.
Email: Hỏi National Visa Center ngày phỏng vấn

Một hồ sơ sẽ được xếp lịch phỏng vấn khi đạt được cả hai điều kiện dưới đây:
1. Hồ sơ đã được complete và
2. Ngày ưu tiên phải trước cut-off date của lịch Visa Bulletine.
Thông thường thì trong vòng 8 tuần NVC sẽ thông tin về lịch phỏng vấn cho các hồ sơ thoả mãn hai điều kiện trên.Tuy nhiên, từ tuần lễ thứ 4, bạn có thể dùng thư này để hỏi NVC về ngày phỏng vấn.


. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu xám.

Subject: Case number HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS) - Inquiry on Interview schedule .Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)

Preference Category: (ghi diện bào lãnh F1,K1 v.v... )

Petitioner’s full name: (Tên họ của người bảo lãnh)
Petitioner’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960)

Principal applicant’s full name: (Tên họ của người được bảo lãnh chính)
Principal applicant’s date of birth: (Ngày sanh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963)

Priority date: (ngày ưu tiên)

I am the principal beneficiary of this petition.

As per the answer from the National Visa Center automatic voice respond system, my family’s case was completed on (ngày hồ sơ complete, thí dụ 22 Mar 2010)

Please kindly advise whether my case has been scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Your prompt response would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính)
Email: (địa chỉ email)
Phone number: (số điện thoại)


51735 top -

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov
. Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu xám.

Subject: Case number HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS) - Inquiry on Interview schedule .Dear Sir/Madam,

Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)

Preference Category: (ghi diện bào lãnh F1,K1 v.v... )

Petitioner’s full name: (Tên họ của người bảo lãnh)
Petitioner’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960)

Principal applicant’s full name: (Tên họ của người được bảo lãnh chính)
Principal applicant’s date of birth: (Ngày sanh của người được bảo lãnh chính, thí dụ 30 Dec 1963)

Priority date: (ngày ưu tiên)

I am the principal beneficiary of this petition.

My case is now complete at the National Visa Center. I would be grateful to inform me when my family will be scheduled for an interview at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.


Your prompt response would be much appreciated.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính)
Email: (địa chỉ email)
Phone number: (số điện thoại)


532883 top -

Image
Image