.
Thư báo thành viên gia đình sẽ xin visa đi sau

- Trường hợp thành viên trong gia đình chưa đi cùng với ngươì được bảo lãnh chính thì có thể dùng mâũ thư này báo cho NVC thành viên đó sẽ xin visa đi sau.

- Mẫu thư dươí là dùng cho con trai. Bạn phải thay đôỉ nếu thành viên ở lại là vợ/chồng hoặc con gái.

- Trường hợp này bạn phải ghi tên người sẽ ở lại (xin visa đi sau) vào câu 31b trong DS-230 của người được bảo lãnh chính.


Thư này bạn có thể Email cho NVC, không cần gởi bưu điện.

Địa chỉ email của National Visa Center là: asknvc@state.gov


Subject: Applying visa in later day

Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)
Preference Category: (diện bào lãnh F1, K1 v.v...)

Petitioner's name: (họ tên người bảo lãnh)
Date of Birth: (ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960)

Principal applicant: (họ tên đương đơn chính)
Date of Birth: (ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963)


Dear Sir/Madam,

I am the principal applicant of the petition of the following information.

I would like to inform you that my son, (họ tên con trai), Date of Birth: (ngày sinh con trai, thí dụ 30 DEC 1963), who would not accompany me to the United State. Instead, he will submit application for himself visa later at the US Embassy in Hochiminh City.

Thank you for your assistance.Sincerely yours,

(Họ tên đương đơn chính)
Email: (ghi địa chỉ email)
Phone number: (ghi số điện thoại)


379185 top -

Image
Image