.
Mẫu thư giải thích mối quan hệ với đồng bảo trợ*


Đây là mẫu thư cam kết bảo trợ tài chính, dùng khi người đồng bảo trợ không có mối quan hệ trực hệ với người bảo lãnh. Thư có công chứng của văn phòng luật sư.

Phần giải thích mối quan hệ bạn ghi cụ thể theo mối quan hệ hiện tại giữa các đương đơn. Ví dụ: người đồng bảo trợ trước đây là đồng nghiệp/bạn hàng xóm/bạn thân, vv... với người được bảo lãnh. Hoặc vợ của NBL và người đồng bảo trợ là anh chị em sui gia, là bạn bè,... (Biên soạn lại từ mẫu thư của quannguyen, đã được sử dụng cho nhiều hồ sơ).

Image

598881 top -

Image
Image