.
Mẫu DS-3032 - Chỉ dùng để tham khảo
Mẫu DS-3032 được NVC gửi cho người bảo lãnh (hoặc luật sư) và người được bảo lãnh khi hồ sơ được mở.

Image
Hình minh hoạ (chỉ dùng để tham khảo vì có barcode riêng cho mỗi hồ sơ)

113033 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image