VietDitru.com

 .1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1 ... 18, 19, 20, 21, 22
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
07 Feb 2012, 10:07
ESL EASY 7: My Wife Left Me
My Wife Left Me Vợ tôi đã bỏ tôi Download A: Are you married? Anh có vợ chưa? B: No. I’m divorced. Không. Tôi ly dị rồi. A: When did you get divorced? Anh ly dị khi nào? B: I got divorced two years ago. Tôi ly dị cách đây hai năm. A: Why did you get divorced? Tại sao anh ly dị? B: My wife left me. V...


06 Feb 2012, 11:03
ESL EASY 6: Going to the Beach
Going to the Beach Đi biển A: Let’s go to the beach. Chúng ta hay đi biển. B: That’s a great idea. Đó là ý hay. A: We haven’t been in a while. Trong một thời gian chúng ta không đi biển. B: We haven’t been in a month. Trong một tháng chúng ta không đi biên. A: The last time we went, you almost drown...


05 Feb 2012, 14:59
ESL EASY 5: Borrowing Money
Borrowing Money Vay mượn tiền A: Can I borrow $5? Anh có thể cho mượn 5 dollar? B: Sure. Why do you need it? Đươc.Tại sao anh cần tiên? A: I want to buy lunch. Tôi muốn mua bữa trưa. B: Where’s your money? Tiền cửa anh đâu? A: It’s not in my wallet. Không có trong ví. B: Your wallet is empty? Ví anh...


03 Feb 2012, 10:58
ESL EASY 4: Walking the Dog
Walking the Dog Di dạo với con chó A: Where are you going? Anh đi đâu vậy? B: I have to walk the dog. Tôi cho chó đi dạo. A: What kind of dog do you have? Chó anh loại nào? B: I have a little poodle. Chó lông xù nhỏ. A: Poodles bark a lot. Chó xù sủa nhiều. B: They sure do. Chắc chắn như vây. A: The...


02 Feb 2012, 16:56
ESL EASY 3: Do You Have a Girlfriend?
Do You Have a Girlfriend? Anh có bạn gái không? A: Do you have a girlfriend? Anh có bạn gái không? B: No, I don’t. Do you? Không, tôi không có. Anh thì sao? A: I don’t have a girlfriend, either. Tôi cũng không có bạn gai B: Why not? Tại sao không? A: I don’t know. Maybe I’m not rich enough. Tôi khộn...


01 Feb 2012, 20:35
ESL EASY 2: I have a Honda
I have a Honda Tôi có một xe Honda A: Do you have a car? Anh có xe hơi không? B: Yes, I do. Dạ, em có. A: What kind of car do you have? Loại xe anh có? B: I have a Honda. Xe Honda A: Is it new? Nó mới không? B: It was new in 2003. Nó mới sản xuất năm 2003. A: So, it’s pretty old now. Vậy nó khá cũ. ...


31 Jan 2012, 17:19
ESL EASY 1: I Live in Pasadena
I Live in Pasadena Tôi sống ở Pasadena A: Where do you live? Anh sống ở đâu? B: I live in Pasadena. Tôi sống ở Pasadena. A: Where is Pasadena? Pasadena ở đâu? B: It’s in California. Ở California. A: Is it in northern California? Ở Bắc California phải không? B: No. It’s in southern California. Không.... 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image