what to _do_ . The vet had told them that Bunny was _in_ pain, and might continue to suffer for as _long_ as another year. This was unacceptable to both _Jim_ and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, _instead_ of letting her suffer, was not an issue. _However_ , what to do about Bugs? The vet said _Bugs_ was still healthy. He could last another two _or_ three years. But how long, they wondered, would _he_ last without his sister?

Bunny had always been _Bugs_ ’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs _was_ rather timid. He didn't mind when his sister _bossed_ him around; she was also there for him _when_ he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. _And_ whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled _up_ next to her, whether he was sleepy or _not_ .

Jim and Alicia both arrived at the same _conclusion_ without very much discussion. When they took Bunny _to_ the vet so that she could be put _Bunny_ sleep, Bugs went, too.

280461 top -

Done

283421 top -
*Vocabulary:

• anxious (adj) lo lắng, băng khoăng
• assertive (adj) quả quyết, quyết đoán
• bug: con rệp, sâu bọ
• bunny: thỏ
• confident (adj) tự tin
• curl (adj,v) uốn, làm cong
• issue: vấn đề
• separate (adj) riêng biệt, tách riêng
• suffer (v) chịu đựng
• timid (adj) rụt rè, nhút nhát
• vet:bác sĩ thú y
• wonder: tự hỏi, tò mò

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Jim and Alicia have two dogs?yes

2.Were the dogs named Bugs and Bunny?yes

3.Were both dogs 15 years old?yes

4.Was Bunny dying?yes

5.Was Bugs dying too?no

6.Was Bunny Bugs's mother?no, she is his sister

7.Had Bugs and Bunny been together for 16 years?no, 15

8.Had they ever been separated for more than a couple of hours?no

9.Did Jim and Alicia know what to do? no

10.Had the vet told them that Bunny was in pain? yes

==================

*Fill in the blanks:

Jim and Alicia had two dogs – Bugs __and___ Bunny. They were both 15 years old. Bunny ___was__ dying. Bugs was still healthy. They were brother __and___ sister, and had been together since birth. They ___were__ never been separated for longer than a couple __of___ hours.

Jim and Alicia weren’t sure what to __do___ . The vet had told them that Bunny was __in___ pain, and might continue to suffer for as __long___ as another year. This was unacceptable to both ___Jim__ and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, ______instead__ of letting her suffer, was not an issue. ____However___ , what to do about Bugs? The vet said __Bug___ was still healthy. He could last another two ___or__ three years. But how long, they wondered, would ___he__ last without his sister?

Bunny had always been ___Bug__ ’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs __was___ rather timid. He didn't mind when his sister ____bossed___ him around; she was also there for him ______when__ he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. ___And__ whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled __up___ next to her, whether he was sleepy or __not___ .

Jim and Alicia both arrived at the same ____conclusion___ without very much discussion. When they took Bunny __to___ the vet so that she could be put __to___ sleep, Bugs went, too.

329221 top -

Done

330171 top -
Ninian xin nộp bài dịch.

Jim và Alicia có hai con chó - Bugs và Bunny. Chúng đều 15 tuổi. Bunny đang chết dần. Bugs thì vẫn khoẻ mạnh. Chúng là chị gái và em trai, và đã sống cùng nhau từ khi mới sinh. Chúng không bao giờ xa nhau lâu hơn vài giờ.

Jim và Alicia không chắc nên làm gì. Bác sĩ thú ý nói với họ rằng Bunny đang trong cơn đau, và có thể chịu đựng thêm chừng một năm. Điều này là không thể chấp nhận với Jim và Alicia. Vì vậy, để Bunny ngủ bây giờ, thay vì để nó chịu đau đớn, thì không phải là giải pháp. Tuy nhiên, làm gì với Bugs đây? Bác sĩ thú y nói rằng Bugs vẫn khoẻ mạnh. Nó có thể sống thêm chừng hai hoặc ba năm. Nhưng bao lâu, họ tự hỏi, nó sống mà không có chị nó?

Bunny luôn luôn là "người chị lớn" của Bugs; nó tự tin và quyết đoán. Bugs thì hơi rụt rè. Nó không phiền gì khi chị nó chỉ huy nó xung quanh; Bunny cũng luôn ở bên Bugs mỗi khi Bugs cảm thấy lo âu. Bugs đi theo Bunny mọi nơi. Và mỗi khi Bunny quyết định đi ngủ, Bugs luôn luôn cuộn tròn kế bên Bunny, dù nó có buồn ngủ hay không.

Jim and Alicia both arrived at the same conclusion without very much discussion. When they took Bunny to the vet so that she could be put to sleep, Bugs went, too.

Jim và Alicia cùng đi đến một kết luận cuối cùng mà không thảo luận nhiều. Khi họ dẫn Bunny tới bác sĩ để nó có thể ngủ, Bugs cũng đi nữa.

340521 top -

*Vocabulary:

• anxious(a): lo âu, khắc khoải
• assertive(a): quyết đoán
• bug(n): con rệp
• bunny(n): con thỏ
• confident(a): tự tin
• curl(v): cuộn lại
• issue(n): lối thoát
• separate(v): chia cách
• suffer(v): chịu đựng
• timid(a): rụt rè, nhút nhát
• vet(n): bác sĩ thú y
• wonder(v): thắc mắc

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Jim and Alicia have two dogs?Yes

2.Were the dogs named Bugs and Bunny?Yes

3.Were both dogs 15 years old?Yes

4.Was Bunny dying?Yes

5.Was Bugs dying too?No

6.Was Bunny Bugs's mother?No

7.Had Bugs and Bunny been together for 16 years?No

8.Had they ever been separated for more than a couple of hours?No

9.Did Jim and Alicia know what to do?No

10.Had the vet told them that Bunny was in pain?Yes

==================

*Fill in the blanks:

Jim and Alicia had two dogs – Bugs _and____ Bunny. They were both 15 years old. Bunny _was____ dying. Bugs was still healthy. They were brother __and___ sister, and had been together since birth. They __had___ never been separated for longer than a couple __of___ hours.

Jim and Alicia weren’t sure what to ___do__ . The vet had told them that Bunny was __in___ pain, and might continue to suffer for as __long___ as another year. This was unacceptable to both __Jim___ and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, ___instead__ of letting her suffer, was not an issue. ___However__ , what to do about Bugs? The vet said ___Bugs__ was still healthy. He could last another two __or___ three years. But how long, they wondered, would ___he__ last without his sister?

Bunny had always been __Bugs___ ’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs __was___ rather timid. He didn't mind when his sister ___bossed__ him around; she was also there for him ____when_ he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. __And___ whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled __up___ next to her, whether he was sleepy or __not___ .

Jim and Alicia both arrived at the same __conclusion___ without very much discussion. When they took Bunny __to___ the vet so that she could be put __Bunny___ sleep, Bugs went, too.

==================

*Translate into Vietnamese:

Sắp đặt cho Bunny ngủ

Jim và Alicia có hai con chó - Bugs và Bunny. Chúng đều 15 tuổi. Bunny đang hấp hối. Bugs thì vẫn khoẻ mạnh. Chúng là chị gái và em trai, và đã sống cùng nhau từ khi mới đẻ. Chúng không bao giờ xa nhau lâu hơn vài giờ.

Jim và Alicia không biết nên làm gì. Bác sĩ thú ý nói với họ rằng Bunny đang trong cơn đau, và có thể chịu đựng thêm chừng một năm. Điều này là không thể chấp nhận được với jim và Alicia. Vì vậy, hãy để cho Bunny ngủ bây giờ, thay là vì để nó chịu đau đớn, thì không là giải pháp tốt. Tuy nhiên, làm cái gì với Bugs đây? Bác sĩ thú y nói rằng Bugs vẫn khoẻ mạnh. Nó có thể sống thêm chừng hai hoặc ba năm. Nhưng bao lâu, họ thắc mắc, nó sống mà không có chị nó?

Bunny luôn luôn là người chị lớn của Bugs; nó tự tin và quyết đoán. Bugs thì rụt rè hơn. Nó không có ý kiến gì khi không có chị nó bên cạnh chỉ huy xung quanh nó; Bunny cũng luôn ở bên Bugs mỗi khi Bugs cảm thấy lo âu. Bugs theo sau Bunny mọi nơi. Và mỗi khi Bunny quyết định đi ngủ, Bugs luôn luôn cuộn tròn lại kế bên Bunny, dù nó có buồn ngủ hay không.

Jim và Alicia cùng có kết luận cuối cùng mà không cần thảo luận nhiều. Khi họ dẫn Bunny tới bác sĩ thì nó có thể ngủ, Bugs cũng đi nữa.

410057 top -
LESSON 59:


PUTTING BUNNY TO SLEEP - CHO BUNNY AN GIẤC NGÀN THU.


===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• anxious: lo âu, băn khoăn, khắc khoải.
• assertive: tự tin.
• bug(n): con rệp.
• bunny: con thỏ.
• confident: tin tưởng, tin cậy.
• curl up: Thu mình lại, co tròn người lại.
• issue: vấn đề.
• separate: tách rời nhau, làm rời ra.
• suffer: chịu đựng, đau, đau khổ.
• timid: rụt rè, nhút nhát, bẽn lẽn.
• vet: bác sĩ thú y.
• wonder: muốn biết, tự hỏi, lấy làm lạ, kinh ngạc.
+ to put(an animal)to sleep: giết (một con vật).
+ to put(somebody)to sleep: gây mê.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Did Jim and Alicia have two dogs?
- Yes, they have. Jim and Alicia had two dogs.

2.Were the dogs named Bugs and Bunny?
- Yes, they were. The dogs were named Bugs and Bunny.

3.Were both dogs 15 years old?
- Yes, they were. Both dogs were 15 years old.

4.Was Bunny dying?
- Yes, it was. Bunny was dying.

5.Was Bugs dying too?
- No, it wasn't. Bugs was still healthy.

6.Was Bunny Bugs's mother?
- No, she wasn't. Bunny was Bugs's sister.

7.Had Bugs and Bunny been together for 16 years?
- No, they hadn't. Bugs and Bunny been together for 15 years?

8.Had they ever been separated for more than a couple of hours?
- No, they hadn't. They hadn't ever been separated for more than a couple of hours?

9.Did Jim and Alicia know what to do?
No, they didn't. Jim and Alicia didn't know what to do.

10.Had the vet told them that Bunny was in pain?
- Yes, he had. he had told them that Bunny was in pain.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
Jim and Alicia had two dogs – Bugs and Bunny. They were both 15 years old. Bunny was dying. Bugs was still healthy. They were brother and sister, and had been together since birth. They had never been separated for longer than a couple of hours.

Jim and Alicia weren’t sure what to do . The vet had told them that Bunny was in pain, and might continue to suffer for as soon as another year. This was unacceptable to both Jim and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, instead of letting her suffer, was not an issue. However , what to do about Bugs? The vet said Bugs was still healthy. He could last another two or three years. But how long, they wondered, would he last without his sister?

Bunny had always been Bugs’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs was rather timid. He didn't mind when his sister bossed him around; she was also there for him while he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. And whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled up next to her, whether he was sleepy or not .

Jim and Alicia both arrived at the same conclusion without very much discussion. When they took Bunny to the vet so that she could be put to sleep, Bugs went, too.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Jim và Alicia có hai con chó - đó là Bugs và Bunny. Cả hai đã được 15 tuổi. Bunny đang hấp hối. Bugs vẫn còn khoẻ mạnh. Chúng là chị em, và đã cùng ở với nhau từ lúc mới được sinh ra. Chúng chưa bao giờ tách rời nhau lâu hơn hai tiếng đồng hồ.

Jim và Alicia không biết phải nên làm gì. Bác sĩ thú y nói với họ là Bunny đang đau đớn và có thể chịu đựng cơn đau chỉ thêm một năm nữa. Đây là điều khó chấp nhận cho cả Jim và Alicia. Vì thế, để cho Bunny chết bây giờ, thay vì để cho nó đau đớn, không phải là việc để tranh luận. Tuy nhiên, phải tính cho Bugs như thế nào đây? Bác sĩ thú y nói Bugs vẫn còn mạnh khoẻ. Chú còn đủ sức khoẻ để sống thêm hai hoặc ba năm nữa. Thế nhưng, bao nhiêu lâu, họ tự hỏi, nó sẽ tiếp tục sống mà không có chị nó được không?

Bunny luôn luôn là "chị cả" của Bugs; Nó tự tin và quyết đoán. Bugs khá nhút nhát. Chú không thấy phiền tý nào khi chị chú bảo chú chạy vòng quanh; chị chú luôn ở bên chú khi chú cảm thấy bất an. Bugs chạy theo Bunny khắp mọi nơi. Và mỗi khi Bunny quyết định đi ngủ, Bugs luôn cuộn tròn người nằm bên cạnh chị mình, cho dù chú có buồn ngủ hay không.

Cả Jim và Alicia cùng đi đến một kết luận mà không phải tranh cãi nhiều. Khi họ mang Bunny đến cho bác sĩ thú y để nó có thể an giấc mãi mãi, Bugs cũng đã cùng đi.

437089 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 59: PUTTING BUNNY TO SLEEP
: CHO BUNNY NGON GIẤC


Vocabulary:

• anxious: lo lắng, băn khoăn
• assertive: xác nhận, khẳng định, quyết đoán
• bug: sâu bọ, con rệp
• bunny: chú thỏ
• confident: tin tưởng, tin cậy, chắc chắn
• curl: quăn xoắn, uốn quăn
• issue: phát hành, vấn đề
• separate: rời, riêng lẻ, không dính với nhau
• suffer: bị, chịu đựng, đau đớn
• timid: nhút nhát, rụt rè
• vet: khám chửa bệnh, bác sỹ thú y
• wonder: thắc mắc, kỳ diệu
……………………………………..

Translate into Vietnamese:

Jim and Alicia had two dogs – Bugs and Bunny. They were both 15 years old. Bunny was dying. Bugs was still healthy. They were brother and sister, and had been together since birth. They had never been separated for longer than a couple of hours.
Jim và Alicia có nuôi hai chú chó – Bugs và Bunny. Hai chú đã được 15 tuổi. Bunny thì đang hấp hối. Bugs thì vẫn mạnh khỏe. Chúng là chị em với nhau, và đã sống với nhau từ lúc mới sanh. Chúng chẳng bao giờ rời nhau quá vài giờ.

Jim and Alicia weren’t sure what to do. The vet had told them that Bunny was in pain, and might continue to suffer for as long as another year. This was unacceptable to both Jim and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, instead of letting her suffer, was not an issue. However, what to do about Bugs? The vet said Bugs was still healthy. He could last another two to three years. But how long, they wondered, would he last without his sister?
Jim và Alicia không biết phải làm gì. Bác sĩ thú y đã nói với họ rằng Bunny rất đau đớn, và có thể tiếp tục bị đau kéo dài cả năm. Điều này thì cả hai Jim và Alicia đều không thể chấp nhận được. Thế thì để cho Bunny chết ngay bây giờ, thay vì phải để Bunny chịu đau đớn, không phải là một vấn đề. Tuy nhiên phải làm gì với Bugs đây? Bác sĩ thú y cho biết Bugs vẫn còn khỏe mạnh. Nó có thể sống thêm hai ba năm nữa. Nhưng bao lâu, họ tự hỏi nó cuối cùng Bugs sẽ không còn chị gái của mình ?

Bunny had always been Bugs’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs was rather timid. He didn't mind when his sister bossed him around; she was also there for him when he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. And whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled up next to her, whether he was sleepy or not.
Bunny luôn luôn là người chị lớn của Bugs’s. Cô nàng tự tin và quyết đoán. Bugs thì khá nhút nhát. Chú chẳng phàn nàn gì khi chị chú bảo chạy vòng quanh; Bunny luôn ở bên cạnh Bugs mỗi khi thấy chú lo lắng. Bugs theo sau Bunny ở khắp mọi nơi. Và bất cứ khi nào Bunny quyết định đi ngủ, Bugs luôn cuộn tròn bên cạnh cô, cho dù Bugs có buồn ngủ hay không.

Jim and Alicia both arrived at the same conclusion without very much discussion. When they took Bunny to the vet so that she could be put to sleep, Bugs went, too.
Jim và Alicia cả hai cùng đi đến quyết định mà không cần tranh luận. Khi họ đưa Bunny tới Bác sĩ thú y cho cô nàng được giấc ngủ bình yên. Bugs cũng đã đi cùng.

………………………………………..
Yes/No Questions:

1.Did Jim and Alicia have two dogs? Yes
2.Were the dogs named Bugs and Bunny? Yes
3.Were both dogs 15 years old? Yes
4.Was Bunny dying? Yes
5.Was Bugs dying too? No
6.Was Bunny Bugs's mother? No
7.Had Bugs and Bunny been together for 16 years? No
8.Had they ever been separated for more than a couple of hours? Yes
9.Did Jim and Alicia know what to do? No
10.Had the vet told them that Bunny was in pain? Yes
……………………………………..

Fill in the blanks:

Jim and Alicia had two dogs – Bugs and Bunny. They were both 15 years old. Bunny was dying. Bugs was still healthy. They were brotherand sister, and had been together since birth. They had never been separated for longer than a couple of hours.

Jim and Alicia weren’t sure what to do . The vet had told them that Bunny was in pain, and might continue to suffer for as long as another year. This was unacceptable to both Jim and Alicia. So, putting Bunny to sleep now, instead of letting her suffer, was not an issue. However, what to do about Bugs? The vet said Bugs was still healthy. He could last another two to three years. But how long, they wondered, would he last without his sister?

Bunny had always been Bugs’s “big sister”; she was confident and assertive. Bugs was rather timid. He didn't mind when his sister bossed him around; she was also there for him when he was feeling anxious. Bugs followed Bunny everywhere. And whenever Bunny decided to sleep, Bugs always curled up next to her, whether he was sleepy or not .

Jim and Alicia both arrived at the same conclusion without very much discussion. When they took Bunny to the vet so that she could be put to sleep, Bugs went, too.


565189 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.