.
ESL 46: Law and Order in LA?


ESL 46: Law and Order in LA?Download


They say that Los Angeles is changing. In the past two weeks, a young woman was shot, and then her body was dropped off on a sidewalk and set on fire. This happened in broad daylight in a nice neighborhood. Another young woman's body was found lying in a dumpster. The decomposed body of another young woman was found in a park.

An 8-year-old girl was standing with her mom in the kitchen when a bullet from a gang member's gun killed her. The little girl and her mom had just arrived in America. The gang member was shooting at other gang members in the street outside. A hospital van driver pushed a paraplegic out of the van onto a Skid Row sidewalk and drove off. A mentally ill patient in a nursing home was slapped repeatedly by a staff member. The staff member's buddy took a cell phone video of the assault. It showed the staffer laughing as the patient cried.

A local TV station reporter went to a huge produce warehouse and filmed a worker urinating on a platform right next to boxes of fresh lettuce. Rats were shown walking throughout the warehouse and nibbling on the produce. Every day, this produce is distributed to hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los Angeles. LA is changing, all right - for the worse.

236669 top -


*Vocabulary:

• assault:
• buddy:
• bullet:
• decompose:
• dumpster:
• gang:
• lettuce:
• nibble:
• platform:
• slap:
• staffer:
• urinate:
• van:
• video:
• warehouse:

==================

*Yes/No questions:

1.Do they say that Los Angeles is changing?

2.Was a young woman shot recently?

3.Was her body dropped off in the middle of the street?

4.Was her body blown up with a bomb?

5.Was her body set on fire in broad daylight?

6.Was her body set on fire in a nice neighborhood?

7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck?

8.Was the body of another young woman found in a park?

9.Was her body decomposed?

10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen?

===================

*Fill in the blanks:

They say that Los Angeles is changing. In _____ past two weeks, a young woman was shot, _____ then her body was dropped off on a _____ and set on fire. This happened in broad _____ in a nice neighborhood. Another young woman's body _____ found lying in a dumpster. The decomposed body _____ another young woman was found in a park.

_____ 8-year-old girl was standing with her mom in _____ kitchen when a bullet from a gang member's _____ killed her. The little girl and her mom _____ just arrived in America. The gang member was _____ at other gang members in the street outside. _____ hospital van driver pushed a paraplegic out of _____ van onto a Skid Row sidewalk and drove _____ . A mentally ill patient in a nursing home _____ slapped repeatedly by a staff member. The staff _____ 's buddy took a cell phone video of the _____ . It showed the staffer laughing as the patient _____ .

A local TV station reporter went to a _____ produce warehouse and filmed a worker urinating on _____ platform right next to boxes of fresh lettuce. _____ were shown walking throughout the warehouse and nibbling _____ the produce. Every day, this produce is distributed _____ hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los _____ . LA is changing, all right - for the _____ .

==================

*Translate into Vietnamese:

................

236670 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• assault(n): cuộc hành hung
• buddy(n): bạn thân
• bullet(n): viên đạn
• decompose(v): phân hủy
• dumpster(n): bãi rác
• gang(n): kẻ cướp, người hung hãn
• lettuce(n): bắp cải
• nibble(v): cắn
• platform(n): bục, bệ
• slap(v): đánh đập
• staffer(n): nhân viên
• urinate(v): tiểu tiện
• van(n): xe tải
• video(n): vi-đê-ô
• warehouse(n): kho hàng

==================

*Yes/No questions:

1.Do they say that Los Angeles is changing?Yes

2.Was a young woman shot recently?No

3.Was her body dropped off in the middle of the street?No

4.Was her body blown up with a bomb?No

5.Was her body set on fire in broad daylight?Yes

6.Was her body set on fire in a nice neighborhood?Yes

7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck?No

8.Was the body of another young woman found in a park?Yes

9.Was her body decomposed?Yes

10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen?Yes

===================

*Fill in the blanks:

They say that Los Angeles is changing. In __the___ past two weeks, a young woman was shot, __and___ then her body was dropped off on a __sidewalk___ and set on fire. This happened in broad _daylight____ in a nice neighborhood. Another young woman's body __was___ found lying in a dumpster. The decomposed body ___of__ another young woman was found in a park.

__An___ 8-year-old girl was standing with her mom in __the___ kitchen when a bullet from a gang member's ___gun__ killed her. The little girl and her mom __had___ just arrived in America. The gang member was __shooting___ at other gang members in the street outside. __A___ hospital van driver pushed a paraplegic out of __the___ van onto a Skid Row sidewalk and drove __off___ . A mentally ill patient in a nursing home __was___ slapped repeatedly by a staff member. The staff ___member__ 's buddy took a cell phone video of the __assault___ . It showed the staffer laughing as the patient ___cried__ .

A local TV station reporter went to a __huge___ produce warehouse and filmed a worker urinating on __a___ platform right next to boxes of fresh lettuce. __Rats___ were shown walking throughout the warehouse and nibbling __on___ the produce. Every day, this produce is distributed __to___ hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los _Angeles____ . LA is changing, all right - for the ___worse__ .

==================

*Translate into Vietnamese:

Luật lệ và quy tắc ở LA?

Người ta nói rằng Los Angeles đàn thay đổi. Hai tuần trước, một phụ nữ trẻ bị bắn, và rồi xác của cô bị vứt lên vỉa hè và đốt. Chuyện này xảy ra ở ban ngày ban mặt trong một khu dân cư đẹp. Xác của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy nằm trên một bãi rác. Cái xác đã bị phân huỷ của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy trong một công viên.

Một bé gái 8 tuổi đang đứng với mẹ trong nhà bếp thì bị đạn của một tên khủng bố giết chết. Cô bé và mẹ của mình chỉ vừa mới tới Mỹ. Tên khủng bố đang bắn nhan với một tên khủng bố khác ngoài đường. Một lái xe của bệnh viện đẩy bệnh nhân bị liệt hai chân ra khỏi xe trên vỉa he Skid Rove và phóng đi. Một bệnh nhân tam thần trong một nhà điều dưỡng bị đánh đập thường xuyên bởi một nhân viên. Bạn thân của người nhân viên đó quay video bằng điện thoại di dộng cuộc hành hung. Trong đó diễn tả cảnh người nhân viên đang cười trong khi người bệnh đang khóc.

Một phóng viên địa phương tới một kho hàng lớn để quay phim một công nhân đang đứng tiểu trên một cái bệ ngay kế bên nhửng cái thùng chứa bắp cải sạch. Mấy con chuột chạy xuyên qua nhà kho và cắn vào sản phẩm. Mỗi ngày, những sản phẩm này được phân phát đi những nhà hàng và siêu thị khắp Los Angeles mà không nghi ngờ gì. LA đang thay đổi, tất nhiên- theo hướng tệ hơn.

254903 top -

Done...

255033 top -
Nộp bài ESL 46: Law and Order in LA?

*Vocabulary:

• assaul: Hành hung
• buddy: Bạn thân
• bullet: Viên đạn
• decompose: Phân hủy
• dumpster: Bãi rác
• gang: Kẻ cướp
• lettuce: Bắp cải
• nibble: Cắn
• platform: Bệ
• slap: Đánh đập
• staffer: Nhân viên
• urinate: Tiểu tiện
• van: Xe tải
• video: Vi-đê-ô
• warehouse: Kho hàng

==================

*Yes/No questions:

1.Do they say that Los Angeles is changing? Yes

2.Was a young woman shot recently? No

3.Was her body dropped off in the middle of the street? No

4.Was her body blown up with a bomb? No

5.Was her body set on fire in broad daylight? Yes

6.Was her body set on fire in a nice neighborhood? Yes

7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck? No

8.Was the body of another young woman found in a park? Yes

9.Was her body decomposed? Yes

10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen? Yes

===================

*Fill in the blanks:

They say that Los Angeles is changing. In _the_ past two weeks, a young woman was shot, _and_ then her body was dropped off on a _sidewalk_ and set on fire. This happened in broad _daylight_ in a nice neighborhood. Another young woman's body _was_ found lying in a dumpster. The decomposed body _of_ another young woman was found in a park.

_An_ 8-year-old girl was standing with her mom in _the_ kitchen when a bullet from a gang member's _gun_ killed her. The little girl and her mom _had_ just arrived in America. The gang member was _shooting_ at other gang members in the street outside. _A_ hospital van driver pushed a paraplegic out of _the_ van onto a Skid Row sidewalk and drove _off_ . A mentally ill patient in a nursing home _was_ slapped repeatedly by a staff member. The staff _member_ 's buddy took a cell phone video of the _assault_ . It showed the staffer laughing as the patient _cried_ .

A local TV station reporter went to a _huge_ produce warehouse and filmed a worker urinating on _a_ platform right next to boxes of fresh lettuce. _Rats_ were shown walking throughout the warehouse and nibbling _on_ the produce. Every day, this produce is distributed _to_ hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los _Angeles_ . LA is changing, all right - for the _worse_ .

271597 top -

Done

274714 top -
*Vocabulary:

• assault: cuộc tấn công, đột kích
• buddy:bạn thân
• bullet:đạn
• decompose (v) phân hủy thối rữa
• dumpster: bãi rác
• gang: đoàn, tốp, kíp, bọn lũ
• lettuce: rau diếp
• nibble (n,v) gặm, rỉa
• platform: sân ga, chỗ đứng ở 2 đầu toa xe lửa
• slap (v) vỗ, tát
• staffer:
• urinate(v) đi đái, đi tiểu
• van: xe hành lý, xe tải
• video:
• warehouse: nhà kho, kho hàng

==================

*Yes/No questions:

1.Do they say that Los Angeles is changing?yes

2.Was a young woman shot recently?yes

3.Was her body dropped off in the middle of the street?no, on the sidewalk

4.Was her body blown up with a bomb?no

5.Was her body set on fire in broad daylight?yes

6.Was her body set on fire in a nice neighborhood?yes

7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck?no, in a dumpster

8.Was the body of another young woman found in a park?yes

9.Was her body decomposed?yes

10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen?no, with her mom

===================

*Fill in the blanks:

They say that Los Angeles is changing. In ___the__ past two weeks, a young woman was shot, __and___ then her body was dropped off on a ___sidewalk__ and set on fire. This happened in broad __daylight___ in a nice neighborhood. Another young woman's body ___was__ found lying in a dumpster. The decomposed body __of___ another young woman was found in a park.

___An__ 8-year-old girl was standing with her mom in __the___ kitchen when a bullet from a gang member's __gun___ killed her. The little girl and her mom ___had__ just arrived in America. The gang member was ____shooting___ at other gang members in the street outside. ___A__ hospital van driver pushed a paraplegic out of ___the__ van onto a Skid Row sidewalk and drove ______off__ . A mentally ill patient in a nursing home ___was__ slapped repeatedly by a staff member. The staff ___member__ 's buddy took a cell phone video of the ____assault___ . It showed the staffer laughing as the patient ____cried___ .

A local TV station reporter went to a __huge___ produce warehouse and filmed a worker urinating on __the___ platform right next to boxes of fresh lettuce. __Rats___ were shown walking throughout the warehouse and nibbling ___on__ the produce. Every day, this produce is distributed ______to__ hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los ____Angeles___ . LA is changing, all right - for the ____worse___ .

322956 top -

Done

323391 top -
Ninian xin nộp bài.

*Yes/No questions:
1.Do they say that Los Angeles is changing? Yes, they do.
2.Was a young woman shot recently? Yes, she was.
3.Was her body dropped off in the middle of the street? Yes, it was.
4.Was her body blown up with a bomb? No, it wasn't.
5.Was her body set on fire in broad daylight? Yes, it was.
6.Was her body set on fire in a nice neighborhood? Yes, it was.
7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck? No, she wasn't.
8.Was the body of another young woman found in a park? Yes, it was.
9.Was her body decomposed? Yes, it was.
10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen? No, she wasn't.
===================

*Fill in the blanks:

They say that Los Angeles is changing. In __the___ past two weeks, a young woman was shot, __and___ then her body was dropped off on a ___sidewalk__ and set on fire. This happened in broad __daylight___ in a nice neighborhood. Another young woman's body __was___ found lying in a dumpster. The decomposed body __of___ another young woman was found in a park.

___An__ 8-year-old girl was standing with her mom in __the___ kitchen when a bullet from a gang member's __gun___ killed her. The little girl and her mom ___had__ just arrived in America. The gang member was __shooting___ at other gang members in the street outside. __A___ hospital van driver pushed a paraplegic out of ___the__ van onto a Skid Row sidewalk and drove __off___ . A mentally ill patient in a nursing home __was___ slapped repeatedly by a staff member. The staff __member___ 's buddy took a cell phone video of the __assault___ . It showed the staffer laughing as the patient __cried___ .

A local TV station reporter went to a __huge___ produce warehouse and filmed a worker urinating on ___a__ platform right next to boxes of fresh lettuce. __Rates___ were shown walking throughout the warehouse and nibbling __on___ the produce. Every day, this produce is distributed __to___ hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los __Angeles___ . LA is changing, all right - for the __worse___ .

*Translate into Vietnamese:
Người ta nói rằng Los Angeles đang thay đổi. Hai tuần trước, một phụ nữ trẻ bị bắn, và xác của cô bị vứt xuống vỉa hè và thiêu cháy. Chuyện này xảy ra ở ban ngày trong một khu dân cư đẹp. Xác của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy nằm trên một bãi rác. Cái xác đã bị phân huỷ của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy trong một công viên.

Một bé gái 8 tuổi đang đứng với mẹ trong nhà bếp thì bị đạn của một tên khủng bố giết chết. Cô bé và mẹ của mình chỉ vừa đặt chân tới Mỹ. Tên khủng bố đang bắn nhau với những tên khủng bố khác ngoài đường. Một lái xe của bệnh viện đẩy bệnh nhân bị liệt hai chân ra khỏi xe trên vỉa hè Skid Rove và phóng đi. Một bệnh nhân tâm thần trong một nhà điều dưỡng bị đánh đập thường xuyên bởi một nhân viên. Bạn thân của người nhân viên đó quay video bằng điện thoại di dộng cuộc hành hung. Trong đó diễn tả cảnh người nhân viên đang cười trong khi người bệnh đang khóc.

Một phóng viên truyền hình địa phương tới một kho hàng lớn để quay phim một công nhân đang đứng tiểu trên một cái bệ ngay kế bên những cái thùng chứa bắp cải sạch. Mấy con chuột chạy xuyên qua nhà kho và cắn vào sản phẩm. Mỗi ngày, những sản phẩm này được phân phát cho những nhà hàng và siêu thị khắp Los Angeles mà không nghi ngờ gì. LA đang thay đổi, đúng vậy - theo hướng tệ hơn.

334891 top -

*Vocabulary:

• assault: cuộc hành hung
• buddy: bạn thân
• bullet: viên đạn
• decompose: phân hủy
• dumpster: bãi rác
• gang: kẻ cướp, người hung hãn
• lettuce: bắp cải
• nibble: cắn
• platform: bục, bệ
• slap: đánh đập
• staffer: nhân viên
• urinate: tiểu tiện
• van: xe tải
• video: vi-đê-ô
• warehouse: kho hàng

==================

*Yes/No questions:

1.Do they say that Los Angeles is changing?Yes

2.Was a young woman shot recently?No

3.Was her body dropped off in the middle of the street?No

4.Was her body blown up with a bomb?No

5.Was her body set on fire in broad daylight?Yes

6.Was her body set on fire in a nice neighborhood?Yes

7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck?No

8.Was the body of another young woman found in a park?Yes

9.Was her body decomposed?Yes

10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen?Yes

===================

*Fill in the blanks:

They say that Los Angeles is changing. In __the___ past two weeks, a young woman was shot, __and___ then her body was dropped off on a __sidewalk___ and set on fire. This happened in broad _daylight____ in a nice neighborhood. Another young woman's body __was___ found lying in a dumpster. The decomposed body ___of__ another young woman was found in a park.

__An___ 8-year-old girl was standing with her mom in __the___ kitchen when a bullet from a gang member's ___gun__ killed her. The little girl and her mom __had___ just arrived in America. The gang member was __shooting___ at other gang members in the street outside. __A___ hospital van driver pushed a paraplegic out of __the___ van onto a Skid Row sidewalk and drove __off___ . A mentally ill patient in a nursing home __was___ slapped repeatedly by a staff member. The staff ___member__ 's buddy took a cell phone video of the __assault___ . It showed the staffer laughing as the patient ___cried__ .

A local TV station reporter went to a __huge___ produce warehouse and filmed a worker urinating on __a___ platform right next to boxes of fresh lettuce. __Rats___ were shown walking throughout the warehouse and nibbling __on___ the produce. Every day, this produce is distributed __to___ hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los _Angeles____ . LA is changing, all right - for the ___worse__ .

==================

*Translate into Vietnamese:

Luật lệ và quy tắc ở LA?

Người ta nói rằng Los Angeles đang thay đổi. Hai tuần trước, một phụ nữ trẻ bị bắn, và rồi xác của cô bị vứt lên vỉa hè và đốt. Chuyện này xảy ra ở ban ngày ban mặt trong một khu dân cư đẹp. Xác của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy nằm trên một bãi rác. Cái xác đã bị phân huỷ của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy trong một công viên.

Một bé gái 8 tuổi đang đứng với mẹ trong nhà bếp thì bị đạn của một tên khủng bố giết chết. Cô bé và mẹ của mình chỉ vừa mới tới Mỹ. Tên khủng bố đang bắn nhau với một tên khủng bố khác ngoài đường. Một lái xe của bệnh viện đẩy bệnh nhân bị liệt hai chân ra khỏi xe trên vỉa hè Skid Rove và phóng đi. Một bệnh nhân tâm thần trong một nhà điều dưỡng bị đánh đập thường xuyên bởi một nhân viên. Bạn thân của người nhân viên đó quay video bằng điện thoại di động cuộc hành hung. Trong đó diễn tả cảnh người nhân viên đang cười trong khi người bệnh đang khóc.

Một phóng viên địa phương tới một kho hàng lớn để quay phim một công nhân đang đứng tiểu trên một cái bệ ngay kế bên những cái thùng chứa bắp cải sạch. Mấy con chuột chạy xuyên qua nhà kho và cắn vào sản phẩm. Mỗi ngày, những sản phẩm này được phân phát đi những nhà hàng và siêu thị khắp Los Angeles mà không nghi ngờ gì. LA đang thay đổi, tất nhiên- theo hướng tệ hơn.

399813 top -
LESSON 46:

LAW AND ORDER IN LA? - ANH NINH VÀ TRẬT TỰ Ở LOS ANGELES?


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• assault: vụ hành hung.
• buddy: bạn thân.
• bullet: đạn súng lục, súng trường.
• decompose: phân hy, mục, rửa.
• dumpster: thùng rác lớn.
• gang: băng cướp.
• lettuce: rau diếp.
• nibble: cắn.
• platform: nền, bệ, bục.
• slap: tát, đánh bằng bàn tay.
• staffer: nhân viên
• urinate: tiểu tiện.
• van: xe tải.
• video: vi-đê-ô
• warehouse: nhà kho.

===========================================================

*Yes/No questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Do they say that Los Angeles is changing?
- Yes, they do. They said that Los Angeles is changing.

2.Was a young woman shot recently?
- No, she wasn't. Young woman wasn't shot recently.

3.Was her body dropped off in the middle of the street?
- No, it wasn't. Her body wasn't dropped off in the middle of the street.

4.Was her body blown up with a bomb?
- No, it wasn't. Her body wasn't blown up with a bomb.

5.Was her body set on fire in broad daylight?
-Yes, it was. Her body was set on fire in broad daylight.

6.Was her body set on fire in a nice neighborhood?
- Yes, it was. Her body was set on fire in a nice neighborhood.

7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck?
- No, it wasn't. Another young woman's body wasn't found lying in a pickup truck?

8.Was the body of another young woman found in a park?
- No, it wasn't. The body of another young woman was found in a park.

9.Was her body decomposed?
- Yes, it was. Her body was decomposed.

10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen?
- No, she wasn't. She wasn't standing with her aunt in the kitchen?

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
They say that Los Angeles is changing. In the past two weeks, a young woman was shot, and then her body was dropped off on a sidewalk and set on fire. This happened in broad daylight in a nice neighborhood. Another young woman's body was found lying in a dumpster. The decomposed body of another young woman was found in a park.

An 8-year-old girl was standing with her mom in the kitchen when a bullet from a gang member's gun killed her. The little girl and her mom had just arrived in America. The gang member was shooting at other gang members in the street outside. A hospital van driver pushed a paraplegic out of the van onto a Skid Row sidewalk and drove of . A mentally ill patient in a nursing home was slapped repeatedly by a staff member. The staff member's buddy took a cell phone video of the asault . It showed the staffer laughing as the patient cried .

A local TV station reporter went to a huge produce warehouse and filmed a worker urinating on a platform right next to boxes of fresh lettuce. Ratswere shown walking throughout the warehouse and nibbling on the produce. Every day, this produce is distributed to hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los Angeles . LA is changing, all right - for the worse .

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Người ta nói là Los Angeles đang thay đổi. Trong hai tuần vừa qua, một phụ nữ trẻ đã bị bắn, và thi thể của cô bị ném xuống lề đường và bị đốt cháy. Chuyện xảy ra ngay giữa ban ngày trong một vùng dân cư đẹp đẽ. Thi thể của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy trong một thùng rác lớn. Một thi thể đã phân huỷ của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy trong công viên.

Một bé gái 8 tuổi đang đứng với mẹ trong nhà bếp thì bị viên đạn từ khẩu súng của thành viên một băng đảng giết chết em. Cô bé và mẹ em chỉ vừa mới tới Hoa Kỳ. Thành viên băng cướp đang bắn vào thành viên của một băng cướp khác ngoài đường phố. Tài xế xe tải bệnh viện đã đẩy một bệnh nhận bị liệt hai chân ra khỏi xe trên lề đường Skid Row và lái xe chạy mất. Một bệnh nhân suy nhược thần kinh trong nhà an dưỡng đã bị nhân viên điều dưỡng tát tai liên tiếp. Bạn thân của nhân viên đã dùng điện thoại quay vi-đê-ô cuộc hành hung đó. Đoạn phim cho thấy các nhân viên cùng làm cười lớn khi bệnh nhân gào khóc.

Mộp phóng viên truyền hình của đài địa phương tới một kho chứa hàng lớn và quay phim một công nhân đang tiểu trên cái bục đặt sát cạnh các hộp rau diếp tươi mơn mởn. Phim cũng cho thấy những con chuột chạy từ đầu đến cuối kho hàng và cắn xé trên các sản phẩm. Hàng ngày, những sản phẩm này được phân phối cho hàng trăm nhà hàng và siêu thị uy tín ở Los Angeles. Los Angeles đang thay đổi, đúng như thế - theo chiều hướng tệ hơn.

433665 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 46: LAW AND ORDER IN LA?
LUẬT PHÁP VÀ TRẬT TỰ Ở LOS ANGELES?


Vocabulary:

• assault: tấn công
• buddy: bạn thân
• bullet: viên đạn, đạn
• decompose: phân hủy
• dumpster:
• gang: toán, tốp, đoàn (chỉ số đông)
• lettuce: rau diếp
• nibble: gặm, nhắm, rỉa
• platform: chổ đứng, bục, bệ
• slap: cái vổ, cái đập
• staffer: nhân viên
• urinate: đi đái, đi tiểu
• van: xe chở hành lý, xe tải
• video: chiếu phim
• warehouse: kho hàng
……………………………………..

Translate into Vietnamese:

They say that Los Angeles is changing. Inc past two weeks, a young woman was shot, and then her body was dropped off on a sidewalk and set on fire. This happened in broad daylight in a nice neighborhood. Another young woman's body was found lying in a dumpster. The decomposed body of another young woman was found in a park.
Người ta nói Los Angeles giờ đây đã thay đổi. Trong hai tuần qua, một cô gái trẻ đã bị bắn, và sau đó xác của cô đã bỏ ra vỉa hè và bị đốt cháy. Chuyện này xảy ra giữa ban ngày trong một khu phố xinh đẹp. Thi thể một cô gái trẻ khác cũng được tìm thấy trong một thùng rác. Một cái xác khác của cô gái trẻ bị phân hủy được tìm thấy trong một công viên.

An 8-year-old girl was standing with her mom in the kitchen when a bullet from a gang member's gun killed her. The little girl and her mom had just arrived in America. The gang member was shooting at other gang members in the street outside. A hospital van driver pushed a paraplegic out of the van onto a Skid Row sidewalk and drove off. A mentally ill patient in a nursing home was slapped repeatedly by a staff member. The staff member's buddy took a cell phone video of the assault. It showed the staffer laughing as the patient cried.
Một bé gái 8 tuổi đang đứng với mẹ trong nhà bếp thì bị một viên đạn từ một tên trong nhóm băng đảng đã giết chết bé. Bé gái và mẹ bé vừa mới đến Mỹ. Ngoài đường phố các băng nhóm khác nhau đang nả súng, bắn giết lẩn nhau. Tài xế xe tải bệnh viện đã đẩy một bệnh nhân liệt 2 chân ra khỏi xe trên một vỉa hè Skid Row và lái đi. Một bệnh nhân bị bệnh tâm thần trong nhà an dưỡng đã bị một nhân viên tát tai liên tục. Bạn thân của nhân viên này lấy điện thoại ra quay phim cuộc hành hung đó. Phim cho thấy các nhân viên thì tươi cười trong khi bệnh nhân thì đang khóc.

A local TV station reporter went to a huge produce warehouse and filmed a worker urinating on a platform right next to boxes of fresh lettuce. Rats were shown walking throughout the warehouse and nibbling on the produce. Every day, this produce is distributed to hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los Angeles. LA is changing, all right - for the worse.
Một phóng viên truyền hình địa phương đã đi đến một kho chứa hàng lớn và quay phim được một nhân viên đi tiểu trên nền đất ngay bên cạnh hộp rau diếp tươi. Những chú chuột chạy khắp nhà kho và gặm rỉa trên các sản phẩm. Hằng ngày sản phẩm này không ngờ được phân phối đến hàng trăm nhà hàng và siêu thị ở Los Angeles, Los Angeles đang thay đổi, đúng vậy cho thấy còn tồi tệ hơn.
……………………………………….

Yes/No questions:

1.Do they say that Los Angeles is changing? Yes
2.Was a young woman shot recently? Yes
3.Was her body dropped off in the middle of the street? No
4.Was her body blown up with a bomb? No
5.Was her body set on fire in broad daylight? Yes
6.Was her body set on fire in a nice neighborhood? Yes
7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck? No
8.Was the body of another young woman found in a park? Yes
9.Was her body decomposed? Yes
10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen? No
………………………………………..

Fill in the blanks:

They say that Los Angeles is changing. In past past two weeks, a young woman was shot, and then her body was dropped off on a sidewalk and set on fire. This happened in broad daylight in a nice neighborhood. Another young woman's body was found lying in a dumpster. The decomposed body of another young woman was found in a park.

An 8-year-old girl was standing with her mom in the kitchen when a bullet from a gang member's gun killed her. The little girl and her mom had just arrived in America. The gang member was shooting at other gang members in the street outside. A hospital van driver pushed a paraplegic out of the van onto a Skid Row sidewalk and drove off. A mentally ill patient in a nursing home was slapped repeatedly by a staff member. The staff member 's buddy took a cell phone video of the assault. It showed the staffer laughing as the patient cried.

A local TV station reporter went to a huge produce warehouse and filmed a worker urinating on a platform right next to boxes of fresh lettuce. Rats were shown walking throughout the warehouse and nibbling on the produce. Every day, this produce is distributed to hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los Angeles. LA is changing, all right - for the worse.


553863 top -
*Vocabulary:

• assault(n): cuộc hành hung
• buddy(n): bạn thân
• bullet(n): viên đạn
• decompose(v): phân hủy
• dumpster(n): bãi rác
• gang(n): kẻ cướp, người hung hãn
• lettuce(n): bắp cải
• nibble(v): cắn
• platform(n): bục, bệ
• slap(v): đánh đập
• staffer(n): nhân viên
• urinate(v): tiểu tiện
• van(n): xe tải
• video(n): vi-đê-ô
• warehouse(n): kho hàng

==================

*Yes/No questions:

1.Do they say that Los Angeles is changing?Yes

2.Was a young woman shot recently?No

3.Was her body dropped off in the middle of the street?No

4.Was her body blown up with a bomb?No

5.Was her body set on fire in broad daylight?Yes

6.Was her body set on fire in a nice neighborhood?Yes

7.Was another young woman's body found lying in a pickup truck?No

8.Was the body of another young woman found in a park?Yes

9.Was her body decomposed?Yes

10.Was an 8-year-old girl standing with her aunt in the kitchen?Yes

===================

*Fill in the blanks:

They say that Los Angeles is changing. In __the___ past two weeks, a young woman was shot, __and___ then her body was dropped off on a __sidewalk___ and set on fire. This happened in broad _daylight____ in a nice neighborhood. Another young woman's body __was___ found lying in a dumpster. The decomposed body ___of__ another young woman was found in a park.

__An___ 8-year-old girl was standing with her mom in __the___ kitchen when a bullet from a gang member's ___gun__ killed her. The little girl and her mom __had___ just arrived in America. The gang member was __shooting___ at other gang members in the street outside. __A___ hospital van driver pushed a paraplegic out of __the___ van onto a Skid Row sidewalk and drove __off___ . A mentally ill patient in a nursing home __was___ slapped repeatedly by a staff member. The staff ___member__ 's buddy took a cell phone video of the __assault___ . It showed the staffer laughing as the patient ___cried__ .

A local TV station reporter went to a __huge___ produce warehouse and filmed a worker urinating on __a___ platform right next to boxes of fresh lettuce. __Rats___ were shown walking throughout the warehouse and nibbling __on___ the produce. Every day, this produce is distributed __to___ hundreds of unsuspecting restaurants and supermarkets in Los _Angeles____ . LA is changing, all right - for the ___worse__ .
==================
Người ta nói rằng Los Angeles đang thay đổi. Hai tuần trước, một phụ nữ trẻ bị bắn, và xác của cô bị vứt xuống vỉa hè và thiêu cháy. Chuyện này xảy ra ở ban ngày trong một khu dân cư đẹp. Xác của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy nằm trên một bãi rác. Cái xác đã bị phân huỷ của một phụ nữ trẻ khác được tìm thấy trong một công viên.

Một bé gái 8 tuổi đang đứng với mẹ trong nhà bếp thì bị đạn của một tên khủng bố giết chết. Cô bé và mẹ của mình chỉ vừa đặt chân tới Mỹ. Tên khủng bố đang bắn nhau với những tên khủng bố khác ngoài đường. Một lái xe của bệnh viện đẩy bệnh nhân bị liệt hai chân ra khỏi xe trên vỉa hè Skid Rove và phóng đi. Một bệnh nhân tâm thần trong một nhà điều dưỡng bị đánh đập thường xuyên bởi một nhân viên. Bạn thân của người nhân viên đó quay video bằng điện thoại di dộng cuộc hành hung. Trong đó diễn tả cảnh người nhân viên đang cười trong khi người bệnh đang khóc.

Một phóng viên truyền hình địa phương tới một kho hàng lớn để quay phim một công nhân đang đứng tiểu trên một cái bệ ngay kế bên những cái thùng chứa bắp cải sạch. Mấy con chuột chạy xuyên qua nhà kho và cắn vào sản phẩm. Mỗi ngày, những sản phẩm này được phân phát cho những nhà hàng và siêu thị khắp Los Angeles mà không nghi ngờ gì. LA đang thay đổi, đúng vậy - theo hướng tệ hơn.

562855 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.