.
ESL 15: The Fire Alarm
1, 2 - bottom


ESL 15: The Fire Alarm


Download


Jennifer's ears were "talking" to her. They were making little sounds, like little bubbles bursting. A "bubble" was bursting almost every second. It was not painful, but annoying. She knew the cause.

While she was cleaning the whiteboard after her class ended last night, the fire alarm went off. Instead of leaving the building immediately, she walked around to see what the problem was. The blaring alarm sounded like the busy signal on a phone, but 1,000 times louder. The school seemed to be empty. Then she walked by one room, and saw about seven students inside.

Just then the night supervisor came by. She told everyone to leave immediately. The students were packing their hair-care equipment into their bags. The night supervisor waited impatiently. Finally, after almost five minutes, all the students and their teacher left the building. They apologized for being so slow.

The firemen never arrived. Instead, a school police officer showed up. He walked around the area with the supervisor. It was a false alarm. The officer used his key to finally turn off the alarm.

But it was too late for Jennifer. She had listened to the loud alarm for too long. She should have known better. Even as she drove home, her ears felt strange.

214859 top -


*Vocabulary:

•alarm:
•annoy:
•apologize:
•bubble:
•burst:
•equipment:
•go off:
•impatiently:
•officer:
•supervisor:

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Jennifer's elbows "talking" to her?
2.Were her ears making little sounds?
3.Did it sound like a "bubble" was bursting almost every second?
4.Was it painful?
5.Did she know the cause of the problem?
6.Did the fire alarm go off last night?
7.Was she cleaning the floor after her class ended?
8.Did she leave the building immediately?
9.Did she walk around to see what the problem was?
10.Was the alarm 10,000 times louder than a busy signal?

=================

*Fill in the blanks:

Jennifer's ears were "talking" to her. They ______ making little sounds, like little bubbles bursting. A "______ " was bursting almost every second. It was not _____ , but annoying. She knew the cause.

While she _____ cleaning the whiteboard after her class ended last _____ , the fire alarm went off. Instead of leaving ______ building immediately, she walked around to see what _____ problem was. The blaring alarm sounded like the ______ signal on a phone, but 1,000 times louder. ______ school seemed to be empty. Then she walked ______ one room, and saw about seven students inside.

______ then the night supervisor came by. She told _____ to leave immediately. The students were packing their ____ -care equipment into their bags. The night supervisor waited ______ . Finally, after almost five minutes, all the students _____ their teacher left the building. They apologized for _____ so slow.

The firemen never arrived. Instead, a _____ police officer showed up. He walked around the _____ with the supervisor. It was a false alarm. _____ officer used his key to finally turn off _____ alarm.

But it was too late for Jennifer. ______ had listened to the loud alarm for too _____ . She should have known better. Even as she _____ home, her ears felt strange.

==============

*Translate into Vietnamese:

.......

214860 top -
Hi Ms chitam,
Here is my homework! :)
* Vocabulary:
. alarm: báo động
. annoy: làm phiền
. apologize: xin lỗi
. burble: lầm bầm
. brust: đột ngt
. equipment: thiết bị
. go off: đi ra
. impatiently: một cách bất nhẫn
. officer: chính quyền
. supervisor: người quản lý

216571 top -

Review to do homework… Best regards …

232016 top -
•alarm:báo động
•annoy:bực mình
•apologize:xin lỗi
•bubble:bong bóng
•burst:nổ tung
•equipment:dụng cụ
•go off:đi ra
•impatiently:nôn nóng
•officer:nhân viên
•supervisor : người giám sát

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Jennifer's elbows "talking" to her?No
2.Were her ears making little sounds?YES
3.Did it sound like a "bubble" was bursting almost every second?YES
4.Was it painful?No
5.Did she know the cause of the problem?YES
6.Did the fire alarm go off last night?YES
7.Was she cleaning the floor after her class ended?No
8.Did she leave the building immediately?No
9.Did she walk around to see what the problem was?YES
10.Was the alarm 10,000 times louder than a busy signal?No

=================

*Fill in the blanks:

Jennifer's ears were "talking" to her. They __were____ making little sounds, like little bubbles bursting. A "__bubble____ " was bursting almost every second. It was not _painful____ , but annoying. She knew the cause.

While she _was____ cleaning the whiteboard after her class ended last night_____ , the fire alarm went off. Instead of leaving __the____ building immediately, she walked around to see what _the____ problem was. The blaring alarm sounded like the busy______ signal on a phone, but 1,000 times louder. _The_____ school seemed to be empty. Then she walked _by_____ one room, and saw about seven students inside.

__Just____ then the night supervisor came by. She told _everyone____ to leave immediately. The students were packing their _hair___ -care equipment into their bags. The night supervisor waited __impatiently____ . Finally, after almost five minutes, all the students _and____ their teacher left the building. They apologized for _being____ so slow.

The firemen never arrived. Instead, a _school____ police officer showed up. He walked around the __area___ with the supervisor. It was a false alarm. _The____ officer used his key to finally turn off __the___ alarm.

But it was too late for Jennifer. _Shel_____ had listened to the loud alarm for too _long____ . She should have known better. Even as she _drove____ home, her ears felt strange.

==============

*Translate into Vietnamese:

232907 top -
Còi báo cháy

Tai của Jennifer’s đang báo cho cô biết. Chúng gây nên vài tiếng động, như là những bong bóng nhỏ đang vỡ. Bong bóng đang vỡ từng giây một. Nó không gây đau nhưng mà khó chịu. Cô biết nguyên nhân của việc này.
Trong lúc cô đang lau chiếc bảng trắng sau khi tan học, còi báo động vang lên.Thay vì rời khỏi tòa nhà ngay lập tức, cô lại đi xung quanh xem vấn đề ở đâu.Tiếng chuông hú như là tiếng báo máy bận trong điện thoại nhưng mà to hơn gấp 1000 lần. Trường học dường như là trống không. Sau đó, cô đi vào một phòng học và thấy khoảng 7 học sinh ở trong đó.
Chỉ ngay sau đó người giám sát ban đêm tiến vào. Cô ấy nói với mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Những học sinh thu dọn những đồ dùng làm tóc của họ vào túi. Người giám sát chờ đợi một cách sốt ruột. Cuối cùng, sau gần 5 phút, tất cả học sinh và giáo viên đều rời khỏi tòa nhà. Họ xin lỗi vì sự chậm trễ của họ.
Những người lính cứu hỏa không bao giờ đến. Thay vào đó, nhân viên cảnh sát trường học lại xuất hiện. Ông ấy đi xung quanh với người giám sát. Đó là chuông báo động giả. Cảnh sát đã dùng chìa khóa của ông để tắt chuông báo động.
Nhưng điều đó là quá muộn đối với Jennifer. Cô đã nghe tiếng báo động quá to trong một lúc lâu. Cô ấy nên nhận thức tốt hơn. Ngay cả khi lái xe về nhà, tai của cô cảm thấy rất lạ.

*Vocabulary:

•alarm: còi báo động
•annoy: làm phiền, quấy nhiễu
•apologize: xin lỗi
•bubble: bong bóng
•burst: nổ, vỡ
•equipment: trang thiết bị , dụng cụ
•go off: vang lên, phát ra
•impatiently: sốt ruột, mất kiên nhẫn
•officer: nhân viên
•supervisor: người giám sát

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Jennifer's elbows "talking" to her?no
2.Were her ears making little sounds?yes
3.Did it sound like a "bubble" was bursting almost every second?yes
4.Was it painful?no
5.Did she know the cause of the problem?no
6.Did the fire alarm go off last night?yes
7.Was she cleaning the floor after her class ended?no
8.Did she leave the building immediately?no
9.Did she walk around to see what the problem was?yes
10.Was the alarm 10,000 times louder than a busy signal?no

=================

*Fill in the blanks:

Jennifer's ears were "talking" to her. They ___were___ making little sounds, like little bubbles bursting. A "__bubble____ " was bursting almost every second. It was not _painful____ , but annoying. She knew the cause.

While she _was____ cleaning the whiteboard after her class ended last __night___ , the fire alarm went off. Instead of leaving ___the___ building immediately, she walked around to see what __the___ problem was. The blaring alarm sounded like the __busy____ signal on a phone, but 1,000 times louder. __This____ school seemed to be empty. Then she walked __by____ one room, and saw about seven students inside.

__Just____ then the night supervisor came by. She told __everyone___ to leave immediately. The students were packing their __hair__ -care equipment into their bags. The night supervisor waited _impatiently_____ . Finally, after almost five minutes, all the students _and____ their teacher left the building. They apologized for _being____ so slow.

The firemen never arrived. Instead, a __school___ police officer showed up. He walked around the __area___ with the supervisor. It was a false alarm. _The____ officer used his key to finally turn off __the___ alarm.

But it was too late for Jennifer. __She____ had listened to the loud alarm for too __long___ . She should have known better. Even as she _drove____ home, her ears felt strange.

237473 top -

*Vocabulary:

•alarm: Báo động
•annoy: Làm phiền
•apologize: Xin lỗi, tạ lỗi
•bubble: Làm nổi bong bóng, khích động
•burst: Sự bùng lên
•equipment: Sự trang bị
•go off: Đi ra
•impatiently: Nôn nóng
•officer: Nhân viên
•supervisor: Giám thị, người giám sát

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Jennifer's elbows "talking" to her? No
2.Were her ears making little sounds? Yes
3.Did it sound like a "bubble" was bursting almost every second? Yes
4.Was it painful? No
5.Did she know the cause of the problem? Yes
6.Did the fire alarm go off last night? Yes
7.Was she cleaning the floor after her class ended? No
8.Did she leave the building immediately? No
9.Did she walk around to see what the problem was? Yes
10.Was the alarm 10,000 times louder than a busy signal? No

=================

*Fill in the blanks:

Jennifer's ears were "talking" to her. They _were_____ making little sounds, like little bubbles bursting. A "_bubble_____ " was bursting almost every second. It was not _painful____ , but annoying. She knew the cause.

While she _was____ cleaning the whiteboard after her class ended last _night____ , the fire alarm went off. Instead of leaving __the____ building immediately, she walked around to see what _the____ problem was. The blaring alarm sounded like the __busy____ signal on a phone, but 1,000 times louder. __the____ school seemed to be empty. Then she walked __by____ one room, and saw about seven students inside.

_just_____ then the night supervisor came by. She told __everyone____ to leave immediately. The students were packing their _hair___ -care equipment into their bags. The night supervisor waited __impatiently_____ . Finally, after almost five minutes, all the students _and____ their teacher left the building. They apologized for _being____ so slow.

The firemen never arrived. Instead, a __school____ police officer showed up. He walked around the _area____ with the supervisor. It was a false alarm. _the____ officer used his key to finally turn off _the____ alarm.

But it was too late for Jennifer. __She____ had listened to the loud alarm for too _long____ . She should have known better. Even as she _drove____ home, her ears felt strange.

==============

*Translate into Vietnamese:

Còi báo động cháy.

Tai Jennifer đang nói với cô. Một chút âm thanh bùng lên như bọt bong bóng vỡ.
Bong bóng vỡ lại bùng lên lần thứ 2, nó làm cô khó chịu, cô biết nguyên nhân của nó.
Lúc cô lau chùi tấm bảng cuối cùng trong lớp học của cô tối qua, còi báo đông vang lên, đáng lẽ phải rời tòa nhà ngay lập tức, cô lại đi vòng quanh xem cái gì là vấn đề.
Âm thanh còi báo dộng ầm ỉ như tiếng báo máy bận trong điện thoại nhưng lớn hơn gấp ngàn lần.
Trường học dường như trống rỗng. Sau đó cô đi đến một căn phòng, và nhìn thấy 7 sinh viên ở trong.
Đúng lúc vị giám thị ban đêm đến gần. cô bảo mọi người rời ngay lập tức. sinh viên bỏ đồ dùng làm tóc của họ vào túi xách của họ. Vị giám thị ban đêm chờ dợi một cách nôn nóng. Cuối cùng, gần như sau 5 phút, tất cả sinh viên và giáo viên của họ rời khỏi tòa nhà. Họ xin lổi vì sự chậm trể.
Những người chữa cháy không bao giờ đến. Nhân viên của văn phòng trường học xuất hiện. Anh ta đi vòng quanh khu vực với vị giám thị. Đó là báo động giả. anh nhân viên dùng chìa khóa của mình để tắt tiếng còi báo động.
Nhưng đã quá trể cho Jennifer. Cô đã nghe tiếng còi thật to một lúc lâu, cô nên nhận thức tốt hơn nữa. Chiều hôm khi lái xe về nhà, tai cô cảm thấy rất lạ.

238258 top -

Done...

238391 top -
Hongbambi xin nộp bài 15

*Vocabulary:

•alarm: BÁO ĐỘNG
•annoy: LÀM KHÓ CHỊU
•apologize: XIN LỖI
•bubble: BONG BÓNG
•burst: NỔ, VỠ TUNG
•equipment: DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
•go off: BẮT ĐẦU
•impatiently: NÔN NÓNG, SỐT RUỘT
•officer: NHÂN VIÊN
•supervisor: GIÁM THỊ

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Jennifer's elbows "talking" to her? - NO.
2.Were her ears making little sounds? - YES.
3.Did it sound like a "bubble" was bursting almost every second? - YES.
4.Was it painful? - NO.
5.Did she know the cause of the problem? - YES.
6.Did the fire alarm go off last night? - YES.
7.Was she cleaning the floor after her class ended? - NO.
8.Did she leave the building immediately? - NO.
9.Did she walk around to see what the problem was? - YES.
10.Was the alarm 10,000 times louder than a busy signal?-NO

=================

*Fill in the blanks:

Jennifer's ears were "talking" to her. They __WERE__ making little sounds, like little bubbles bursting. A "__BUBBLE__ " was bursting almost every second. It was not __PAINTFUL__ , but annoying. She knew the cause.

While she __WAS__ cleaning the whiteboard after her class ended last __NIGHT__ , the fire alarm went off. Instead of leaving __THE__ building immediately, she walked around to see what __THE__ problem was. The blaring alarm sounded like the __BUSY__ signal on a phone, but 1,000 times louder. __THE__ school seemed to be empty. Then she walked __BY__ one room, and saw about seven students inside.

__JUST__ then the night supervisor came by. She told __EVERYONE__ to leave immediately. The students were packing their __HAIR__ -care equipment into their bags. The night supervisor waited ____IMPATIENTLY__ . Finally, after almost five minutes, all the students __AND__ their teacher left the building. They apologized for ____BEING__ so slow.

The firemen never arrived. Instead, a __SCHOOL__ police officer showed up. He walked around the __AREA__ with the supervisor. It was a false alarm. __THE__ officer used his key to finally turn off __THE__ alarm.

But it was too late for Jennifer. __SHE__ had listened to the loud alarm for too __LONG__ . She should have known better. Even as she ____DROVE__ home, her ears felt strange.

==============

*Translate into Vietnamese:

CHUÔNG BÁO CHÁY

Hai lỗ tai Jennifer đang nói với cô. Chúng gây nên những tiếng động nhỏ, giống như những tiếng bong bóng vỡ. Khoảng một giây lại có một "bong bóng" vỡ. Nó không làm cô đau, nhưng làm cô khó chịu. Cô biết rõ nguyên nhân.

Trong lúc cô đang lau bảng sau giờ học tối thì chuông báo cháy bắt đầu reng. Thay vì rời khỏi trường ngay lập tức, thì cô lại đi xung quanh để xem có chuyện gì. Tiếng kèn báo động reo giống như tiếng điện thoại reo bận, nhưng lớn hơn gấp 1,000 lần. Trường học dường như không còn ai. Sau đó cô đi ngang qua một phòng học, và thấy khoảng 7 học sinh đang ở bên trong.

Ngay lúc đó, người giám thị đêm vừa đến. Cô ta bảo mọi người rời khỏi ngay lập tức. Những học sinh cất dụng cụ chăm sóc tóc của họ vào túi. Giám thị chờ 1 cách sốt ruột. Cuối cùng, sau gần 5 phút, tất cả học sinh và giáo viên đã rời khỏi tòa nhà. Họ xin lỗi vì chậm chạp.

Người chữa cháy không đến. Thay vào đó, nhân viên bảo vệ trường đã có mặt. Anh ta đi vòng khu vực với người giám thị. Đó là sự cố của chuông báo động. Nhân viên bảo vệ dùng chìa khóa của anh ta để tắt chuông báo động.

Nhưng đã quá trễ đối với Jennifer. Cô đã phải nghe tiếng chuông quá lâu. Cô nên nhận thức tốt hơn. Thậm chí khi cô lái xe về nhà, tai cô vẫn cảm thấy là lạ.

==============================

239828 top -

Done...

239907 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

•alarm(n): còi báo động
•annoy(v): làm bực bội
•apologize(v): thứ lỗi, xin lỗi
•bubble(n): bong bóng
•burst(n): sự nổ tung
•equipment(n): thiết bị
•go off(v): rung, đổ (chuông)
•impatiently(adv): một cách không kiên nhẫn, sốt ruột
•officer(n): nhân viên
•supervisor(n): giám thị

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Jennifer's elbows "talking" to her?No
2.Were her ears making little sounds?Yes
3.Did it sound like a "bubble" was bursting almost every second?Yes
4.Was it painful?No
5.Did she know the cause of the problem?Yes
6.Did the fire alarm go off last night?Yes
7.Was she cleaning the floor after her class ended?No
8.Did she leave the building immediately?No
9.Did she walk around to see what the problem was?Yes
10.Was the alarm 10,000 times louder than a busy signal?No

=================

*Fill in the blanks:

Jennifer's ears were "talking" to her. They ____were__ making little sounds, like little bubbles bursting. A "___bubble___ " was bursting almost every second. It was not __painful___ , but annoying. She knew the cause.

While she _was____ cleaning the whiteboard after her class ended last ___night__ , the fire alarm went off. Instead of leaving ___the___ building immediately, she walked around to see what __the___ problem was. The blaring alarm sounded like the ___busy___ signal on a phone, but 1,000 times louder. ____This__ school seemed to be empty. Then she walked ___by___ one room, and saw about seven students inside.

____Just__ then the night supervisor came by. She told __everyone__ to leave immediately. The students were packing their __hair__ -care equipment into their bags. The night supervisor waited ___impatiently___ . Finally, after almost five minutes, all the students __and___ their teacher left the building. They apologized for __being___ so slow.

The firemen never arrived. Instead, a __school___ police officer showed up. He walked around the __area___ with the supervisor. It was a false alarm. ___The__ officer used his key to finally turn off __the___ alarm.

But it was too late for Jennifer. ____She__ had listened to the loud alarm for too __long___ . She should have known better. Even as she __drove___ home, her ears felt strange.

==============

*Translate into Vietnamese:

Chuông báo cháy

Tai của Jennifer đang nói chuyện với cô. Chúng đang truyền những âm thanh nhỏ xíu, như những quả bong bóng đang phát nổ. Một quả "bong bóng" nổ mỗi giây. Nó không có đau nhưng khó chịu. Cô đã biết nguyên nhân.

Khi cô đang lau chùi cái bảng trắng sau khi lớp học của cô kết thúc, chuông báo động reng lên. Thay vì rời khỏi tòa nhà ngay lập tức, cô đi lòng vòng coi có chuyện gì. Tiếng chuông om sòm cứ như là tín hiệu báo bận của điện thoại, nhưng lớn hơn 1000 lần. Ngôi trường dường như không còn ai. Rồi cô bước tới một căn phòng, và thấy 7 em học sinh ở bên trong.

Rồi khi giám thị buổi đêm bước tới. Cô ấy bảo mọi người rời khỏi đó ngay lập tức. Mấy học sinh đang gói lại thiết bị bảo vệ tóc vào trong túi của họ. Giám thị đêm đợi chờ một cách sốt ruột. Cuối cùng, sau chừng 5 phút, tất cả học sinh và giáo viên của họ rời khỏi căn phòng. Họ xin lỗi vì đã chậm trễ.

Lính cứu hỏa không tới. Thay vào đó một nhân viên cảnh sát của trường xuất hiện. Anh ta đi vòng quanh khuôn viên với giám thị. Đó là chuông báo động sai. Người cảnh sát sử dụng chìa khóa của anh ta để tắt cái chuông.

Nhưng đã quá trễ cho Jennifer. Cô ấy đã nghe tiếng chuông lớn quá lâu. Cô ấy nên biết thì tốt hơn. Ngay cả khi cô lái xe tới nhà, tai của cô vẫn cảm thấy chưa quen.

245117 top -

Done...

246224 top -
Nộp bài ESL 15: The Fire Alarm
*Vocabulary:

•alarm: Sự báo động
•annoy: Quấy rầy
•apologize: Lời biện hộ
•bubble: Bong bóng
•burst: Nổ tung
•equipment: Thiết bị
•go off: Nổ súng
•impatiently: Thiếu kiên nhẫn
•officer: Sĩ quan
•supervisor: Người giám sát

=================

*Yes/No Questions:

1.Were Jennifer's elbows "talking" to her? No
2.Were her ears making little sounds? Yes
3.Did it sound like a "bubble" was bursting almost every second? Yes
4.Was it painful? No
5.Did she know the cause of the problem? Yes
6.Did the fire alarm go off last night? Yes
7.Was she cleaning the floor after her class ended? No
8.Did she leave the building immediately? Yes
9.Did she walk around to see what the problem was? Yes
10.Was the alarm 10,000 times louder than a busy signal? No

=================

*Fill in the blanks:

Jennifer's ears were "talking" to her. They _were_ making little sounds, like little bubbles bursting. A "_bubble_ " was bursting almost every second. It was not _pianful_ , but annoying. She knew the cause.

While she _was_ cleaning the whiteboard after her class ended last _night_ , the fire alarm went off. Instead of leaving _the_ building immediately, she walked around to see what _the_ problem was. The blaring alarm sounded like the _busy_ signal on a phone, but 1,000 times louder. _The_ school seemed to be empty. Then she walked _by_ one room, and saw about seven students inside.

_Just_ then the night supervisor came by. She told _everyone_ to leave immediately. The students were packing their _hair_ -care equipment into their bags. The night supervisor waited _impatiently_ . Finally, after almost five minutes, all the students _and_ their teacher left the building. They apologized for _being_ so slow.

The firemen never arrived. Instead, a _school_ police officer showed up. He walked around the _area_ with the supervisor. It was a false alarm. _The_ officer used his key to finally turn off _the_ alarm.

But it was too late for Jennifer. _She_ had listened to the loud alarm for too _long_ . She should have known better. Even as she _drove_ home, her ears felt strange.

252899 top -
Em nộp bài 15

*Vocabulary:

•alarm: còi báo cháy
•annoy: làm phiền
•apologize: tạ lỗi, xin lỗi
•bubble: bong bóng
•burst: nổ,vỡ
•equipment: trang thiết bị, dụng cụ
•go off: vang lên,phát ra
•impatiently: sốt ruột
•officer: nhân viên
•supervisor: người giám sát


=================

*Yes/No Questions:

1.Were Jennifer's elbows "talking" to her?No
2.Were her ears making little sounds?yes
3.Did it sound like a "bubble" was bursting almost every second?Yes
4.Was it painful?No
5.Did she know the cause of the problem?No
6.Did the fire alarm go off last night?yes
7.Was she cleaning the floor after her class ended?No
8.Did she leave the building immediately?No
9.Did she walk around to see what the problem was?yes
10.Was the alarm 10,000 times louder than a busy signal?No

=================

*Fill in the blanks:

Jennifer's ears were "talking" to her. They __were___ making little sounds, like little bubbles bursting. A "___bubble___ " was bursting almost every second. It was not __painful___ , but annoying. She knew the cause.

While she __was___ cleaning the whiteboard after her class ended last __night___ , the fire alarm went off. Instead of leaving ___the___ building immediately, she walked around to see what __the___ problem was. The blaring alarm sounded like the __busy____ signal on a phone, but 1,000 times louder. __The____ school seemed to be empty. Then she walked ___by___ one room, and saw about seven students inside.

__Just____ then the night supervisor came by. She told ___everyone__ to leave immediately. The students were packing their _hair___ -care equipment into their bags. The night supervisor waited ___impatiently___ . Finally, after almost five minutes, all the students __and___ their teacher left the building. They apologized for __being___ so slow.

The firemen never arrived. Instead, a __school___ police officer showed up. He walked around the __area___ with the supervisor. It was a false alarm. _The____ officer used his key to finally turn off ___the__ alarm.

But it was too late for Jennifer. __She___ had listened to the loud alarm for too __long___ . She should have known better. Even as she __drove___ home, her ears felt strange.

==============

*Translate into Vietnamese:

CÒI BÁO CHÁY

Hai tai của Jennifer đang báo cho cô ấy biết.chúng gây ra nhiều tiếng động, giống như những bong bóng nhỏ đang vỡ ra.Bong bóng cứ vỡ ra từng giây một.Nó không gây đau,nhưng gây khó chịu. Cô biết nguyên nhân của việc này.

Trong lúc cô đang chùi cái bảng trắng sau giờ học tối nay, còi báo động vang lên. Thay vì nóng lòng rời khỏi tòa nhà ngay tức khắc,cô ấy đi xung quanh xem có vấn đề gì xảy ra. Tiếng chuông hú như tiếng máy bận trong điện thoại mà nó to hơn gấp 1.000 lần. Trường học dường như đã trống không.Sau đó cô ấy đi vào 1 phòng học, và thấy khoảng 7 học sinh còn ở trong đó.

Chỉ sau khi người giám sát ban đêm vào.Cô ấy nói mọi người rời khỏi đây ngay tức khắc.Những học sinh thu dọn những đồ dùng làm tóc của họ vào những cái túi.Người giám sát chờ đợi một cách sốt ruột.Cuối cùng ,sau hơn 5 phút , tất cả học sinh và giáo viên đều rời khỏi toà nhà.Họ xin lỗi vì sự chậm trễ của họ.

Người lính cứu hoả không bao giờ đến. Thay vào đó, là 1 nhân viên cảnh sát trường học đến.Anh ấy đi xung quanh với người giám sát. Đó là chuông báo động giả. Ông ấy dùng chìa khoá của mình để tắt chuông báo động.

Nhưng điều đó đã quá muộn với Jennifer. Cô ấy đã nghe chuông báo động quá to ngay lúc đầu.Cô ấy đáng lẽ phải biết tốt hơn. Khi cô ấy lái xe về nhà , hai tai cô ấy cảm thấy rất lạ.

253980 top -

Done...

255037 top -
ESL 15: The Fire Alarm
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.