.
ESL 49: LA Traffic Report


ESL 49: LA Traffic ReportDownload


This traffic report is sponsored by Cerritos Auto Square. More people buy their car from Cerritos Auto Square than anywhere else in the world. KFWB news time, 8:01, with traffic on the ones. A cleanup is still underway from a SigAlert in Commerce, northbound at Washington Boulevard. The right lane is closed, and also the Washington onramp is closed. They're mopping up from an earlier diesel fuel spill.

We have several other problems out there right now. In Pasadena, some wooden boxes are in the #1 lane on the eastbound 210 at Lake. Be on the lookout, because the faster you're going, the quicker you'll come up on them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just before Grand Ave., there's an accident. A couple of cars in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 westbound after San Fernando Road, an injury accident. A car went over the side. It's partly hanging over the side of the freeway. CHP and emergency crews are both on the way, so watch for activity on the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before Bandini, watch for a broken-down car on the right shoulder. It's partly sticking into the right lane. A tow truck is en route. Finally, on the westbound 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a ladder, and a lawn mower in the #3 and #4 lanes.

237779 top -


*Vocabulary:

• accident:
• boulevard:
• commerce:
• diesel:
• emergency:
• en_route:
• fuel:
• injury:
• lane:
• lookout:
• ramp:
• spill:
• sponsor:
• square:
• stick:
• tow:

===================

*Yes/No Questions:

1.Is this a weather report?

2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)?

3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard?

4.Is the left lane closed?

5.Is the Washington onramp closed?

6.Are they mopping up?

7.Was there an earlier gasoline spill?

8.Are there several other problems out there?

9.Are there some metal boxes in the #1 lane?

10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake?

==================

*Fill in the blanks:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto _____ . More people buy their car from Cerritos Auto _____ than anywhere else in the world. KFWB news _____ , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup _____ still underway from a SigAlert in Commerce, northbound _____ Washington Boulevard. The right lane is closed, and _____ the Washington onramp is closed. They're mopping up _____ an earlier diesel fuel spill.

We have several _____ problems out there right now. In Pasadena, some _____ boxes are in the #1 lane on the _____ 210 at Lake. Be on the lookout, because _____ faster you're going, the quicker you'll come up _____ them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just _____ Grand Ave., there's an accident. A couple of _____ in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 _____ after San Fernando Road, an injury accident. A _____ went over the side. It's partly hanging over _____ side of the freeway. CHP and emergency crews _____ both on the way, so watch for activity _____ the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before _____ , watch for a broken-down car on the right _____ . It's partly sticking into the right lane. A _____ truck is en route. Finally, on the _____ 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a _____ , and a lawn mower in the #3 and #_____ lanes.

===================

*Translate into Vietnamese:

...............

237780 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• accident(n): tai nạn
• boulevard(n): đại lộ
• commerce(n): thương mại
• diesel(n): dầu
• emergency(n): khẩn cấp
• en_route(adv): đang trên đường đi
• fuel(n): nhiên liệu
• injury(n): chấn thương
• lane(n): làn đường
• lookout(n): coi chừng, đề phòng
• ramp(n): đường nhỏ
• spill(n): sự tràn
• sponsor(v): tài trợ
• square(n): quãng trường, bãi
• stick(v): dính
• tow(n): kéo, dắt

===================

*Yes/No Questions:

1.Is this a weather report?No

2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)?Yes

3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard?Yes

4.Is the left lane closed?No

5.Is the Washington onramp closed?Yes

6.Are they mopping up?Yes

7.Was there an earlier gasoline spill?No

8.Are there several other problems out there?Yes

9.Are there some metal boxes in the #1 lane?No

10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake?Yes

==================

*Fill in the blanks:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto ___Square__ . More people buy their car from Cerritos Auto _Square____ than anywhere else in the world. KFWB news _time____ , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup __is___ still underway from a SigAlert in Commerce, northbound __of___ Washington Boulevard. The right lane is closed, and __also___ the Washington onramp is closed. They're mopping up __for___ an earlier diesel fuel spill.

We have several __other___ problems out there right now. In Pasadena, some __wooden___ boxes are in the #1 lane on the ___eastbound__ 210 at Lake. Be on the lookout, because __the___ faster you're going, the quicker you'll come up __on___ them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just __before___ Grand Ave., there's an accident. A couple of __cars___ in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 __westbound___ after San Fernando Road, an injury accident. A __car___ went over the side. It's partly hanging over __the___ side of the freeway. CHP and emergency crews _are____ both on the way, so watch for activity _on____ the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before _Bandini____ , watch for a broken-down car on the right __shoulder___ . It's partly sticking into the right lane. A __tow___ truck is en route. Finally, on the __westbound___ 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a __ladder___ , and a lawn mower in the #3 and #__4___ lanes.

===================

*Translate into Vietnamese:

Bản báo cáo giao thông ở LA

Bản báo cáo giao thông này được tài trợ bởi Cerritos Auto Square. Nhiều người mua xe từ Cerritos Auto Square hơn bất kì nơi nào trên thế giới. Bản tin KFWB, 8:01, với giao thông vào những thời điểm số một. Một cuộc dọn dẹp vẫn đang được tiến hành từ một SigAlert trong khu thương mại, phía bắc của đại lộ Washington. Làn đường bên phải đã bị đóng, và những đoạn đường vào xa lộ cũng bị đóng luôn. Họ đang thu dọn dầu tràn.

Chúng ta có những vấn đề khác ở ngoài đó ngay bây giờ. Ở Pasadena, vài hộp gỗ đang ở làn đường số 1 về phía bắc 210 tại hồ. Hãy coi chừng, bởi vì bạn mà chạy càng nhanh thì tông vào chúng càng lẹ. Về phái đông 60 ở Santa Fe Springs, chỉ trước Grand Ave., có một vụ tai nạn. Một cặp xe hơi trong làn đường số 2. Rồi ở Pacoima, 118 phía tây sau San Fernando Road, một tại nạn nặng nữa. Một chiếc xe leo lên vách chắn. Nó treo một phần vào vách chắn của đường. CHP và đội công tác đều đang trên đường, vì vậy thấy hành động đó qua bờ vai bên phải.

Tại Vernon, 710 phía bắc trước Bandini, thấy một chiếc xe bị hỏng máy phía vai phải. Nó dính một phần vào làn đường bên phải. Một chiếc xe tải kéo đang tới. Cuối cùng, về phía tây 10 trước Fairfax, có một tấm thảm cuộn, một cái thang, một cái máy cắt cỏ ở làn đường 3 và 4.

257119 top -

Done...

259801 top -
Nộp bài ESL 49: LA Trafffic Report
*Vocabulary:

• accident: Thừong gây ra
• boulevard: Đường rủi ro
• commerce: Sự giao thiệp
• diesel: Động cơ chạy dầu
• emergency: Tình trạng khẩn cấp
• en_route: Đang trên đường đi
• fuel: Sự kích động
• injury: Làm tổn thương
• lane: Đường nhỏ
• lookout: Sự quan sát
• ramp: Dốc
• spill: Lộ tẩy
• sponsor: Người bảo trở
• square: Trung thực
• stick: Gậy
• tow: Dắt

===================

*Yes/No Questions:

1.Is this a weather report? No

2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)? Yes

3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard? No

4.Is the left lane closed? No

5.Is the Washington onramp closed? Yes

6.Are they mopping up? Yes

7.Was there an earlier gasoline spill? No

8.Are there several other problems out there? No

9.Are there some metal boxes in the #1 lane? Yes

10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake? Yes

==================

*Fill in the blanks:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto _Square_ . More people buy their car from Cerritos Auto _Square_ than anywhere else in the world. KFWB news _time_ , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup _is_ still underway from a SigAlert in Commerce, northbound _at_ Washington Boulevard. The right lane is closed, and _also_ the Washington onramp is closed. They're mopping up _from_ an earlier diesel fuel spill.

We have several _other_ problems out there right now. In Pasadena, some _wooden_ boxes are in the #1 lane on the _eastbound_ 210 at Lake. Be on the lookout, because _the_ faster you're going, the quicker you'll come up _on_ them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just _before_ Grand Ave., there's an accident. A couple of _cars_ in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 _westbound_ after San Fernando Road, an injury accident. A _car_ went over the side. It's partly hanging over _the_ side of the freeway. CHP and emergency crews _are_ both on the way, so watch for activity _on_ the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before _Bandini_ , watch for a broken-down car on the right _shoulder_ . It's partly sticking into the right lane. A _tow_ truck is en route. Finally, on the _westbound_ 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a _ladder_ , and a lawn mower in the #3 and #_4_ lanes.

273575 top -

Done

274718 top -
*Vocabulary:

• accident: vụ tai nạn
• boulevard: đại lộ
• commerce (n) sự buôn bán, thương mại, làm ăn với nhau
• diesel: động cơ diezen
• emergency: tình trạng khẩn cấp
• en_route (adv) đang trên đường đi
• fuel:nhiên liệu
• injury (n) điều tổn hại, làm tổn thương
• lane: làn đường
• lookout: để ý
• ramp:đường dốc, thoai thoải
• spill (v) tràn
• sponsor: mạnh thường quân, cha/mẹ đỡ đầu
• square (adj) vuông (n) quảng trường
• stick (v)dán, dính
• tow (nv) dắt, lái

===================

*Yes/No Questions:

1.Is this a weather report?no

2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)? 8:01

3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard?no

4.Is the left lane closed?no

5.Is the Washington onramp closed?yes

6.Are they mopping up?yes

7.Was there an earlier gasoline spill?no, diesel fuel

8.Are there several other problems out there?yes

9.Are there some metal boxes in the #1 lane?no, wooden boxes

10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake?yes

==================

*Fill in the blanks:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto ____Square___ . More people buy their car from Cerritos Auto ____Square___ than anywhere else in the world. KFWB news ______time__ , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup __is___ still underway from a SigAlert in Commerce, northbound ___at__ Washington Boulevard. The right lane is closed, and ______also__ the Washington onramp is closed. They're mopping up ______from__ an earlier diesel fuel spill.

We have several ______other__ problems out there right now. In Pasadena, some ______wooden__ boxes are in the #1 lane on the ______eastbound__ 210 at Lake. Be on the lookout, because __the___ faster you're going, the quicker you'll come up __on___ them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just __before___ Grand Ave., there's an accident. A couple of ________cars_ in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 ______westbound__ after San Fernando Road, an injury accident. A ___car__ went over the side. It's partly hanging over __the___ side of the freeway. CHP and emergency crews ______are__ both on the way, so watch for activity __on___ the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before ______Bandihi__ , watch for a broken-down car on the right ____shoulder___ . It's partly sticking into the right lane. A __tow___ truck is en route. Finally, on the ______westbound__ 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a ____ladder___ , and a lawn mower in the #3 and #___4__ lanes.

324006 top -

Done

324995 top -

*Vocabulary:

• accident: tai nạn
• boulevard: đại lộ
• commerce: thương mại
• diesel: dầu
• emergency: khẩn cấp
• en_route: đang trên đường đi
• fuel: nhiên liệu
• injury: chấn thương
• lane: làn đường
• lookout: coi chừng, đề phòng
• ramp: đường nhỏ
• spill: sự tràn
• sponsor: tài trợ
• square: quãng trường, bãi
• stick: dính
• tow: kéo, dắt

===================

*Yes/No Questions:

1.Is this a weather report?No

2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)?Yes

3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard?Yes

4.Is the left lane closed?No

5.Is the Washington onramp closed?Yes

6.Are they mopping up?Yes

7.Was there an earlier gasoline spill?No

8.Are there several other problems out there?Yes

9.Are there some metal boxes in the #1 lane?No

10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake?Yes

==================

*Fill in the blanks:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto ___Square__ . More people buy their car from Cerritos Auto _Square____ than anywhere else in the world. KFWB news _time____ , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup __is___ still underway from a SigAlert in Commerce, northbound __of___ Washington Boulevard. The right lane is closed, and __also___ the Washington onramp is closed. They're mopping up __for___ an earlier diesel fuel spill.

We have several __other___ problems out there right now. In Pasadena, some __wooden___ boxes are in the #1 lane on the ___eastbound__ 210 at Lake. Be on the lookout, because __the___ faster you're going, the quicker you'll come up __on___ them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just __before___ Grand Ave., there's an accident. A couple of __cars___ in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 __westbound___ after San Fernando Road, an injury accident. A __car___ went over the side. It's partly hanging over __the___ side of the freeway. CHP and emergency crews _are____ both on the way, so watch for activity _on____ the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before _Bandini____ , watch for a broken-down car on the right __shoulder___ . It's partly sticking into the right lane. A __tow___ truck is en route. Finally, on the __westbound___ 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a __ladder___ , and a lawn mower in the #3 and #__4___ lanes.

===================

*Translate into Vietnamese:

Bản báo cáo giao thông ở LA

Bản báo cáo giao thông này được tài trợ bởi Cerritos Auto Square. Nhiều người mua xe từ Cerritos Auto Square hơn bất kì nơi nào trên thế giới. Bản tin KFWB, 8:01, với giao thông vào những thời điểm số một. Một cuộc dọn dẹp vẫn đang được tiến hành từ một SigAlert trong khu thương mại, phía bắc của đại lộ Washington. Làn đường bên phải đã bị đóng, và những đoạn đường vào xa lộ cũng bị đóng luôn. Họ đang thu dọn dầu tràn.

Chúng ta có những vấn đề khác ở ngoài đó ngay bây giờ. Ở Pasadena, vài hộp gỗ đang ở làn đường số 1 về phía bắc 210 tại hồ. Hãy coi chừng, bởi vì bạn mà chạy càng nhanh thì tông vào chúng càng lẹ. Về phái đông 60 ở Santa Fe Springs, chỉ trước Grand Ave., có một vụ tai nạn. Một cặp xe hơi trong làn đường số 2. Rồi ở Pacoima, 118 phía tây sau San Fernando Road, một tại nạn nặng nữa. Một chiếc xe leo lên vách chắn. Nó treo một phần vào vách chắn của đường. CHP và đội công tác đều đang trên đường, vì vậy thấy hành động đó qua bờ vai bên phải.

Tại Vernon, 710 phía bắc trước Bandini, thấy một chiếc xe bị hỏng máy phía vai phải. Nó dính một phần vào làn đường bên phải. Một chiếc xe tải kéo đang tới. Cuối cùng, về phía tây 10 trước Fairfax, có một tấm thảm cuộn, một cái thang, một cái máy cắt cỏ ở làn đường 3 và 4.

400614 top -
LESSON 49:

LA TRAFFIC REPORT - BẢN TIN GIAO THÔNG Ở LOS ANGELES


===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• accident: tai nạn.
• boulevard: đại lộ.
• commerce: buôn bán, thương mại.
• diesel: dầu đi-ê-zen.
• emergency: khẩn cấp, tình trạng khẩn cấp.
• en_route: đang trên đường đi.
• fuel: nhiên liệu, chất đốt.
• injury: bị thương.
• lane: làn xe.
• lookout: hãy cẩn thận, hãy coi chừng.
• ramp: con dốc, đường thoai thoải.
• spill: làm tràn, làm đổ.
• sponsor: đỡ đầu, bảo trợ.
• square: quãng trường, khu nhà khối giáp bốn phố.
• stick: dán, gắn, dính.
• tow: dắt, lai, kéo bằng sợi xích.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
1.Is this a weather report?
- No, it isn't. It's a traffic report.

2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)?
- Yes, it is. Traffic news is on the ones.

3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard?
- Yes, it is.
4.Is the left lane closed? A cleanup is still underway at Washington Boulevard.


5.Is the Washington onramp closed?
- Yes, it is. The Washington onramp is closed.

6.Are they mopping up?
- Yes, they are. They are mopping up.

7.Was there an earlier gasoline spill?
- No, there wasn't. There was an earlier diesel spill.

8.Are there several other problems out there?
- Yes, there are. There are several other problems out there.

9.Are there some metal boxes in the #1 lane?
- [i] No, there aren't. There are some wooden boxes in the #1 lane.


10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake?
- Yes, they are. Wooden boxes are on the eastbound 210 at Lake.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
This traffic report is sponsored by Cerritos Auto Square . More people buy their car from Cerritos Auto Square than anywhere else in the world. KFWB news time , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup is still underway from a SigAlert in Commerce, northbound at Washington Boulevard. The right lane is closed, and also the Washington onramp is closed. They're mopping up from an earlier diesel fuel spill.

We have several other problems out there right now. In Pasadena, some wooden boxes are in the #1 lane on the eastbound 210 at Lake. Be on the lookout, because the faster you're going, the quicker you'll come up on them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just before Grand Ave., there's an accident. A couple of cars in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 westbound after San Fernando Road, an injury accident. A car went over the side. It's partly hanging over the side of the freeway. CHP and emergency crews are both on the way, so watch for activity on the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before Badini , watch for a broken-down car on the right shoulder . It's partly sticking into the right lane. A tow truck is en route. Finally, on the westbound 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a ladder , and a lawn mower in the #3 and #4 lanes.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

BẢN TIN GIAO THÔNG Ở LOS ANGELES

Đây là bản tin giao thông do Cerritos Auto Square tài trợ. Mọi người đã mua xe của Cerritos Auto Square nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Bây giờ là 8h01, giờ của bản tin thời sự KFWB, chúng tôi liên tục cập nhật tình hình giao thông. Việc thu dọn vẫn đang được thực hiện từ SigAlert ở Commerce, về phía bắc của đại lộ Washington. Làn xe phía tay phải đã bị cấm chạy, và phía con đường dốc Washington cũng như thế. Người ta đang dọn dẹp số dầu đi-ê-den bị đổ tràn ra trước đó.

Ngay bây giờ, chúng ta đang có một số vấn đề khác nữa ở phía ngoài xe. Ở hướng Pasadena có một số thùng gỗ để trên làn xe số 1 về hướng đông 210 tại Lake. Các bạn hãy cẩn thận, vì các bạn chạy nhanh chừng nào, các bạn sẽ tới gần nó nhanh chừng ấy. Về hướng đông 60 ở Santa Fe Springs, ngay trước đại lộ Grand, có một tai nạn xe cộ. Hai chiếc xe hơi trong làn xe số 2. Rồi ở Pacoima, 118 về hướng tây, sau đường San Fernando, có một tai nạn xe cộ nghiêm trọng.Một chiếc xe bị lật úp bên lề đường. Chiếc xe đang bị mắc kẹt một phần trên lề đường của xa lộ. CHP và đội cứu hộ đều có mặt trên đường, vì thế để nhìn thấy được những sự việc trên, bạn hãy nhìn về phía vai phải.

Ở Vernon, 710 về hướng bắc trước khi tới Badini, nhìn qua vai phải các bạn sẽ thấy một chiếc xe hơi bị hỏng. Chiếc xe gần như được kéo sát vào làn xe bên phải. Một chiếc xe rơ-moóc đang trên đường tới. Cuối cùng, về phía tây trước khi tới Fairfax, có một cuộn thảm, một cái thang, và một cái máy cắt cỏ ở trong làn xe số 3 và số 4.

434570 top -
*Vocabulary:
Jacky xin nộp bài ESL 49
• accident:n = tai nạn
• boulevard:n = đại lộ (thường có cây)
• commerce:n = thương mại
• diesel:n = dầu
• emergency:n = tình trạng khẩn cấp
• en_route:n = đang trên đường tới
• fuel:n = chất đốt, nhiên liệu
• injury:n = thương tích
• lane:n = làn đường
• lookout:v = coi chừng, đề phòng
• ramp:n = bờ dốc
• spill:v = tràn ra
• sponsor:v = bảo trợ
• square:n = quảng trường
• stick:v = đâm, chọc, dán
• tow:v = kéo đi, dắt đi

===================

*Yes/No Questions:

1.Is this a weather report? no

2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)? 8:01

3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard? yes

4.Is the left lane closed? no

5.Is the Washington onramp closed? yes

6.Are they mopping up? yes

7.Was there an earlier gasoline spill? no

8.Are there several other problems out there? yes

9.Are there some metal boxes in the #1 lane? no

10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake? yes

==================

*Fill in the blanks:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto __Square___ . More people buy their car from Cerritos Auto __Square___ than anywhere else in the world. KFWB news _time____ , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup __is___ still underway from a SigAlert in Commerce, northbound _at____ Washington Boulevard. The right lane is closed, and ___also__ the Washington onramp is closed. They're mopping up _from____ an earlier diesel fuel spill.

We have several _other____ problems out there right now. In Pasadena, some _wooden____ boxes are in the #1 lane on the _eastbound____ 210 at Lake. Be on the lookout, because _the____ faster you're going, the quicker you'll come up _on____ them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just __before___ Grand Ave., there's an accident. A couple of __cars___ in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 _westbound____ after San Fernando Road, an injury accident. A __car___ went over the side. It's partly hanging over __the___ side of the freeway. CHP and emergency crews _are____ both on the way, so watch for activity __on___ the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before __Bandni___ , watch for a broken-down car on the right __shoulder___ . It's partly sticking into the right lane. A __tow___ truck is en route. Finally, on the _westbound____ 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a _ladder____ , and a lawn mower in the #3 and #___4__ lanes.

==============

484818 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 49: LA TRAFFIC REPORT:
: ĐIỂM TIN GIAO THÔNG Ở LOS ANGELES


Vocabulary:

• accident: sự rủi ro, tai nạn
• boulevard: đại lộ, đường lớn
• commerce: buôn bán , thương mại
• diesel: động cơ diesel
• emergency: tình trạng khẩn cấp
• en_route: đường đi, tuyến đường
• fuel: nhiên liệu, chất đốt
• injury: làm hỏng, làm tổn hại
• lane: đường nhỏ, đường qui định
• lookout: giám thị, giám sát
• ramp: dốc, bờ dốc, đoạn đường thoai thoải
• spill: làm tràn, làm đổ, làm ngã
• sponsor: nhà tài trợ, người đở đầu
• square: quảng trường
• stick: thanh, que
• tow: dắt, lai, kéo
……………………………………….

Translate into Vietnamese:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto Square. More people buy their car from Cerritos Auto Square than anywhere else in the world. KFWB news time, 8:01, with traffic on the ones. A cleanup is still underway from a SigAlert in Commerce, northbound at Washington Boulevard. The right lane is closed, and also the Washington onramp is closed. They're mopping up from an earlier diesel fuel spill.
Cập nhật bản tin giao thông này được cung cấp bởi Cerritos Auto Square. Nhiều người mua xe của Cerritos Auto Square nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Hiện giờ tin tức của KFWB, vào lúc 8h01, cập nhật giao thông đến mọi người. Việc dọn dẹp trên đường vẫn đang tiến hành từ SigAlets ở Commerce, từ hướng bắc của đại lộWashington . Làn đường bên phải được cấm lưu thông qua lại và đoạn dốc cạnh Washington cũng như thế. Họ đang lau dọn từ sự cố tràn dầu diesel trước đó.

We have several other problems out there right now. In Pasadena, some wooden boxes are in the #1 lane on the eastbound 210 at Lake. Be on the lookout, because the faster you're going, the quicker you'll come up on them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just before Grand Ave., there's an accident. A couple of cars in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 westbound after San Fernando Road, an injury accident. A car went over the side. It's partly hanging over the side of the freeway. CHP and emergency crews are both on the way, so watch for activity on the right shoulder.
Chúng ta có vài vấn đề cần phải ra khỏi đó ngay bây giờ. Ở Pasadena, một số thùng bằng gỗ để trong làn xe số 1về hướng đông210 tại Lake. Hãy coi chừng bởi vì bạn chạy hơn thì bạn sẽ đụng vào chúng sớm hơn. Về hướng đông 60 ở Santa Fe Springs ngay trước đại lộ Graand Ave., có một tai nạn. Hai xe ô tô trong làn đường số 2. Rồi ở Pacoima, 118 về hướng Tây sau đường San Fernando, có một tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe lật qua một bên. Một phần xe nằm trên đường cao tốc. CHP và khẩn cấp điều đội cứu hộ có mặt trên đường, vì vậy để nhìn thấy sự kiện trên bạn phải nhìn về phía bên phải.

In Vernon, 710 northbound before Bandini, watch for a broken-down car on the right shoulder. It's partly sticking into the right lane. A tow truck is en route. Finally, on the westbound 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a ladder, and a lawn mower in the #3 and #4 lanes.
Ở Vernon, 710 theo hướng Bắc trước khi đến Bandini, nhìn sang phải có một chiếc xe chết máy. Một phần xe nằm lấn sang làn đường bên phải. Một chiếc xe tải kéo đang lưu thông trên đường. Cuối cùng, về phía Tây 10 trước khi đến Fairfax, có một cuộn thảm, một cái thang, và một máy cắt cỏ trong làn đường 3 và 4.

Yes/No Questions:

1.Is this a weather report? No
2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)? Yes
3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard? Yes
4.Is the left lane closed? Yes
5.Is the Washington onramp closed? Yes
6.Are they mopping up? Yes
7.Was there an earlier gasoline spill? No
8.Are there several other problems out there? Yes
9.Are there some metal boxes in the #1 lane? No
10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake? Yes
……………………………………..

Fill in the blanks:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto Square . More people buy their car from Cerritos Auto Square than anywhere else in the world. KFWB news time , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup is still underway from a SigAlert in Commerce, northbound at Washington Boulevard. The right lane is closed, and also the Washington onramp is closed. They're mopping up from an earlier diesel fuel spill.

We have several other problems out there right now. In Pasadena, some wooden boxes are in the #1 lane on the eastbound 210 at Lake. Be on the lookout, because the faster you're going, the quicker you'll come up on them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just Ave Grand Ave., there's an accident. A couple of cars in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 westbound after San Fernando Road, an injury accident. A car went over the side. It's partly hanging over the side of the freeway. CHP and emergency crews are both on the way, so watch for activity on the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before Bandini, watch for a broken-down car on the right shoulder . It's partly sticking into the right lane. A tow truck is en route. Finally, on the westbound 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a ladder , and a lawn mower in the #3 and #4 lanes.


555498 top -
*Vocabulary:

• accident: vụ tai nạn
• boulevard: đại lộ
• commerce (n) sự buôn bán, thương mại, làm ăn với nhau
• diesel: động cơ diezen
• emergency: tình trạng khẩn cấp
• en_route (adv) đang trên đường đi
• fuel:nhiên liệu
• injury (n) điều tổn hại, làm tổn thương
• lane: làn đường
• lookout: để ý
• ramp:đường dốc, thoai thoải
• spill (v) tràn
• sponsor: mạnh thường quân, cha/mẹ đỡ đầu
• square (adj) vuông (n) quảng trường
• stick (v)dán, dính
• tow (nv) dắt, lái

===================

*Yes/No Questions:

1.Is this a weather report?no

2.Is traffic news on the ones (8:01, 8:11, 8:21, etc.)? 8:01

3.Is a cleanup still underway at Washington Boulevard?no

4.Is the left lane closed?no

5.Is the Washington onramp closed?yes

6.Are they mopping up?yes

7.Was there an earlier gasoline spill?no, diesel fuel

8.Are there several other problems out there?yes

9.Are there some metal boxes in the #1 lane?no, wooden boxes

10.Are wooden boxes on the eastbound 210 at Lake?yes

==================

*Fill in the blanks:

This traffic report is sponsored by Cerritos Auto ____Square___ . More people buy their car from Cerritos Auto ____Square___ than anywhere else in the world. KFWB news ______time__ , 8:01, with traffic on the ones. A cleanup __is___ still underway from a SigAlert in Commerce, northbound ___at__ Washington Boulevard. The right lane is closed, and ______also__ the Washington onramp is closed. They're mopping up ______from__ an earlier diesel fuel spill.

We have several ______other__ problems out there right now. In Pasadena, some ______wooden__ boxes are in the #1 lane on the ______eastbound__ 210 at Lake. Be on the lookout, because __the___ faster you're going, the quicker you'll come up __on___ them. Eastbound 60 in Santa Fe Springs, just __before___ Grand Ave., there's an accident. A couple of ________cars_ in the #2 lane. Then in Pacoima, 118 ______westbound__ after San Fernando Road, an injury accident. A ___car__ went over the side. It's partly hanging over __the___ side of the freeway. CHP and emergency crews ______are__ both on the way, so watch for activity __on___ the right shoulder.

In Vernon, 710 northbound before ______Bandihi__ , watch for a broken-down car on the right ____shoulder___ . It's partly sticking into the right lane. A __tow___ truck is en route. Finally, on the ______westbound__ 10 before Fairfax, there's a roll of carpet, a ____ladder___ , and a lawn mower in the #3 and #___4__ lanes.

563053 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.