.
Thư: Giải thích lý do không khai thuế (3)

. Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu xám.

(Tên họ người bảo lãnh)
(Địa chỉ)
(Số điện thoại)Date (Ngày viết thư)USCIS
(Địa chỉ)


Subject: Case number HCMxxxxxxxxxx


Dear Madam or Sir,

I did not file the Federal tax return in 20xx because my Supplemental Security Income was low.

Below is the information concerning the petitioner and the principal beneficiary:

Petitioner’s Name: Tên họ của người bảo lãnh
Petitioner’s DOB: tháng/ngày/năm sinh
Beneficiary's Name: Tên họ của người đượcbảo lãnh
Beneficiary's DOB: tháng/ngày/năm sinh
Preference Category: Diện bảo lãnh

Yours truly,

Chữ ký của người bảo lãnh

Tên họ của người bảo lãnh531485 top -

Image
Image