.
GRAMMAR EASY: To be - quá khứ
1, 2, 3, 4 - bottom
TOBE_QUÁ KHỨ
_ I was very busy last week.
_ She was late for school this morning.
_ They were very noisy in the party last night.
_ My mother was hard working when she was young.
_ We were happy when my son passed an examination last month.
_ How was your vacation?
_ This afternoon, the weather was very hot.
_ You were so nice to help Mary with that problem.
_ Her Mother was angry when she didn't do homework.
_ He was born in Viêt Nam.

426334 top -
SIMPLE PAST

1. yesterday, I went out with my best friend.
2. He got divorced his wife two years ago.
3. I got a new mattress last week.
4. Last night, I did not do my homework.
5. I was born in Viet Nam
6. You had to go to school when you was young.
7. If I had money, I would get a new house near ocean
8. She was a beautiful girl two years ago
9. The last time we talked to each other, he lived in ho chi minh city
10. He did not fall in love her any more

435412 top -
1.I was a rich man.
2.You were tall.
3.She was beautiful.
4.He was handsome.
5.We were happy.
6.You were losers.
7.They were heroes.
8.This quarter was very security.
9.My wife was in Australia last month.
10. This computer was old.

465241 top -
1. I was headache yesterday.
2. He was not a child.
3. She was crying when her boyfriend said gooodbye.
4. You were unhappy fifteen years.
5. We were laugh all day.
6. They were divorced 2 years ago.
7. That was nice of you.
8. It was a beautiful house.
9. I was born in 1976.
10. He was an alone boy.

Miah ui, xem giúp bài mình làm có đúng không Miah? Có hai câu mình lấy trong bài đã học, hihi...

472914 top -

@hntuyen,

1. I was headache yesterday.
1. Khi dùng danh từ headache phải có mạo từ a đứng trước.
2. Khi nói đến sự đau ốm trong tiếng Anh thường dùng:
I have a headache. (hoặc I’ve got a headache.)
==> I had a headache yesterday.
Câu này khi dùng từ đúng nghĩa thì lại không theo đúng đề bài là To be - quá khứ , hntuyen đổi câu khác ha.
Hai phần này hntuyen cứ từ từ học sẽ biết nha.


2. He was not a child.
Câu này về ngữ pháp, cấu trúc theo bài không sai. Nhưng về nghĩa thì khó hiểu ý muốn diễn đạt.


3. She was crying when her boyfriend said gooodbye.
goodbye

was crying là thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous), câu này lạc đề bài. :)


4. You were unhappy fifteen years.
You were unhappy.
Hoặc: You were unhappy fifteen years ago.
Trong thì quá khứ nếu dùng trạng từ chỉ thời gian thì phải là: yesterday, last week/month/year, ago (two days ago, three months ago…)
Cả hai câu trên đều có nghĩa là: Tôi đã không hạnh phúc (cách đây 15 năm), nhưng hiện giờ có thể có hạnh phúc.


5. We were laugh all day.
laugh trong câu cũng là động từ, không được có 2 động từ trong 1 câu. Đúng ra phải là: We laughed all day, nhưng lại không theo mẫu trong đề bài.


hntuyen đang siêng học, cố gắng lên nha.

473038 top -
Cám ơn Miah nhiều lắm. Mình sẽ cố gắng.

1. I was a ugly girl.
2. He was very sad.
3. She was abandoned.
4. You were unhappy fifteen years ago.
5. We were orphaned.

473066 top -

I was a ugly girl.
I was an ugly girl.
Khi a đứng trước một từ bắt đầu bằng nguyên âm thì a => an


Sao hntuyen đặt toàn câu nghe buồn vậy? :P

473303 top -
hi, suy nghĩ dữ lắm mới ra đươc mấy câu này đó Miah ơi..lúc đó chưa để ý, giờ Miah nói mới thấy buồn thiệt. Miah ơi, bạn ở VN hay đang nước ngoài? Mình muốn làm quen và kêt bạn với Miah đươc không Miah?

473744 top -

@hntuyen,
Hiện giờ miah còn ở Việt Nam, Sài gòn. miah vui làm quen và kết bạn với hntuyen ở đây nè.

473985 top -
My homework:
1. She was ugly.
2. I was a student 20 years ago.
3. My mother was a teacher 30 years ago.
4. Yesterday I was bitten by my cat.
5. He was at home last night.
6. My father was in HongKong last month.
7. They were poets.
8. I was born in Dalat citỵ
9. Where were they in afternoon yesterday?
10. My child was ten years old.

539655 top -
To be – quá khứ

Exercise:

1. I was a good student twenty- five years ago.
2. My husband was a worker.
3. My parents were the teachers.
4. They were the professor.
5. Elephant was very big.
6. We were the fun.
7. You were the engineers
8. He was a doctor.
9. Bedbugs were very small.
10. Children were little angel.

540058 top -
TO BE - Quá Khứ

1. My sister was the teacher.
2. My husband was at home yesterday morning.
3. I was born in Bac Ninh.
4. He was a rich man.
5. He was happy to see me.
6. This table was old.
7. She was a lady by birth.
8. He was a famous actor last month.
9. They were in Nha Trang yesterday.
10. She was beautiful.

541824 top -
@admin
em nộp bài:
1/ When they were young, they lived in Thủ Đức.
2/ My children were study at Văn Thánh Campus for 2 years.
--->My children studied at Văn Thánh Campus 2 years ago.
3/ I was ill when I worked hard in hot season.
4/ My husband was a good student at high school.
5/ My mom was thin when she borned (born) me.
7/ You were fat as a child
8/ My neighbour was a stall man.
9/ My best friend was a teacher.
10/ Our students were pretty.

Trong 1 câu động từ to be không đi với động từ nguyên mẫu khác

546498 top -
1. How was your trip in SaiGon?
2. She was upset her husband yesterday.
3. It was cool this morning.
4. I was at home last night.
5. When i was a child, i played lots of games with my friends.
6. My husband was sick the day before yesterday.
7. His car was old.
8. My mother was very happy when she got a gift from me last month.
9. She was late for work this morning.
10. we were close friends when we were in university.

548558 top -
1. I was in Hue city
2. The blouse was a nice
3. My sister wasn’t too tall.
4. My house was small.
5. They were students
6. The weather was hot
7. There were beautiful flowers.
8. There were wonderful women.
9. Myfriends were good friends
10. The members VDT were very friendly.

554135 top -
GRAMMAR EASY: To be - quá khứ
1, 2, 3, 4


GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image