VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4, 5 ... 22
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4, 5 ... 22
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
17 May 2014, 10:24
ESL 3: The Yardman
ESL 3: The Yardman *Vocabulary: burn:Cháy content:Nội dung decent:hợp thức dirt:dơ dumpster:thùng rác hedge:hàng rào mower:người cắt cỏ lawn:cỏ leaf:lá mileage:dặm rake:cái cào shovel:cái xẻng trim:cắt tỉa wheelbarrow:xe cút kít ==================== *Yes/No Questions: 1. Does the yardman come every ...


22 Mar 2014, 07:12
ESL 2: A Haircut
ESL 2: A Haircut It was time for a haircut. Lenny didn’t even have to look in the mirror. Even though he was going bald, he knew that he needed to cut his hair every two weeks. He had a "tongue" of hair on the top of his head. His hair was thinning at the crown. He still had plenty of hair...


10 Feb 2014, 12:39
ESL 1: New to America
ESL 1: New to America Download Nancy was new to America. She came to America speaking only her native language. She brought her 8-year-old son with her. He was all she had in the world. They found an apartment in Arcadia. They were there for only two months when a neighbor’s dog jumped over the fenc...


18 Dec 2012, 20:01
GRAMMAR EASY: as .. as
1. My second son is as inteligent as my first son. 2. My laptop run as fast as yours. 3. He is as rich as his neighbor. 4. This pencil is as expensive as my phone. 5. She playes guitar as good as her friend. 6. Your house is splendid as the place. 7. This table is as old as this chaise. 8. My son is...


16 Dec 2012, 16:07
GRAMMAR EASY: less least
1. He is less experience than I am. 2. Pupil boy is less intelligent than pupil girl is. 3. This car is less expensive than that one. 4. I am less happy than my friend is. 5. My first son is less careful than my second son is. 6. My house is least beautiful in my neighborhood. 7. This phone is least...


14 Dec 2012, 14:52
GRAMMAR EASY: more most
MORE : 1. My house is more comfortable than the neighbor's house. 2. My friend has more experience than me. 3. My wife's car is more expensive than mine. 4. The schoolgirl is more intelligent than the schoolboy. 5. The smart phone have more feature than the phone. Most : 6. English is the most impor...


13 Dec 2012, 16:33
SENTENCE: Yes/No Questions
1. Viết lại và thoáng dịch những thí dụ trên. Do you want dinner? Yes, i do. Anh có muốn ăn tối không? Vâng, tôi muốn. Can you drive? No, i can't. Anh có thể lái không? Không, tôi không thể. Has she finished her work? Yes, she has. Cô ta đã kết thúc công việc cô ta chưa? Vâng, rồi. Did they go home?...


11 Dec 2012, 14:20
GRAMMAR EASY: Sentence
1. Thoáng dịch và hiểu ý nghĩa của đoạn văn: Có nhiều cách sắp xếp từ trong câu. (hay chúng ta có thể nói, từ có thể sắp xếp trong câu theo nhiều cách khác nhau.) Vì lý do này, mô tả thế nào để đặt một câu với nhau không dể như giải thích nướng bánh như thế nào hay ráp mô hình máy bay. Không có công...


01 Dec 2012, 19:27
GRAMMAR EASY: To do - Trợ động từ
Xác định: Anh yêu em. I love you. Phủ định: Tôi không yêu cô. I do not love you. Mệnh lệnh: Hãy yêu. Love. Nghi vấn: Em có yêu anh không? Do you love me? Thực hành các thể cho những câu sau đây: - Tôi nấu súp hôm nay. Xác định : I cook soup today. Phủ định : I don't cook soup today. Mệnh lệnh : Cook...


01 Dec 2012, 17:18
GRAMMAR EASY: To be - Câu cú
Cho mỗi câu sau đây, đổi sang mọi thể khác: You are mean Xác định :You are mean. Phủ định :You aren't mean. Mệnh lệnh :Be mean. Nghi vấn :are you mean. She is not what she said she is. Xác định :She is what she said she is. Phủ định :She is not what she said she is. Mệnh lệnh :Be what she said she i...


26 Nov 2012, 08:47
GRAMMAR EASY: To be - quá khứ
1.I was a rich man.
2.You were tall.
3.She was beautiful.
4.He was handsome.
5.We were happy.
6.You were losers.
7.They were heroes.
8.This quarter was very security.
9.My wife was in Australia last month.
10. This computer was old.


22 Nov 2012, 16:49
GRAMMAR EASY: To be - bị được
1.The pupil are educated by teacher. 2.That letter is wrote by my son. 3.The news are wrote by my friend. 4.My bicycle is repaired by my brother. 5.Our mattress is bought by my wife. 6.The bag guy is killed by the good guy. 7.TV is turned on by my son. 8.My house is built by my parents. 9.This song ...


22 Nov 2012, 09:39
GRAMMAR EASY: To be - đang làm
1. I am eating a bread.
2. You are drinking a coffee.
3. He is drinking a beer.
4. We are watching a match of football.
5. You are learning english.
6. They are talking about living in USA.
7. It is raining.
8. Both of my sons are sleeping.
9. They are watching CN
10. We are going to Vung Tau.


21 Nov 2012, 14:20
GRAMMAR EASY: To be - It's easy
1. It is hard to tell the true. 2. It is fun to learn English. 3. It is natural to fall in love. 4. It is impossible to speak fluent English. 5. It is sad to be layoff. 6. It is great to know vietditru. 7. It is happy to have a lot of information from vietditru. 8. It is easy to write English. 9. It...


21 Nov 2012, 13:58
GRAMMAR EASY: To be - thì là
Chép lại và đọc lớn 6 câu đơn giản trên. 1. I am tall. 2. You are short. 3. She is beautiful. 4. We are champions. 5. You are heroes. 6. They are losers. Đặt (và đọc) 6 câu đơn giản như trên với từ tall. 1 I am tall. 2. You are tall. 3. She is tall. 4. We are tall. 5. You are tall. 6. They are tall.... 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image