.
@phuong60 - KIVA
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12 - bottom
hihi...
Sắp được 1,000 rồi đó.
Thank you.

604132 top -


Sau khi thu hồi vốn tồn quỹ Kiva của admin có $264,12.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 10 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 919.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $14,12. Không bao lâu nữa sẽ tới 1.000 á admin! :)

604785 top -
Thank you!

604846 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $200,38.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 8 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 927.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $0,38 nha!

605339 top -
Thank you!

605351 top -


Sau khi thu hồi vốn, hôm nay tồn quỹ Kiva của admin có $193,69.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 934.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $18,69 nha. :)

606003 top -


Tồn quỹ Kiva của admin sau khi thu hồi vốn có $194,46. phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 941.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $19,94 nha! :)

606522 top -


Sau khi thu hồi vốn, hôm nay tồn quỹ Kiva của admin có $178,98.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 948.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $3,98 nha. :)

606789 top -
Good job!

606791 top -


Sau khi thu hồi vốn, hôm nay tồn quỹ Kiva của admin có $206,17.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 8 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 956.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $6,17 nha. :)

607105 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hôm nay có $176,44.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 963.

Quỹ Kiva của admin hiện còn $1,44 nha! :)

607439 top -
Thank you! :)

607445 top -


Sau khi thu hồi vốn tồn quỹ Kiva của admin có $173,16.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 969.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $23,16 nha! :)

607817 top -
Thank you!

607826 top -


Tồn quỹ Kiva của admin có $242,43.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 9 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 978.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $17,43 nha! :)

608145 top -
@phuong60 - KIVA
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image